null Bestuursrecht I

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Bestuursrecht I
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB1102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus Bestuursrecht laat u diepgaand kennismaken met het materieel bestuursrecht en de algemene regels die de overheid in acht moet nemen bij het besturen. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de actoren in het publiekrecht, de verschillende vormen van bestuurshandelen en de normen die daarbij op grond van de wettelijke regels en algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht moeten worden genomen. Ook het vraagstuk van de rechtstoepassing door het bestuur en de handhavingsinstrumenten komen uitgebreid aan de orde. Veel van de algemene regels zijn inmiddels gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht. Diverse regels zijn echter nog niet in deze wet opgenomen, ofschoon ze wel deel uitmaken van het algemeen deel van het bestuursrecht.
In deze cursus neemt de Awb een prominente plaats in, maar daarnaast wordt ook recht behandeld dat (nog) niet in deze wet is geregeld. Het is de bedoeling dat u zowel theoretisch als praktisch inzicht verwerft in de stof en daarbij leert aanvoelen hoe de rechter bij het formuleren of toepassen van regels er steeds naar streeft een regel te formuleren die zowel past in het rechtssysteem, alsook een praktische oplossing biedt voor het voorgelegde probleem. De cursus behandelt veel rechtspraak en laat u aan de hand van (praktijkgerichte) open (casus)vragen meedenken.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus bestuursrecht (R36252 en voorgangers/R38313+R36213), bestuursrecht voor BBW-studenten (R36212), gedragingen openbaar bestuur I (R09221 en voorgangers) en gedragingen openbaar bestuur II (R18221 en voorgangers). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Verondersteld wordt kennis op het niveau van de cursussen Inleiding bestuursrecht en Inleiding staatsrecht. Enige kennis van het privaatrecht strekt tot de aanbeveling.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Vijf virtuele klassen in het tweede kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. mr.drs. S. Kole
1. wo 25-11-2020 / 19.30-21.00 uur
2. wo 09-12-2020 / 19.30-21.00 uur
3. wo 13-01-2021 / 19.30-21.00 uur
4. wo 27-01-2021 / 19.30-21.00 uur / Responsie
5. wo 17-02-2021 / 19.30-21.30 uur / Nabespreking

Docenten

Dhr. mr. dr. S. Kole en en dhr. mr. R. Bronsema.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

01-02-2021, 19-04-2021, 25-08-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een digitale leeromgeving en uit het boek Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, deel 1 Schlössels/Zijlstra (Kluwer), laatste druk.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving voor dit vak) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving aanvullende informatie en cursusmaterialen raadplegen, deelnemen aan virtuele klassen en casus oefenen. Verder heeft u via de cursussite toegang tot de discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.