Lees voor

Zoeken

Zoeken

Klachten en geschillen

Als u te maken krijgt met een kwestie zoals ongewenst gedrag, een klacht heeft of het niet eens bent met een afgegeven beschikking kunt u daar wat aan doen.
U kunt in eerste instantie natuurlijk gaan praten met degene die de klacht veroorzaakt heeft of degene die verantwoordelijk is voor de afgegeven beslissing. Als dit niet helpt of als u hier moeite mee heeft kunt u de klacht of het geschil (ook) via het 1-loket Klachten en geschillen in behandeling laten nemen.

Als u zelf de kwestie kunt definiëren als klacht, bezwaar of beroep dan kunt u deze indienen aan de hand van de bij de betreffende kwestie vermelde informatie. Als u de kwestie niet kunt definiëren, dan kunt u gebruikmaken van het onderstaande voorbeeld.
Opent voorbeeld voor indiening kwestie (doc) Voorbeeld voor indiening kwestie

Administratief beroep

U kunt via het 1-loket Klachten en geschillen een administratief beroep instellen bij het College van beroep voor de examens tegen o.a. beslissingen van de Commissie voor de examens of een examinator. Voorbeelden van een beslissing zijn: een individuele tentamenuitslag, een vrijstellingsbeslissing of een toelatingsbeslissing tot een wo-masteropleiding.

Bezwaar

U kunt via het 1-loket Klachten en geschillen bezwaar maken tegen een beschikking, genomen door of namens het College van bestuur, waartegen geen (administratief) beroep mogelijk is. Deze beschikkingen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld: de inschrijving, het college- of het inschrijfgeld.

Klachten

Voor algemene klachten, waartegen u geen beroep of bezwaar kunt aantekenen, bijvoorbeeld over de dienstverlening of de wijze waarop u bent behandeld, kunt u in eerste instantie terecht bij het 1-loket Klachten en geschillen zelf. Meld uw klacht via het meldingsformulier. Wordt uw klacht op informele wijze niet naar tevredenheid verholpen dan kunt u schriftelijk via het 1-loket Klachten en geschillen een formele klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Geschillencommissie contractonderwijs

Inschrijvingen van contractstudenten zijn niet gebaseerd op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De inschrijving als contractstudent is een privaatrechtelijke rechtshandeling. Meer informatie over het indienen van een klacht over contractonderwijs.

Ongewenst gedrag

Als u te maken krijgt met ongewenst gedrag kunt u in eerste instantie terecht bij één van de vertrouwenspersonen van de Open Universiteit. Kan uw situatie via deze weg niet naar tevredenheid worden verbeterd dan kunt u schriftelijk, indien gewenst onder begeleiding van de vertrouwenspersoon, een formele klacht indienen bij de Klachtencommissie ongewenste gedrag