Lees voor

Zoeken

Zoeken

Ethiek, wetenschappelijke integriteit en wetgeving

Als onderzoeker1 hebt u te maken met ethiek, wetenschappelijke integriteit en wetgeving. Deze en onderliggende webpagina's bevatten informatie hierover, met het accent op kaders voor mensgebonden onderzoek. Zo hebt u als onderzoeker te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBG), de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), de Nederlandse gedragscode voor wetenschapsbeoefening en de gedragscode persoonsgegevens. Ook zijn er disciplinespecifieke richtlijnen zoals de regels voor psychologisch onderzoek van het Nederlands Instituut voor Psychologen en de ethische richtlijnen voor mensgebonden onderzoek van de American Psychological Association. De Open Universiteit gaat er vanuit dat onderzoekers1die mensgebonden onderzoek doen op de hoogte zijn van de kaders en ernaar handelen.

Belangrijke aspecten zijn onder andere dat:
- u deelnemers informeert over het doel van uw onderzoek;
- deelname vrijwillig is en de persoon heeft ingestemd;
- (persoons)gegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd
- het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd
- het onderzoek controleerbaar en onafhankelijk is.
Lees meer hierover in de gedragscodes.

In het kantlijnmenu vindt u hyperlinks naar de commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO) en de commissie Wetenschappelijke Integriteit. De cETO raadpleegt u bij twijfel over WMO-plichtigheid van uw onderzoek of als u een ethische toetsing wenst. De cIW raadpleegt u bij kwesties rondom wetenschappelijke integriteit van uw eigen of andermans onderzoek.

Let op:
- Indien u onderzoek gaat uitvoeren in het buitenland, dient u zelf de wet-, regelgeving en beroepscodes voor dat land na te gaan en u eraan te houden bij uw onderzoek. Bij veelgestelde vragen over cETO en op de webpagina van cETO vindt u hierover enkele relevante documenten en wat informatie.
- U dient onderzoeksdata tijdens en na het onderzoek zorgvuldig te bewaren en op te slaan. Ook moeten goede afspraken gemaakt worden over wie op welk moment toegang tot de data heeft en wie eindverantwoordelijk is voor het databeheer. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina van cETO.

Tot slot:
- Bij veelgestelde vragen over cETO en wetgeving vindt u ook informatie over verzekeringen (proefpersonenverzekering, beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering onderzoekers OU etc).


1Onder 'onderzoekers' vallen onderzoekers, (buiten)promovendi en studenten.