Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Master Psychology - variant Levenslooppsychologie
Psychologie | 60 EC
Code MAPLL-2019-2020
Deze wetenschappelijke opleiding biedt een uitgebreide inhoudelijke verdieping op eerder door u opgedane kennis en vaardigheden uit de bacheloropleiding op het vlak van onderzoek, diagnose en interventie. Ook loopt u stage om ervaring op te doen met het werk en de taak van een psycholoog in een beroepssituatie. U wordt verder nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van onderzoek van de wetenschappelijke staf. Als afgestudeerde master opereert u zo theoretisch op hoog niveau, maar heeft u tegelijk het vermogen om de theorie in praktijk te brengen.
 
Hoogst gewaardeerde masteropleiding Psychology in de Nationale Studenten Enquête 2018.
 

Algemeen

Introductie

De master levenslooppsychologie wil de menselijke ontwikkelingspatronen gedurende de gehele levensloop begrijpen en bestuderen. Studenten worden opgeleid tot deskundigen die mensen in alle levensfasen optimaal kunnen begeleiden. Geïnspireerd door de positieve psychologie ligt de nadruk op het bevorderen van welzijn en zelfrealisatie. Vragen die levenslooppsychologen stellen zijn onder andere:
- Hoe ziet de natuurlijke menselijke ontwikkeling eruit? 
- Welke keuzes maken mensen in hun leven en waarom? 
- Hoe kunnen mensen evidence-based ondersteund worden bij het maken van keuzes in hun leven? 
- Wat zijn iemands sterke punten en hoe kunnen deze versterkt worden? 
- Waarom is dankbaarheid goed voor onszelf en anderen? 
- Hoe beïnvloedt het e-tijdperk onze partnerselectie? 
Deze, maar ook andere vragen, komen aan bod binnen de master Levenslooppsychologie. De master onderscheidt zich van de klinische psychologie door de focus op de ‘normale’, functionele ontwikkeling. Anders dan de gespecialiseerde blik op arbeid of gezondheid biedt deze master een brede kijk op menselijk gedrag.

Beschrijving

Het relatief jonge vakgebied van de levenslooppsychologie ontwikkelt zich als reactie op het besef dat de menselijke ontwikkeling niet stagneert wanneer we de volwassenheid bereiken. Ontwikkeling (in termen van groei en verlies) doet zich voor gedurende het gehele leven. Mensen ontwikkelen zich in verschillende richtingen waarbij de uiteindelijke richting zich slechts binnen zeer brede grenzen laat voorspellen door de vroege ontwikkeling. De menselijke ontwikkeling speelt zich af op verschillende terreinen zoals het biologische, het cognitieve, het sociale en het emotionele, waarbij de ontwikkelingen binnen deze gebieden elkaar beïnvloeden en dit alles binnen een bepaalde culturele en historische context. Kortom: de menselijke ontwikkeling is een levenslang, multidirectioneel, multidimensioneel en multigedetermineerd proces. 
Deze master is daarom relevant voor iedereen die interesse heeft in de mens en deze bij zijn ontwikkeling wil ondersteunen. 

Diagnostiek en interventie
Ook binnen de levenslooppsychologie zijn de resultaten van het diagnostisch proces belangrijke aanknopingspunten voor begeleidings- of coachingstracjecten. Diagnostische instrumenten zoals psychologische gespreksvoering, observatie en testonderzoek worden ingezet om die factoren in kaart te brengen die het optimale functioneren beïnvloeden. Hierbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan concepten uit de positieve psychologie zoals mentale veerkracht en positief affect. 
 
Onderzoek
De master richt zich op het bestuderen van de ontwikkeling van het individu in interactie met zijn omgeving. Naast de meer traditionele manieren van onderzoek zoals vragenlijstonderzoek, experimenten en dergelijke wordt er ook gebruikt gemaakt van de Experience Sampling Methode (ESM). Dit is een gevalideerde en internationaal gebruikte gestructureerde dagboektechniek om op systematische wijze ervaringen en gedragingen in het dagelijks leven alsook de context waarin deze plaatsvinden, te bestuderen. Binnen de faculteit is een op ESM-gebaseerde smartphone App ontwikkeld die voor een breed scala aan onderzoeksvragen ingezet kan worden.
 
De afstudeerrichting Levenslooppsychologie biedt tevens de mogelijkheid tot het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Na het afronden van deze opleiding kunt u als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging NIP. Tevens kunt u zich onder voorwaarden inschrijven in beroepsregisters. Ook kunnen afgestudeerden instromen in vervolgopleidingen zoals de postmasteropleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. U dient dan het juiste vakkenpakket te hebben gevolgd.

Bedoeld voor

Deze masteropleiding is bedoeld voor iedereen die een wetenschappelijke bacheloropleiding in de psychologie heeft afgerond.

Competenties

U ontwikkelt kennis van, inzicht in en reflecteert kritisch op psychologische vraagstukken, U bestudeert theorieën en hun onderlinge samenhang, u ontwikkelt de voor de psychologie relevante onderzoeksmethoden en diagnostiek en interventies, u stelt zelfstandig rapportages op en u bent op de hoogte van de beroepsethische regels.

Arbeidsperspectief

De afstudeerrichting Levenslooppsychologie is een goede basis voor diverse beroepsmogelijkheden op het gebied van begeleiding en coaching, beleid, onderwijs en onderzoek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een psycholoog-functie in de eerstelijnshulpverlening, een algemeen ziekenhuis of in de ouderenzorg, maar ook in andere (zorg)instellingen zoals kinderdagverblijven of hospices. Ook andere functies zoals schoolpsycholoog, beleidsmedewerker of beleidsadviseur in het bedrijfsleven en bij de overheid behoren tot de mogelijkheden. Ook voor (toekomstige) coaches, mentoren, vertrouwenspersonen, loopbaanbegeleiders, echtscheidingsbemiddelaars of jeugdwerkers biedt deze master relevante aanknopingspunten. Daarnaast bereidt deze master ook voor op onderzoeksfuncties binnen universiteiten, andere opleidingsinstituten of kenniscentra.

Titel

Master of Science (MSc).

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie en wenst u meer flexibiliteit, dan spreekt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo af.

Aanmelden

Startmoment

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Levenslooppsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. U kunt de opleiding starten in september, november, februari en april.
 

Aanmelden

Wanneer u wilt starten met de master, kunt u contact opnemen met de studieadviseurs. Zij gaan na of u op basis van uw vooropleiding rechtstreeks toegelaten kunt worden tot de master of dat u in aanmerking komt voor een premaster of voor vrijstelling binnen de bacheloropleiding. Ook de studieplanning kan worden besproken indien u wenst af te wijken van het jaarrooster. Vervolgens kunt u definitief toelating aanvragen en aanmelden voor cursussen.
 
In verband met het versturen van het studiemateriaal en het maken van groepsindelingen vragen we u om uiterlijk vier weken voor de start van het kwartiel aan te melden, bij voorkeur eerder. Vraag tijdig (minimaal één maand voor de start van de opleiding of premaster) formeel toelating tot de master of premaster aan. Zonder formele toelatingsbeschikking kunt u niet aanmelden voor een mastercursus (Zie kopje Toelating).
Lees hier meer over aanmelden.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de studie gebruikt worden.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. Hiervoor dient u in het bezit te zijn van een wo-bachelorgetuigschrift in de psychologie of u heeft een schakelprogramma (premaster) afgerond bij de Open Universiteit. Heeft u een andere hbo-opleiding of wo-bacheloropleiding afgerond, dan is rechtstreekse toelating tot de masteropleiding niet mogelijk. U kunt dan een vrijstelling in de bacheloropleiding krijgen of u kunt wellicht via een premaster in de master instromen.
 
Premasters
Indien u een specifieke hbo- of wo-bachelor hebt afgerond kunt u deelnemen aan een premaster. Een afgeronde premaster geeft u de mogelijkheid om door te stromen naar de master. Om aan een premaster deel te nemen meldt u zich via mijnOU aan voor de opleiding en vraagt u toelating tot de premaster aan. Kijk eerst of uw vooropleiding in aanmerking komt voor deze opleidingen via Premaster Levenslooppsychologie.
 
Toelating via een schakelprogramma op maat
Studenten met een (deels) afgeronde wo-masteropleiding in de psychologie of een afgeronde wo-bacheloropleiding in de psychologie bij een andere universiteit kunnen in aanmerking komen voor een schakelprogramma op maat. Na het afronden van het schakelprogramma kunt u instromen in de aansluitende mastervariant.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Levenslooppsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. De docent bewaakt de voortgang van studenten binnen de cursus en is dan ook aanspreekpunt wanneer u inhoudelijke vragen over de te bestuderen stof heeft. De studieadviseur is uw persoonlijk aanspreekpunt bij vragen over studieaanpak en -planning.

Flexibel online studeren
Een mastercursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. U bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast komt u twee tot drie keer per cursus bij elkaar via (virtuele) bijeenkomsten waarin u de leerstof met medestudenten en docent op een actieve manier verwerkt en toepast. U bespreekt ervaringen en praktijkvoorbeelden en er is ruimte voor tentamenvoorbereiding. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn.  

Digitale leeromgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier krijgt u toegang tot het rooster, de digitale studiematerialen en de virtuele groepsbijeenkomsten. U kunt er communiceren met studiegenoten en docenten, producten inleveren, zelftoetsen maken en nog veel meer.
U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor de face-to-face bijeenkomsten en de tentamens. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien.

Samenstelling

Structuur opleiding

De masteropleiding is een deeltijdopleiding en bestaat uit vakinhoudelijke cursussen, een stage, een scriptieplan en een masterscriptie die in totaal 60 studiepunten opleveren. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Levenslooppsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud kwartielen

Kijk in het jaarrooster voor de samenstelling van deze opleiding. Vanuit het jaarrooster kunt u vervolgens doorklikken naar de beschrijvingen van de afzonderlijke cursussen.

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. U heeft drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn.  
Het scriptieplan bereidt u voor op de masterthesis en wordt getentamineerd aan de hand van opdrachten. De stage rondt u af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen. 
U sluit de opleiding af door het afronden van het empirisch afstudeeronderzoek (de masterthesis).

Meer informatie

Contactpersonen

Overweegt u om de masteropleiding te gaan volgen, maar wilt u eerst een adviesgesprek, neem dan contact op met één van onze studieadviseurs.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychology geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

In de Keuzegids Universiteiten 2019 (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters 2018 scoort de Open Universiteit weer in (bijna) alle ranglijsten van de veertien universiteiten topnoteringen. Zowel in de lijst van beste universiteiten als in de ranglijsten van alle studierichtingen waarin de Open Universiteit opleidingen aanbiedt. De masteropleiding Psychologie scoort al enkele jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg. De masteropleiding is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd en staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Zie ook www.ou.nl/rankings.