Lees voor

Zoeken

Zoeken

Masteronderzoek

De faculteit Natuurwetenschappen biedt studenten van de masteropleiding Milieuwetenschappen de mogelijkheid om hun afstudeeronderzoek uit te voeren bij wetenschappelijke-stafleden van de faculteit. Heb je belangstelling, neem dan contact op met de persoon in kwestie.

Op dit moment zijn er de volgende onderwerpen beschikbaar:

1. Eutrofiëring van kustwateren
Vanuit landbouw, huishoudens en industrie komen steeds meer nutriënten in kustwateren terecht. Dat zorgt voor eutrofiëring met ongewenste gevolgen zoals algenbloei. Met modellen als het Global NEWS model kan berekend worden hoeveel nutriënten door rivieren naar zee worden afgevoerd. Zo kunnen vraagstukken worden geanalyseerd als: wat zijn de toekomstige trends in eutrofiëring in een bepaalde regio en wat zijn effectieve maatregelen om het probleem aan te pakken? Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Carolien Kroeze.

2. Leren reduceren: de ecologische voetafdruk calculator
Vele duizenden mensen berekenen jaarlijks hun ecologische voetafdruk als maat van hun persoonlijke milieudruk. Of dat ook leidt tot vermindering van de milieudruk weet niemand. Wat is er eigenlijk bekend over de effectiviteit van de voetafdruk als leermiddel voor duurzamer leven? En zijn er goede opties om dit te verbeteren? Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Joop de Kraker.

3. Sociale media, mobiele data en milieu
Sociale media en mobiele datatechnologie zijn enorm in opmars. Wat voor rol zouden ze kunnen spelen om informatie over het milieu sneller te verzamelen en te verspreiden? En zouden ze daarmee ook een breder draagvlak voor milieubeleid kunnen creëren? Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Willemijn Tuinstra.

4. Leren en informatiegebruik door locale milieugroepen
Milieugroepen die zich richten op problemen in hun directe leefomgeving bestaan vaak uit leken. Om deel te kunnen nemen aan de discussie over deze problemen moeten ze gaandeweg een milieukennisbasis opbouwen of mobiliseren. Hoe gaan ze daarbij te werk en gaat dat altijd op dezelfde manier? Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Ad Ragas.

5. Modellering van de risico's van chemische mengsels
De risicobepaling van stoffen is van oudsher niet gericht op mengsels. Toch staan mens en milieu in de regel daar juist wel aan bloot. Recent is een nieuwe methode ontwikkeld om de risico's van mengsels te voorspellen. Dat is interessant, maar hoe goed werkt deze methode eigenlijk? Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Ad Ragas.

6. Zijn proefdieren net zo gevoelig als mensen?
De risico's van stoffen voor mensen worden meestal bepaald met behulp van proefdieren. De resultaten van dierproeven worden vervolgens vertaald naar de mens, maar de wetenschappelijke basis van deze vertaalslag is zwak. Een databank met gegevens uit proeven waarin zowel naar de effecten op mensen als proefdieren is gekeken kan zorgen voor een betere onderbouwing. Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Ad Ragas.

7. Blootstelling aan persoonlijke verzorgingsproducten
Consumenten gebruiken tegenwoordig talloze persoonlijke verzorgingsproducten, zoals tandpasta, aftershave en nagellak. De gezondheidsrisico's hiervan worden meestal ingeschat met computermodellen. Zou je deze kunnen valideren door experimentele blootstelling aan verzorgingsproducten met vrijwilligers? Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Ad Ragas.

8. De interactie tussen wetenschap en beleid in het waterbeheer, de Deltacommissie en vergelijkbare commissies in Duitsland en Italië
In de discussie over klimaatverandering is in toenemende mate aandacht ontstaan voor de interface tussen wetenschap en beleid. Een auteur als Roger Pielke ("The honest broker") pleit voor een manier van wetenschap bedrijven die beleidsmakers betrekt bij de ontwikkeling van onderzoeksvragen, het daadwerkelijke onderzoek doen, en het formuleren van aanbevelingen. Voor dit onderwerp worden afstudeerders gezocht die interesse hebben om bij te dragen aan een landenvergelijkend onderzoek (Nederland, Duitsland, Italië) dat zich richt op het functioneren van onderzoeks- en adviescommissies die zijn opgericht om beleidsmakers te adviseren over overstromingsrisico's (zoals in Nederland de Deltacommissie). Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Dave Huitema.

9. Leren van participatie: de casus van burgerjury's in Flevoland
Milieuproblemen heten steeds vaker complex te zijn.  In deze context wordt gezocht naar besluitvormingsmechanismen die recht doen aan complexiteit. Vaak wordt daarbij gekeken naar participatieve methoden. De burgerjury is er daar een van. De bedoeling van dit onderzoek is vast te stellen wat deelnemers aan een burgerjury hebben geleerd rond een discussie over een brug tussen Aklmere en Amsterdam door het Markermeer. Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Dave Huitema.

10. Implementatie van oppervlakkige afspoeling in de Milieumeetlat
De Milieumeetlat van CLM geeft het effect van gewasbeschermingsmiddelen op o.a. het grond- en oppervlaktewater weer. Met dit instrument kunnen boeren kiezen voor een duurzamere teelt. Ze kiezen dan voor bestrijdingsmiddelen die minder impact op het milieu hebben. De effecten op het milieu worden uitgedrukt in milieubelastingspunten (MBP), waarmee voor ieder gewasbeschermingsmiddel de uitspoeling naar grondwater en de toxiciteit op waterleven worden beoordeeld. 
Bij berekening van de milieubelastingspunten voor waterleven wordt met één emissieroute rekening gehouden: drift bij het spuiten (verwaaiing van middelen naar de sloot). Er is vanuit het buitenland steeds meer belangstelling voor de Milieumeetlat. Hij zou echter nog beter aansluiten bij de internationale landbouwkundige praktijk als oppervlakkige afspoeling (run-off en laterale afspoeling) ook wordt berekend. Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Ad Ragas.