Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Daarom maken wij gebruik van cookies.
Hiermee kunnen wij ook advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Meer lezen
Bachelor Psychologie
Psychologie | 180 EC
Code BPS-2017-2018
Onze opleiding biedt u een stevige wetenschappelijke basis om een breed scala aan psychologie-gerelateerde vragen te kunnen beantwoorden. Vragen die betrekking hebben op het gedrag van mensen, psychische problemen, omgevingsfactoren, erfelijkheid, stress, de kunst van het leiding geven, et cetera. De nadruk ligt op vier competenties die belangrijk zijn voor u om als psycholoog te kunnen werken: kennis, interventie, diagnostiek en onderzoek. Al deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding. Behalve een verplicht programma aan vakken kunt u kiezen voor een extra verdieping of juist een verbreding van de opleiding.
 

Algemeen

Introductie

Waarom gedragen mensen zich zoals zij doen? Hoe ontstaan psychische problemen? Zijn verschillen in intelligentie en persoonlijkheid erfelijk? Of bepaald door de omgeving? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? Is leidinggeven kunst of kunde? Hoe ga ik om met stress? De bacheloropleiding psychologie geeft u een stevige wetenschappelijke basis om deze vragen te beantwoorden. De antwoorden vertellen iets over anderen én onszelf.

Beschrijving

Psychologie is een boeiend en relevant wetenschapsgebied. Psychologen houden zich bezig met gedrag van mensen. Zij proberen het gedrag te verklaren en –indien nodig- te veranderen. Psychologen kom je overal tegen. In de geestelijke gezondheidszorg, in het bedrijfsleven, maar ook in het onderwijs of bij de overheid. 
De bacheloropleiding psychologie van de Open Universiteit is een academische opleiding, waarin u kennis maakt met de belangrijkste basisvakken en toepassingsgebieden van de psychologie. Naarmate u verder in de opleiding komt wordt deze psychologische kennis steeds meer verdiept. Het is belangrijk dat afgestudeerde psychologen wetenschappelijk onderzoek kunnen doen, psychologische diagnoses kunnen stellen, interventies kunnen ontwikkelen en uitvoeren, en academische vaardigheden bezitten zoals schrijven en presenteren. Daarom onderscheiden we binnen de opleiding vier opleidingsleerlijnen: onderzoek, diagnostiek, interventie en academische vaardigheden. 
De bacheloropleiding psychologie is een deeltijdopleiding, die goed gecombineerd kan worden met een baan en een sociaal leven. Het onderwijs kenmerkt zich door persoonlijk en activerend online onderwijs. U bestudeert de nieuwste inzichten op het terrein van de psychologie, u maakt online verwerkingsopdrachten, u volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en u bent online in contact met medestudenten en docenten. De docenten hebben hart voor psychologie-onderwijs en willen u graag kennis laten maken met het wetenschapsgebied van de psychologie. Om ervoor te zorgen dat u uw bachelordiploma vlot kunt halen is de opleiding in kwartielen gestructureerd, waarbij er tegelijkertijd goede mogelijkheden zijn om flexibel te stu¬deren. Samen met een studieadviseur bepaalt u het voor u ideale studietraject om effectief en efficiënt te kunnen studeren rekening houdend met uw persoonlijke situatie.

Competenties

De hele opleiding legt nadruk op vier competenties die belangrijk zijn om als psycholoog te kunnen werken: kennis, interventie, diagnostiek en onderzoek. Deze competenties komen als een rode draad in de opleiding terug.
De bacheloropleiding biedt:
… kennis over en kritische reflectie op vraagstukken over psychologie, arbeid en organisatie, gezondheid, levensloop en ziekte;
… kennis over methoden van psychologische diagnostiek;
… vaardigheden in het samenstellen van rapportages, gebaseerd op onderzoek, praktijkbeoefening of literatuurstudie.

Titel

Bachelor of Science (BSc).
Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Getuigschrift bachelor.

Studieduur

Indicatie bij een studietempo van 30 studiepunten per jaar, geen vrijstellingen en een studiebelasting van 15 tot 20 uur per week: 
propedeuse 2 jaar 
postpropedeuse 4 jaar.
Dit is slechts een indicatie. Afhankelijk van de beschikbare tijd, studiecapaciteiten en eventuele vrijstellingen.

Aanmelden

Toelichting aanmelden

Bij de bacheloropleiding meldt u per cursus aan. Voor cursussen met een vast startmoment kunt u zich aanmelden tot 2 weken voor aanvang van de cursus. Voor cursussen met een variabel startmoment kunt u zich op elk gewenst moment aanmelden.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, vanwege enkele Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de studie gebruikt worden.

Vrijstelling

Heeft u in het verleden een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling of toelating tot de masteropleiding via een premaster. Lees meer....

Startmoment

De bacheloropleiding start met de cursus Inleiding in de psychologie, met een vast startmoment in september en in februari. U woont drie bijeenkomsten bij waarin u een uitgebreide oriëntatie krijgt op de inhoud van de opleiding. U krijgt geïntegreerde studievaardigheden aangereikt, u volgt een serieus game en onder begeleiding van de docent kunt u zich optimaal voorbereiden op het eerste deeltentamen.
U kunt ook op andere momenten starten met de opleiding. In het kwartielensysteem is ruimte voor flexibiliteit. Een deel van de cursussen wordt aangeboden met een vast startmoment, maar bij sommige cursussen is het mogelijk om op elk moment in het jaar te starten. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Psychologie (zie tabblad Begeleiding) wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.
 
Halvering collegegeld eerstejaars
Op dit moment is een wetsvoorstel Verlaging Collegegelden in behandeling bij het parlement. Dat zal mogelijk leiden tot verlaagde tarieven – halvering van het verschuldigde wettelijk collegegeld – met ingang van studiejaar 2018/19 voor bepaalde groepen eerstejaars studenten. Dat wil zeggen voor bepaalde groepen studenten die in het studiejaar 2018/19 voor het eerst met een opleiding aan een universiteit of hogeschool beginnen (startdatum van de eerste inschrijving ligt op of na 1 september 2018). De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 26 april 2018 aangenomen. De Eerste Kamer moet de plannen echter nog goedkeuren.
De meest actuele informatie is te vinden op de pagina Halvering collegegeld eerstejaars vanaf studiejaar 2018-2019 op de website van de Rijksoverheid.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Elke cursus biedt begeleiding via de digitale leeromgeving. Cursussen met een vast startmoment hebben daarnaast intensieve begeleiding gedurende het kwartiel. Afhankelijk van de cursus zijn er online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de regionale studiecentra, verplichte practicumbijeenkomsten en landelijke studiedagen. Tijdens de verplichte practica oefent u bijvoorbeeld vaardigheden op het gebied van gespreksvoering en gespreksmodellen.
Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Psychologie 2017-2018 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. 

Samenstelling

Toelichting samenstelling

De opleiding is een ‘brede bachelor'. In de propedeuse en de post-propedeuse zijn de vakken verplicht. Daarna kiest u een aantal cursussen die relevant zijn voor de mastervariant van uw keuze. U sluit de opleiding af met de bachelorthesis, een eindopdracht waarin u uw onderzoeksvaardigheden kunt toepassen.
De bacheloropleiding bestaat uit een aantal cursussen verdeeld over twee fasen: 
- propedeuse 
- postpropedeuse. 
In het gebonden keuzeblok van de postpropedeuse kiest u cursussen die u nodig heeft voor de aansluitende masteropleiding. 
Daarnaast bestaat de postpropedeuse uit de vrije ruimte en de bachelorthesis.

Samenstelling

Propedeuse (60 studiepunten)
PB0004 Inleiding in de psychologie
PB0302 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
PB0002 Sociale psychologie
PB0102 Ontwikkelingspsychologie
PB0402 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB0502 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0104 Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie
PB0602 Biologische grondslagen: cognitie
PB0702 Literatuurstudie
 
Postpropedeuse verplicht deel (55,8 studiepunten)
PB0902 Gespreksvoering
PB0802 Onderzoekspraticum cross-sectioneel onderzoek
PB1002 Geschiedenis van de psychologie
S21211 Onderzoekspracticum analyse van psychologische modellen
PB1202 Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie
PB1302 Wetenschapsfilosofie
S36111 Biologische grondslagen: evolutionaire psychologie
PB1102 Psychologische gespreksvoering
S11211 Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek
S20221 Test- en toetstheorie
S26232 Psychologie van arbeid en gezondheid
 
Postpropedeuse gebonden keuze blok (25,8 studiepunten kiezen uit 38,7 studiepunten)
S28211 Organisatiepsychologie
S77211 Personeelspsychologie
S28321 Inleiding in conflicthantering en mediation
S32331 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
S33331 Seksuologie
S26311 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
S47321 Adolescentiepsychologie
S45321 Psychogerontologie
S36311 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving
 
Vrije ruimte (21,2 studiepunten)
Eindopdracht (17,2 studiepunten)
S50317 Bachelorthesis
 

Tentaminering

De tentamenvorm is cursusgebonden.

Meer info

Contactpersonen

Overweegt u om de bacheloropleiding te gaan volgen, maar wilt u eerst een adviesgesprek, neem dan contact op met één van onze studieadviseurs.