Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Master Psychology - variant Klinische Psychologie
Psychologie | 60 EC
Code MAPKP-2019-2020
Deze wetenschappelijke opleiding biedt een uitgebreide inhoudelijke verdieping op eerder door u opgedane kennis en vaardigheden uit de bacheloropleiding op het vlak van onderzoek, diagnose en interventie. Ook loopt u stage om ervaring op te doen met het werk en de taak van een psycholoog in een beroepssituatie. U wordt verder nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van onderzoek van de wetenschappelijke staf. Als afgestudeerde master opereert u zo theoretisch op hoog niveau, maar heeft u tegelijk het vermogen om de theorie in praktijk te brengen.
 
Hoogst gewaardeerde masteropleiding Psychology in de Nationale Studenten Enquête 2018.
 

Algemeen

Introductie

Bent u geboeid door vragen als: 
− Wat is het verschil tussen somberheid en depressie?
− Is het horen van stemmen het begin van schizofrenie?
− Helpt mindfulness in het beter omgaan met stress?
− Waarom krijgen zoveel kinderen tegenwoordig de diagnose ADHD?
− Kan vliegangst effectief behandeld worden met 3D-virtual reality?
− Zal online therapie de psycholoog vervangen?
− Kan geheugentraining dementie voorkomen of uitstellen?
Dan spreekt de afstudeerrichting klinische psychologie u wellicht aan.

Beschrijving

Het belangrijkste onderwerp van de klinische psychologie is slecht-aangepast, deviant of ‘abnormaal’ gedrag dat door een individu en/of zijn omgeving als problematisch wordt ervaren. Men spreekt in dit verband ook wel van psychische of psychiatrische stoornissen. De theorievorming binnen de klinische psychologie richt zich op het ontstaan van ‘abnormaal’ gedrag. Er worden theoretische modellen ontwikkeld die de overgang van ‘normaal’ naar ‘abnormaal’ gedrag proberen te verklaren. Hierbij wordt het klassieke medisch model (aan- of afwezigheid van een stoornis) steeds meer verlaten ten gunste van het zogenoemde “continuüm-idee”. Dit houdt in dat psychische stoornissen zoals depressie of angststoornis in de algemene bevolking op een glijdende schaal voorkomen, van volledig afwezig, via de aanwezigheid van een of meer kenmerken tot ernstige stoornissen. Subklinische symptomen, waarbij de symptomen (nog) niet als verstorend worden ervaren, verschillen dus niet kwalitatief, maar kwantitatief van pathologische (functioneringsbeperkende) symptomen. 

Diagnostiek en behandeling
In het klinisch vakgebied nemen diagnostiek en behandeling een belangrijke plaats in. Psychische problematiek wordt in kaart gebracht door middel van psychologische gespreksvoering, klinische observatie en testonderzoek. Vervolgens wordt besloten of er een indicatie is voor behandeling. Voor de behandeling kan er een keuze gemaakt worden uit verschillende soorten therapieën: psychotherapie (o.a. cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische therapie, cliëntgerichte therapie en systeemtherapie), biologische therapie (o.a. psychofarmaca) of andere interventies (o.a. ondersteunende gesprekstherapie). Behandelingen worden in verschillende settings uitgevoerd, zoals intramurale en extramurale/ambulante settings. Daarnaast vindt er ook internettherapie plaats (E-mental health). Langzaam maar zeker wordt een continuüm van zorgvormen ontwikkeld (stepped care en matched care).

Onderzoek
Er wordt veel waarde gehecht aan de mate waarin behandelingen ‘evidence based’, ofwel wetenschappelijk onderbouwd zijn. Daarom wordt in de opleiding aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de klinische praktijk.

Ethiek
In de praktijk krijgt een klinisch psycholoog te maken met ethische aspecten die relevant zijn voor de beroepsuitoefening. Professioneel handelen wordt gekenmerkt door integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid.

De afstudeerrichting klinische psychologie biedt de mogelijkheid tot het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Na het afronden van deze opleiding kunt u als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging NIP. Daarnaast bereidt de masteropleiding ook voor op toelating tot de postmaster opleidingen tot gezondheidszorg psycholoog (GZ-psycholoog) of psychotherapeut. U dient dan het juiste vakkenpakket te hebben gevolgd.

Bedoeld voor

Deze masteropleiding is bedoeld voor iedereen die een wetenschappelijke bacheloropleiding in de psychologie heeft afgerond en de ambitie heeft om postmasteropleidingen in de gezondheidszorg te gaan volgen.

Competenties

Tijdens de opleiding doet u kennis op, leert u vaardigheden aan en ontwikkelt u competenties ten behoeve van het professioneel handelen en ten behoeve van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op diverse domeinen. U ontwikkelt kennis van, inzicht in en reflecteert kritisch op psychologische vraagstukken, U bestudeert theorieën en hun onderlinge samenhang, u ontwikkelt de voor de psychologie relevante onderzoeksmethoden en diagnostiek en interventies, u stelt zelfstandig rapportages op en u bent op de hoogte van de beroepsethische regels.

Arbeidsperspectief

De afstudeerrichting klinische psychologie vormt een goede basis voor diverse beroepsmogelijkheden. In sommige beroepen ligt de klemtoon op diagnostiek, in andere meer op behandeling, onderzoek, beleid of onderwijs.
Enkele belangrijke werkgebieden zijn:
- intramurale geestelijke gezondheidszorg (psychiatrisch ziekenhuis, PAAZ-afdeling van een algemeen ziekenhuis, crisiscentrum, afkickcentrum)
- ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ-centrum, zelfstandig gevestigde psychologenpraktijk, dagcentrum, jeugdzorg)
- algemene gezondheidszorg (afdeling of polikliniek van een algemeen ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum)
- universiteit, onderzoeksinstituut, opleidingscentrum.
- justitie, politie, leger.

Titel

Master of Science (MSc).

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie en wenst u meer flexibiliteit, dan spreekt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af.

Aanmelden

Startmoment

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Klinische psychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. U kunt de opleiding starten in september, november, februari en mei. 
 

Aanmelden

Wanneer u wilt starten met de master, kunt u contact opnemen met de studieadviseurs. Zij gaan na of u op basis van uw vooropleiding rechtstreeks toegelaten kunt worden tot de master of dat u in aanmerking komt voor een premaster of voor vrijstelling binnen de bacheloropleiding. Ook de studieplanning kan worden besproken indien u wenst af te wijken van het jaarrooster. Vervolgens kunt u definitief toelating aanvragen en aanmelden voor cursussen.
 
In verband met het versturen van het studiemateriaal en het maken van groepsindelingen vragen we u om uiterlijk vier weken voor de start van het kwartiel aan te melden, bij voorkeur eerder. Vraag tijdig (minimaal één maand voor de start van de opleiding formeel toelating tot de master aan. Zonder formele toelatingsbeschikking kunt u niet aanmelden voor een mastercursus (Zie kopje Toelating). 
Lees meer over aanmelden.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de studie gebruikt worden.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. Voor toelating geldt dat u in het bezit dient te zijn van een wo-bachelorgetuigschrift in de psychologie of u heeft een individueel schakelprogramma afgerond bij de Open Universiteit. Heeft u een andere hbo-opleiding of wo-bacheloropleiding afgerond, dan is rechtstreekse toelating tot de masteropleiding niet mogelijk. U kunt dan een vrijstelling in de bacheloropleiding krijgen of u kunt wellicht via de
Verkorte bacheloropleiding in de masteropleiding instromen. Vraag eerst een adviesgesprek aan bij onze studieadviseur om de mogelijkheden te bekijken en de toelatingsprocedure te starten.  
 
Toelating via een schakelprogramma op maat
Studenten met een (deels) afgeronde wo-masteropleiding in de psychologie of een afgeronde wo-bacheloropleiding in de psychologie kunnen in aanmerking komen voor een schakelprogramma dat op maat wordt vastgesteld. Na het afronden van het schakelprogramma kunt u instromen in de aansluitende mastervariant. 
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Klinische psychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. De docent bewaakt de voortgang van studenten binnen de cursus. Een studieadviseur is uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen over studieaanpak en -planning.

Flexibel online studeren
Een mastercursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. U bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast komt u twee tot drie keer per cursus bij elkaar via (virtuele) bijeenkomsten waarin u de leerstof met medestudenten en docent op een actieve manier verwerkt en toepast. U bespreekt ervaringen en praktijkvoorbeelden en er is ruimte voor tentamenvoorbereiding. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn.  

 

Digitale leeromgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier krijgt u toegang tot het rooster, de digitale studiematerialen en de virtuele groepsbijeenkomsten. U kunt er communiceren met studiegenoten en docenten, producten inleveren, zelftoetsen maken en nog veel meer.
U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor de face-to-face bijeenkomsten en de tentamens. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien.

Samenstelling

Structuur opleiding

De masteropleiding is een deeltijdopleiding en bestaat uit vakinhoudelijke cursussen, een stage, een scriptieplan en een masterscriptie die in totaal 60 studiepunten opleveren. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Klinische psychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud kwartielen

Kijk in het jaarrooster voor de samenstelling van deze opleiding. Vanuit het jaarrooster kunt u vervolgens doorklikken naar de beschrijvingen van de afzonderlijke cursussen.

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. U heeft drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn.
 
Het scriptieplan bereidt u voor op de masterthesis en wordt getentamineerd aan de hand van opdrachten. De stage rondt u af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen. 
U sluit de opleiding af door het afronden van het empirisch afstudeeronderzoek (de masterthesis).

Meer informatie

Contactpersonen

Overweegt u om de masteropleiding te gaan volgen, maar wilt u eerst een adviesgesprek, neem dan contact op met één van onze studieadviseurs.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychology geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

In de Keuzegids Universiteiten 2019 (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters 2018 scoort de Open Universiteit weer in (bijna) alle ranglijsten van de veertien universiteiten topnoteringen. Zowel in de lijst van beste universiteiten als in de ranglijsten van alle studierichtingen waarin de Open Universiteit opleidingen aanbiedt.. De masteropleiding Psychologie scoort al enkele jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg. De masteropleiding is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd en staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Zie ook www.ou.nl/rankings.