null Natuurkunde voor milieuwetenschappen

Natuurkunde voor milieuwetenschappen

  • Natuurwetenschappen
  • NB1002
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In deze cursus worden de natuurkundige principes aangereikt in een milieuwetenschappelijke context. Het betreft fysische concepten die veelal via mathematische verbanden kunnen worden weergegeven. Daarbij is speciaal aandacht geschonken aan de rol die de verschillende facetten van de Natuurkunde - het waarnemen, het modelleren en het monitoren - hebben in het oplossen van milieuproblemen en het bevorderen van duurzaamheid.
In de algemene inleiding wordt het maatschappelijk belang van Natuurkunde geschetst en een overzicht van de leerstof gegeven. Daarna volgt de studietaak Klassieke mechanica, waarin je de kennis op het gebied van krachten en energie toepast op het energieverbruik van een vervoersmiddel (auto, fiets, vliegtuig) en de werking van een getijdenbassin. In de studietaak Elektromagnetisme leer je hoe kennis van elektriciteit toegepast kan worden op windenergie. In de studietaken Warmte en Verwarmen worden thermodynamische principes toegepast in en rondom het huis (isolatie en de warmtepomp). De studietaak Optische straling wordt toegepast op het meten van luchtverontreinigingen. De studietaak Radioactiviteit wordt gekaderd in voorbeelden uit de kernenergie en de medische beeldvorming en therapie. De studietaak Geluid wordt toegepast op het terugdringen van geluidshinder.
De integrerende studietaak rondom Klimaat toont hoe de verschillende facetten van de Natuurkunde een bijdrage kunnen leveren aan een beter begrip van ons klimaat en de klimaatverandering.
De cursus wordt afgesloten met een algemene samenvatting, waarin de tien onderwerpen bij elkaar komen en (nogmaals) in het perspectief van duurzaamheid geplaatst worden.
Bij de cursus hoort een reflectieopdracht (1 uur) over drempelbegrippen in de natuurkunde. Deze opdracht voer je uit ná de laatste studietaak, en vóór het tentamen. Een drempelbegrip (in het Engels 'threshold concept') is een kernbegrip dat beschouwd kan worden als een poort die toegang geeft tot een nieuwe manier om over de stof van het vakgebied na te denken. Verder reflecteer je in deze opdracht op de natuurkundige concepten, en de mate waarin ze hebben bijgedragen aan een beter inzicht in de milieuwetenschappen.

De cursus wordt getentamineerd middels een digitaal individueel tentamen (DIT) met meerkeuzevragen.

Leerdoelen
Na het bestuderen van de cursus Natuurkunde voor Milieuwetenschappen heb je kennis van en inzicht in:
- de rol die de natuurkunde heeft in de milieuwetenschappen. Dit gaat om veelal mathematische verbanden tussen fysische grootheden die via formules kunnen worden weergegeven;
- de klassieke mechanica: krachten en energie, toegepast op het energieverbruik van een vervoersmiddel (auto, fiets, vliegtuig) en de werking van een getijdenbassin;
- het elektromagnetisme en de werking van de elektromotor; toepassing vindt plaats op de windturbine;
- de principes van de thermodynamica, toegepast op het warmteverlies door een muur en het verwarmen van een huis;
- optische straling, de interactie tussen straling en materie en de werking van spectroscopische meetsystemen, in het bijzonder LIDAR;
- radioactiviteit en ioniserende straling; toegepast op kernenergie en medische behandelingen;
- de belangrijkste fysische processen die het klimaat kunnen beïnvloeden.

Je kunt bovenstaande kennis en inzicht toepassen op (vereenvoudigde) milieuwetenschappelijke fysische vraagstukken.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 13 februari 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 29 januari 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 29 januari 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 12 februari 2023.

De cursus wordt eenmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Een goede beheersing van de basiskennis wiskunde is van groot belang, bijvoorbeeld verworven via de cursus NB0302 Wiskunde voor Milieuwetenschappen.
Scheikundige kennis over atomen en moleculen wordt aanbevolen, bijvoorbeeld via de cursus NB0502 Scheikunde voor Milieuwetenschappen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus wordt begeleid met extra bijeenkomsten in kwartiel 3. Je kunt een aantal online colleges/workshops bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving. Daarnaast is er een college/workshop op de jaarlijkse Themadag in maart.
Ook kun je binnen en buiten kwartiel 1 en 2 inhoudelijke vragen stellen aan de docent via de cursussite in de digitale leeromgeving. Houd dan wel rekening met een langere beantwoordingstijd.

Begeleidingsbijeenkomsten


Themadag Scinece Utrecht
Kwartiel 3 - begeleider: mw.prof.dr. Perez Salgado
1. za 11-03-2023 / 10.00-16.00 uur

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw.prof.dr. Perez Salgado
2. di 21-03-2023 / 19.00-21.00 uur
3. di 04-04-2023 / 19.00-21.00 uur

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Het digitaal individueel tentamen is naar eigen keuze in te plannen. Het advies is om in kwartiel 3, bij afsluiting van de cursus, de eerste tentamenkans te plannen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Openboektentamen: zie www.ou.nl/hulpmiddelen
Het Binas tabellenboek
De online programmeerbare rekenmachine
Het online woordenboek

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit twee cursusmappen: twee ringmappen met losbladige inhoud.

Digitale leeromgeving

Als student kun je, na inschrijving, via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.