null Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen
Natuurwetenschappen | 5 EC
Code NB0102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus is opgebouwd uit 5 leereenheden:
1. Bodem, continentale wateren, oceaan en atmosfeer;
2. Energiestromen in de biosfeer;
3. Stofkringlopen;
4. Ecosystemen en adaptatie, en
5. Voedselproductie, voeding en gezondheid.
Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, hebben we de noodzakelijke natuurwetenschappelijke voorkennis ingebouwd (voorafgaand aan momenten waarop die voorkennis ook van belang is).
Hoewel veel processen binnen de compartimenten atmosfeer, bodem of water niet van elkaar zijn los te koppelen, zoomen we in de eerste leereenheid toch in op afzonderlijke processen binnen deze compartimenten. Op die manier hopen we ook een duidelijk beeld te geven van de processen die zich in de levende natuur afspelen, inclusief processen die van belang zijn voor het voortbestaan van levende organismen, zoals plant, dier en mens. In de daarop volgende leereenheden ('Energiestromen in de biosfeer' en 'Stofkringlopen') zal dan duidelijker worden hoe genoemde compartimenten met elkaar kunnen samenhangen. In de afsluitende leereenheid gaan we in op duurzame voedselproductie, voeding en gezondheid.
In de introductiecursus Aarde, mens en milieu 2 (NB0202) leert u vervolgens te analyseren wat de invloed van de mens op verschillende aardse processen is en wat de gevolgen daarvan zijn. Zo krijgt u meer inzicht in de vraag hoe we het aardse milieu leefbaar kunnen houden.
Na het volgen van beide introductiecursussen Aarde, mens en milieu kunt u ook de belangrijkste vereisten omschrijven voor een duurzaam gebruik van de aarde.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus bent u vertrouwd met natuurwetenschappelijke basiskennis over verschillende compartimenten, die deel uitmaken van het aardse milieu. Tevens krijgt u meer inzicht in de vraag hoe dit milieu leven mogelijk maakt.

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus wordt uit het aanbod genomen. Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. Deze cursus wordt vervangen door de cursus NB0112 – Aarde, mens en milieu – introductie in de milieu-natuurwetenschappen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

De cursus wordt twee maal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Natuurwetenschappelijke basiskennis is voldoende om de leerstof te begrijpen. Verder is passieve kennis van het Engels noodzakelijk om verwerkingsopdrachten te kunnen uitvoeren.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus start tweemaal per jaar in september en in februari met een startdag en wordt begeleid in respectievelijk kwartiel 1 en kwartiel 3. In beide kwartielen zijn er begeleidingsbijeenkomsten op een studiecentrum of online werkcolleges via de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten of via de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr. J. Floor (Samen met mw.drs. E. Jans)
1. do 07-05-2020 / 16.00-20.00 uur
2. do 04-06-2020 / 16.00-20.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. J. Floor
1. ma 18-11-2019 / 16.00-20.00 uur
2. ma 06-01-2020 / 16.00-20.00 uur

Burgers Zoo (Land. groepsbijeenkomst)
Opmerking: Startdag
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. F. van Belleghem
do 07-05-2020 / 16.00-20.00 uur
ma 08-06-2020 / 16.00-20.00 uur
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. F. van Belleghem
di 19-11-2019 / 16.00-20.00 uur
di 07-01-2020 / 16.00-20.00 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. F. van Belleghem
1. do 21-11-2019 / 16.00-20.00 uur
2. do 09-01-2020 / 16.00-20.00 uur

Docenten

Dr. Frank van Belleghem (landelijk docent, examinator); drs. Els Jans (docent, plaatsvervangend examinator),
dr. Dennis Uit de Weerd (docent) en dr. Judith Floor (docent). Bijeenkomsten organiseren we op basis van belangstelling in de studiecentra Utrecht, Zwolle, Eindhoven, en als onlinebijeenkomsten, onder meer voor studenten uit Vlaanderen en buiten de Benelux.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen (mc).

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2018-2019 en 2019-2020 zijn:
voor kwartiel 1 (start 2018-2019): 10-7-2019
voor kwartiel 1 (start 2019-2020): 12-11-2019, 6-2-2020 en 8-7-2020
voor kwartiel 3 (start 2018-2019): 10-7-2019 en 12-11-2019
voor kwartiel 3 (start 2019-2020): 20-4-2020 en 8-7-2020

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine
Een 'schoon' Binas tabellenboek

Meer info

Meer informatie

Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, stellen we de noodzakelijke natuurwetenschappelijke voorkennis beschikbaar in de cursus. Indien u dit ‘bijspijkermateriaal’ geregeld moet raadplegen, zal de bestudering van de cursus u meer tijd vergen dan de geschatte 140 uur (5EC). Om na te gaan of uw voorkennis scheikunde (vwo niveau) op peil is, en hoe u die vooraf op peil kunt brengen kunt u gebruik maken van het platform Wikiwijs (www.wikiwijsleermiddelenplein.nl). Daartoe hebben we ‘bijspijkermateriaal’ ondergebracht in een serie wikiwijsarrangementen met elk een verschillend thema (zoals 'Atomen en moleculen', 'Chemische reacties', 'Chemische binding', 'Zouten', 'Redoxreacties', etc.). De arrangementen zijn te herkennen aan de titel 'Sk-xx-arrangementnaam' (xx = 01 t/m 16) Verwijzingen naar wikiwijsarrangementen, die van belang zijn voor het volgen van de cursus, zijn ook te vinden op cursussite in de digitale leeromgeving, onder het kopje ‘Voorkennis’.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit zelfstudiemateriaal, waarvan een deel (bestaande uit opdrachten en opgaven) is opgenomen in de digitale leeromgeving. De docenten organiseren een startdag in Burgers’Zoo (Arnhem), twee regiobijeenkomsten en/of online werkcolleges.

Mediagebruik

De cursussite in de digitale leeromgeving biedt u vooral een structuur voor het uitvoeren van opdrachten, het maken van opgaven, met terugkoppeling, het bijhouden van uw voortgang en het stellen van vragen.

Digitale leeromgeving

U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vindt u daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.