null Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling

STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling
Natuurwetenschappen | 5 EC
Code NB1202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de cursus Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling wordt de milieuproblematiek geanalyseerd vanuit natuur-, sociaal- en beleidswetenschappelijk perspectief. In deel 1 wordt de milieuproblematiek gedefinieerd. Kernbegrippen uit de milieuwetenschappen komen aan bod, evenals de relatie tussen milieu en samenleving in termen van processen en evenwichten en de (mogelijke) verstoringen die daarbij optreden. Vervolgens wordt de milieuproblematiek in een historische context geplaatst. Menselijk ingrijpen in het milieu is een verschijnsel van alle tijden, maar hedendaagse milieuproblemen lijken toch een afwijking te vormen in termen van grootschaligheid en onomkeerbaarheid van de gevolgen. Ook wordt ingegaan op verschillende visies op milieu en natuur en de manier waarop mensen daarmee moeten omgaan. Afgerond wordt met een beschouwing over de opkomst en betekenis van duurzame ontwikkeling als een concept en strategie voor maatschappelijke verandering.

In deel 2 wordt de milieuproblematiek geanalyseerd. Dit deel begint met een beschouwing van de basisoorzaken van milieuproblemen: bevolkingsomvang, omvang en aard van het milieugebruik. Vervolgens wordt ingegaan op verschillende probleemvelden: verontreiniging van het milieu, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen en aantasting van biodiversiteit. Daarna staat de relatie tussen milieubederf en menselijke gezondheid centraal. Afgerond wordt met een beschouwing over de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke context waarin milieuproblemen al dan niet worden aangepakt.

Deel 3 gaat in op de noodzaak van overheidsoptreden om milieuproblemen aan te pakken en de verschillende manieren die de overheid ter beschikking staan om milieubelastend gedrag en handelen te beïnvloeden, zoals wet- en regelgeving, economische prikkels en voorlichting. Ook wordt ingegaan op verschillende milieutechnologieën om milieuproblemen op te lossen en te voorkomen.

In deel 4 staan verschillende duurzaamheidsvraagstukken centraal. Eerst wordt ingegaan op maatschappelijk relevante thema's, zoals duurzaam ruimtegebruik, duurzaam waterbeheer en duurzame voedselvoorziening. Vervolgens wordt het concept duurzame ontwikkeling nader beschouwd. De methodiek van duurzame (technologische) ontwikkeling wordt besproken. Daarna wordt het begrip duurzame ontwikkeling kritisch geanalyseerd vanuit een filosofische invalshoek. Afgerond wordt met een beschouwing over nieuwe verhoudingen tussen de staat, civil society en markt om het streven naar duurzame ontwikkeling dichterbij te brengen.

Een belangrijk onderdeel van de cursus is het (leren) schrijven op academisch niveau. Aan de hand van een concreet milieuprobleem wordt gewerkt aan belangrijke aspecten van wetenschappelijke teksten waarbij in de cursus opgedane kennis en inzichten toegepast en verwerkt worden.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus:
- heeft u kennis van de processen en evenwichten in het milieu en hoe menselijk ingrijpen deze kan verstoren;
- heeft u kennis van gedragsbeïnvloedende strategieën en technologische oplossingen om milieuproblemen aan te pakken;
- hebt u inzicht in het begrip duurzame ontwikkeling en in de rol van milieuwetenschap om die te verwezenlijken;
- bent u in staat kennis en inzicht toe te passen op een concreet milieuprobleem en te formuleren in een academische tekst.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is een revisie van de cursus Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling N07132 en nadrukkelijk niet bestemd voor studenten die de oude cursus reeds gedaan hebben.

Voorkennis

Enige inhoudelijke kennis van milieuproblemen wordt aanbevolen, bijvoorbeeld opgedaan in de cursus Aarde, mens en milieu 1 en 2.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De docent organiseert een begeleid studietraject van februari tot september dat open staat voor alle ingeschreven studenten. Tijdens dit begeleid studietraject zijn er een aantal online colleges/workshops die u kunt bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr. A. Löhr
1. ma 26-10-2020 / 18.30-20.00 uur
2. di 26-01-2021 / 18.30-20.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. A. Löhr
1. di 23-02-2021 / 18.30-21.00 uur
2. wo 31-03-2021 / 18.30-20.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. A. Löhr
1. di 18-05-2021 / 18.30-20.00 uur
2. vr 02-07-2021 / 18.30-20.00 uur

Docenten

Mw. dr. Ansje Löhr en dhr. dr. Frank van Belleghem.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

De opdracht bestaat uit het schrijven van een wetenschappelijke tekst. Doel van de schrijfopdracht is drieledig:
a) analyseren van een concreet milieuvraagstuk op grond van (extern) bronnenmateriaal
b) toepassen van in de cursus opgedane kennis en inzichten op het milieuvraagstuk
c) verwerken van de bevindingen en conclusies tot een tekst op academisch niveau.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit drie cursusboeken.

Mediagebruik

Via de cursussite in de digitale leeromgeving worden de schrijfopdrachten en het bronnenmateriaal voor het essay aangeboden.

Digitale leeromgeving

U start op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de structuur van de cursus en een deel van het cursusmateriaal. Ook vindt u daar de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.