Lees voor

Zoeken

Zoeken

Studentenraad

De Studentenraad (SR) is de wettelijke vertegenwoordiger van alle studenten van de Open Universiteit. Eens in de twee jaar worden via verkiezingen negen leden uit de algehele studentenpopulatie gekozen. De belangrijkste bevoegdheden waarover de SR beschikt:

  • adviesrecht over 'alle aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit betreffen'. Meer concreet: het kunnen uitbrengen van (ook ongevraagd) advies over o.a. collegegeld, elektronische leeromgeving, onderwijsmodel of de naamsbekendheid;
  • instemmingsrecht, samen met de Ondernemingsraad – binnen de zogeheten Gezamenlijke Vergadering – met betrekking tot: instellingsplan, hoofdlijnen begroting, kwaliteitszorg en bestuurs- en beheersreglement;
  • instemmingsrecht inzake de meer overkoepelende onderdelen van de Onderwijs- en examenregeling (OER): o.a. tentaminering, studievoortgang en begeleiding. Overigens hebben Facultaire Opleidingscommissies adviesrecht inzake de meer specifieke onderdelen van de OER (inhoud en studielast van de opleidingen).

Studenten kunnen vergaderingen als toehoorder bijwonen (wel vooraf even melden bij het secretariaat).

Medezeggenschapsregeling studenten Medezeggenschapsregeling studenten

Medezeggenschapsregeling studenten Kiesreglement Studentenraad Open Universiteit

Contact

Studentenraad OU
Postbus 2960
6401 DL Heerlen
E-mail studentenraad@ou.nl
Telefoon 045-5762737 of 045-5762215
Facebook Studentenraad

Studentenraad 2016
Boven v.l.n.r.: Paulien Vermij, Monique Monen, Angelique van Nieuwenhoven, Marya Dols en Henri Rouw.
Onder v.l.n.r.: Kees Stapel, Femke Beuze-Braamhaar en Katrien Leyers.