null Inleiding strafrecht

Inleiding strafrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RB0104
  • 10 EC
  • Vanaf € 328
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De opsporing, vervolging en berechting komen aan bod en uiteraard ook de gang van zaken tijdens de terechtzitting. De rollen die de verschillende partijen hebben binnen het strafprocesrecht, zoals de verdachte, de advocaat, de politie, de officier van justitie en de rechter, worden nader bekeken. De vragen welke rechten een verdachte heeft tijdens het strafproces en welke bevoegdheden de opsporingsambtenaren en rechters hebben, staan daarbij centraal.

U leert dat het in het strafproces draait om een aantal vragen die de rechter moet beantwoorden (die vragen worden het rechterlijk beslissingsmodel genoemd). De antwoorden op die vragen zijn bepalend voor het vonnis. Zo leert u het verschil kennen tussen vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging. Ook wordt ingegaan op de verschillende vormen van strafrechtelijke aansprakelijkheid (zoals medeplegen, uitlokken, doen plegen, poging en voorbereiding) en het verschil in strafwaardigheid tussen opzettelijk en niet opzettelijk handelen. Verder worden de sancties besproken die de rechter kan opleggen.
In deze cursus wordt eveneens een begin gemaakt met het ontwikkelen van een voor juristen belangrijke vaardigheid: het kunnen analyseren van jurisprudentie.

Vervangende cursus

Deze cursus wordt uit het aanbod genomen. Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. Deze cursus wordt vervangen door de cursus RB0114 – Inleiding strafrecht.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursussen Inleiding recht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Landelijke introductiedag en online bijeenkomsten in het derde kwartiel.

Docenten

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Het digitale individuele tentamen dient idealiter plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus eindigt. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet-geannoteerde wettenbundel

Tentamenmogelijkheden

Laatste tentamenmogelijkheid is 31-08-2023.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit verplichte arresten op de cursussite en de volgende drie tekstboeken:
- N. Jörg, C. Kelk & A.H. Klip, Strafrecht met mate. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave);
- F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv (bewerkt door F.J. Bleichrodt, J.H.J Verbaan & R.J. Verbeek). Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave);
- J. Tigchelaar, Grondslagen van het recht 3. Vaardigheden. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag (meest recente uitgave).

U dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u (na inschrijving) via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met uw medestudenten en begeleiders(s) informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.