Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Daarom maken wij gebruik van cookies.
Hiermee kunnen wij ook advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Meer lezen
Master Kunst- en cultuurwetenschappen
Cultuurwetenschappen | 60 EC
Code MAKC-2017-2018
Bent u al in het bezit van een bachelor-diploma Algemene Cultuurwetenschappen, of heeft u een bachelor afgerond in Filosofie, Cultuurgeschiedenis, Kunstgeschiedenis, Letterkunde of een combinatie hiervan? Dan is deze master een uitstekend vervolg. U specialiseert zich in één of twee van de vier cultuurwetenschappelijke disciplines: cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, filosofie of letterkunde. Hoe u zich specialiseert en in welke mate, hangt af van uw vooropleiding. Die bepaalt ook welke mate van vrijheid u hebt in de keuze van cursussen. Cursussen als Darwins filosofische erfenis, De negentiende-eeuwse roman, Kunsthistorisch ordenen en Cultuuranalyses en -kritieken.
 

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Kunst- en cultuurwetenschappen 2017-2018 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De wo-masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen is speciaal ontworpen als deeltijdopleiding. Extra aandacht voor studeerbaarheid, een duidelijke structuur en persoonlijke begeleiding zorgen voor efficiënt en effectief studeren met aandacht voor uw persoonlijke situatie. Inspirerende docenten en medecursisten, topmateriaal en een digitale leeromgeving helpen u bij een succesvolle combinatie van uw studie met uw werk en andere activiteiten.

Beschrijving

In de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen specialiseert u zich in één of twee van de vier cultuurwetenschappelijke disciplines: geschiedenis, kunstgeschiedenis, letterkunde en filosofie. In het eerste studiejaar volgt u vier cursussen uit een aanbod van negen. Vanuit elke discipline worden twee cursussen aangeboden, daarnaast is er één cursus met een sterk interdisciplinair karakter.
Alle cursussen hebben het karakter van onderzoekspractica: u maakt zich inhoudelijke kennis eigen, u analyseert en rapporteert mondeling en schriftelijk. De keuze van de cursussen is in principe vrij, maar wordt in een aantal gevallen beperkt door de vooropleiding en het gekozen schakelprogramma.
Het tweede studiejaar start met een masterclass of een vijfde cursus. Vervolgens begint de voorbereiding op de masterscriptie met het bestuderen van een verplichte leeslijst en het schrijven van een scriptieplan. Tweederde van de studietijd in het tweede jaar wordt gebruikt voor onderzoek en het schrijven van de masterscriptie.

Bedoeld voor

De master Kunst- en cultuurwetenschappen is bedoeld voor:
- studenten met een bachelor Algemene cultuurwetenschappen,
- studenten met een verwante academische bachelor- of masteropleiding,
- HBO-studenten met een verwante vooropleiding.
Zonder meer verwante opleidingen zijn: geschiedenis, Nederlands of een andere moderne taal, kunstgeschiedenis, filosofie. Enkele andere opleidingen worden als verwant beschouwd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Competenties

Tijdens de opleiding worden grondbeginselen aangereikt waarmee u zich kunt ontwikkelen tot een zelfstandig opererend, kritisch onderzoeker. U ontwikkelt een hoog academisch denk- en werkniveau. In feite staat het hele masterprogramma in het teken van een verdiepende academische vorming. Centraal hierin staat het ontwikkelen van het vermogen om problemen zelfstandig en kritisch te analyseren en, zo mogelijk op te lossen.

Arbeidsperspectief

Het doel van de masteropleiding is om dusdanige kennis, vaardigheden en inzicht bij te brengen op het desbetreffende vakgebied, dat u als afgestudeerde in staat bent op zelfstandige en professionele wijze een functie uit te oefenen op een gevorderd academisch niveau. U kunt onder strikte randvoorwaarden ook doorstromen naar een educatieve master Nederlands, Geschiedenis, Filosofie of CKV. Daarnaast beschikt u over de competenties die een voorwaarde zijn om te worden toegelaten tot een promotietraject.

Titel

Als afgestudeerde mag u de titel Master of Arts (MA) voeren. Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Verreweg de meeste studenten doorlopen de masteropleiding (60 EC) met een studietempo van 15 studiepunten per jaar. Het programma is echter ontworpen en geprogrammeerd om het ook in twee jaar te kunnen voltooien. Passen deze studietempi niet bij uw persoonlijke situatie, dan stellen we in overleg een studiepad op maat voor u op.

Aanmelden

Startmoment

Deze opleiding start in september en februari.
U kunt gedurende het gehele jaar een adviesgesprek aanvragen.
Nadat u bent toegelaten tot de masteropleiding, kunt u met uw studieadviseur een individueel studieplan afspreken.

Aanmelden

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de masteropleiding, houden wij graag vooraf een kennismakings- en adviesgesprek met u. Nadat de aanvraag door ons is ontvangen, neemt de studieadviseur contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens het gesprek wordt eerst gekeken of u op basis van uw vooropleiding toegelaten kunt worden tot de master. Als dat in orde lijkt, wordt in overleg, op basis van uw specifieke situatie, een voor u optimaal studiepad besproken. Vervolgens moet uw verzoek tot toelating goedgekeurd worden door de Commissie Vrijstelling en Toelating Cultuurwetenschappen. Deze beoordeelt uw aanvraag en stelt een eventueel schakelprogramma vast. Na het akkoord van de toetsingscommissie (en na afronding van het eventuele schakelprogramma), volgt de toelating en inschrijving tot de master Kunst- en cultuurwetenschappen.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. Voor toelating geldt dat u in het bezit dient te zijn van een relevant bachelorgetuigschrift op wo-niveau. Wanneer u niet direct toelaatbaar bent, kunt u eerst een schakelprogramma volgen. Hiermee vult u ontbrekende kennis aan die nodig is om de master succesvol te doorlopen. Het schakelprogramma moet afgerond zijn, voordat u aan de master begint.

Voor wat betreft toelating tot de master Kunst- en cultuurwetenschappen geldt:
- als u in het bezit bent van een wo-bachelordiploma Algemene cultuurwetenschappen, bent u rechtstreeks toelaatbaar;
- als u in bezit bent van een wo- of hbo- bachelor- of masterdiploma van een verwante opleiding, bent u toelaatbaar na afronding van een schakelprogramma. Geschiedenis, Nederlandse Letterkunde, moderne-talenopleidingen, kunstgeschiedenis en filosofie gelden als verwante opleidingen. In individuele gevallen kan onder specifieke omstandigheden het schakelprogramma vervallen;
- als u in bezit bent van een afgeronde wo bachelor- of masteropleiding in een andere dan hier boven vermelde discipline, bent u in sommige gevallen ook toelaatbaar na afronding van een schakelprogramma.

Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan.

Vrijstelling

Vrijstellingen voor mastercursussen worden slechts gegeven als de student kan aantonen dat de betreffende cursus op wo-masterniveau elders is gevolgd en succesvol afgesloten..

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus zijn studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk- en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Kunst- en cultuurwetenschappen 2017-2018 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. Een studieadviseur bewaakt de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studieaanpak en -planning.

Flexibel studeren
Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van de leermaterialen, oefenen en indienen van opdrachten gebeurt individueel: u studeert wanneer dit u het best uitkomt. Groepsactiviteiten brengen u in direct contact met de docent en medestudenten. Per cursus vinden standaard drie verplichte bijeenkomsten plaats. Op deze bijeenkomsten wordt onder leiding van de examinator(en) gediscussieerd over de bestudeerde stof, worden presentaties gegeven door studenten en worden onderdelen van de cursus toegelicht. De student die een bijeenkomst mist, krijgt een extra opdracht. Elke bijeenkomst duurt vijf tot zes uur. Via de online leeromgeving heeft u toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek waar u een groot aantal digitale bronnen kunt raadplegen.

Digitale leeromgeving

Alle cursussen hebben een uitgebreide cursussite op de digitale leeromgeving. Hier vindt u bijvoorbeeld discussie- en nieuwsgroepen, studietaken, namen van docenten, digitaal studiemateriaal en online bijeenkomsten in een virtuele klas.
U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit EBSCOhost, Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor studieadvies of andere vragen. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien. De (verplichte) bijeenkomsten van de mastercursussen worden georganiseerd in een aantal centraal gelegen studiecentra.
Zie ook www.ou.nl/studiecentra.

Samenstelling

Kwartielen

De mastercursussen strekken zich uit over twee kwartielen (= één semester). U kunt per semester twee cursussen parallel volgen. In de tweede helft van uw opleiding bestudeert u één kleine(re) cursus. Aansluitend begint u met uw afstudeeronderzoek en het schrijven van uw masterscriptie. Het afstudeertraject begint met het schrijven van een gedegen onderzoeksplan.

Inhoud kwartielen

Gebonden keuzeblok (30 studiepunten kiezen uit 67,5 studiepunten)
CM0003 Volop vertier! Vrije tijd en stedelijke cultuur 1870-2010
CM0103 Staats- en natievorming in Europa sinds de verlichting
CM0203 De negentiende-eeuwse roman
CM0303 De eeuw van de lezers
CM0403 Kunst en identiteit in het interbellum
CM0503 Kunsthistorisch ordenen
CM0603 Hedendaagse cultuuranalyses en cultuurkritieken
CM0903 De veelzijdige verlichting
CM0803 De koloniale ervaring vanuit letterkundig en cultuurhistorisch perspectief
 
Verplicht blok (10 studiepunten)
CM0302 Masterclass CW 'Waarde en waardering van cultuur'
CM0202 Onderzoeksplan
 
Afstudeeropdracht (20 studiepunten)
CM9908 Masterscriptie
 

Tentaminering

Elke cursus wordt afgesloten met een schriftelijk werkstuk dat in veel gevallen ook mondeling gepresenteerd moet worden. Veel cursussen kennen tussentoetsen waarin de kennis van de aangeboden literatuur getoetst wordt. Voor het eindcijfer voor de cursus tellen in de meeste gevallen ook de tussentijdse toetsen en mondelinge presentaties mee. Meestal is een voldoende hier noodzakelijk om verder te mogen gaan met het maken van het eindwerkstuk. Het cursus-eindresultaat kan twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken. 
Snelle feedback op ingeleverde opdrachten en werkstukken wordt alleen binnen de begeleidingsperiode van de cursus gegarandeerd.

Meer informatie

Contactpersonen

U kunt met uw vragen over uw studieplanning terecht bij onze studieadviseur Cleo Merckx via studieadvies.cultuur@ou.nl.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

De master Kunst- en cultuurwetenschappen scoort de afgelopen jaren continu hoog in de Keuzegids Universiteiten. In 2016 bezette hij plaats 1 in de ranglijst van masters Kunst en Cultuur. De master Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit nam ook plaats 1 in in de Nationale Studentenenquete.