null Voedselveiligheid

STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Voedselveiligheid
Natuurwetenschappen | 5 EC
Code NB2302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Door het evolueren van de westerse stijl van leven en het daarop inspelen van de voedingsmiddelenindustrie is in onze samenleving een groot aanbod aan voedingsmiddelen beschikbaar gekomen. Dit voedselaanbod kent een grote variatie en er is veel aandacht voor versheid en gebruiksgemak. In de voedingsmiddelenindustrie is sprake van een meer of minder lange keten tussen primair product en uiteindelijk te consumeren product. Aan het eind van die keten verlangt de consument een kwalitatief goed product van constante kwaliteit, terwijl de primaire producten aan het begin van de keten een normale natuurlijke variatie kennen. Zo'n product van constante kwaliteit, afgestemd op de 'life style' van individuen, kan geleverd worden door de voedingsmiddelenindustrie. Om dat te kunnen bereiken, is het begrijpen en procesmatig beheersen van de verschillende stappen in de keten noodzakelijk, evenals inzicht in de samenhang ervan. Mede doordat voedselproducten zowel geografisch als in de productieketen een steeds langere weg afleggen voor ze als eindproduct bij de consument arriveren, worden veiligheidsaspecten steeds belangrijker. De grootschaligheid en de lengte van de ketens binnen voedselproductiesystemen brengen aanzienlijke risico's met zich mee.

Bij alle veranderingen in het voedselaanbod en de voedingsgewoonten is de veiligheid van het voedingspakket belangrijk. Het borgen van de voedselkwaliteit is echter geen eenvoudige zaak. Ons voedingspakket vormt een complex mengsel waarvan de samenstelling bij lange na niet bekend is, maar waarvan we op grond van ervaring en ten dele op basis van wetenschappelijk onderzoek weten dat het betrekkelijk veilig is. Die veiligheid hangt zowel af van de stoffen/levend materiaal in het voedingsmiddel als van de aanleg van de consument. Ouderen zijn bijvoorbeeld vaak gevoeliger voor voedselinfecties dan jonge volwassenen. Zo ook zijn sommige personen allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen zoals schaaldieren of chocolade, en verdragen sommige bevolkingsgroepen voedingsmiddelen zoals melk die tot de standaardvoeding van andere groepen horen, niet. Bij het beoordelen van de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen die op de markt verschijnen, is dus voorzichtigheid geboden.

In het eerste blok van de cursus wordt ingegaan op wat gezonde voeding is, op (grootschalige) voedselproductiesystemen en op de mogelijkheden van 'functional foods' en 'functional genomics' voor onze voeding. In het tweede blok passeren de verschillende bedreigingen voor onze gezondheid die samenhangen met de huidige wijze van voedselproductie en ons voedingspatroon, de revue. Het gaat onder meer om de (toxicologische) effecten van contaminanten, natuurlijke toxinen, voedseladditieven en ziekteverwekkende micro-organismen. In het derde blok staat de betekenis van risicoschatting, risico-evaluatie en risicobeheersing voor voedselveiligheid centraal. Ook wordt aandacht besteed aan risicoperceptie en risicocommunicatie. Dit laatste is van belang omdat gebleken is dat risicoschattingen door de consument doorgaans niet overeenkomen met die welke zijn uitgevoerd op basis van aanvaarde wetenschappelijke criteria. De verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid, gedragen door drie partijen: de overheid, de producenten en de consument. In het laatste blok van de cursus wordt ingegaan op kwaliteitsborging en het Europese, Vlaamse en Nederlandse voedselveiligheidsbeleid.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus:
- bent u op de hoogte van de eisen rond gezonde voeding, met 'functional foods' en 'functional genomics' en met toxicologische aspecten van voedselveiligheid
- hebt u inzicht in de bedreigingen voor de gezondheid van de mens in relatie met de voedselketen en in het Europese en Nederlandse voedselveiligheidsbeleid en het kwaliteitsborgingssysteem
- kunt u kennis en inzicht toepassen op actuele voedselveiligheidsvraagstukken.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

De cursus vereist (bio)chemische en biologische kennis op propedeuseniveau; ook basale toxicologische kennis is gewenst. Een goede passieve beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent.
De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 3 (van februari tot half april) dat open staat voor alle ingeschreven studenten. U kunt de cursus ook flexibel en zelfstandig bestuderen.
Tijdens het begeleidingstraject is er een f2f bijeenkomst op een Themadag Natuurwetenschappen, en er is een online introductiebijeenkomst, die u kunt bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Themadag Science)
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. ir. L. Fredrix
za 14-03-2020 / 10.00-16.00 uur

Docenten

Mw. dr. ir. Lily Fredrix.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een cursusboek, een werkboek en enkele publicaties van het International Life Sciences Institute.

Digitale leeromgeving

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite (digitale leeromgeving, www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en het forum met vragen en antwoorden van studenten.