Lees voor

Zoeken

Zoeken

Promovendidag

Promovendidag 2015

In 2015 vindt de promovendidag plaats op 30 mei in studiecentrum Eindhoven. Alle promovendi ontvangen in week 17 een uitnodiging.

Programma / Program

10.00 – 10.30  Welkom en ontvangst met koffie en thee / Welcome with coffee and tea
10.30 – 10.40  Opening promovendidag / Opening PhD candidate day
10.40 – 12.30  Keynote 'Cybersafety' door prof. dr. Wouter Stol. De presentatie wordt mede verzorgd door twee promovendi van Wouter Stol.
12.30 – 13.30  Lunch
13.30 – 16.00  Workshops
16.00 – 17.00  Afsluitende borrel / Closing social get-together

Aanmelden

Via het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor de promovendidag..

Keynote prof. dr. Wouter Stol

'Cybercrime is overal. Enkele opmerkingen over een multidisciplinair vraagstuk.'

Als iets ons samenleving typeert is het wel de snelle digitalisering. Daarin is Nederland een koploper. Iedereen is connected. We plukken niet alleen de vruchten daarvan, maar ervaren ook de nadelen. Cybercrime bijvoorbeeld is de nieuwe veelvoorkomende criminaliteit. De kans dat je computer wordt gehackt is in Nederland inmiddels groter dan de kans dat je fiets wordt gejat. Bankovervallen bestaan niet meer. We worden allemaal digitaal belaagd, dag in dag uit. De digitalisering stelt niet alleen de samenleving voor nieuwe en grote uitdagingen maar ook de wetenschap. Wat is er gaande? Wat kan er allemaal nog meer? Welk effect heeft dat? Moet het allemaal mogen? Wat doen we tegen uitwassen? Is de technologie leidend of de mens? Is onze oude theorie nog wel bruikbaar of moet de wetenschap opnieuw beginnen? Twee promovendi op het gebied van digitale veiligheid zullen presenteren hoe zij hun onderzoek op dit nieuwe gebied aanpakken:
Rogier de Groot staat aan het begin van zijn onderzoek naar de risico's die jongeren met een licht verstandelijke beperking lopen op het internet. Hij staat voor de opgave om een onderzoeksmethode te ontwikkelen voor dit nieuwe vraagstuk.
Rutger Leukfeldt is in de afrondende fase van zijn onderzoek naar georganiseerde cybercrime gericht op ons betalingsverkeer. Hij heeft in verschillende landen politiedossiers bestudeerd en politiemensen doorgevraagd over de zaken die hij analyseerde.
Wouter Stol is bijzonder hoogleraar politiestudies en houdt zich al enkele decennia bezig met onderzoek naar nieuwe technologie en veiligheid. In zijn inleiding neemt hij ons mee in de wereld van cybercrime en onderzoek daarnaar. Hij pleit voor een multidisciplinaire benadering maar dit fenomeen dat ons van alle kanten omringt.

Workshops

Workshop A. Research Data Management

De belangstelling voor Research Data Management is momenteel groot. Dit komt voort uit zorgen omtrent wetenschappelijke integriteit enerzijds en een toenemende drang om onderzoeksresultaten toegankelijk te maken voor hergebruik anderzijds. De eisen die aan de onderzoeker worden gesteld als het gaat om goed data management zijn vervat in protocollen en subsidie voorschriften. Als onderzoeker wordt je geacht bij een subsidie aanvraag al aan te geven welke data je gaat verzamelen, hoe je dat gaat doen en hoe je de geldende voorschriften gaat hanteren. Tot slot wordt je geacht de data vindbaar en herbruikbaar op te slaan. Deze informatie wordt bij een aanvraag in een speciale data management paragraaf beschreven.
Bij toekenning van een subsidie wordt steeds meer geëist dat het projectplan wordt aangevuld met een data management plan. Tijdens elke fase van het onderzoek moet worden gerapporteerd hoe met de data (en de respondenten/proefpersonen/meetsituaties) wordt omgegaan. In het data managementplan beschrijf je als onderzoeker de systematische aanpak die je hiervoor kiest. Tijdens de workshop kijken we naar gangbare eisen (HORIZON2020 en NWO) en oplossingen. Tevens wordt informatie verschaft m.b.t. het RDM implementatieproject dat momenteel bij de OU loopt en waarmee onderzoekers in de nabije toekomst te maken krijgen.

------------

Interest in Research Data Management is currently large. This is the result of concerns about academic integrity on the one hand and an increasing urge to make research data accessible for reuse on the other hand. The requirements with which the researcher is confronted when it comes to good data management are contained in protocols and subsidy regulations. As a researcher, who hands in an application for a grant, you will have to display all the data you are collecting. Also, you will have to write down how you are going to do this and how you will handle the current regulations. Finally, you are supposed to save the data so they can be traced and reused. In the application for a grant it is more and more usual that you are required to add a data management paragraph to the project plan. In each phase of the research you will have to report how the data (and the respondents / participants / measurement situations) are handled. As a researcher you have to describe the chosen method and systematic approach concerning the data in the data management plan. During this workshop we look at common requirements (Horizon 2020 and NWO) and solutions. Also, you will be given information about the RDM implementation project that is currently running at the OU and that researchers will encounter in the near future.

Workshop B. Time management

In deze workshop ontdekken promovendi op welke manieren zij effectiever kunnen werken. Beter gebruik maken van de tijd begint met het formuleren van duidelijke doelen, om die vervolgens te vertalen naar concrete activiteiten. Dan komt het er op aan bij de planning van een jaar/maand/week/dag deze activiteiten voorrang te geven en je niet te laten afleiden door andere leuke, belangrijke en/of interessante bezigheden. Daarbij is het ook belangrijk hoe je aan collega's en leidinggevenden duidelijk maakt waar je prioriteiten liggen en hoe je omgaat met je eigen werkritme. 'Timemanagement' laat het onderscheid zien tussen timemanagement van een dag/week, van de lange termijn en van een onderzoekstraject. De deelnemers leren op verschillende manieren hun tijdbesteding op een dag en in een week te analyseren en krijgen daardoor inzicht in hun sterke punten en de mogelijkheden om hun werkwijze te verbeteren.

------------

In this workshop we explore the ways in which PhD candidates are able to work more effectively. Better use of time begins with the formulation of clear goals. The next step is to translate these goals into concrete activities. A major challenge is how to give these activities priority and not to get distracted by nice, important or interesting occupations when planning a year/month /week/day. It is also important how to communicate your priorities to your colleagues and executives and how to deal with your own work rhythm. 'Time Management' shows the distinction between time management of a day/week, the long term, and a research project. Participants learn how to analyze in different ways the time spent in a day and in a week. As a consequence they will be able to understand their strengths and the how to improve their work methods.

Workshop C. Netwerken / Networking

Netwerken geniet een slechte reputatie onder wetenschappers. Velen denken dat netwerken betekent: doen alsof je geïnteresseerd bent om voordelen uit het contact te halen. Maar, netwerken betekent níet jezelf verkopen. Het gaat over interesse in anderen en in hun werk, over overeenkomsten ontdekken en over zien waar je elkaar kunt helpen. Netwerken gaat over investeren in een relatie zonder dat je probeert daar onmiddellijk iets voor terug te krijgen. Het komt wel voor dat je onverwacht hulp krijgt van iemand die je al tijden geleden ontmoette, of van iemand die iemand kent die je ontmoette. Netwerken gaat over het opbouwen van relaties. Stel je voor dat je op een conferentie bent met allemaal interessante mensen die je wilt ontmoeten in de pauze. Je zult dan jezelf, je werk en je ideeën, in enkele minuten enthousiast moeten presenteren (de zgn. 'Elevator-pitch'). In deze workshop bediscussiëren we de do's en don'ts van netwerken in de academische wereld en zullen we de vaardigheden van de 'Elevator pitch' oefenen. Tenslotte bespreken we hoe je je kunt voorbereiden op een netwerkgesprek op een congres.

------------

Networking has a bad reputation among scientists. Many think that networking means: pretend you are interested to obtain benefits from the contact. However, networking does not mean selling yourself. It is about interest in others and their work. It is about exploring similarities and finding out where you can help each other. Networking is about investing in a relationship without trying to get something in return immediately. It can happen that you get unexpected help from someone you met ages ago, or from somebody who knows someone you once met. Networking is about building relationships. Imagine that you are at a conference with various interesting people you would love to meet during the break. Then you will have to present yourself, your work and your ideas convincingly in a few minutes (the so-called 'Elevator Pitch'). In this workshop we discuss the do's and don'ts of networking in academia and we will practice the skills of the 'Elevator Pitch'. Finally, we will discuss how to prepare yourself for a network conversation on a conference.

Workshop D. De digital bibliotheek: haal het maximale uit je literatuur / The digital library: get the maximum value of your literature

Waar vind je, voor je promotieonderzoek, de relevante boeken, tijdschriften/artikelen en databases? Naast een aantal praktische zaken, zoals hoe leen ik boeken, is er in deze workshop met name aandacht voor het systematisch zoeken naar wetenschappelijke literatuur met behulp van de databases die via de Digitale Bibliotheek van de OU beschikbaar zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Academic Search Elite en de Web of Science. Uiteraard is er voldoende tijd om te zoeken naar relevante publicaties op het eigen onderzoeksgebied en voor het stellen van vragen. Breng daarom een eigen laptop mee en zorg dat u uw inloggegevens bij de hand hebt. Indien u deze nog niet hebt, geef dit dan s.v.p. aan bij aanmelding voor de workshop.

------------

Where can you find the relevant books, papers and data-bases needed for your PhD study? Besides some practical issues (like how can I loan books digitally) this workshop will pay much attention on how to systematically search for the scientific literature you need. How do you use data-bases that are available for you through the OU digital library? For example, you will be explained how to use systems like Academic Search Elite and Web of Science. Of course there will be plenty of time to search relevant literature for your own research, and to ask questions. Therefore, bring your own laptop and make sure you have your login entry data for the digital library with you. If you do not have these login entry data, please indicate this at registration for this workshop.