Lees voor

Zoeken

Zoeken

Publicaties

De publicaties op deze pagina zijn onderverdeeld in wetenschappelijke publicaties, vakpublicaties en annotaties en overige producten van wetenschappelijke activiteit. Vanaf 2010 wordt u doorgelinkt naar de wetenschappelijke verslagen met daarin de publicaties van dat jaar.

Wetenschappelijke publicaties 2009

Albers, Karianne

 • C.L.G.F.H. Albers en P.C.M. Heinen, Civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van gemeenten bij falend bouw en woningtoezicht. Over politiek wenselijke rechtspraak en een wetgever die verantwoordelijkheden op de burger afschuift. Deel II, Strafrechtelijke overheidsaansprakelijkheid. Gst. 2009, 7309, 1, p. 1 t/m 13.
 • C.L.G.F.H. Albers, De intrekking van een begunstigende beschikking bij wijze van sanctie, NTB 2009/24, p. 173 t/m 184.
 • C.L.G.F.H. Albers, Beginselplicht tot handhaving, in: JBSelect, red. R.J.N. Schlössels, C.L.G.F.H. Albers, A.J. Bok, A.MM.M. Bots, Tweede herziene druk, Sdu Den Haag 2009, ISBN 978 90 12 38192 5, NUR 823, p. 479-495.
 • C.L.G.F.H Albers, Intrekking begunstigende beschikking bij wege van sanctie, in: JBSelect, red. R.J.N. Schlössels, C.L.G.F.H. Albers, A.J. Bok, A.MM.M. Bots, Tweede herziene druk, Sdu Den Haag 2009, ISBN 978 90 12 38192 5, NUR 823, p. 495-513.

Draaisma, M.C.E.M

 • Transcendentale christologie. Enkele opmerkingen over de transcendentale christologie van Karl Rahner en haar mogelijke belang bij een nadere uitwerking van het christologie ontwerp van René Girard, in: J.G.C. Dohmen en M.C.E.M. Draaisma (red.), Een kwestie van grensoverschrijding. Liber amicorum P.E.L. Janssen, Nijmegen: Wolf Legal Publishers (2009) pag.85 - 101

W.H.B. Dreissen

 • Eén getuige is geen getuige (rechtspraak), Delikt & Delinkwent 2009, p. 760-776.

Ernes, Anka

 • Gids voor het burgerlijk procesrecht, derde druk, Elsevier Juridisch, Den Haag, 2009.
 • Burgerlijk procesrecht geschetst, serie Burgerlijk Recht Geschetst, nr. 3, vijfde herziene druk, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2009.

Haaren, Ine van

 • Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet 5e druk, onder redactie van T. D. Cammelbeeck en H.R.B.M. Kummeling, pp 75-79 (met T. D. Cammelbeeck), 197-235 (met M.A.D.W. de Jong), 331-332, 403-407, 494-518, 589 Kluwer BV, Deventer 2009
 • The reception of the European Charter of Local Self-Government into the legal systems of ratifying countries and on the legal protection of local self-government. Contribution for the Netherlands to the Report by prof. Merloni, Italy 15 July 2009 Council of Europe, Congress of Local and Regional Authorities, Institutional Committee, Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government
 • The ability of local authorities to determine their own internal structures (Articles. 2, 4.1, 4.2, 4.5, 6.1, 9.2 of the European Charter of Local Self-Government) Contribution for the Netherlands to the General report by prof. Schefold, Germany 9 May 2009
 • Council of Europe, Congress of Local and Regional Authorities, Institutional Committee, Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government
 • Institutional relations between the executive body and the administrative body in local government, Report for the Netherlands, Contribution for the Netherlands to the General Report by prof. Jacques Bouvier, Belgium, CG/INST/GIE(15)6REV, Strasbourg, 23 March 2009.

D.P.C.M. Hellegers

 • De geschillenbeslechting bij het KiFID nader beschouwd, NTHR 2009-1, p. 1-10

Marc Hendrikse

 • M.L. Hendrikse/N.J. Margetson, Uniform international commercial law: the phenomenon unification, uniform construction and uniform application, European Journal of Commercial Contract Law 2009-2, p. 72-90.
 • M.L. Hendrikse, De gevolgen van art. 79 Ow voor titel 7.17 (verzekeringsovereenkomst): een (onverwacht) uitstel van enige bepalingen van titel 7.17, NTHR 2009-5, p. 205-216.
 • M.L. Hendrikse/J.G.J. Rinkes Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht, Deventer: Kluwer 2009 (Serie Monografieën Privaatrecht) (146 p.)
 • M.L. Hendrikse, Juridische aspecten van fraude bij de vaststelling van de verzekeringsuitkering, in: Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude, Zutphen: Uitgeverij Paris 2009, p. 47-81.
 • M.L. Hendrikse/J.G.J. Rinkes, De mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst, in: Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude, Zutphen: Uitgeverij Paris 2009, p. 19-45.
 • M.L. Hendrikse, Enige knelpunten aangaande de wettelijke regeling van de bereddingsplicht en bereddingskosten (art. 7:957 en 7:959 BW), in: Knelpunten in het verzekeringsrecht deel 2, Zutphen: Uitgeverij Paris 2009, p. 11-74.

Lamers, Ton

 • Arteconomie, handleiding over ondernemen door beeldend kunstaars. Uitgegeven door Coutinho, Bussum (geschreven in samenwerking met mw. A.R. Nagel)

Leerink, Pieter

 • 'Schorsing van de dekking wegens te late premiebetaling', AV&S 2009-2, p. 92-99
 • 'Premie betalen en risico dekken', NTHR 2009-4, p. 176-187.
 • Knelpunten in het verzekeringsrecht Deel 2, hoofdstuk: 'Premie-incasso door de assurantietussenpersoon en het delcrederebeding', p. 113-136

Nievelstein, F.

 • Learning Law: Expertise differences and the effect of instructional support, promotie OU.

Rinkes, Jac

 • Polisvoorwaarden: boilerplate of pressure-cooker? Pleidooi voor een nieuwe aanpak, in: M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.), Knelpunten in het verzekeringsrecht Deel 2, Zutphen: Uitgeverij Paris 2009, Deel 11 NTHR-serie, p. 75-99.
 • Enige rechtsvergelijkende opmerkingen over buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsmogelijkheden op het terrein van de financiële dienstverlening, in: Een kwestie van grensoverschrijding, liber amicorum P.E.L. Janssen, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009, p. 263-285
 • Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht, Monografieën privaatrecht deel 11, Deventer: Kluwer 2009 (samen met M.L. Hendrikse), 146 pp.
 • Fraude: enige algemene opmerkingen, in: M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.), Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude, Zutphen: Uitgeverij Paris 2009, Deel 1 Acis-serie, p. 9-17
 • De mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst, samen met M.L. Hendrikse, in: M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.), Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude, Zutphen: Uitgeverij Paris 2009, Deel 1 Acis-serie, p. 19-45
 • Optional commercial contract law: Global experiences European perspectives, in: EJCCL (European Journal of Commercial Contract Law) 2009-4, p. 184-193
 • De consument als zwakke partij, Ars Aequi juni 2009, p. 380-387

Spoormans, Huub

 • Tune in Tomorrow, Drie uitdagingen voor het juridisch afstandsonderwijs, in: J.G.C. Dohmen & M.C.E.M. Draaisma, Een Kwestie van Grensoverschrijding, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2009, pp. 287-295.
 • met Kathleen Schlusmans, Gerard van den Boom, Het Onderwijsconcept, in: K. Schlusmans e.a., Een Leven Lang Eigenwijs Studeren, Het Onderwijs van de Open Universiteit Nederland, Heerlen, Open Universiteit, 2009, pp. 13-20.

Stamhuis, Evert

 • Strafrechtelijke aspecten van verzekeringsfraude, in M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes, Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude, Zutphen: Uitgeverij Paris, 2009, p. 83-98
 • Judicial Interpretation and Substantive Legality in Criminal Law: A Comparative Study on Distribution of Power in Albania and the Netherlands, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 17(2009) 113-135 (met I. Peci)

Teunissen, Jos

 • Belasting, vrijheid en gelijkheid, in: P.P.T. BovendEert e.a. (red.), De staat van wetgeving (Opstellen aangeboden aan prof. mr. C.A.J.M. Kortmann), Kluwer Deventer 2009, p. 301-332
 • De nationale democratische rechtsorde in veranderend internationaalrechtelijk perspectief (Liber amicorum P.E.L. Janssen), in: J.C.M. Dohmen & M.C.E.M. Draaisma (red.), Wolf Legal Publishers Nijmegen 2009, p. 319-336
 • Willen we het totale rookverbod?, Nederlands Juristenblad (NJB) 2009, nr. 11, p. 677-680; zie ook: naschrift bij reactie van mr. Ch.Roorda, NJB 2009, nr. 19, p. 1216-1217
 • Publiek domein en legaliteitseis, Gemeentestem (Gst.) 2009, nr. 7317, 47, p. 231-245; zie ook: naschrift bij reactie van H.Ph.J.A.M. Hennekens, Gst. 7320, nr. 71, p. 325-326
 • Tweewegenleer (Commentaar bij HR 7 mei 2004, JB 2004/203), in: R.J.N. Schlössels e.a. (red.), JB Select, 2e druk 2009, p. 45-58;
 • Legaliteitsbeginsel en het publieke domein (Commentaar bij ABRvS 7 februari 2007, JB 2007/58), in: R.J.N. Schlössels e.a. (red.), JB Select, 2e druk 2009, p. 59-78;
 • Instructieregels in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, Tijdschrift voor Bouwrecht 2009, p. 282-306

Zonnenberg, Louis

 • Het verrekeningsbeding, proefschrift promotie 2009


Vakpublicaties

Annotaties

Albers, Karianne

 • ABRvS 24 december 2008, JB 2009/42, p. 183-194, Ameland II, onrechtmatig besluit, zelfstandig schadebesluit, relativiteit, casualiteit, redelijke termijn.
 • ABRvS 4 maart 2009, JB 2009/125, p. 625-629, Handhavingsplicht, illegale burgerbewoning gedurende 27 jaar.
 • ABRvS 19 augustus 2009, JB 2009/216, p. 1095-1098, Vooringenomenheid, rechtsgevolgen vernietigde besluit ten onrechte door rechtbank in stand gelaten.
 • ABRvS 30 september 2009, JB 2009/234, p. 1174-1177, Punitieve sanctie, argumentatieve fuik.
 • ABRvS 30 september 2009, JB 2009/246, p. 1231-1236, Preventieve handhaving, preventieve dwangsom.
 • ABRvS 7 oktober 2009, JB 2009/249, p. 1248-1254, Beginselplicht tot handhaving, gedoogbesluit, vertrouwensbeginsel.
 • ABRvS 28 oktober 2009, JB 2009/268, p. 1349-1353, Criminal charge, reparatoire sanctie. Herstelsanctie. Waarschuwing. Besluit.
 • ABRvS 4 november 2009, JB 2009/272, p. 1360-1365, Tijdelijke intrekking APK-keuringserkenning, sanctie.
 • CRvB 5 januari 2009, JB 2009/64, p. 293-296, schriftelijke waarschuwing bij schending inlichtingenverplichting is een besluit in de zin van de Awb.
 • CRvB 9 april 2009, JB 2009/168, p. 853-861, Causaal verband, causaliteitsonzekerheid, proportionele aansprakelijkheid, asbestblootstelling, aansluiting bij jurisprudentie Hoge Raad.
 • CRvB 7 september 2009, JB 2009/242, p. 1209-1215, Criminal charge, recht op aanwezigheid advocaat.
 • CBb 16 april 2009, JB 2009/157, p. 793-799, Last onder dwangsom, voorkomen van herhaling, preventieve handhaving.
 • CBb 27 oktober 2009, JB 2009/279, p. 1389-1399, Last onder dwangsom, voorkomen van herhaling, preventieve handhaving, wijziging rechtspraak.
 • ABRvS 12 november 2008, JB 2009/10, p. 46-49, Bevoegdheid tot het instellen van beroep namens de gemeente.
 • ABRvS 5 november 2008, JB 2009/29, p. 131-133, Rechterlijke competentie besluit tot aanwijzing zone parkeerbelasting.
 • ABRvS 28 januari 2009, JB 2009/74, p. 380-384, Belanghebbende rechtspersoon.
 • ABRvS 28 januari 2009, JB 2009/77, p. 391-394, Landelijke horeca-ondernemersvereniging als belanghebbende, collectief belang.
 • ABRvS 25 februari 2009, JB 2009/95, p. 471-475, Belanghebbende rechtspersoon, feitelijke werkzaamheden.
 • ABRvS 20 mei 2009, JB 2009/167, p. 848-853, Redelijke termijn, vuistregels, schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn.
 • ABRvS 1 juli 2009, JB 2009/180, p. 912-917, Openbaarheid van wegen, handhaving, wettelijke grondslag.
 • ABRvS 29 juli 2009, JB 2009/198, p. 1013-1017, Dwangsom, grondslag dwangsom, dwangsombevoegdheid, openbare weg.
 • 29 april 2009, JB 2009/152, p. 767-770, Redelijke termijn, schadevergoeding, bezwaarfase.
 • 23 juni 2009, JB 2009/205, p. 1035-1037, Uitspraak in het openbaar.

W.H.B. Dreissen

 • noot bij EHRM 20 januari 2009 - Al Khawaja en Tahery t. VK, EHRC 2009, p. 395-406.

Sewandono, Irawan

 • CBB 2 december 2009, AB 2009, 12, belanghebbende
 • CBB 29 mei 2008, AB 2009, 44, elektronisch berichtenverkeer
 • CBB 30 december 2008, AB 2009, 89, bereik tuchtrecht
 • CBB 19 januari 2009, AB 2009, 100, procestaal
 • CRvB 29 april 2008, AB 2009, 151, bloc de competence
 • CRvB 22 december 2008, AB 2009, 176, koppelingsbeginsel
 • CBB 20 mei 2009, AB 2009, 244, belanghebbende
 • CBB 3 maart 2009, AB 2009, 304, redelijke termijn
 • CBB 3 juli 2009, AB 2009, 305, redelijke termijn
 • CBB 10 december 2008, AB 2009, 317, redelijke termijn
 • CBB 25 juni 2009, AB 2009, 322, redelijke termijn
 • CBB 25 juni 2009, AB 2009, 323, gewetensbezwaren
 • CBB 3 juli 2009, AB 2009, 334, gelijkheidsbeginsel
 • CBB 7 augustus 2009, AB 2009, 339, toetsing van regelgeving
 • CBB 17 september 2009, AB 2009, 345, intrekking
 • CBB 2 oktober 2008, AB 2009, 356, bestuurlijk rechtsoordeel
 • CBB 9 september 2009, AB 2009, 367, proces-verbaal
 • CBB 28 oktober 2009, AB 2009, 385, elektronisch dossier
 • CBB 29 september 2009, AB 2009, 395, intrekking
 • CBB 1 september 2009, AB 2009, 396, belanghebbende
 • CBB 3 november 2009, AB 2009, 402, instandlating rechtsgevolgen
 • CBB 14 oktober 2009, AB 2009, 414, belanghebbende
 • CBB 3 september 2009, AB 2009, 415, zelf voorzien

Teunissen, Jos

 • Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (AbRS) 03-09-2008, Gst. 7309, 2 (Noord-Brabant)
 • AbRS 24-12-2008, Gst. 7311, 13 (Ameland)
 • Rechtbank Groningen 28-10-2008, Gst. 7311,14 (Winschoten)
 • VzAbRS 02-10-2008, Gst. 7312, 19 (Nijmegen)
 • Rechtbank Roermond, Gst. 7313, 23 (Limburg)
 • HR 19-12-2008, Gst. 7313, 23 (Rotterdam)
 • AbRS 04-02-2009, Gst. 7315, 34 (Beuningen)
 • AbRS 11-03-2009, Gst. 7316, 41 (Middelharnis)
 • Gerechtshof Den Haag 17-02-2009, Gst. 7316 (Vlissingen)
 • AbRS 04-03-2008, Gst. 7317, 50 (Wijchen)
 • Gerechtshof Leeuwarden 25-11-2008, Gst. 7319, 67 (Staat)
 • Gerechtshof Amsterdam 31-03-2009, Gst. 7319, 68 (Staat)
 • AbRS 27-05-2009, Gst. 7320, 74 (Deurne)
 • AbRS 17-12-2008, Gst. 7321, 81 (Heemstede)
 • AbRS 27-05-2009, Gst. 7321, 82 (Zaanstad)
 • AbRS 15-07-2009, Gst. 7321,83 (Den Haag)
 • AbRS 01-07-2009, Gst. 7322, 86 (Ubbergen)
 • AbRS 08-07-2009, Gst. 7322, 88 (Nederweert)
 • AbRS 15-07-2009, Gst. 7322, 90 (Veere)
 • AbRS 15-07-2009, Gst. 7323, 94 (Kaag en Braassem)
 • AbRS 15-06-2009, Gst. 7326, 111 (De Marne), samen met P.C.M. Heinen
 • Hof van Justitie EG 10-02-2009, Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) 2009/70 (dataretentierichtlijn)
 • AbRS 26-11-2008, JB 2009/34 (Aan en Hunze)
 • Rechtbank Den Haag 31-12-2008, JB 2009/69 (Staat)
 • Hof van Justitie EG 05-03-2009, JB 2009/107 (gelijke behandeling bij arbeid)
 • HR 20-03-2009, JB 2009/108 (pluimveerechten)
 • HR 10-04-2009, JB 2009/123 (Barneveld)


Vakpublicaties overig

Albers, Karianne

 • Redactielid bundel JBSelect. JBSelect, red. R.J.N. Schlössels, C.L.G.F.H. Albers, A.J. Bok, A.M.M.M. Bots, Tweede herziene druk, Sdu Den Haag 2009, ISBN 978 90 12 38192 5, NUR 823.
 • C.L.G.F.H. Albers, bewerking hoofdstuk 5, Rechtshandhaving uit: Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, red. J.G.J. Rinkes, H.C.G. Spoormans, E.F. Stamhuis, J.M.H.F. Teunissen, 22e druk, Kluwer Deventer: 2009, ISBN 978 90 13 04222 1, NUR 820-101, p. 153-207.

Draaisma, Tilly

 • Draaisma M.C.E.M, redactie (samen met J.G.C. Dohmen), Een kwestie van grensoverschrijding. Liber amicorum P.E.L. Janssen, Nijmegen: Wolf Legal Publishers (2009).

Ernes, Anka

 • Rubriek Hulp- en tussenpersonenrecht, NTHR 2009/6, p. 262-264
 • Rubriek Hulp- en tussenpersonenrecht, NTHR 2009/5, p. 229-233
 • Rubriek Hulp- en tussenpersonenrecht, NTHR 2009/4, p. 193-194
 • Rubriek Hulp- en tussenpersonenrecht, NTHR 2009/3, p. 155-160
 • Rubriek Hulp- en tussenpersonenrecht, NTHR 2009/2, p. 112-117
 • Rubriek Hulp- en tussenpersonenrecht, NTHR 2009/1, p. 56-57

Haaren, Ine van

 • Equal access to elections, Report for the Netherlands
  Contribution for the Netherlands to Specific Report by Prof. Igor Munteanu, Moldova, CG/INST/GIE (16)2, Strasbourg, 25 March 2009.
  Council of Europe, Congress of Local and Regional Authorities, Institutional Committee, Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government

Lamers, Ton

 • Kamer van Koophandel, noodzaak of nutteloos?, KNTV magazine, mei/juni 2009, p. 6-7
 • Jip en Janneke taal onder creatieve beroepsbeoefenaren in de creatieve sector, KNTV magazine, mei/juni 2009, p. 18-20
 • De grenzen van de VAR (1) KNTV magazine, september 2009, p. 6-7
 • Verbod op tegenprestatie in de WAADI KNTV magazine, september 2009, p. 9
 • Dans & BTW, Dans & Bedrijf (NBOB) nr. 27, oktober 2009, p. 1.4
 • BTW vrijstelling voor het onderwijs, KNTV magazine, december 2009, p 6-7
 • De grenzen van de VAR (2) KNTV magazine, december 2009, p. 13

Rinkes, Jac

 • Bewerking Hoofdstuk III Van Apeldoorn (Objectief recht, subjectief recht en rechtssubject), in: J.G.J. Rinkes, H.C.G. Spoormans, E.F. Stamhuis en J.M.H.F. Teunissen (red.), Van Apeldoorns Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, 22e druk, Deventer: Kluwer 2009, p. 65-103.
 • Knelpunten in het verzekeringsrecht Deel 2, redactie samen met M.L. Hendrikse, Zutphen: Uitgeverij Paris 2009, Deel 11 NTHR-serie, 175 pp.
 • Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude, redactie samen met M.L. Hendrikse, Zutphen: Uitgeverij Paris 2009, Deel 1 Acis-serie, 105 pp.
 • Redactie Van Apeldoorns Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, 22e druk, Deventer: Kluwer 2009, 445 pp., samen met H.C.G. Spoormans, E.F. Stamhuis en J.M.H.F. Teunissen
 • European Union: legislation and case law commercial contract law, in: EJCCL 2009-3, p. 144-153 (samen met M. Brkan)
 • Ad rem: ontwikkelingen in het consumentenrecht, in: Contracteren 2009-3
 • Editorial/Introduction EJCCL 2009-1, p. 1.
 • News, EJCCL 2009-1, p. 30-35
 • Crisis, door het oog van de practicus, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2009-1, p. 1-4

Spoormans, Huub

 • Rinkes, Spoormans, Stamhuis, Teunissen, Inleiding tot de studie van het Nederlands Recht, 2009

Stamhuis, Evert

 • Redactie van Van Apeldoorns Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, 22e druk, Deventer: Kluwer 2009 (met J.G.J. Rinkes, H.C.G. Spoormans en J.M.H.F. Teunissen)
 • Redactie van International Criminal Law 2009-2012, 2nd edition, Ars Aequi Wetsedities, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2009 (met P.A.M. Mevis en J.M. Reijntjes)
 • Aantekeningen bij een brief over grensoverschrijdend verkeer, in T. Draaisma en J. Dohmen (red.), Een kwestie van grensoverschrijding, Liber amicorum P.E.L. Janssen, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2009, p. 297-303
 • Bewerking van Boek I Titel IV, Inleidende opmerkingen, Eerste Afdeling, Tweede Afdeling, Tweede Afdeling A, in C.P.M. Cleiren en J.F. Nijboer, Strafvordering Tekst & Commentaar, 8e druk, Deventer: Kluwer 2009, p. 225- 322

Teunissen, Jos

 • Reactie op mr. E. Minderhout, Van oude bouwwerken en dingen die niet voorbij gaan, NJB 2009, nr. 21, p. 1337
 • Bewerking hoofdstuk IX (Bestuursrecht) van: J.G.J. Rinkes e.a. (red.), Van Apeldoorns Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, 22e druk, Kluwer Deventer 2009, p. 365-394


Producten van wetenschappelijke arbeid overig (voordrachten; niet gepubliceerde congresbijdragen etc.)

Albers, Karianne

 • UHD Staats- en bestuursrecht op detacheringsbasis bij de Radboud Universiteit Nijmegen, tweede semester academisch jaar 2008-2009 (januari juli 2009):
 • werkcolleges vak bestuursrecht B2 (algemeen bestuursrecht en bestuursprocesrecht), 15 X 3 colleges
 • examinator vak bestuursrecht B2; maken tentamen met open vragen, correctie van 450 tentamens.

Dreissen, Wilma

 • 27 januari 2009: Promis-vonnissen, voordracht Rechtbank Utrecht
 • 24 maart2009: SSR-cursus Strafrechtelijk bewijs in theorie en praktijk te Rotterdam
 • 6 mei 2009: SSR-cursus Strafrechtelijk bewijs in theorie en praktijk te Utrecht
 • 2 juni 2009: SSR-cursus Strafrechtelijk bewijs in theorie en praktijk te Utrecht
 • 10 september 2009: SSR-cursus Strafrechtelijk bewijs in theorie en praktijk te Utrecht
 • 11 september 2009: expertmeeting waarheidsvinding in strafzaken te Maastricht (voorzitter)
 • 9 oktober 2009: SSR-cursus Strafrechtelijk bewijs in theorie en praktijk te Den Bosch
 • 4 december 2009: SSR-cursus Strafrechtelijk bewijs in theorie en praktijk te Utrecht
 • 15 december 2009: Bewijsmotivering in Strafzaken, voordracht Rechtbank Rotterdam

Ernes, Anka

 • Het uitdagende leven van de volmacht, Studiecentrum Adam, november 2009.
 • Middellijke en Onmiddellijke vertegenwoordiging, Grotius Academie, maart 2009.

Haaren, Ine van

 • Independent National Expert for The Netherlands in the Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government of the Institutional Committee of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, Strasbourg.
 • Lid van de Conseil Scientifique, tevens lid-onderzoeker, van de Association pour la Recherche sur les Collectivités Locales en Europe, in Parijs zetelend samenwerkingsverband van wetenschappers in Europa dat zich ten doel stelt onderzoek op het gebied van lokale overheden in Europa te entameren en te bevorderen en kennis ter zake uit te wisselen.
 • Summerschool 2009
  - Presentation on Constitutional and administrative law in the Netherlands
  - With Huub Spoormans: Paper Political institutions in the Netherlands 2009
  - With Huub Spoormans: Assignment Transdanubia 2009
  - Paper Moot Court Summerschool, case 2009
  - Presentation on Summerschool case 2009
 • Studentenparlement 2008-2009
 • Begeleider en examinator OU-fractie

Hendrikse, Marc

 • 'Enige knelpunten aangaande de (wettelijke) regeling van de bereddingsplicht en de bereddingskosten', ACIS-symposium 'Knelpunten in het verzekeringsrecht deel 2', 6 november 2009, KNAW-gebouw te Amsterdam
 • 'Juridische aspecten fraude bij de vaststelling van de verzekeringsuitkering', ACIS-symposium 'Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude', 20 maart 2009, KNAW-gebouw te Amsterdam

  Boeken als editor
 • Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude, Zutphen: Uitgeverij Paris 2009 (samen met J.G.J. Rinkes)
 • Knelpunten in het verzekeringsrecht deel 2, Zutphen: Uitgeverij Paris 2008 (samen met J.G.J. Rinkes)

Lamers, Ton

 • 4 nov. 2009: Voordracht 'contracteren door kunstenaars' in de serie ArtEZ Art Business Centre. In het Auditorium van de Museum voor Moderne Kunst te Arnhem
 • 16 dec. 2009: Voordracht 'Wat voegt de intermediair toe?' In de serie Media Music. In de Gehoorzaal van het Conservatorium te Enschede.

Leerink, Pieter

 • Lezing over Premie-incasso door de assurantietussenpersoon en het delcrederebeding tijdens het ACIS-symposium op 6 november 2009.

Quanjel, Lieke

 • Verslag (intern aan de onderzoekscommissie) van ALAI-conferentie From 1710 to Cyberspace, 14-18 juni, Londen
 • Jury Pleitwedstrijden Jonge Balie Maastricht 11 september 2009, Rechtbank Maastricht
 • Inhoudelijke bijdragen (bespreking van actuele ontwikkelingen binnen mijn aandachtsgebied: auteurs- en merkenrecht) aan onderzoeksbijeenkomsten CIER (5 à 6 keer per jaar)

Rinkes, Jac

 • Lid beoordelingscommissie proefschrift L.H.M. Zonnenberg, Het verrekenbeding, (promotie OU 28 augustus 2009, promotor prof. mr. W. Meijer
 • Lezing Global experiences European perspectives, congres European Journal of Commercial Contract Law: Optional Commercial Contract Law, Brussel 27 november 2009
 • Lezing: polisvoorwaarden: boilerplate of pressure-cooker, congres NTHR/PAO UvA Knelpunten in het verzekeringsrecht deel 2, 6 november 2009
 • Docent cursus Koop en consumentenkoop, SSR Zutphen 29 oktober 2009
 • Docent PAO cursus Actuele ontwikkelingen consumentenrecht Universiteit Maastricht 15 oktober 2009
 • Docent cursus algemene voorwaarden en exoneraties, SSR Utrecht 6 oktober 2009
 • Docent masterclass verzekeringsrecht, Academie voor de rechtspraktijk, Rotterdam 24 juni 2009
 • Docent cursus verdieping financiële dienstverlening, SRK Rechtsbijstand Zoetermeer 26 mei 2009
 • Lezing en dagvoorzitter congres verzekeringsfraude UvA 20 maart 2009
 • Oppositie promotie Universiteit Maastricht R.R.R. Hardy, Differentiatie in het (Europees) contractenrecht, 16 april 2009, promotor prof. mr. J.M. Smits

Stamhuis, Evert

 • A criminal law perspective on the Prüm process, presentation to the Computer Privacy and Data Protection Conference, Brussels 17 januari 2009

Teunisssen, Jos

 • Interventie bij bespreking Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) (VMR) van preadviezen over Bestuursrechtelijk bewijsrecht, mei 2009
 • Cursus 'Ruimtelijk Bestuursrecht voor gevorderden' voor SSR, maart 2009 (halve dag)
 • Geoplan-cursus 'Actuele wetgeving en jurisprudentie Ruimtelijke Ordening', twee gehele dagen + syllabus, Utrecht maart 2009
 • Becommentariëring van regeringsstukken i.v.m. wetsvoorstel Wet algemene bepalingen van omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. enkele Eerste Kamer-fracties, diverse tijdstippen in 2009
 • Methoden en technieken van regelgeving (met syllabus), beroepsopleiding Gemeentejuristen (een dag), Utrecht 14 december 2009
 • Interview door Marcel ten Broeke, Pakezels van de staat, Reformatorisch Dagblad (RD) 27 juni 2008
 • Opinie De aanrechtsubsidie bestaat niet, RD 20-03-2009
 • Opinie Wetgever niet consistent over draagkracht, RD 09-10-2009
 • Interview door Gerard Vroegindeweij, Juristen kraken advies over SGP , RD 18-12-2009


Redactielidmaatschappen, promotiecommissies, adviseurschappen, etc.

Albers, Karianne

 • Lid en plaatsvervangend voorzitter van de bezwaarschriftenadviescommissie van de Provincie Limburg (plusminus 10 zittingen per jaar)
 • Redactielid en redactiesecretaris JB (Jurisprudentie Bestuursrecht) Sdu (verschijnt zestien keer per jaar)
 • Vast annotator JB (Jurisprudentie bestuursrecht
 • Gastannotator Bestuursrechtelijk tijdschrift De Gemeentestem
 • Medeorganisator symposium '15-jarig bestaan JB en de toekomst van het bestuursprocesrecht', donderdag 4 juni 2009, Radboud Universiteit Nijmegen

Draaisma, Tilly

 • Memorial Judge Philip C. Jessup Competition 2009
 • Vervangend lid Commissies Volkenrecht, Internationaal Privaatrecht en Europees recht T.M.C. Asser Instituut, Den Haag

Dreissen, Wilma

 • Lid promotiecommissie D. de Vocht, Verdediging in transitie. Rechtsbijstand in strafzaken in postcommunistisch Polen, Universiteit Maastricht 13 februari 2009

Ernes, Anka

 • European Journal of Commercial Contract Law
 • Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
 • Tijdschrift voor de Procespraktijk

Hagen, Richard

 • Lid regionale ombudscommissie Hoorn e.o.
 • Advisering aan GGZ instelling (en) Baanbreker-Groep te Enkhuizen in diverse aangelegenheden
 • Manager / coördinator Rechtswinkel Heerhugowaard

Hendrikse, Marc

 • ACIS-symposium Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude, 20 maart 2009, KNAW-gebouw te Amsterdam (organisator).

Leerink, Pieter

 • redactiemedewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht en het Tijdschrift voor de Procespraktijk

Rinkes, Jac

 • Tijdschriften
  - European Journal of Commercial Contract Law
  - Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken
  - Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
  - Tijdschrift voor de Procespraktijk
 • Series
  - Boekenreeks Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
  - Boekenreeks Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken
  - Mercatura-serie: Methodologie en beginselen
 • Overig
  - Kluwer collegebundel

Teunissen, Jos

 • Redactielidmaatschap Bestuursrechtelijk Tijdschrift De gemeentestem
 • Redactielidmaatschap Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht(JB)
 • Redactielidmaatschap losbladig commentaar bundel Bestuursprocesrecht van SDU
 • Voorzitter Commissie voor de bezwaarschriften gemeente Brunssum
 • Advisering aan Advocatenkantoor De Kempenaer in enige aangelegenheden.

 

Wetenschappelijke publicaties 2008

C.L.G.F.H. Albers

 • C.L.G.F.H. Albers, 'De Wet OM-afdoening. Nagel aan de kist van de bestuurlijke boete?', de Gemeentestem 2008, 70, p. 333-344.
 • C.L.G.F.H. Albers (samen met P.C.M. Heinen), 'Civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van gemeenten bij falend bouw- en woningtoezicht. Over politiek wenselijke rechtspraak en een wetgever die verantwoordelijkheden op de burger afschuift. Deel I, Civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid', de Gemeentestem 2008, 138, p. 669-683.

A.L.H. Ernes

 • A.L.H. Ernes, Tussenpersonen in het handelsverkeer, Zutphen: Uitgeverij Paris 2008.

C.B.M. van Haaren-Dresens

 • C.B.M. van Haaren-Dresens (samen met J.M.H.F. Teunissen), 'Van specifiek naar generiek. Het rapport van de commissie Oosting en de kabinetsreactie over het interbestuurlijk toezicht', de Gemeentestem 2008, 7299, p. 365-374.
 • C.B.M. van Haaren-Dresens, Institutional relations between the executive body and the administrative body in local government. Report for the Netherlands: Dutch contribution to the General Report by Jacques Bouvier, Belgium, CG/INST/GIE(15)6, Strasbourg, September 2008. Council of Europe, Congress of Local and Regional Authorities, Institutional CommitteeGroup of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government.
 • C.B.M. van Haaren-Dresens, Equal access to elections, Report for the Netherlands: Contribution for the Netherlands to Specific Report by Prof. Igor Munteanu, Moldova, CG/INST/GIE (15)1, Strasbourg, September 2008. Council of Europe, Congress of Local and Regional Authorities, Institutional CommitteeGroup of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government.

M.L. Hendrikse

 • M.L. Hendrikse (samen met N.J. Margetson), 'Uniform construction and application of the Hague (Visby) Rules', Aspects of Maritime Law, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, p. 35-57.
 • M.L. Hendrikse (samen met N.J. Margetson), 'Division of the burden of proof under the Hague (Visby) Rules', Aspects of Maritime Law, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, p.101-112.
 • M.L. Hendrikse, 'Uitleg van verzekeringsvoorwaarden', NTHR 2008/4, p. 144-153.
 • M.L. Hendrikse, 'Enige knelpunten aangaande de medewerkingsvervalclausule ex art. 7:941 lid 4 BW', Knelpunten in het verzekeringsrecht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2008, p. 11-36.
 • M.L. Hendrikse (samen met J.G.J. Rinkes), 'Enige bespiegelingen aangaande het leerstuk ''verzwijging'': de mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst', NTHR 2008/5, p. 201-219.
 • M.L. Hendrikse, 'Verzekeringsrecht en algemene voorwaarden', Verzekeringsrecht praktisch belicht, tweede druk, Deventer: Kluwer 2008, p. 21-46.
 • M.L. Hendrikse (samen met J.G.J. Rinkes), 'Klachtenbehandeling en geschillenbeslechting in het verzekeringsrecht', Verzekeringsrecht praktisch belicht, tweede druk, Deventer: Kluwer 2008, p. 87-145.
 • M.L. Hendrikse (samen met J.G.J. Rinkes), 'De mededelingsplicht bij het aangaan van verzekeringen', Verzekeringsrecht praktisch belicht, tweede druk, Deventer: Kluwer 2008, p. 159-186.
 • M.L. Hendrikse, 'Medewerkingsplicht na de verwezenlijking van het risico', Verzekeringsrecht praktisch belicht, tweede druk, Deventer: Kluwer 2008, p. 257-278.
 • M.L. Hendrikse (samen met J.G.J. Rinkes), 'Risicoverzwaring', Verzekeringsrecht praktisch belicht, tweede druk, Deventer: Kluwer 2008, p. 377-409.
 • M.L. Hendrikse, 'Bereddingsplicht en bereddingskosten', Verzekeringsrecht praktisch belicht, tweede druk, Deventer: Kluwer 2008, p. 411-425.

C.J. de Jong

 • C.J. de Jong, Zorgplicht bij assurantiebemiddeling. Uitleg van de voor compliance van intermediairs relevante regelgeving (serie Ondernemen in de financiële dienstverlening, nr. 28), Deventer: Kluwer 2008.
 • C.J. de Jong, 'De spelers en het toezicht', hoofdstuk 3 in: M.L. Hendrikse, H.J.G. van Huizen en J.G.J. Rinkes (red.), Verzekeringsrecht praktisch belicht, serie Recht en Praktijk, nr. 137. p. 47-86, Deventer: Kluwer 2008.
 • C.J. de Jong, 'Aantekening bij art. 2:92, 2:93, 4:75, 5:76, 4:79, 4:80, 4:81, 4:92, 4:93, 4:94, 4:95, 4;96, 4:97, 4:98, 4:99, 4:101, 4:102, 4:103 en 4:104 Wft' in: J.H. Wansink, R.Ph. Elzas, J. Borgesius (red.), Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht (serie Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2008.
 • C.J. de Jong, 'Commentaar bij art. 1:1 aant. 286, 496, 516 en 521, 4:79, 4:80, 4:81, 4:92, 4:93, 4:94, 4:95, 4;96, 4:97, 4:98, 4:99, 4:101, 4:102, 4:103 en 4:104 Wft' in: D. Busch, C.M. Grundmann-van de Krol, C.E. du Perron, W.A.K. Rank (red.), Toezicht Financiële Markten (Groene Serie), Deventer: Kluwer (losbl.).
 • C.J. de Jong, 'Financiële dienstverlening', hoofdstuk VI in: Ph.H.J.G. van Huizen, J.B. Wezeman (red.), Praktijkboek Verzekeringsrecht, 's-Gravenhage: Elsevier Juridisch (losbl.).
 • C.J. de Jong, 'De verzekeringstussenpersoon nader beschouwd', NTHR 2008-2, p. 45-54.

P. Leerink

 • P. Leerink, 'Onjuiste taxaties?', Praktisch Procederen 2008-6, p. 171-177.
 • P. Leerink, 'Waarschuwingsplicht bij te late premiebetaling', in: M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.), Knelpunten in het verzekeringsrecht, Zutphen: Uitgeverij Paris, p. 75-92.

S.W. Margetson

 • S.W. Margetson, 'De toepasselijkheid van de CMR ingevolge artikel 1 in rechtsvergelijkend perspectief', Tijdschrift Vervoer & Recht, 2008-4, p. 126-131.
 • S.W. Margetson, 'Enkele opmerkingen over de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst', in: M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.), Knelpunten in het verzekeringsrecht, Zutphen: Uitgeverij Paris, 2008, p. 37-47.
 • S.W. Margetson, 'Verzwijging van het strafrechtelijk verleden bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst', Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2008-6, p. 252-261.

H.P.A.J. Martius

 • H.P.A.J. Martius, 'Enige opmerkingen over het wetsvoorstel met betrekking tot de elektronische akte, de elektronische polis, elektronische algemene voorwaarden en elektronische mededelingen', NTHR 2008/3, p. 108-113.
 • H.P.A.J. Martius, 'Enige opmerkingen aangaande wetsvoorstel 31.358. Meer ruimte voor ontwikkelingen op het gebied van elektronisch rechtsverkeer met bijzondere aandacht voor het verzekeringsrecht en het zekerhedenrecht', NTHR 2008/6, p. 237-251.
 • H.P.A.J. Martius, 'Op het snijvlak van burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht: de elektronische akte!', PP 2008/6, p. 185-187.
 • H.P.A.J. Martius, 'Polis en mededelingen van de verzekeraar', in: M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen en J.G.J. Rinkes, Verzekeringsrecht Praktische belicht, Deventer: Kluwer 2008, p. 187-214.
 • H.P.A.J. Martius, 'Het schriftelijkheidsvereiste als knelpunt in het verzekeringsrecht en de oplossing van de elektronische polis, elektronische mededelingen en elektronische algemene verzekeringsvoorwaarden', in: M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.), Knelpunten in het verzekeringsrecht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2008, p. 117-133.

J.G.J. Rinkes

 • J.G.J. Rinkes, 'Consumentenverzekeringen in Europa', in: M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.), Knelpunten in het verzekeringsrecht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2008, p. 49-73.
 • J.G.J. Rinkes (samen met M.L. Hendrikse), 'Klachtenbehandeling en geschillenbeslechting in het verzekeringsrecht', in: M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen en J.G.J. Rinkes (red.), Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 2008, p. 87-145.
 • J.G.J. Rinkes (samen met M.L. Hendrikse), 'De mededelingsplicht bij het aangaan van verzekeringen', in: M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen en J.G.J. Rinkes (red.), Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 2008, p. 159-186.
 • J.G.J. Rinkes, 'Te late premiebetaling', in: M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen en J.G.J. Rinkes (red.), Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 2008, p. 215-235.
 • J.G.J. Rinkes (samen met M.L. Hendrikse), 'Risicoverzwaring', in: M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen en J.G.J. Rinkes (red.), Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 2008, p. 377-409.
 • J.G.J. Rinkes (samen met M.L. Hendrikse), 'Enige bespiegelingen aangaande het leerstuk ''verzwijging'': de mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst', NTHR 2008, p. 201-219.
 • J.G.J. Rinkes, 'Europees betalen: SEPA en PSD', Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2008/7-4, p. 130-133.

E.F. Stamhuis

 • E.F. Stamhuis (met C.B. Veldman), De verweren in de zin van ... Een tussenstand in de ontwikkeling van het responderen op verweren, in Delikt en Delinkwent 2008, 49, p. 685-709.

J.M.H.F. Teunissen

 • J.M.H.F. Teunissen, 'De Grondwet als quantité négligéable', Nederlands Juristenblad 2008, nr. 15, p. 883-887.
 • J.M.H.F. Teunissen, 'De ironie van de SGP-vrouwenzaak. Schrap de algemeen belang-actie uit art. 3:305a BW!', Nederlands Juristenblad 2008, nr. 25, p. 1524-1530.
 • J.M.H.F. Teunissen (samen met mr. C.B.M. van Haaren-Dresens), 'Van specifiek naar generiek. Het rapport van de commissie Oosting en de kabinetsreactie over het interbestuurlijk toezicht', de Gemeentestem 2008, 7299, 1, p. 365-374.
 • J.M.H.F. Teunissen, 'Kurieren am Symptom. Over de herzieningen van het bestuursprocesrecht', in: M.A. Heldeweg, B.M.J. van der Meulen en J.M.H.F. Teunissen (red.), Publiekrecht in de Leer. Opstellen aangeboden aan prof.mr. A.Q.C. Tak, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, p. 307-342.
 • J.M.H.F. Teunissen, bewerking onderdeel 'Ontvankelijkheid en bevoegdheid' van bundel Bestuursprocesrecht (losbl.), Den Haag: SDU.
 • J.M.H.F. Teunissen, bewerking commentaar artikelen 8:4 en 8:5 bundel Algemene wet bestuursrecht, Amsterdam: Elsevier.

A. Wolthuis

 • A. Wolthuis, 'Herstel in de Belgische jeugdwet', Proces 2008/5, p. 168-176.

Vakpublicaties 2008

Annotaties

C.L.G.F.H. Albers

 • ABRvS 20 januari 2008, JB 2008/59, p. 329-336 (Zelf in de zaak voorzien. Voorwaardelijke intrekking APK-Keuringserkenning).
 • ABRvS 20 februari 2008, JB 2008/76, p. 415-420 (Planschade. Overschrijding redelijke termijn. Zelf in de zaak voorzien).
 • ABRvS 23 april 2008, JB 2008/127, p. 675-685 (Bestuurlijke boete. Ambtshalve toepassing meest gunstige bepaling. Strafrechtelijke immuniteit overheid. Toepassing Pikmeer-jurisprudentie bij bestuurlijke boete. Communautair recht, dienstverlening).
 • ABRvS 9 juli 2008, JB 2008/185, p. 960-965 (Omvang geding. Ambtshalve aanvulling rechtsgronden. Ambtshalve toetsing).
 • ABRvS 16 juli 2008, JB 2008/196, p. 1019-1023 (Buiten behandeling laten aanvraag. Nieuw inhoudelijk besluit. Besluit op bezwaar. Jurisprudentiewijziging).
 • ABRvS 30 juli 2008, JB 2008/199, p. 1029-1033 (Gedoogverklaring, intrekking in bezwaar. Besluit. Jurisprudentiewijziging).
 • ABRvS 15 okotber 2008, JB 2008/259, p. 1357-1363 (Exploitatievergunning, intrekking. Sluiting horeca-inrichting voor zes maanden. Discretionaire bevoegdheid. Marginale toetsing).
 • CBb 1 november 2007, JB 2008/34, p. 184-191 (Gedogen. Beginselplicht tot handhaving. Bijzondere omstandigheid. Vertrouwensbeginsel).
 • CRvB 28 november 2007, Gst. 2008, 36 (Beoordelingsvrijheid. Marginale Toetsing. Onderdelenfuik).
 • CRvB 24 juni 2008, JB 2008/203, p. 1043-1046 (Niet behandelen aanvraag. Nieuw inhoudelijk besluit. Besluit op bezwaar).
 • CRvB 27 juni 2008, JB 2008/204, p. 1046-1048 (Afwijzing verzoek veroordeling appellant in proceskosten. Geen kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht).
 • CRvB 27 augustus 2008, JB 2008/260, p. 1363-1367 (Hoorplicht, schending. Vormvoorschrift, schending. Vormvoorschrift, overeenkomstige toepassing).
 • HR 19 september 2008, JB 2008/230, p. 1207-1209 (Proceskostenvergoeding bezwaarfase. Nieuw verzoek mogelijk in heropende bezwaarfase).
 • Rechtbank Roermond 27 februari 2007, JB 2008/87, p. 474-482 (Bestuurlijke boete. Matigingsbevoegdheid. Zelf in de zaak voorzien).

C.J. de Jong

 • Eigen schuld valt weg tegen schromelijk tekort aan kennis bij tussenpersoon, bespreking van Rb Alkmaar 18 juni 2008, LJN BD6931, in: de Beursbengel, september 2008, p. 41-42.
 • Toezichtregels spelen een rol bij beoordeling toerekenbare tekortkoming, bespreking van Rb Arnhem 10 september 2008, LJN BF1818, in: de Beursbengel, november 2008, p. 41-42.

J.M.H.F. Teunissen

 • Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (AbRS) 19-01-2007, de Gemeentestem (Gst) 7287, 3 (Meerssen).
 • AbRS 23-01-2008, Gst. 7290, 21 (Onderbanken).
 • AbRS 21-02-2007, Gst. 7290, 22 (Heusden).
 • AbRS 01-08-2007, Gst. 7290, 23 (Gelderland).
 • AbRS 28-03-2007, Gst. 7291, 28 (Drimmelen).
 • AbRS 11-04-2007, Gst. 7292, 31 (Venlo).
 • AbRS 19-12-2007, Gst. 7292, 32 (Delfzijl).
 • AbRS 05-04-2007, Gst. 7293, 40 (De Marne).
 • AbRS 17-10-2007, Gst. 7293, 41 (Lith).
 • AbRS 19-12-2007, Gst. 7294, 46 (Zaltbommel).
 • AbRS 08-08-2007, Gst. 7294, 47 (Den Haag).
 • AbRS 05-03-2008, Gst. 7294, 49 (Delft).
 • AbRS 24-10-2007, Gst. 7295, 54 (Amersfoort).
 • AbRS 09-01-2008, Gst. 7296, 62 (Delft).
 • AbRS 30-01-2008, Gst. 7297, 65 (Hoogeveen).
 • AbRS 12-03-2008, Gst. 7297, 66 (Almelo).
 • AbRS 16-04-2008, Gst. 7298, 81 (Eemnes).
 • AbRS 16-04-2008, Gst. 7298, 82 (Heusden).
 • AbRS 23-04-2008, Gst. 7300, 90 (Maasgouw).
 • AbRS 14-05-2008, Gst. 7300, 91 (Stein).
 • AbRS 14-05-2008, Gst. 7301, 93 (Muiden).
 • AbRS 25-06-2008, Gst. 7301, 94 (Purmerend).
 • Centrale Raad van Beroep,11-07-2008, Gst. 7304, 115 (Arnhem).
 • AbRS 20-08, Gst. 7305, 123 (Utrecht).
 • AbRS 03-09-2008, Gst. 7306, 129 (Hoogezand-Sappemeer).
 • AbRS 28/05/2008, Gst. 7307, 136 (Hoorn).
 • AbRS 03-09-2008, Gst. 7308, 142 (Echt-Susteren).
 • Hoge Raad 15-02-2008, Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) 2008/68 (Schiedam).
 • AbRS 05-03-2008, JB 2008/98 (Bergen).
 • HR 28 maart 2008, JB 2008/105 (Amersfoort).
 • Europees Hof van Justitie 03-09-2008, JB 2008/215 (Kadi-zaak).
 • AbRS 20-08-2008, JB 2008/216 (Bloemendaal).

Vakpublicaties overig

A.L.H. Ernes

 • Redactioneel: Ruim baan voor de burger, Praktisch Procederen, 2008/1, p. 1-2.
 • Commercialia Hulp- en tussenpersonenrecht, NTHR 2008/6, p. 284-286.
 • Commercialia Hulp- en tussenpersonenrecht, NTHR 2008/5, p. 225-227.
 • Commercialia Hulp- en tussenpersonenrecht, NTHR 2008/4, p. 167-170.
 • Commercialia Hulp- en tussenpersonenrecht, NTHR 2008/3, p. 125-129.
 • Commercialia Hulp- en tussenpersonenrecht, NTHR 2008/2, p. 72-76.
 • Commercialia Hulp- en tussenpersonenrecht, NTHR 2008/1, p. 34-37.

C.B.M. van Haaren-Dresens

 • Ingezonden bijdrage. Reactie op W. Konijnenbelt: 'Op-recht bekeken, Medebewind of geen medebewind? Of; een vals debat' in de Gemeentestem 2008, 7308, pp. 683-684.
 • Toelating en inschrijving Open Universiteit Nederland IVS Informatieserie voor studerenden 2 Thematisch deel 16.19.1 tot en met 16.19.14, suppl. 80 (juli 2008), Deventer: Kluwer, pp.1-166.

M.L. Hendrikse

 • 'Meldingvervalclausule in een verzekeringsovereenkomst', NTHR 2008/1, p. 26-30.
 • 'Kan een ''ondernemer'' onder omstandigheden ook als ''consument worden aangemerkt?', PP 2008/3, p. 57-58.
 • Boekbespreking van A. Blom, 'Causaliteit in het verzekeringsrecht', in: RM Themis 2008/5, p. 204-211.
 • Redactie (samen met J.G.J. Rinkes) van Knelpunten in het verzekeringsrecht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2008, 135 p.
 • Redactie (samen met Ph.H.J.G. van Huizen en J.G.J. Rinkes) van Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 2008, 552 p.

C.J. de Jong

 • Rubriek 'Toezicht op financiële dienstverlening', NTHR 2008-1, p. 38-39.
 • Rubriek 'Toezicht op financiële dienstverlening', NTHR 2008-2, p. 77-78.
 • Rubriek 'Toezicht op financiële dienstverlening', NTHR 2008-3, p. 130-131.
 • Rubriek 'Toezicht op financiële dienstverlening', NTHR 2008-4, p. 171-173.
 • Rubriek 'Toezicht op financiële dienstverlening', NTHR 2008-5, p. 229-230.
 • Rubriek 'Toezicht op financiële dienstverlening', NTHR 2008-6, p.

J.G.J. Rinkes

 • Redactie (samen met M.L. Hendrikse) van Knelpunten in het verzekeringsrecht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2008, 135 p.
 • Redactie (samen met M.L. Hendrikse en Ph.H.J.G. van Huizen) van Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 2008, 552 p.

W. Temme

 • Redactie (samen met studente H. Schoemaker van de Open Universiteit) van Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme, Verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Bestuursrecht VAR op 11 mei 2007 ter behandeling van de preadviezen van L.J.J. Rogier, M.A.D.W. de Jong, C.M. Bitter en F.W. Bleichrodt, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2008.

J.M.H.F. Teunissen

 • Redactie (samen met M.A. Heldeweg en B.M.J. van der Meulen) van de bundel 'Publiekrecht in de Leer. Opstellen aangeboden aan prof. mr. A.Q.C. Tak', Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, 352 p.

Producten van wetenschappelijke arbeid overig (voordrachten; niet gepubliceerde congresbijdragen etc.) 2008

A.J.H. de Bruijn

 • 'Legal arrangements of data exchange mechanisms of the Prüm-Convention'. Presentation to the European Conference on International DNA Data Exchange in Criminal Justice, Maastricht/Heerlen 5-6 juni 2008.
 • mede-organisator European Conference on International DNA Data Exchange in Criminal Justice, Maastricht/Heerlen 5-6 juni 2008.

A.L.H. Ernes

 • Lezing 'Casuïstiek volmacht', NTHR Symposium, Eggens Instituut, Amsterdam, 11 april 2008.

M.L. Hendrikse

 • ACIS-symposium Harmonisatie provisie tussenpersonen, 12 december 2008, AKD Prinsen van Wijmen Amsterdam (medeorganisator en mededagvoorzitter).
 • ACIS-symposium Knelpunten in het verzekeringsrecht, 24 oktober 2008, KNAW-gebouw te Amsterdam (organisator).
 • Voordracht 'Enige knelpunten aangaande de medewerkingsvervalclausule ex art. 7:941 lid 4 BW', ACIS-symposium Knelpunten in het verzekeringsrecht, 24 oktober 2008, KNAW-gebouw te Amsterdam.
 • Voordracht 'E-commerce en verzekeringen', lezing voor de Rechtbank Utrecht sector civiel, 6 oktober 2008.
 • TVR-symposium 2008 Actualiteiten zeerecht, 13 juni 2008, Congrescentrum Erasmus Universiteit Rotterdam (organisator en mededagvoorzitter).
 • NTHR-symposium 2008 Aansprakelijkheid van hulp- en tussenpersonen in het handelsverkeer, 11 april 2008, KNAW-gebouw te Amsterdam (organisator en mededagvoorzitter).
 • ACIS-symposium E-commerce en verzekeringen, 25 januari 2008, KNAW-gebouw te Amsterdam (organisator en mededagvoorzitter).

C.J. de Jong

 • 'Het portefeuillerecht, bron van problemen?', lezing op het op 12 december 2008 te Amsterdam gehouden Actualiteitenseminar Provisieharmonisatie, georganiseerd door AKD Prinsen van Wijmen met medewerking van het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) en de Open Universiteit.
 • 'Solvency II Still far to go &', lezing op het op 10 december 2008 te Amsterdam gehouden symposium QIS 4: First Results and Preliminary Conclusions, georganiseerd door het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS).
 • 'De samenwerkingsovereenkomst', lezing op het op 19 juni 2008 te Nijkerk gehouden seminar, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Assurantieadviseurs en financiële dienstverleners (NVA).
 • 'Aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon', lezing op het op 11 april 2008 te Amsterdam gehouden symposium Aansprakelijkheid van hulp- en tussenpersonen in het handelsverkeer, georganiseerd door het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht.

P. Leerink

 • 'De waarschuwingsplicht bij te late premiebetaling' voordracht voor ACIS-symposium Knelpunten in het verzekeringsrecht, Amsterdam 27 oktober 2008.

J.G.J. Rinkes

 • 12 december 2008: 'Consumentenrechtelijke aspecten van provisieharmonisatie', Symposium Provisieharmonisatie AKD Amsterdam.
 • 9 december 2008: 'Toezicht op verzekeraars', lezing postdoctorale opleiding Verzekeringskunde UvA, Amsterdam.
 • 4 december 2008: SSR cursus Koop, Zutphen.
 • 2 december 2008: lezing 'Togaberoep', Jurevent Nieuwegein.
 • 22 november 2008: 'Rechtsvergelijkend onderzoek', studentendag Open Universiteit, Den Haag.
 • 17 november 2008: SSR cursus Koop, Zutphen.
 • 6 november 2008: 'Europees consumentenrecht en geschillenbeslechting', lezing Jaarcongres Stichting Geschillencommissies voor Consumentenklachten, Pulchri Studios Den Haag.
 • 31 oktober 2008: SSR, cursus Koop en algemene voorwaarden, Utrecht.
 • 29 oktober 2008: lezing 'Algemene voorwaarden', Academie voor de Rechtspraktijk, Amsterdam.
 • 24 oktober 2008: spreker congres Knelpunten in het verzekeringsrecht, NTHR, Amsterdam.
 • 19 september 2008: spreker Jaarcongres Nederlandse Orde van Advocaten (Den Bosch): 'Advocatuur en gildesysteem'.
 • 16 september 2008: EUR PAO Rechtbank Dordrecht (actualiteiten consumentenrecht).
 • 11 september 2008: SSR cursus Koop en algemene voorwaarden, Rotterdam.
 • 14 juni 2008: spreker congres Schakelzone, Rotterdam.
 • 13 juni 2008: lezing 'Afgebroken onderhandelingen', Boels Zanders Advocaten (Houthem-St. Gerlach).
 • 12 juni 2008 advies Ministerie van Financiën inzake massaclaims (M. Wolters, A. Ouwehand).
 • 5 juni 2008: masterclass Burgerlijk procesrecht, onderdeel bindend advies, Academie voor de Rechtspraktijk, Houthem-St. Gerlach.
 • 3 juni 2008: effectenrecht, PAO UvA, Utrecht.
 • 23 mei 2008: Wft, PAO UvA, Utrecht.
 • 23 mei 2008: Geschillenbeslechting en EU-regelgeving, SGC stakeholderscongres, Den Haag.
 • 14 mei 2008: SSR cursus Koop, Zutphen.
 • 16 april 2008: NDAB lezing 'Nieuw toezicht op financiële markten', Nunspeet.
 • 14 april 2008 PAO UM Nieuw recht.

H.C.G. Spoormans

 • 'De HBO-jurist in beeld', presentatie (samen met S. de Rooij) ter gelegenheid van de jaarvergadering van de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht, Universiteit Gent, 11 december 2008.
 • 'Drei Herausforderungen für das Fernstudium des Einundzwanzigste Jahrhundert', voordracht ter gelegenheid van de Dies Akademikus van de Fakultät Rechtswissenschaft van de Fernuniversität Hagen op 26 september 2008.
 • 'Positioning the Dutch (non-academic) Legal practitioner', paper (with A. Jettinghoff) presented at the RCSL Working Group for the Comparative Study of Legal Professions, Berder, France, June 30, 2008.
 • Voorzitter parallelsessie 'Future' van de European Conference on DNA Data Exchange in Criminal Justice, Maastricht/Heerlen 5-6 juni 2008.

E.F. Stamhuis

 • Masterclass Methoden rechtswetenschappelijk onderzoek: Groningen Graduate School of Law, Groningen 19 november 2008.
 • 'Judicial supervision', presentation to a seminar, organised by the Ministry of Justice United Arab Emirates, Abu Dhabi 16 oktober 2008.
 • 'Old and new boundaries. Introduction into the conference theme', presentation to the European Conference on International DNA Data Exchange in Criminal Justice, Maastricht/Heerlen 5 June 2008.
 • Conference president & voorzitter organisatiecomité European Conference on International DNA Data Exchange in Criminal Justice, Maastricht/Heerlen 5-6 juni 2008.
 • 'Oude grenzen, nieuwe grenzen', voordracht Landelijke Strafrechtsdag, Heerlen 23 mei 2008.
 • 'Wie zwijgt wordt vrijgesproken', voordracht Wetenschapscafé, Heerlen 13 mei 2008.

J.M.H.F. Teunissen

 • Methoden en technieken van regelgeving (met syllabus), beroepsopleiding Gemeentejuristen (een dag), Utrecht november 2008.
 • Geoplan-cursus 'Actuele wetgeving en jurisprudentie Ruimtelijke Ordening', twee gehele dagen + syllabus, Utrecht oktober 2008.
 • Cursus 'Ruimtelijk Bestuursrecht voor gevorderden' voor SSR, oktober 2008 (halve dag).
 • Inleiding over 'Instructieregels in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening' op kwartaalvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht op 26 september 2008.
 • Cursus 'Ruimtelijk Bestuursrecht voor gevorderden' voor SSR, april 2008 (halve dag).
 • Bespreking nieuw ruimtelijk Bestuursrecht bij rechtbank Den Bosch, 10 april 2008.
 • Interventie bij bespreking Vereniging voor Milieurecht (VMR) van preadviezen over Interbestuurlijk toezicht in het omgevingsrecht, 6 maart 2008 (opgenomen in VMR-uitgave met diezelfde titel).
 • Geoplan-cursus 'Actuele wetgeving en jurisprudentie Ruimtelijke Ordening', twee gehele dagen + syllabus, Utrecht maart 2008.

Redactielidmaatschappen, promotiecommissies, adviseurschappen etc. 2008

C.B.M. van Haaren-Dresens

 • Independent National Expert for The Netherlands in the Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government of the Institutional Committee of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, Strasbourg.
 • Lid van de Conseil Scientifique, tevens lid-onderzoeker van de Association pour la Recherche sur les Collectivités Locales en Europe, in Parijs zetelend samenwerkingsverband van wetenschappers in Europa dat zich ten doel stelt onderzoek op het gebied van lokale overheden in Europa te entameren en te bevorderen en kennis ter zake uit te wisselen.

M.L. Hendrikse

 • Hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht.
 • Hoofdredacteur European Journal of Commercial Contract Law.
 • Redacteur tijdschrift Vervoer & Recht.
 • Redacteur tijdschrift Praktisch Procederen.
 • Redactiemedewerker De Praktijkgids.
 • Medewerker Tijdschrift voor Consumentenrecht.
 • Co-promotor N.J. Margetson, The system of liability of art. III and IV of the Hague (Visby) Rules, 15 mei 2008 Universiteit van Amsterdam.

P. Leerink

 • Medewerker Praktisch Procederen.

S.W. Margetson

 • Redacteur tijdschrift Praktisch Procederen.
 • Redactiesecretaris tijdschrift in oprichting European Journal for Commercial Contract Law.
 • medewerker Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht.

J.G.J. Rinkes

Redactielidmaatschappen

 • Boekenreeks Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
 • Mercatura-serie: Methodologie en beginselen
 • European Journal of Commercial Contract Law
 • Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
 • Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken
 • Praktisch Procederen/Tijdschrift voor de Procespraktijk
 • Kluwer wettenbundel.

Medewerker

 • Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

E.F. Stamhuis

 • Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
 • Lid redactie Verzameling Nederlandse wetgeving Sdu
 • Voorzitter begeleidingcommissie WODC Onderzoek Evaluatie wetswijzigingen bevordering efficiëntie strafproces
 • Lid promotiecommissie M.M. Prinsen, Het DNA-onderzoek in strafzaken, Universiteit van Tilburg 11 juni 2008.

J.M.H.F. Teunissen

 • Redactielidmaatschap bestuursrechtelijke tijdschrift de Gemeentestem.
 • Redactielidmaatschap tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht (JB).
 • Redactielidmaatschap losbladig commentaar bundel Bestuursprocesrecht van SDU.
 • Becommentariëring van regeringsstukken i.v.m. wetsvoorstel Wet algemene bepalingen van omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. enkele Eerste Kamer-fracties, diverse tijdstippen in 2008.
 • Advisering provincie Utrecht i.v.m. Wabo.
 • Advisering gemeente Sittard-Geleen over wijze van uitvoering Wet algemene bepalingen van omgevingsrecht, februari 2008.
 • Advisering gemeente Beek (L.) over sloopvergunningenstelsel, februari 2008.
 • Advisering gemeente Cuijk over nieuw bestemmingsplan.
 • Voorzitter Commissie voor de bezwaarschriften gemeente Brunssum.
 • Advisering aan Advocatenkantoor 'De Kempenaer' in enige aangelegenheden.

Wetenschappelijke publicaties 2007


A.L.H. Ernes

 • Herbalans, Beschouwingen naar aanleiding van het rapport Uitgebalanceerd, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2007, (met A.W. Jongbloed e.a)
 • Herbalans: een kritische blik op de fundamentele herbezinning burgerlijk procescrecht, mede-auteurs A.W. Jongbloed en E. van der Hoeden, in: Praktisch Procederen 2007/4, p. 101-106.
 • Elementen uit het rapport Herbalans, in: Executief 3-2007, p. 26-30. (met A.W. Jongbloed e.a.)

C.B.M. van Haaren-Dresens

 • Institutional relations between the executive body and the administrative body in local government Report for the Netherlands (June 2007): Dutch contribution to the General Report by Jacques Bouvier, Belgium; CG/INST/GIE(14)6 Restricted; Strasbourg, 18 September 2007 (the Siena Declaration).
 • Inter-municipal Co-operation in the Netherlands: Contribution for the Netherlands to the General Report on Institutional framework of inter-municipal co-operation by: Prof. Manuel Angel Moreno, Universidad Carlos III, Spain, CG/INST (13)1 REV (13)2, Strasbourg, March 2007.
 • The Status of the Capital city in the Netherlands: Contribution for the Netherlands to Specific Report on The Status of Capital cities by Prof. Zoltan Szente, Hungarian Institute of Public Administration, Budapest, Hungary , CG/INST/GIE (13)9 REV, Strasbourg, March 2007.
 • Bewerking van Gemeentewet artt. 74-81; 160-181, 289-310; Provinciewet artt. 73-79; 158-182, 280-297; totale bijdrage 75 pp. in A. Cammelbeeck, H.R.B.M. Kummeling en A.J. Modderkolk (red.), Tekst en Commentaar Gemeentewet Provinciewet, vierde druk, 2007, Kluwer, Deventer.

M.L. Hendrikse

 • Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht: een weerbarstig leerstuk, in: RM Themis 2007/6, p. 241-259.
 • The new Netherlands Financial Services Complaints Tribunal (Kifid), Zutphen: Uitgeverij Paris 2007, 177 p. (met J.G.J. Rinkes)
 • Europe and Insurance: the Consumer Perspective, in: Insurance and Europe, Zutphen: Uitgeverij Paris 2007, p. 11-39 (met J.G.J. Rinkes).
 • Beginselen van en ontwikkelingen in het Nederlands burgerlijk procesrecht, in: Burgerlijk procesrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 2007, p. 1-44.
 • Geschillenbeslechting in het consumentenverzekeringsrecht, Preadvies voor de Vereniging voor Verzekeringswetenschap 2005, Amstelveen: deLex 2007, p. 89-108.
 • Doorbreking van de bescherming van de CMR-vervoerder, in: TVR 2007/2, p. 35-51 (samen met N.J. Margetson en T.M. Maters).

H.P.A.J. Martius

 • Elektronisch handelsrecht. Een verhandeling over de juridische aspecten van elektronische communicatie in het handelsrecht met bijzondere aandacht voor het verzekerings- en vervooerrecht (diss. OU, 2007).

J.G.J. Rinkes

 • European Consumer Law: Making sense, in: The Yearbook of Consumer Law 2008. (Markets and the law), Chr. Twigg-Flesner, D. Parry, G. Howells, A. Nordhausen (eds.), Aldershot/Burlington: Ashgate Publishing, 2007, pp. 7-18.
 • Bijzondere procedures, in: M.L. Hendrikse en A.W. Jongbloed, Burgerlijk procesrecht praktisch belicht (4e druk), Deventer: Kluwer 2007, pp. 495-570 (met A.L.H. Ernes en L.J.H. Mölenberg).
 • Europe and Insurance: the Consumer Perspective, in: Insurance and Europe, J.G.J. Rinkes en M.L. Hendrikse (eds.), Zutphen: Uitgeverij Paris 2007, pp. 11-39 (met M.L. Hendrikse).
 • Parlementaire Geschiedenis van het Nieuw Burgerlijk wetboek, Boek 7 Titel 17 BW Verzekering, Deventer: Kluwer 2007, 354 pp. (met M.L. Hendrikse en H.P.A.J. Martius).
 • The new Netherlands Financial Services Complaints Tribunal (Kifid), Complaints settlement in the financial services market in the Netherlands, uitgeverij Paris (Zutphen), 2007, 177 pp. (met M.L. Hendrikse).
 • Onderzoek naar de rol van algemene voorwaarden in de praktijk van de geschillencommissies SGC, onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, april 2007 (met W.H. van Boom, M.B.M. Loos, J.M.P. Verstappen), gepubliceerd op de website van het Ministerie van economische Zaken
 • Verzekering en consument, preadvies Vereniging voor Verzekeringswetenschap 2005, Amstelveen 2007 (mede-preadviseurs N. Vloemans en M.L. Hendrikse), pp. 35-88.
 • Juridische aspecten van de informatie- en zorgplichten van financiële ondernemingen onder het regime van de Wet op het financieel toezicht, in: NTHR 2007/6, pp. 223-235.
 • Art. 6 EVRM en ADR, in: Praktisch Procederen 2007, pp. 99-100 (met M.L. Hendrikse).
 • Tuchtrecht en tuchtrechtspraak, in: Praktisch Procederen 2007, pp. 1-3 (met M.L. Hendrikse).

E.F. Stamhuis

 • De tijd verstrijkt. De voortzetting van de voorlopige hechtenis ex art. 75 Sv, in B.F. Keulen, G. Knigge & H.D. Wolswijk, Pet af, Liber Amicorum D.H. de Jong, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007, pp. 441-461.

J.M.H.F. Teunissen

 • Alternatieve regelgeving en eigen verantwoordelijkheid, oratie in verkorte vorm uitgesproken op 20 april 2007, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 94 pp.
 • De strafbeschikking: geen noviteit, in: Gemeentestem 2007, 7268, 27, p. 112.
 • Nieuw omgevingsrecht: lokale autonomie in geding, in: Gst. 2007, 7270, 38, pp. 167-178.
 • De WABO en de Grondwet, in: NJB 27-04-2007, pp. 890-891
 • Handboek Milieurecht, tweede, volledig herziene druk, Amsterdam: Berghauser Pont 2007, ca. 700 pp.

Vakpublicaties 2007


Annotaties


A.R. Neerhof

 • Noot bij ABRvS 27 juli 2005, Gst. (2007) 7269.3. Art. 49 WRO. Planschadeclaim, ontwerpstructuurschets, voorzienbaarheid. (Drechterland).
 • Noot bij ABRvS 19 juli 2006, Gst. (2007) 7268.23. Art. 2:4 Awb. Koopovereenkomst. Inspanningsverplichting. Verbod van vooringenomenheid.

R.A.M. Quanjel-Schreurs

 • Noot bij Hof van Justitie EG 20 september 2007 (Benetton/G-Star), IER 2007-6, p. 383-385.

J.M.H.F. Teunissen

 • Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (AbRS) 28-06-2006, Gemeentestem (Gst.) 7265, 6 (Heuvelrug)
 • AbRS 20-09-2006, in: Gst. 7266, 8 (Leeuwarden)
 • AbRS 26-07-2006, in: Gst. 7266, 9 (Jacobswoude)
 • AbRS 06-12-2006, in: Gst. 7267, 19 (Schijndel)
 • AbRS 26-04-2006, in: Gst. 7267, 20 (Maasdriel)
 • AbRS 14-06-2006, in: Gst. 7268, 25 (Heeze-Leende)
 • AbRS 05-07-2006, in: Gst. 7268, 26 (Noordoostpolder)
 • AbRS 14-06-2006, in: Gst. 7269, 32 (Wageningen)
 • AbRS 23-08-2006, in: Gst. 7269, 33 (Den Haag)
 • AbRS 16-08-2006, in: Gst. 7271, 45 (Hendrik-Ido-Ambacht)
 • AbRS 25-10-2006, in: Gst. 7271, 46 (Scherpenzeel)
 • AbRS 06-09-2006, in: Gst. 7272, 55 (Groningen)
 • AbRS 29-11-2006, in: Gst. 7273, 61 (Heerde)
 • AbRS 08-11-2006, in: Gst. 7273, 62 (Vught)
 • AbRS 22-11-2006, in: Gst. 7274, 65 (Uithoorn)
 • AbRS 22-11-2006, in: Gst. 7274, 66 (Brabantse Delta)
 • AbRS 07-02-2007, in: Gst. 7275, 72 (Steenbergen)
 • AbRS 28-02-2007, in: Gst. 7275, 73 (Uden)
 • AbRS 28-02-2007, in: Gst. 7276, 78 (Noord-Holland)
 • AbRS 28-02-2007, in: Gst. 7276, 81 (Venlo)
 • AbRS 09-03-2005, in: Gst. 7278, 92 (Lochem)
 • AbRS 18-07-2007, in: Gst. 7278, 95 (Onderbanken)
 • Vz.AbRS 10-04-2007, in: Gst. 7279, 98 (Amsterdam)
 • AbRS 19-04-2006, in: Gst. 7280, 111 (Noord-Brabant)
 • AbRS 28-03-2007, in: Gst. 7281, 118 (Moerdijk)
 • AbRS 28-03-2007, in: Gst. 7282, 125 (Putten)
 • AbRS 04-07-2007, in: Gst. 7282, 126 (Slochteren)
 • AbRS 08-11-2007, in: Gst. 7283, 132 (Meerssen)
 • AbRS 14-03-2007, in: Gst. 7284, 135 (Delft)
 • AbRS 10-05-2006, in: Gst. 7284, 136 (Amsterdam)
 • AbRS 18-07-2007, in: Gst. 7285, 143 (Aa en Hunze)
 • AbRS 04-07-2007, in: Gst. 7286, 149 (Roermond)
 • AbRS 08-08-2007, in: Gst. 7286, 150 (Obdam)

Overige vakpublicaties 2007


A.L.H. Ernes

 • Gids voor het burgerlijk procesrecht, tweede druk, Elsevier Juridisch, Den Haag, 2007.
 • Boekbespreking: Harry Edwin Anderson, III: Shipbrokers as intermediaries, agents and third parties, dissertatie RUG, Ulrik Huber Institute for private international law, 2006, in: NTHR 2007/5, p. 203-205.
 • Bijzondere procedures, hoofdstuk in: Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht, , vierde druk, Kluwer, Deventer 2007. (met L.J.H. Mölenberg en J.G.J. Rinkes)
 • Rubriek Hulp- en tussenpersonenrecht, in: NTHR 2007/5, pp. 211-215.
 • Rubriek Hulp- en tussenpersonenrecht, in: NTHR 2007/4, pp. 179-181.
 • Rubriek Hulp- en tussenpersonenrecht, in: NTHR 2007/3, pp. 148-151.
 • Rubriek Hulp- en tussenpersonenrecht, in: NTHR 2007/2, pp. 100-106.

C.B.M. van Haaren-Dresens

 • Toelating en inschrijving Open Universiteit Nederland: IVS Informatieserie voor studerenden 2 Thematisch deel 16.19.1 tot en met 16.19.14, Kluwer Deventer, suppl. 74 (febr. 2007), pp. 31-40, 74-80 en 173-174, en suppl.76 (juli 2007), pp. 1-166.

M.L. Hendrikse

 • Boekbespreking Risicoverzwaring bij schadeverzekeringen (diss. RUN) van R. Feunekes in: RM Themis 2007/2, pp. 76-82.
 • Parlementaire Geschiedenis titel 7.17 BW, Deventer, Kluwer 2007 (met H.P.A.J. Martius en J.G.J. Rinkes) (354 pp.)
 • Kroniek Verzekeringsrecht, in: NTBR 2007/8, pp. 342-352 (met H.P.A.J. Martius en J.G.J. Rinkes).
 • Art. 6 EVRM en ADR, in: Praktisch Procederen, 2007/4, pp. 99-100 (samen met J.G.J. Rinkes).
 • De bevoegdheid van de rechter, in: Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht, Deventer: Kluwer 2007, pp. 59-82 (met A.W. Jongbloed).
 • Redactie van Insurance and Europe, Zutphen: Uitgeverij Paris 2007. (met J.G.J. Rinkes)
 • Redactie van Burgerlijk procesrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 2007. (met A.W. Jongbloed)

J.G.J. Rinkes

 • Wettenbundel, Regelgeving Wet op het financieel toezicht, UvA/Amsterdam Business School/Master Verzekeringskunde, Berghauserpont en uitgeverij Paris, 2007.
 • redactie van Insurance and Europe, Zutphen: Uitgeverij Paris 2007, 102 pp. (met M.L. Hendrikse)
 • Kroniek Verzekeringsrecht 2006, in: NTBR 2007/8, pp. 342-352 (met M.L. Hendrikse en H.P.A.J. Martius).

E.F. Stamhuis

 • Bewerking van Boek I Titel IV, Inleidende opmerkingen, Eerste Afdeling, Tweede Afdeling, Tweede Afdeling A, in C.P.M. Cleiren en J.F. Nijboer, Strafvordering Tekst & Commentaar, 7e druk, Deventer: Kluwer 2007, pp. 169-265.

J.M.H.F. Teunissen

 • Bewerking onderdeel Ontvankelijkheid en bevoegdheid van bundel Bestuursprocesrecht van SDU
 • Bewerking commentaar artikelen 8:4 en 8:5 bundel Algemene wet bestuursrecht van Elsevier.
 • Wet omgevingsrecht botst met Grondwet, in: Binnenlands bestuur, 9 november 2007, p. 7.

A. Wolthuis

 • (samen met J. van Lieshout), Redactioneel, geweld in eigen kring en het herstellen van verhoudingen, nr. 4, Tijdschrift voor Herstelrecht, Boom Juridische Uitgevers, nr. 4, p. 6-11.

Overige wetenschappelijke activiteiten 2007


C.B.M. van Haaren-Dresens

 • Independent National Expert for The Netherlands in the Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government of the Institutional Committee of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, Strasbourg.
 • Lid van de Conseil Scientifique, tevens lid-onderzoeker, van de Association pour la Recherche sur les Collectivités Locales en Europe, in Parijs zetelend samenwerkingsverband van wetenschappers in Europa dat zich ten doel stelt onderzoek op het gebied van lokale overheden in Europa te entameren en te bevorderen en kennister zake uit te wisselen.

M.L. Hendrikse

 • Dagvoorzitterschap van het symposium De gevolgen van de invoering van de Wet financieel toezicht voor verzekeraars en banken, 9 februari 2007 te Amsterdam (georganiseerd door Master Verzekeringskunde van de Amsterdam Business School).
 • Dagvoorzitterschap van het NTHR symposium 2007 Zekerheden in het handelsverkeer, 13 april 2007 te Amsterdam.
 • Dagvoorzitterschap van het symposium Insurance and Europe, 23 november 2007 te Amsterdam (georganiseerd door Master Verzekeringskunde van de Amsterdam Business School).
 • Toegevoegd promotor H.P.A.J. Martius, Open Universiteit Nederland 14 december 2007 (titel dissertatie: Elektronisch handelsrecht. Een verhandeling over de juridische aspecten van elektronische communicatie in het handelsrecht met bijzondere aandacht voor het verzekerings- en het vervoerrecht).
 • Dagvoorzitter symposium actualiteiten CMR 2007 vrijdag 8 juni 2007 te Antwerpen.
 • Redacteur van het tijdschrift Praktisch Procederen.
 • Redacteur van het Tijdschrift Vervoer & Recht.
 • Hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht.
 • Hoofdredacteur European Journal of Commercial Contract Law i.o.

J.G.J. Rinkes

 • De rol van algemene voorwaarden in de praktijk van geschillencommissies SGC: presentatie voor vertegenwoordigers directie marktwerking ministerie van EZ, Den Haag 9 januari 2007.
 • Wat wil Nederland met het consumentenbeleid in de komende 5 jaar bereiken? lezing ter gelegenheid van congres Ministerie van Economische Zaken. 17 januari 2007
 • Juridische aspecten van de informatieplicht en zorgplicht van financiële ondernemingen onder het regime van de Wft: lezing Symposium Gevolgen van de invoering van de Wet Financieel Toezicht voor banken en verzekeraars, UvA/Amsterdam Business School/Master Verzekeringskunde, 9 februari 2007
 • PAO Consumentenrecht/consumentenkoop, Erasmus Universiteit Rotterdam. 8 maart 2007
 • PAO Actualiteiten consumentenrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam 16 maart 2007
 • De kwaliteit van de rechtenopleiding, Madurodam, inleiding congres Advocatuur Mensenwerk, Nederlandse Orde van Advocaten, 12 april 2007
 • Actualiteiten consumentenrecht, lezing SRK-rechtsbijstand Zoetermeer, 27 april 2007
 • SSR cursus Koop en AV. 18 september 2007
 • SSR cursus Koop. 27 september 2007
 • Adviescommissie Gezondheidsraad (advies Gevers), 9 oktober 2007
 • voorzitterschap en lezing congres Insurance and Europe, Amsterdam, 23 november 2007
 • promotor H.P.A.J. Martius, Open Universiteit Nederland 14 december 2007 (titel dissertatie: Elektronisch handelsrecht. Een verhandeling over de juridische aspecten van elektronische communicatie in het handelsrecht met bijzondere aandacht voor het verzekerings- en het vervoerrecht).

H.C.G. Spoormans

 • Het ontstaan van democratie in Europa: Lezing voor de afdeling Politicologie van de Vrije Universiteit, Amsterdam 17 april 2007.

E.F. Stamhuis

 • Het hinderlijke zwijgrecht, Voordracht Openbare bibliotheek Eindhoven in het kader van de Week van het Leren, 26 september 2007.
 • Judicial interpretation and legal transplantation; legality in a young democracy, Voordracht Internationale expertmeeting Legality in substantive criminal law Utrecht 16-18 november 2007 (samen met I. Peci).
 • medewerker Nederlandse Jurisprudentie.
 • lid promotiecommissie J.M. Lintz, Erasmus Universiteit Rotterdam, 6 september 2007 (titel dissertatie: De plaats van de Wet terroristische misdrijven in het materiële strafrecht)
 • voorzitter begeleidingcommissie WODC Onderzoek Mandaatregeling Parketmedewerkers Openbaar Ministerie, rapport Den Haag, 27 juni 2007.

W. Temme

 • Redactie van De voorlopige voorziening in het bestuursrecht. Verslag van de algemene vergadering gehouden op 12 mei 2006 ter behandeling van de preadviezen van Th.G.M. Simons, A.T. Marseille en B.W.N. de Waard, VAR-reeks 137, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2007 (in samenwerking met OU-studente H. Schoemaker).

J.M.H.F. Teunissen

 • Advisering VNG over herziening model-APV, januari 2007
 • (Techniek van) regelgeving + syllabus, beroepsopleiding Gemeentejuristen (een dag), Bilthoven maart 2007
 • Geoplan-cursus Actuele wetgeving en jurisprudentie Ruimtelijke Ordening, twee gehele dagen + syllabus, Utrecht mei 2007.
 • Geoplan-cursus Actuele wetgeving en jurisprudentie Ruimtelijke Ordening, twee gehele dagen + syllabus, Utrecht oktober 2007.
 • Cursus Nieuw ruimtelijk bestuursrecht voor gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren, twee gehele dagen, oktober en november 2007.
 • (Techniek van) regelgeving + syllabus, beroepsopleiding Gemeentejuristen (een dag), Amersfoort november 2007.
 • SSR cursussen Ruimtelijk Bestuursrecht voor gevorderden, vier halve dagen, november 2007
 • Workshop over Deregulering, Nationaal Congres voor Overheidsjuristen, Utrecht 22 november 2007
 • Interventie jaarvergadering Vereniging voor Bouwrecht, Amersfoort, 29 november 2007.

Wetenschappelijke publicaties 2006

A.L.H. Ernes

 • 'Opdracht', hoofdstuk in: Studiereeks Burgerlijk Recht, 'Bijzondere Overeenkomsten', Kluwer 2006, pp 81-97
 • 'Volmacht', hoofdstuk in: serie Burgerlijk Recht Geschetst, nr. 5, Verbintenissenrecht Geschetst, Ars Aequi Libri 2006, pp. 39-55.
 • Boekbespreking: 'Aansprakelijkheid voor zelfstandige hulppersonen', door R.D. Lubach, in: NTHR 2006/6, pp. 229-231

C.B.M. van Haaren-Dresens

 • 'Inter-municipal Co-operation in the Netherlands' February 2006, 15 pp., in: Contribution for the Netherlands to the General Report on 'Institutional framework of inter-municipal co-operation', by Prof. Manuel Angel Moreno, Universidad Carlos III, Spain, CG/INST/GIE 13(1), Strasbourg February 2006.
 • 'The Status of the Capital city in the Netherlands' May 2006, 21 pp., in: Contribution for the Netherlands to Specific Report on 'The Status of Capital cities' by Prof. Zoltan Szente, Hungarian Institute of Ublic Administration, Budapest, Hungary, CG/INST/GIE (13)8 BIL, Strasbourg May 2006.
 • 'Fiche Pays-Bas', Mars 2006, 20 pp., in: Contribution Néerlandaise au Rapport de Synthèse concernant la démocratie locale et/ou régionale dans les états membres ayant signé la Charte Européenne de lautonomie locale, Strasbourg Mars 2006.
 • Tekst en Commentaar Gemeentewet Provinciewet, september-december 2006 ca. 75 pp.: Gemeentewet artt. 74-81; 160-181, 289-310; Provinciewet artt. 73-79; 158-182, 280-297 (onder redactie van A. Cammelbeeck, H.R.B.M. Kummeling en A.J. Modderkolk, vierde druk te verschijnen begin 2007, Kluwer, Deventer)

P.E.L. Janssen

 • 'International Law, Human Rights', Den Haag: Sdu Uitgevers, 2006 (5de druk) (samen met P. van Dijk en C. Flinterman (492 pp.)

A.R. Neerhof

 • 'Wel een vergunning, toch de pineut? Over de aansprakelijkheden en draagplichten van de vergunningverlener en de vergunninghouder', in K.J. de Graaf, A.T. Marseille en H.B. Winter (red.), Op tegenspraak (Damen-bundel), Deventer 2006, pp. 193-204

J.G.J. Rinkes

 • 'Naar een Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, preadvies Stichting Kifid, Uitgeverij Paris, Zutphen 2006 (samen met M.L. Hendrikse)
 • 'European Consumer Law: making sense', oratie Universiteit Maastricht 2005, Uitgeverij Paris, Zutphen 2006
 • 'Reasonable Expectations of honest men: over privaatrecht, contractenrecht en vertrouwen', oratie Open Universiteit Nederland, Heerlen 2005, Uitgeverij Paris, Zutpen 2006
 • 'Informatieplichten', in: B. Wessels, R.H.C. Jongeneel en M.L. Hendrikse (red.), 'Algemene voorwaarden', Kluwer, serie Recht en Praktijk, nr. 147, pp. 143-172
 • 'Europees consumentenrecht', in: E.H. Hondius en G.J. Rijken, 'Handboek Consumentenrecht, Uitgeverij Paris, Zutphen 2006, pp. 31-59

E.F. Stamhuis

 • 'Onderzoeksbijeenkomst of openbare vertoning; de recente wetgeving rondom de terechtzitting in perspectief geplaatst', in: J.B.J. van der Leij en J. Hielkema (red.), Herschikking van de zitting?, Deventer: Kluwer 2006, pp. 1-17
 • 'Gemeen gevaar', inaugurele oratie Open Universiteit Nederland, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, 30 pp.

J.M.H.F. Teunissen

 • 'Bestemmingsplan en distributieplanologie', in: Bouwrecht, november 2005, samen met mr. P. Heinen
 • Bewerking onderdeel 'Ontvankelijkheid en bevoegdheid' van bundel Bestuursprocesrecht van SDU
 • Bewerking commentaar artikelen 8:4 en 8:5 Elsevier-bundel 'Algemene wet bestuursrecht'

Vakpublicaties en annotaties 2006

A.L.H. Ernes

 • Rubriek Hulp- en tussenpersonenrecht, in: NTHR 2006/6, pp. 239-241; NTHR 2006/5, pp. 203-205; NTHR 2006/4, pp. 156-157 en NTHR 2006/2, pp. 61-63

C.B.M. van Haaren-Dresens

 • 'Toelating en inschrijving Open Universiteit Nederland', pp. 1-174 in: IVS Informatieserie voor studerenden 2 Thematisch deel 16.19.1 tot en met 16.19.14,
  Kluwer Deventer, suppl. 69, maart 2006, suppl. 71 (mei 2006) en suppl. 172 (augustus 2006), totaal 174 pp.

A.R. Neerhof

 • Annotatie bij ABRvS 7 juni 2006, in: AB 2006, 327, Verbod van vooringenomenheid; heroverweging; beslistermijn; besluit op bezwaar; aanvraag; eigenaar; belanghebbende; bouwvergunning
 • Annotatie bij CRvB 15 december 2005, in: JB 2006/61, Doorbreking formele rechtskracht; erkenning onrechtmatigheid; schadebeperkingsplicht

J.G.J. Rinkes

 • 'Toezicht op consumentenrecht en de komst van de Consumentenautoriteit', in: Themanummer 2006-5, samen met W.H. Boom, TvC special Consumentenautoriteit, pp. 135-138

J.M.H.F. Teunissen

 1. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (AbRS) 27-7-2005, Gemeentestem (Gst) 7243, 8 (Enkhuizen)
 2. AbRS 25-1-2005, Gst. 7243, 9 (Amsterdam)
 3. AbRS 15-6-2005, Gst. 7243, 10 (Utrecht)
 4. AbRS 26-10-2005, Gst. 7244, 18 (Renswoude)
 5. AbRS 14-12-2005, Gst. 7245, 24 (Dordrecht)
 6. AbRS 25-10-2005, Gst. 7245, 25 (Amersfoort)
 7. AbRS 28-12-2005, Gst. 7245, 26 (Staat)
 8. AbRS 11-1-2006, Gst. 7246, 32 (Middelburg)
 9. AbRS 30-3-2005, Gst. 7246, 33 (Baarn)
 10. AbRS 29-6-2005, Gst. 7246, 34 (Texel)
 11. AbRS 16-11-2005, Gst. 7247, 40 (Breda)
 12. AbRS 9-2-2005, Gst. 7247, 41 (Groningen)
 13. AbRS 3-8-2005, Gst. 7248, 50 (Leiden)
 14. AbRS 13-4-2005, Gst. 7248, 51 (Renkum)
 15. Koninklijk Besluit 7-12-2005, Gst. 7249, 2 (Haarlemmermeer)
 16. Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 23-12-2005, Gst. 7249, 57 (Haarlemmermeer)
 17. AbRS 2-11-2005, Gst. 7249, 58 (Krimpen a/d IJssel)
 18. VzAbRS 17-11-2005, Gst. 7250, 63 (Zuid-Holland)
 19. AbRS 8-3-2005, Gst. 7250, 64 (Veghel)
 20. AbRS 30-11-2005, Gst. 7250, 65 (Amsterdam)
 21. AbRS 5-10-2005, Gst. 7250, 68 (Venhuizen)
 22. AbRS 22-3-2006, Gst. 7251, 74 (Deventer)
 23. AbRS 31-8-2005, Gst. 7252, 80 (Ede)
 24. AbRS 10-8-2005, Gst. 7252, 81 (Meerssen)
 25. AbRS 10-8-2005, Gst. 7252, 82 (Moerdijk)
 26. AbRS 8-2-2006, Gst. 7253, 88 (Eemsmond)
 27. AbRS 19-10-2005, Gst. 7253, 89 (Lingewaal)
 28. AbRS 10-8-2005, Gst. 7254, 96 (Overijssel)
 29. AbRS 5-4-2006, Gst. 7256, 108 (Roosendaal)
 30. AbRS 26-4-2006, Gst. 7256, 109 (Zuid-Holland)
 31. AbRS 5-7-2006, Gst. 7257, 115 (Amsterdam)
 32. AbRS 9-9-2006, Gst. 7257, 116 (Zoetermeer)
 33. AbRS 12-4-2006, Gst. 7258, 124 (Epe)
 34. AbRS 8-12-2004, Gst. 7258, 125 (Veere)
 35. Hoge Raad (Strafkamer) 11-10-2005, Gst. 7259, 133 (Nijmegen)
 36. AbRS 8-2-2006, Gst. 7260, 142 (Oostflakke)
 37. AbRS 7-12-2005, Gst. 7261, 151 (Boxtel)
 38. AbRS 1-3-2006, Gst. 7262, 157 (Roggel)
 39. AbRS 2-11-2005, Gst. 7262, 158 (Haaksbergen)
 40. AbRS 5-7-2006, Gst. 7263, 166 (Waterland)
 41. AbRS 28-12-2005, Gst. 7263, 167 (Millingen a/d Rijn)
 42. AbRS 12-7-2006, Gst. 7264, 173 (Bergen NH)
 43. AbRS 2-10-2006, Gst. 7264, 174 (Wageningen)

Overige producten van wetenschappelijke activiteit 2006

A.L.H. Ernes

 • 'Zorgplichten in de Wfd', PAO-cursus, Universiteit Maastricht, april 2006
 • 'Aandelenlease en zorgplichten in de financiële dienstverlening', lezing Studentendag Faculteit Rechtswetenschappen Open Universiteit Nederland, Nijmegen, juni 2006

C.B.M. van Haaren-Dresens

 • Independent National Expert for The Netherlands, in the Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government of the Institutional Committee of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, Strasbourg.
 • Participant in the 10th meeting of the Group on 24 March in St. Gallen, Switzerland, and in the 11th meeting of the Group on 5 October 2006 in the Villa Umbra, Perugia, Italy
 • Particpante au Séminaire sur les garanties européennes en matière de subsidiarité et l'autonomie régionale et locale (Groupe d'experts indépendants sur la Charte Européenne urbaine avec la Région de Pérouse, au 6 Octobre 2006 au Villa Umbra, Perousse, Italie
 • Lid van de Conseil Scientifique, tevens lid-onderzoeker, van de Association pour la Recherche sur les Collectivités Locales en Europe, in Parijs zetelend samenwerkingsverband van wetenschappers in Europa dat zich ten doel stelt onderzoek op het gebied van lokale overheden in Europa te entameren en te bevorderen en kennis ter zake uit te wisselen.
 • Participante au Réunion du 9 juin 2006 au Senat, Paris, France
 • Begeleider OU-fractie en ondersteuning organiserende faculteit (UM) Studentenparlement 2007
 • Plv. voorzitter College van beroep voor de examens Universiteit Maastricht

J.G.J. Rinkes

 • 8 december 2006, Lezing Congres 'Naar een Klachteninstituut Financiële Dienstverlening', UvA/Eggens Instituut Amsterdam
 • 6 december 2006, Lezing 'Masterclass Contracteren', SDU/Vermande Studiedagen
  Docent Leergang Bedrijfskunde Kamer van Koophandel Zuid-Limburg
 • 17 en 23 november 2006, Lezingen 'Consumentenrecht' voor de Consumentenautoriteit, Den Haag
 • 25 oktober 2006, PAO UM/FdR, 'Actualiteiten contracteren en algemene voorwaarden' (inleider en dagvoorzitter)
 • 20 oktober 2006, Lezing Jonge Balie Roermond (Venlo), 'Nieuw verzekeringsrecht en consument'
 • 19 september 2006, SRK Rechtsbijstand cursus 'IPR bevoegde rechter toepasselijk recht consumentenovereenkomsten'
 • 13 en 14 september 2006, docent cursus 'Koop' SSR, Zutphen
 • 13 juni 2006, 'Actualiteiten verzekeringsrecht', inleiding en dagvoorzitter, Maarssen/Utrecht (SDU/Vermande)
 • 10 juni 2006, Lezing 'Financiële dienstverlening' (studentendag RW/Open Universiteit Nederland), Nijmegen
 • 29 mei 2006, Bijeenkomst Expertgroep beroepsopleiding NOVA (Utrecht)
 • 27 april 2006, PAO cursus 'Nieuwe regelgeving verzekeringsrecht en financiële dienstverlening', FdR/UM (cursusleider)
 • 4 april 2006, Cursus 'Financiële dienstverlening', UvA (Eggens Instituut), onderdeel consumentenkrediet
 • 22 februari 2006, Lezing over de Wet financiële dienstverlening, Nauta Dutilh Amsterdam
 • 21 februari 2006, Lezing over de Wet financiële dienstverlening, Nauta Dutilh Rotterdam

E.F. Stamhuis

 • 'De nieuwe Wet OM-afdoening', voordracht op de studiedag 'Verkeerssanctierecht', Zeist, 20 september 2006
 • 'Het systeem van kaderbesluiten in de politiële en justitiële samenwerking in de Europese Unie', voordracht op het seminar 'Euregionale samenwerking in theorie en praktijk', Trier, 14 december 2006
 • medewerker Nederlandse Jurisprudentie

W. Temme

 • Redactie van 'Staatsseun op het grensvlak van bestuursrecht, Europees recht en fiscaal recht', veslag van de algemene vergadering gehouden op 20 mei 2005 ter behandeling van de preadviezen van B. Hessel, J.R. van Angeren, W. den Ouden en G.J. van Slooten, in: VAR-reeks, nr. 135, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers 2006

J.M.H.F. Teunissen

 • Geoplan-cursus 'Actuele wetgeving en jurisprudentie Ruimtelijke Ordening', twee gehele dagen + syllabus, Utrecht mei 2006
 • Geoplan-cursus 'Actuele wetgeving en jurisprudentie Ruimtelijke Ordening', twee gehele dagen + syllabus, Utrecht oktober 2006
 • SSR-cursus 'Ruimtelijk Bestuursrecht', Utrecht 17 november 2005
 • SSR-cursus 'Ruimtelijk Bestuursrecht', Utrecht 24 november 2005
 • advisering VNG over herziening 'model-APV'. november 2006
 • advisering Waddinxveen over herziening grondexploitatienota
 • onderdeel '(Techniek van) Regelgeving', Beroepsopleiding Gemeentejuristen (een dag), Bilthoven 12 juni 2006
 • cursus voor Vesteda over nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening en Woningwet, Eindhoven 29 september 2006
 • kantoorcursus Ruimtelijk bestuursrecht (een dag) voor De Kempenaer Advocaten te Arnhem; 20 oktober 2006
 • Voorzitter Commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Brunssum
 • Redactielid 'De Gemeentestem'
 • 'Redactielid Bundel Bestuursprocesrecht van SDU
 • Lid VNG-commissie Ruimtelijke Ordening
 • Adviseur De Kempenaer Advocaten te Arnhem
 • Bureau Bestuursjuridische Advisering te Meerssen

Wetenschappelijke publicaties 2005

A.J.H. de Bruijn

 • 'Wederzijdse erkenning van geldelijke sancties voor verkeersfeiten', in A.H.E.C. Jordaans, P.A.M. Mevis en J. Wöretshofer (red.), Praktisch strafrecht. Liber Amicorum J.M. Reijntjes, p. 285, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2005.

D.H. van Ekelenburg

 • 'Heenzendingen' in: E.R. Muller en P.C. Vegter (red.), Detentie, Gevangen in Nederland, Alphen aan de Rijn, Kluwer 2005, p. 549-567 (samen met J.M. Reijntjes)
 • Ekelenburg, D.H. van, 'Past de ISD-maatregel in ons sanctiestelsel?', in: Jordaans, Mevis en Wöretshofer (red.), Praktisch strafrecht, Liber Amicorum J.M. Reijntjes, pp. 123-134, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2005.

A.L.H. Ernes

 • 'Hoofdstuk 'Bijzondere procedures'' in: Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht, mede auteurs L.J.H. Mölenberg en J.G.J. Rinkes, derde druk, Kluwer 2005, p. 413-453.
 • 'De positie van de tussenpersoon jegens een derde; instaan voor bestaan en omvang van een volmacht', NTHR 2005/2, p. 73-80.
 • Boekbespreking: 'Vertegenwoordiging en rechtspersoon, De vertegenwoordiging', Asser-Kortmann, achtste druk, Deventer 2004, NTHR 2005/1, p. 32-34.

C.B.M. van Haaren-Dresens

 • 'Report on new forms of supervision and control in the Netherlands'. Contribution to the Summary Report on New forms of control over local authorities prepared by Prof. Himsworth, University of Edingburgh, CG/INST/GIE (12) 4, Strasbourg, 21 September 2005.
 • 'Netherlands', pp. 38-48 in: Country by country fact sheets on the situation of local and regional democracy in the Council, Strasbourg, 20 mai 2005 / 20 May 2005, CG/INST/GIE (11) 19.
 • 'Het Europees Handvest lokale autonomie en gemeenten. Maakt onbekend onbemind?', pp. 29-35 in: de Gemeentestem, 2005, 7222, 29 januari 2005, 155e jaargang.

D.P.C.M Hellegers

 • Hoofdlijnen Huurrecht, pp. 136-154 en 239-290, vijfde druk, Deventer 2005.

A.H.E.C. Jordaans

 • 'De videoconferentie in het strafrecht', in Praktisch strafrecht. Liber Amicorum J.M. Reijntjes, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2005, p. 285 (samen met P.A.M. Mevis en J. Wöretshofer (red.)).

A.R. Neerhof

 • Afstemming en integrale besluitvorming in het omgevingsrecht, in: M. Herweijer e.a. (red.), Alles in één keer goed. Juridische kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming, Deventer 2005, p. 259-279 (samen met R.S. Wertheim)
 • Het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten en de gedragscode: van de bomen en het bos, van de zoden en de dijk, in: Journaal Flora en fauna 2005, p. 96-108.

J.G.J. Rinkes

 • Nieuw verzekeringsrecht praktisch belicht, Kluwer (Deventer), serie Recht en Praktijk, nr. 137, 2005 (samen met M.L. Hendrikse en Ph.H.J.G. van Huizen (red.))
 • Jaarboek Consumentenrecht 2003, Intersentia 2005, p. 1-13 (samen met J.M. van Buren-Dee en E.H. Hondius (red.))
 • (samen met Th.M. van Wechem), 'Financiële dienstverlening', Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2005, p. 73-77).
 • 'Betalingsachterstand bij handelstransacties', NTHR 2005, p. 13-17.
 • (samen met M.B.M. Loos), 'Van basisbeginselen, vertrouwen en eerlijke handelspraktijken', TvC 2005, p. 1-3).

H.C.G. Spoormans

 • 'Problem-based Learning in European Public Affairs', in: Journal of Public Affairs Education, Volume 11, Number 2, pp. 95-103 (samen met S.M.R.L. Vanhoonacker)

J.M.H.F. Teunissen

 • Handboek Milieurecht (ca. 650 pp.), Berghauser Pont, 2005, Amsterdam.
 • 'Beginselplicht tot handhaving en willekeur: een contradictio in terminis (Waar is het beleidspostulaat gebleven?)', NJB 2005, p. 94/95.
 • 'Zorgplicht en analogische strafbaarstelling', Strafblad oktober 2005.
 • Bewerking onderdeel 'Bezwaarschriftprocedure' van bundel Bestuursprocesrecht van SDU.
 • 'De onbekende Gemeentewet', column, Gemeentestem 7241, 189.

Vakpublicaties en annotaties 2005

D.H. van Ekelenburg

 • 'De ISD-maatregel: het gelijk van sceptici', Sancties 2005, afl. 3, pp. 147-156.

A.L.H. Ernes

 • 'Rubriek Hulp- en tussenpersonenrecht', NTHR 2005/5, p. 219-220.
 • 'Rubriek Hulp- en tussenpersonenrecht', NTHR 2005/3, p. 147.
 • 'Rubriek Hulp- en tussenpersonenrecht', NTHR 2005/2, p. 106.
 • HR 11 maart 2005, LJN-nummer AR7344 Zaaknr.: C04/012 HR, Rechtspraak Kort, NTBR 2005/5 p. 225-226.
 • HR 3 december 2004, LJN-nummer AR0275 Zaaknr.: C03/205 HR, Rechtspraak Kort, NTBR 2005/3 p. 135-136.
 • HR 8 oktober 2004, LJN-nummer AP1083 zaak nr.:C03/164HR, Rechtspraak Kort, NTBR 2005/1 p. 40-43.

C.B.M. van Haaren-Dresens

 • 'Toelating en inschrijving Open Universiteit Nederland', pp. 1-182 in: IVS Informatieserie voor studerenden 2 Thematisch deel 16.19.1 tot en met 16.19.14, Kluwer Deventer, suppl. 65, juli 2005.

A.H.E.C. Jordaans

 • 'Behandeling artt. 126g t/m 126gg Sv' in: Checkboek advocaten 2005, Kluwer, Deventer.
 • Diverse annotaties in: Grepen uit de Antilliaanse jurisprudentie, J.M. Reijntjes (red.), Wolf Legal Publishers, 2005.

A.R. Neerhof

 • ABRvS 16 maart 2005, AB 2005, 163 (Planschadevergoeding; planologische vergelijking, binnenplanse wijzigingsbevoegdheid).
 • ABRvS 12 januari 2005, AB 2005, 121 (Planschadevergoeding; planologische vergelijking, binnenplanse vrijstellingsbevoegdheid).
 • ABRvS 3 december 2003, AB 2005, 61 (Planschadevergoeding; planologische vergelijking, binnenplanse vrijstellingsbevoegdheid).

J.M.H.F. Teunissen

 1. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (AbRS) 12-5-2004, Gemeentestem (Gst) 7221, 3 (Rijnswoude).
 2. AbRS 7-4-2004, Gst. 7221, 4 (Skarsterlân).
 3. AbRS 10-11-2004, Gst. 7221, 5 (Utrecht).
 4. AbRS 6-5-2004, Gst. 7222, 12 (Jacobswoude).
 5. AbRS 8-9-2004, Gst. 7222, 13 (Valkenburg ZH).
 6. AbRS 31-3-2004, Gst. 7222, 15 (Valkenburg a/d Geul).
 7. AbRS 8-9-2004, Gst. 7223, 21 (Nijefurd).
 8. AbRS 19-5-2004, Gst. 7223, 22 (Amerongen).
 9. AbRS 6-10-2004, Gst. 7223, 24 (Boxmeer).
 10. AbRS 12-1-2005, Gst. 7224, 32 (Zaanstad).
 11. AbRS 10-3-2004, Gst. 7224, 33 (Neder-Betuwe).
 12. AbRS 26-1-2005, Gst. 7225, 37 (Den Haag).
 13. AbRS 9-2-2005, Gst. 7225, 38 (Amsterdam).
 14. AbRS 15-9-2004, Gst. 7224, 30 (Staat).
 15. AbRS 5-1-2005, Gst. 7225, 48 (Amsterdam).
 16. AbRS 17-11-2004, Gst. 7225, 49 (Apeldoorn).
 17. AbRS 11-8-2004, Gst. 7225, 50 (Schiedam).
 18. AbRS 8-98-2004, Gst. 7226, 57 (Rotterdam).
 19. AbRS 21-7-2004, Gst. 7226, 58 (Nederweert).
 20. AbRS 16-3-2005, Gst. 7228, 68 (Echt-Susteren).
 21. AbRS 16-3-2005, Gst. 7228, 69 (Echt-Susteren).
 22. AbRS 19-1-2005, Gst. 7228, 71 (Wageningen).
 23. AbRS 6-4-2005, Gst. 7229, 79 (Valkenswaard).
 24. AbRS 13-4-2005, Gst. 7229, 80 (Hof van Twente).
 25. AbRS 6-4-2005, Gst. 7229, 81 (Weert).
 26. AbRS 27-4-2005, Gst. 7230, 85 (Raalte).
 27. AbRS 12-1-2005, Gst. 7230, 87 (Sluis).
 28. AbRS 16-3-2005, Gst. 7232, 105 (Rotterdam).
 29. AbRS 27-4-2005, Gst. 7232, 106 (Lisse).
 30. AbRS 16-2-2005, Gst. 7232, 107 (Haarlemmermeer).
 31. AbRS 13-4-2005, Gst. 7332, 103 (Ouder-Amstel).
 32. AbRS 20-4-2005, Gst. 7233, 112 (Leiden).
 33. VzAbRS 29-3-2005, Gst. 7233, 113 (Loenen).
 34. AbRS 22-12-2004, Gst. 7233, 114 (Leiden).
 35. AbRS 1-6-2005, Gst. 7234, 121, met L. Rogier (Utrecht).
 36. AbRS 1-6-2005, Gst. 7234, 122 (Den Haag).
 37. AbRS 19-1-2005, Gst. 7234, 126 (Haarlem).
 38. AbRS 9-2-2005, Gst. 7235, 133 (Den Haag).
 39. AbRS 16-3-2005, Gst. 7235, 134 (Harderwijk).
 40. AbRS 10-12-2004, Gst. 7235, 135 (Aalburg).
 41. AbRS 16-2-2005, Gst. 7235, 136 (Breda).
 42. AbRS 4-5-2005, Gst. 7236, 143 (Kerkrade).
 43. AbRS 9-2-2005, Gst. 7237, 147 (Leeuwarden).
 44. AbRS 4-5-2005, Gst. 7238, 160 (Bodegraven).
 45. AbRS 14-9-2005, Gst. 7238, 161 (Tytsjerjksteradiel).
 46. AbRS 4-5-2005, Gst. 7238, 162 (Soest).
 47. AbRS 30-6-2005, Gst. 7239, 169 (Schermer).
 48. AbRS 27-7-2005, Gst. 7239, 170 (Nijmegen).
 49. VzAbRS 31-8-2005, Gst. 7240, 175 (Gelderland).
 50. AbRS 1-7-2005, Gst. 7240, 176 (Echt-Susteren).
 51. VzAbRS 18-10-2005, Gst. 7240, 179 (Den Haag).
 52. AbRS 23-6-2005, Gst. 7241, 186 (Putten).
 53. AbRS 26-1-2005, Gst. 7241, 187 (Tholen).
 54. AbRS 23-2-2005, Gst. 7241, 188 (Leeuwarden).
 55. AbRS 3-8-2005, Gst. 7242, 199 (Oss).

J. Wöretshofer

 • 'Annotaties Strafvordering', in: J.M. Reijntjes (red.), Grepen uit de Antilliaanse Jurisprudentie, 2005, p. 147-150, 158-160, 162-163, 167-168, 175-177, 182-184, 227-229, 231, 233.
 • Aantekeningen bij de artikelen 95, 96, 96a, 96b, 96c, 97, suppl. 145 in A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen, Het wetboek van strafvordering, Arnhem, losbladig.
 • 'Use of ICT in the Training of Legal Skills', The Law Teacher, Vol. 39, no. 1, 2005, p. 29-42 (samen met R.J. Nadolski)
 • T & C Strafvordering, aantekeningen bij de artikelen 94 t/m 125m , 268 t/m 331, 552a t/m 552g Sv, Deventer 2005.
 • 'Over het onderbreken en schorsen van het onderzoek ter terechtzitting', in: A.E.E.C. Jordaans, P.A.M. Mevis en J. Wöretshofer (red.), Praktisch strafrecht, Liber amicorum J.M. Reijntjes, Nijmegen, 2005, p. 621-634.

Overige producten van wetenschappelijke activiteit 2005

A.L.H. Ernes

 • Lezing: Koop voor of door een ander, Onderdeel Cursus 'Koop', SSR Zutphen, 11 mei 2005.
 • Lezing: De positie van de tussenpersoon jegens een derde: instaan voor bestaan en omvang van een volmacht, Paulussen Advocaten Maastricht, 29 april 2005.
 • Lezing: De positie van de tussenpersoon jegens een derde: instaan voor bestaan en omvang van een volmacht, Rechtbank Maastricht, 3 maart 2005.

C.B.M. van Haaren-Dresens

 • Eerbetoon aan Boon. Afscheidsbundel ter gelegenheid van het vetrek van Piet Boon als hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit Nederland, tekst pp. 5-12, samenstelling en redactie, Kluwer Deventer, oktober 2005.
 • Independent National Expert for The Netherlands
  in the Group of Independent Experts of the Institutional Committee of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, Strasbourg.
 • Lid van de Conseil Scientifique, tevens lid-onderzoeker, van de Association pour la Recherche sur les Collectivités Locales en Europe, in Parijs zetelend samenwerkingsverband van wetenschappers in Europa dat zich ten doel stelt onderzoek op het gebied van lokale overheden in Europa te entameren en te bevorderen en kennis ter zake uit te wisselen.
 • begeleider OU-fractie Studentenparlement 2005.
 • plv. voorzitter College van beroep voor de examens Universiteit Maastricht.

G.E.P. ter Horst

 • Lezing: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in perspectief, MEE-IJsseloevers, 15 december 2005.

A.H.E.C. Jordaans

 • redactie (samen met P.A.M. Mevis en J. Wöretshofer) van: Praktisch Strafrecht, Liber Amicorum J.M. Reijntjes, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2005.

J.G.J. Rinkes

 • Contractuele aspecten van joint ventures en allianties, lezing Kluwer verdiepingscursus Joint ventures en allianties, Utrecht 30 november 2005.
 • Oratie Universiteit Maastricht 18 november 2005: European Consumer Law: Making sense, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Europees consumentenrecht aan de Universiteit Maastricht.
 • Oratie Open Universiteit Nederland 7 oktober 2005: Reasonable expectations of honest men, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar privaatrecht aan de Open Universiteit Nederland.
 • Pre-advies Vereniging voor Verzekeringswetenschap, Utrecht 1 april 2005
  Trainer module c consumer law EU commissie/beuc, Brussel 31 mei en 1 juni, alsmede 20 september 2005.
 • Docent leergang bedrijfskunde Kamer van Koophandel Maastricht (Ondernemingsrecht).
 • SSR-cursus koop Zutphen 11 mei en 13 september 2005 (docent onderdeel koop en consumentenkoop).
 • Lezing koop en consumentenkoop Rechtbank Rotterdam 7 juni 2005.
 • Lezing koop en consumentenkoop Rechtbank Maastricht 2 juni 2005.
 • Voorzitter NTHR-symposium Uitleg van contractuele bepalingen in het (internationale) handelsrecht, Amsterdam 27 mei 2005.
 • Lezing Europees Consumentenrecht, PAO, Erasmus Universiteit Rotterdam, 10 maart 2005 en idem actualiteiten consumentenrecht 28 januari 2005.

H.C.G. Spoormans

 • 'Bij het vetrek van Piet Boon als hoogleraar staats- en bestuursrecht', in: Eerbetoon aan Boon, Afscheidsbundel ter gelegenheid van het vertrek van Prof. mr. P.J. Boon als hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit Nederland, Deventer: Kluwer 2005, pp. 7-12 (samen met C.B.M. van Haaren-Dresens)

J.M.H.F. Teunissen

 • Geoplan-cursus 'Actuele wetgeving en jurisprudentie Ruimtelijke Ordening', twee gehele dagen + syllabus, Utrecht, mei 2005.
 • Geoplan-cursus 'Actuele wetgeving en jurisprudentie Ruimtelijke Ordening', twee gehele dagen + syllabus, Utrecht, oktober 2005.
 • SSR-cursus 'Ruimtelijk Bestuursrecht' (gehele dag + syllabus), Utrecht, november 2004.
 • Lezing voor ambtenaren Drentse gemeenten over herziening Woningwet, Hoogeveen, september 2005.
 • Advisering VNG over procedureverordening planschadevergoeding, juni en september 2005.
 • Onderdeel '(Techniek van) Regelgeving', Beroepsopleiding Gemeentejuristen (een dag), Bilthoven, april 2005.
 • Onderdeel '(Techniek van) Regelgeving', Beroepsopleiding Gemeentejuristen (een dag), Bilthoven, november 2005.

 • Consequenties van de nieuwe Uniforme Voorbereidingsprocedure voor het Omgevingsrecht, VNG-congres (een middag), Einhoven, november 2005.
 • Voorzitter Commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Brunssum.
 • Redactielid 'De Gemeentestem'.
 • Redactielid Bundels Bestuursrecht en Bestuursprocesrecht van SDU.
 • Lid VNG-commissie Ruimtelijke Ordening.
 • Adviseur De Kempenaer Advocaten te Arnhem.

Wetenschappelijke publicaties 2004

A.L.H. Ernes

 • 'De procesrechtelijke kant van het wetsvoorstel Collectieve afwikkeling massaschade' (29 414), Praktisch Procederen, 2004/6, pp. 148-152.
 • 'Aanstellingsvolmacht, schijn van volmachtverlening en 'usual authority'', NTBR 2004/4, pp. 167-172.
 • 'Enkele opmerkingen over de bewijslastverdeling m.b.t de artikelen 6:89 en 7:23 BW' (klachtplicht schuldeiser cq. koper), samen met J.R. Sijmonsma, Praktisch Procederen, 2004/2, pp. 38-41.

C.B.M. van Haaren-Dresens

 • Tekst en Commentaar Gemeentewet Provinciewet, pp. 69-74, 164-197, 303-308, 372-376, 452-479, en 545-548, onder redactie van H.R.B.M. Kummeling en A.J. Modderkolk, derde druk, Kluwer, Deventer 2004.
 • 'Students as legislators. Simulating the making of an Act of Parliament by collaborative electronic learning', in The Law Teacher, The International Journal of Legal education, volume 38, number 2, pp. 202-212 Thomson, Sweet & Maxwell, London 2004.
 • 'Public participation in local affairs and elections in the Netherlands', Contribution for the situation in The Netherlands to the Report on Public Participation in the Light of the Principles of the European Charter of Local Self-Government of the Group of Experts for the Working Group on Monitoring the Implementation of the European Charter of Local Self-Government of the Congress of Local and regional Authorities in Europe, Council of Europe, Strasbourg 2004, CPL/INST.
 • 'Consultation of local government in The Netherlands', Contribution for the situation in The Netherlands to the General Report on the Consultation of Local Authorities for the Group of experts for the Working Group on Monitoring the Implementation of the European Charter of Local Self-Government of the Congress of Local and regional Authorities in Europe, Council of Europe, Strasbourg 2004, CPL/INST/CIE (11) 6.

J.M. Reijntjes

 • 'Opzet of toerekening?', RM Themis 2004, pp. 79/82.
 • 'Bestraffing buiten de rechter om. Wat is er mis met transactie?', AA 2004, pp. 552-560.
 • 'Steeds meer bestuursstrafrecht', Strafblad 2004, pp. 160-169.
 • 'Is er vooruitgang? Over de toepassing van voorlopige hechtenis', Strafblad 2004, pp. 217-222.
 • ''Net' smeergeld. De inkomsten van politieke partijen in Nederland', Openbaar bestuur 2004, nr. 12, pp. 30-34.
 • 'Terreurbestrijding en het delen van geheimen', Strafblad 2004, pp. 271-278.
 • 'De overtuigingsdader en het recht', in A.H. Klip, A.L. Smeulers, M.W. Wolleswinkel (red.), KriTies. Liber amicorum et amicarum voor prof. mr. E. Prakken, Kluwer, Deventer 2004, pp. 235-245.

J.G.J. Rinkes

 • 'Een meer radicale benadering bij internationale verkeersongevallen? Vergoeding op basis van de wet van het land waar de schade geleden wordt', samen met E.D.F. Engelhard, in: L'Assurance RC auto: de la Quatrième directive européenne jusqu'à la lutte belge contre la non-assurance, C. van Schoubroeck (ed.), Louvain-la-Neuve 2004, blz. 165-186.
 • Bijdrage aan rapport Twijnstra Gudde Onderzoek naar afhandeling van individuele consumentenklachten, 8 april 2004, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Directie Marktwerking.
 • Overzicht verzekeringsrecht 1998-2004, samen met M.L. Hendrikse en N.J. Margetson, Uitgeverij Paris, Zutphen 2004, 95 blz.
 • 'De toekomstige vormgeving van het civiele proces', samen met J.M.P. Verstappen, in: M.L. Hendrikse en A.W. Jongbloed (red.), De toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht, Kluwer/Deventer 2004, pp. 81-101.
 • 'Commercialia', Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2004, pp. 24-27 en 51-52.
 • 'Handhaving van consumentenbelangen', Strafblad 2004, pp. 208-215.
 • 'Het beeld van de consument', Tijdschrift voor Consumentenrecht 2004, pp. 169-171.
 • 'Handhaving van consumentenbelangen, een gemengd stelsel', Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2004, pp. 509-514.

B.P. Sloot

 • 'Moeten rechters lijken op de Nederlandse bevolking? Over de wenselijkheid van descriptieve representatie door de rechterlijke macht', in: Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, nr. 2, 2004, pp. 49-63.
 • 'Diskwalificatie van wetgeving', in: Ars Aequi (katern 90), pp. 4957-4959.
 • 'Het belang van idealen in het recht', in: Ars Aequi (katern 91), pp 50325033.

J.M.H.F. Teunissen

 • 'De herziening van de Woningwet op het punt van de handhaving en de handhaafbaarheid. Een verwerpelijk wetsvoorstel', NJB 2004, pp. 418-424.
 • 'De Wet geluidhinder en de 30 km-zone', samen met mr. P. Heinen, Milieu en Recht, april 2004.
 • Bewerking onderdeel 'Bezwaarschriftprocedure' van bundel Bestuursprocesrecht van SDU.
 • Redactie Boek Bestuursprocesrecht, samen met mr. P. Schrijvers, SDU, 2004 en auteur van het onderdeel 'De bezwaarschriftprocedure'.

Vakpublicaties en annotaties 2004

P.J. Boon

 • EHRM 6 mei 2003, NJ 2004, 15 (Kleyn).
 • EHRM 9 en 16 december 2003, NJ 2004, 420 en 421 (Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en gelijke behandeling, resp. Algemene Weduwen- en Wezenwet en gelijke behandeling).

M.C.E.M. Draaisma

 • 'Gezamenlijk gezag door ouder en stiefouder', in: Stiefband, nr. 46, (juni 2004), pp. 11-14.

A.L.H. Ernes

 • HR 20 februari 2004, NJ 2004, 254 (Vreeswijk/Van Heeckeren Van Kell), Rechtspraak Kort, NTBR 2004/6, pp. 287-288.
 • HR 26 september 2003, RvdW 2003, 152 (Regiopolitie Gelderland-Zuid/Hovax BV), Rechtspraak Kort, NTBR 2004/2, pp. 112-113.

C.B.M. van Haaren-Dresens

 • 'Toelating en inschrijving Open Universiteit Nederland', in: Informatieserie voor studerenden, Studiefinanciering thematisch deel 16.19, pp. 43-50, 71-72, 113-116, 173-182, Kluwer, Deventer, losbladig/suppl. 55, februari 2004.

J.M. Reijntjes

 • HR 02.12.2003, NJ 2004, 142.
 • HR 24.06.2003, NJ 2004, 165.
 • HvJ EG 11.02.2003, NJ 2004, 194.
 • HR 08.07.2003, NJCM-bulletin 2004, p. 364-371.
 • HR 17.02.2004, NJ 2004, 400.
 • HR 01.06.2004, NJ 2004, 438.
 • HR 15.06.2004, NJ 2004, 479.
 • HR 20.04.2004, NJ 2004, 681.

J.M.H.F. Teunissen

 • Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (AbRS) 21-1-2004, Bouwrecht, juli 2004, p. 596 (Utrecht), samen met mr. P. Heinen.
 • AbRS 23-04-2003, Gemeentestem (Gst.) 2004, 7199, 2 (Apeldoorn).
 • Hoge Raad 7-11-2003, Gst. 2004, 7199, 3 (Wateringen).
 • Gerechtshof Amsterdam 24-10-2003, Gst. 2004, 7199, 7 (Bennebroek).
 • AbRS 23-7-2003, Gst. 2004, 7199, 8 (Soest).
 • AbRS 12-2-2003, Gst. 2004, 7200, 16 (Drenthe).
 • AbRS 9-7-2003, Gst. 2004, 7200, 17 (Apeldoorn).
 • AbRS 14-1-2004, Gst. 2004, 7201, 24 (Hendrik Ido Ambacht).
 • AbRS 8-10-2003, Gst. 2004, 7201, 25 (Aalsmeer).
 • AbRS 17-12-2003, Gst. 2004, 7202, 29 (Papendrecht).
 • AbRS 17-12-2003, Gst. 2004, 7202, 30 (Dronten).
 • AbRS 14-1-2004, Gst. 2004, 7202, 31 (Wierden).
 • AbRS 27-11-2003, Gst. 2004, 7202, 36 (Sneek).
 • AbRS 20-8-2003, Gst. 2004, 7203, 45 (Rotterdam).
 • AbRS 3-12-2003, Gst. 2004, 7204, 51 (Nieuwegein).
 • AbRS 9-7-2003, Gst. 2004, 7204, 56 (Achtkarspelen).
 • AbRS 25-2-2004, Gst. 2004, 7204, 57 (Apeldoorn).
 • AbRS 26-11-2003, Gst. 2004, 7205, 63 (Warmond).
 • AbRS 17-3-2004, Gst. 2004, 7206, 73 (Venlo).
 • AbRS 17-3-2004, Gst. 2004, 7206, 74 (Wijk bij Duurstede).
 • AbRS 17-12-2003, Gst. 2004, 7207, 79 (Buren).
 • AbRS 12-11-2003, Gst. 2004, 7207, 80 (Hardenberg).
 • AbRS 24-3-2004, Gst. 2004, 7208, 90 (West Maas en Waal), samen met A. Nijmeijer.
 • AbRS 29-10-2003, Gst. 2004, 7208, 91 (Eijsden).
 • AbRS 10-3-2004, Gst. 2004, 7209, 103 (Leiden).
 • AbRS 16-4-2003, Gst. 2004, 7209, 104 (Tilburg).
 • AbRS 28-4-2004, Gst. 2004, 7210, 109 (Schagen).
 • AbRS 6-5-2004, Gst. 2004, 7211, 121 (Haaksbergen).
 • AbRS 12-5-2004, Gst. 2004, 7211, 124 (Delft).
 • AbRS 11-2-2004, Gst. 2004, 7212, 129 (Alkemade).
 • AbRS 17-9-2003, Gst. 2004, 7212, 135 (Noordoostpolder).
 • AbRS 11-2-2004, Gst. 2004, 7212, 130 (Alkemade).
 • AbRS 10-3-2004, Gst. 2004, 7213, 145 (Brummen).
 • AbRS 24-12-2003, Gst. 2004, 7213, 146 (Barneveld).
 • AbRS 20-8-2003, Gst. 2004, 7214, 155 (Groningen).
 • AbRS 27-8-2003, Gst. 2004, 7215, 158 (De Bilt).
 • AbRS 29-10-2003, Gst. 2004, 7215, 159 (Wijdemeren).
 • AbRS 19-11-2003, Gst. 2004, 7215, 160 (Beverwijk).
 • AbRS 28-1-2004, Gst. 2004, 7216, 169 (Uitgeest).
 • AbRS 11-2-2004, Gst. 2004, 7216, 170 (Heeze-Leende).
 • AbRS 11-6-2003, Gst. 2004, 7216, 171 (Haarlemmermeer).
 • AbRS 19-11-2003, Gst. 2004, 7218, 192 (Margraten).
 • AbRS 11-2-2004, Gst. 2004, 7218, 193 (Amsterdam).
 • AbRS 24-12-2003, Gst. 2004, 7218, 194 (Asten).
 • AbRS 17-12-2003, Gst. 2004, 7218, 195 (De Bilt).
 • AbRS 6-8-2003, Gst. 2004, 7219, 198 (Den Haag).
 • AbRS 10-12-2003, Gst. 2004, 7219, (Oirschot).
 • AbRS 9-6-2004, Gst. 2004, 7219, 214 (Breda).

Overige producten van wetenschappelijke activiteit 2004

M.C.E.M. Draaisma

 • Memorial Judge: Jessup International Moot Court Competition.

A.L.H. Ernes

 • Lezing: Amerikaanse toestanden in de polder (ofwel het wetsvoorstel Collectieve afwikkeling massaschade), studentenvereniging Den Dolech, Eindhoven, 14 juni 2004.

C.B.M. van Haaren-Dresens

 • Independent National Expert for The Netherlands, In the Group of Independent Experts of the Institutional Committee of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, Strasbourg.
 • Lid van de Conseil Scientifique, tevens lid-onderzoeker van de Association pour la Recherche sur les Collectivités Locales en Europe, in Parijs zetelend samenwerkingsverband van wetenschappers in Europa dat zich ten doel stelt onderzoek op het gebied van lokale overheden in Europa te entameren en te bevorderen en kennis ter zake uit te wisselen.
 • Presentation on collabative e-learning education in legislation at the Annual Conference of the Association of Law Teachers, 4-6 April 2004 in York, United Kingdom.

P.E.L. Janssen

 • 'Naar een Europese Grondwet', lezing studiecentrum 's-Hertogenbosch, 3 mei 2004.
 • Memorial Judge: Jessup International Moot Court Competition;

J.M. Reijntjes

 • (met A. de Lange), 'Redactioneel', Strafblad 2004, p. 159.
 • 'Blinde vlekken in het buitenland', Strafblad 2004, pp. 296-298.
 • 'Commentaar op art. 63/88 cs. Het Wetboek van Strafvordering', Gouda Quint/Kluwer, pp. 143 en 144.

J.G.J. Rinkes

 • 'Actualiteiten verbintenissen- en consumentenrecht', samen met N.J. Margetson, Praktisch Procederen 2004, pp. 23-25, 47-50, 74-79, 103-107 en 136-138.
 • Trainer module c consumer law EU commissie/beuc, 6-7 oktober en 22-24 november 2004.
 • Docent cursus consumentenrecht ministerie van EZ 23 november en 13 december 2004.
 • Lezing 'Opstellen en beoordelen van contracten' PAO VU 4 november 2004.
 • Inleider en dagvoorzitter Kluwer-verdiepingscursus Joint ventures en allianties, Utrecht, 26 mei 2004; idem 1 december 2004.
 • Radiopresentatie Radio-1 Journaal, 10 april 2004, inzake mogelijke invoering in Nederland van een toezichthouder Consumentenbelangen.
 • Lezing International Contract Law/Joint Ventures voor de UM/UvA postdoctorale opleiding Master in International Finance and Control, 20 en 27 maart 2004 (Amsterdam).
 • Lid Projectgroep Balie-Examen, Nederlandse Orde van Advocaten.
 • Lezing Europees Consumentenrecht, Consumentenbond, 29 januari 2004.
 • Lezing Actualiteiten Consumentenrecht, PAO Erasmus Universiteit Rotterdam, 27 januari 2004.
 • SSR-cursus Consumentenkoop en algemene voorwaarden, Utrecht, 22 januari 2004.
 • SSR-cursus Koop 7-8 september 2004.
 • Leergang contractueel recht Erasmus universiteit, 16 maart 2004.
 • Redactielid van het Tijdschrift voor Consumentenrecht, het tijdschrift Praktisch Procederen en het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht.
 • Redacteur Jaarboeken consumentenrecht.
 • Redactielid Kluwer Wettenbundel.
 • Redactie boekenserie NTHR.
 • Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.

B.P. Sloot

 • Current issues of legal ordering in The Netherlands. Paper voor het colloquium 'Law, Justice and Social Change in Europe', International Institute of the Sociology of Law, te Onati, Spanje, 2-5 juni 2004.
 • 'Politieke effectiviteit ECB vereist representatie', in: NRC-Handelsblad, 20 mei 2004.
 • 'Sociale afspiegeling door rechterlijke macht', referaat op de jaarvergadering van de Vereniging van de wijsbegeerte van het recht, Nijmegen, 18 juni 2004.
 • 'De Iudex Educator van Willem Witteveen', referaat op een studiemiddag van het Centrum voor wetgevingsvraagstukken, Universiteit van Tilburg, 26 november 2004.
 • 'Voorkeursbehandeling bij de werving van rechters', presentatie ten behoeve van de Vereniging voor de Raad van de Rechtspraak, Den Haag, 16 januari 2004.
 • 'De samenstelling van de rechterlijke macht', lezing op het Studiecentrum van de Open Universiteit Nederland, Leeuwarden, 31 maart 2004.
 • 'Ras als juridische categorie', presentatie voor het wetenschapsprogramma 'Noorderlicht' van de VPRO, 6 juli 2004.
 • Voorzitter van enkele panels op het colloquium 'Law, Justice and Social Change', International Institute of the Sociology of Law, Onati, Spanje, 2-5 juni 2004.
 • Voorzitter van de begeleidingscommissie Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand, Den Haag.

J.M.H.F. Teunissen

 • Voorzitter Commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Brunssum.
 • Redactielid De Gemeentestem.
 • Redactielid Bundels Bestuursrecht en Bestuursprocesrecht van SDU.
 • Lid VNG-commissie Ruimtelijke Ordening.
 • Geoplan-cursus Actuele jurisprudentie Ruimtelijke Ordening (gehele dag + syllabus), Utrecht, 28-4-2004.
 • Geoplan-cursus Actualiteiten Ruimtelijke Ordening (gehele dag + syllabus), Utrecht 6 en 13-10-2004.
 • SSR-cursus Ruimtelijk Bestuursrecht (gehele dag + syllabus), Utrecht, 9-9-2004.
 • herziening commentaren op diverse artikelen bundel Algemene wet bestuursrecht VUGA.
 • advisering VNG over herziening model-APV.
 • advisering VNG over wetsvoorstel grondpolitiek.
 • advies november aan gemeente Hoogeveen over bestemmingsplan(procedure).
 • interview Staatscourant 7-4-2004 over herziening Woningwet.
 • interventies kwartaalvergadering Vereniging voor Bouwrecht dd. 30-9-2004.
 • interventies studiemiddag 10 Jaar Gemeentewet te Den Haag dd. 1-10-2004.