null Naties, staten en nationalisme. Europa vanaf 1800.

Naties, staten en nationalisme. Europa vanaf 1800.

  • Cultuurwetenschappen
  • CB1502
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De Europese geschiedenis sinds de Franse revolutie is in belangrijke mate bepaald door het nationalisme, te omschrijven als de problematiek van het al dan niet samenvallen van de grenzen van natie en staat. In deze cursus maakt u kennis met de ontwikkeling van het nationalisme in Europa in de periode van circa 1800 tot 1945. Daarnaast komen aspecten van de theorievorming van het nationalisme aan de orde, mede in samenhang met een casus over het Franse nationalisme in de periode 1870-1918.
Van het tekstboek ‘Nationalisme, naties en staten in Europa’ bestudeert u de Inleiding, Deel 1 ‘Van patriottisme tot nationalisme: patria en natio voor 1815’ (de paragrafen over de verlichting, de Franse Revolutie en het napoleontische rijk), Deel 2 ‘Van Wenen tot Frankfort, 1815-1848’ (Inleiding, Het systeem van Wenen, Nationalisme en Romantiek, Trajecten van Nationalisme en natievorming in afzonderlijke landen, Duitsland, Griekenland, De Lage Landen en de Slotbeschouwing), Deel 3 ‘IJzer en bloed: staatsvorming en nationalisme, 1848-1914’, Deel 4 ‘Voor de afgrond. Nationalisme in Europa, 1914 – 1945’ en de casus Frans nationalisme.

Leerdoelen
- het op hoofdlijnen verwerven van kennis en inzicht van het fenomeen nationalisme in de context van de Europese en mondiale geschiedenis sedert circa 1800;
- het verwerven van kennis en inzicht in historiografische en theoretische debatten over het fenomeen nationalisme;
- In kaart kunnen brengen van de empirische ontwikkeling van varianten van nationalisme in Europa in de periode circa 1800-1945;
- Leren omgaan met historiografische/theoretische inzichten uit het state of art debat op dit domein, toegesneden op de standpunten van E. Gellner (modernisme) en A. Smith (etno-symbolisme);
- Het onderzoeken van specifieke politieke en culturele aspecten van het Franse nationalisme in samenhang met verklaringsmodellen.

Na de bestudering verwachten we dat u:
- op hoofdlijnen beschikt over kennis en inzicht inzake aspecten van de politieke en culturele geschiedenis van Europa in de periode circa 1795-1914;
- in staat bent dwarsverbanden te zien tussen deze drie componenten;
- elementair inzicht hebt verworven in zowel de aard, de historische ontwikkeling en de hiermee gepaard gaande variatie in verschijningsvormen van het nationalisme;
- de interactie van het nationalisme met internationale en nationale politieke ontwikkelingen onderkent;
- begrijpt dat het nationalisme een specifieke culturele en een specifieke politieke dimensie bezit;
- de relevantie inziet van theorievorming en relevante geschiedschrijving voor het nationalisme onderzoek.
- kunt omgaan met een complex handboek.

Ingangseisen

Studenten die zich aanmelden voor cursus CB1502 mogen niet de cursus C04212 (Inleiding cultuurgeschiedenis) of inhoudelijke voorgangers hebben afgerond.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Wederzijdse uitsluiting
Hebt u in het verleden de cursus Inleiding cultuurgeschiedenis (C04212), Veranderende grenzen 1815-1919 (C06311) of Veranderende grenzen 1919-1989 (C07321) met een certificaat afgesloten, betekent dit dat de behaalde 5 studiepunten voor Naties, staten en nationalisme NIET in uw studiepad worden opgenomen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding.

Begeleidingsbijeenkomsten


Begeleidingsdag: Fysieke bijeenkomst of Online-bijeenkomst
Kwartiel 4 - begeleider: dhr.dr. M. van der Burg
- za 11-06-2022 / tijd ntb

Docenten

Begeleider en examinator: dhr. dr. Martijn van der Burg.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zich zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Handboek: L.H.M. Wessels en A. Bosch ed. Naties, staten en nationalisme. Europa vanaf circa 1800 - heden (2e druk; Nijmegen 2014).

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.