null Kennismanagement

Kennismanagement
Informatiekunde | 5 EC
Code IB2202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de cursus Kennismanagement staat het Engelstalige tekstboek Knowledge Management in Organizations (Hislop, Bosua & Helms, 2018) centraal. Het Nederlandse werkboek leidt de studenten door het tekstboek en geeft, waar nodig, aanvullende toelichting. De onderwerpen structureren we via het model van Heisig. De kern wordt gevormd door kennis, wat dat precies is en dat het zowel een product als een hulpmiddel kan zijn. Vervolgens komen de processen die een rol spelen bij kennismanagement aan bod. Het gaat om het creëren, verwerven, vastleggen, delen en toepassen van kennis. Hierbij komen onder andere de theorie van Nonaka en inzichten van de lerende organisatie aan de orde. De derde schil in het model wordt gevormd door de ‘enablers’ ofwel faciliterende factoren die invloed hebben op de kennismanagementprocessen. Kennis is gekoppeld aan mensen en daarom is het belangrijk te weten welke factoren bepalen of mensen bereid zijn kennis te delen. Een belangrijke factor is vertrouwen en factoren die het vertrouwen tussen mensen vergroten, bevorderen het delen van kennis. De faciliterende factoren zijn: organisatie en rollen, denk bijvoorbeeld aan communities of practice; de invloed van personeelsbeleid op kennismanagement; strategie en leiderschap en de cultuur die daaruit voortvloeit; technologie, zowel om gecodificeerde kennis op te slaan en vindbaar te maken, als technologie om betere communicatie en samenwerking mogelijk te maken; en als laatste aspect controle/meting. Ons tekstboek schrijft niets over controle/meting. Daarom hebben we daar zelf een stuk over geschreven in het werkboek en doen de studenten een opdracht: zij gaan in een bedrijf na welke kennismanagementaspecten zijn geïmplementeerd en waarom, en vervolgens geven ze een advies hoe dat verbeterd kan worden.

Leerdoelen
Deze cursus geeft een breed overzicht over het gebied van kennismanagement.

Na deze cursus bent u in staat om:
- de kernbegrippen van kennismanagement te kunnen identificeren en omschrijven;
- de kernprocessen van kennismanagement te herkennen;
- de theorieën en modellen van kennismanagement uit te leggen en toe te passen;
- de uitdagingen van kennismanagement binnen organisaties te herkennen en uit te leggen;
- de rol van informatiesystemen bij het faciliteren van kennismanagement te begrijpen;
- een analyse en evaluatie uit te voeren op een echt kennismanagementprobleem binnen een organisatie;
- een goed onderbouwd advies of een oplossingsrichting te geven voor een specifiek kennismanagementprobleem van een organisatie.

Aanmelden

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

Deze cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Inleiding informatiekunde, organisatiekunde, passieve beheersing van het Engels.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus wordt eenmaal per jaar begeleiding aangeboden: in kwartiel 3.

Begeleidingsbijeenkomsten


Land. dag (Studiedag Informatica)
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. M. Prats López
za 01-05-2021 / ntb

Online bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. M. Prats López
1. wo 19-05-2021 / 20.00-21.00 uur
2. wo 16-06-2021 / 20.00-21.00 uur

Docenten

Mw. dr. R. Bosua en mw. dr. M. Prats López.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Groepsopdracht: studenten werken in groepen van vier aan de opdracht. Het voordeel van samenwerken is, dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

De opdracht bestaat uit drie onderdelen (deeltaken):
- beschrijving van de organisatie, haar kernproces en de daarbij gebruikte kennis (groepsopdracht)
- beschrijving van kennismanagement in de organisatie aan de hand van zelf gehouden interviews (groepsopdracht)
- identificeren van de uitdagingen op het gebied van kennismanagement en een beargumenteerd verbetervoorstel (individueel).
Op elk van de drie deeltaken geeft de docent feedback; daarna wordt het werkstuk ingeleverd ter beoordeling.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- Tekstboek: Hislop, Bosua & Helms, Oxford University Press, United Kingdom, fourth edition, 2018.
- Werkboek van de Open Universiteit.

Mediagebruik

Voor de bijeenkomsten via de virtuele klas dient een student over een goede internetverbinding en een headset te beschikken.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Daar vindt u een rooster en de link naar de virtuele klas. Ook vindt u daar per hoofdstuk uit Hislop een aantal multiplechoicevragen bij wijze van zelftoets, zodat u de studiestof beter onthoudt, en een woordenlijst Engels-Nederlands van de moeilijkste begrippen uit Hislop. U kunt er uw opdrachten inleveren en naar de discussiegroepen gaan. Hier kunt u vragen stellen over de leerstof.