Lees voor

Zoeken

Zoeken

Studentenraad

De Studentenraad (SR) is de wettelijke vertegenwoordiger van alle studenten van de Open Universiteit. Eens in de twee jaar worden via verkiezingen negen leden uit de algehele studentenpopulatie gekozen. De belangrijkste bevoegdheden waarover de SR beschikt:

  • adviesrecht over 'alle aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit betreffen'. Meer concreet: het kunnen uitbrengen van (ook ongevraagd) advies over o.a. collegegeld, elektronische leeromgeving, onderwijsmodel of de naamsbekendheid;
  • instemmingsrecht, samen met de Ondernemingsraad – binnen de zogeheten Gezamenlijke Vergadering – met betrekking tot: instellingsplan, kwaliteitszorg en bestuurs- en beheersreglement;
  • instemmingsrecht inzake de meer overkoepelende onderdelen van de Onderwijs- en examenregeling (OER): o.a. tentaminering, studievoortgang en begeleiding. Overigens hebben Facultaire Opleidingscommissies adviesrecht inzake de meer specifieke onderdelen van de OER (inhoud en studielast van de opleidingen).

Studenten kunnen vergaderingen als toehoorder bijwonen (wel vooraf even melden bij het secretariaat).

Contact

Studentenraad OU
Postbus 2960
6401 DL Heerlen
studentenraad@ou.nl
Telefoon: 045-576 2737/2215

Opent flyer De Studentenraad is er voor jou! De Studentenraad is er voor jou!