null Marketing

Marketing

  • Managementwetenschappen
  • MB0702
  • 5 EC
  • Vanaf € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus Marketing nodigt uit tot een kennismaking met het vakgebied marketing. Echter, niet op een traditionele manier, zoals: leer het boek, maak de oefeningen, leer 3000 begrippen en vul de hokjes in tijdens een multiple choice tentamen. In de cursus Marketing worden studenten direct en voortdurend aan het werk gezet met realistische praktijkcasussen die via de cursussite en grotendeels via een reader worden aangeboden. Voor het werken met de problemen en de uitdagingen in het vakgebied Marketing zullen studenten gebruik willen maken van enerzijds de theorie (begrippen, concepten, methoden en technieken) en anderzijds casussen die ontleend zijn aan de praktijk. Dit sluit goed aan op de manier waarop (marketing)managers gebruik maken van boeken en naslagwerken en de daarin aangetroffen theorie toepassen: eerst een totaalbeeld vormen van het probleemgebied en vervolgens de theorie vertalen naar en toepassen op een praktisch probleem. Het werken met casussen nodigt studenten daarbij uit om zich in te leven in de rol van de verantwoordelijke manager, aan de hand waarvan zij actief het leerproces doorlopen. De kennis en vaardigheden die op deze manier zijn verworven, blijven meer bij dan tijdelijke, eenzijdig 'ingestampte' feitenkennis.

Kortom, de cursus is:
- competentiegericht: beroepsgebonden vaardigheden staan centraal;
- casusgestuurd: via praktijkcasussen wordt de theorie op natuurlijke wijze opgezocht en geïmplementeerd;
- digitaal: vooral via internet;
- te gebruiken als naslagwerk: tekstboek Grondslagen van de marketing van Bronis Verhage.

Leerdoelen
Deze cursus beoogt u:
- inzicht te verschaffen in de betekenis en strekking van het begrip 'marketingmanagement';
- samenhang te tonen tussen de diverse aspecten en deelgebieden van marketingmanagement;
- te laten reflecteren op het gevoerde marketingmanagement in concrete praktijk situaties;
- gefundeerde analyses uit te laten voeren op concrete praktijksituaties;
- probleemgericht te laten werken;
- begrippen, methoden en technieken die in de marketing worden gebruikt verantwoord te laten toepassen op concrete praktijk situaties.

Vervangende cursus

Deze cursus wordt uit het aanbod genomen. Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. Deze cursus wordt vervangen door de cursus MB0712 – Marketing.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

De cursussen Marketing (MB0702), Marketing (B05111) en de Basiscursus marketing (B05132) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent.

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het tentamen bestaat uit een op een studiecentrum aangeboden opdracht in de vorm van een casus. De opdracht omvat de uitwerking van een aantal open vragen die middels de casus de tentamenstof aan de orde stellen. De tentamenstof bestaat uit (een groot gedeelte van) het tekstboek, alsmede eventueel aanvullend studiemateriaal dat via de cursuswebsite wordt aangeboden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine
Bij het tentamen moet een casus / handout worden uitgereikt door de surveillant

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een interactieve website waar studenten kunnen werken met casussen, opdrachten, kennistoetsen en een zelftoets. Op het digitale leerplatform van de Open Universiteit wordt tevens een handleiding gegeven voor het gebruik van het cursusmateriaal.
Als kennisdomein en naslagwerk wordt gebruik gemaakt van het tekstboek Grondslagen van de marketing van Bronis Verhage, Noordhoff Uitgevers, Groningen/Houten.
De oefencasussen worden tevens schriftelijk aangeboden.