null Ethiek

Ethiek

  • Cultuurwetenschappen
  • CB2302
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Ethiek maakt van oudsher een essentieel deel uit van de bezinning op de vooronderstellingen van het denken en handelen, die in de filosofie vorm krijgt. Het gaat om vragen als: welk handelen is goed en waarom? Hoe kan ik mijn handelen verantwoorden? Hoe zien de deugdzame mens en de rechtvaardige samenleving er uit? In de cursus komt onder meer naar voren dat filosofen teruggrijpen op de traditie als zij ethische problemen trachten te verhelderen. De antwoorden op ethische vragen door filosofen als Aristoteles en Kant zijn in de geschiedenis van de filosofie steeds opnieuw geïnterpreteerd en bekritiseerd. Dat verwerkingsproces kleurt onze huidige opvattingen over ethische vraagstukken. Door de theorieën van vijf invloedrijke filosofen te behandelen, biedt de cursus zicht op deze historische ontwikkeling. Opvattingen over juistheid en rechtvaardigheid, over het goede leven, verschillen per periode en per cultuur. De ethiek stelt zich niet tevreden met een afstandelijke beschrijving van zulke opvattingen, maar richt zich op de geldigheid en strekking van normen en waarden en vraagt zich af welke de meest rechtvaardige zijn. In de ethiek gaan theorie en praktijk hand in hand, want het rechtvaardige of goede is iets wat verwerkelijkt moet worden. Ethiek wordt daarom ook wel praktische filosofie genoemd. Ook het praktische aspect van ethiek komt in deze cursus daarom uitvoerig aan bod.

Leerdoelen
De cursus Ethiek dient morele betekenis en inbedding van ons handelen te verduidelijken.
- U zult in staat moeten zijn om morele aspecten op micro-, meso- en macroniveau adequaat te beschrijven en te analyseren.
- U dient inzicht te hebben gekregen in diverse typen ethische theorievorming binnen hun maatschappelijke en historische context.
- U dient kennis en inzicht te hebben gekregen m.b.t. enkele belangrijke ethische theorieën.
- U behoort vertrouwd te zijn geraakt met filosofische tekstinterpretatie.
- U dient inzicht te hebben gekregen in de relatie ethiek en andere cultuurwetenschappelijke disciplines.

Vervangende cursus

Deze cursus wordt per 16 augustus 2022 uit het aanbod genomen. Tot deze datum kunt u zich nog aanmelden voor deze cursus.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 16-08-2022 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Voorkennis

Voor de bestudering van de reader is een passieve beheersing van het Engels vereist.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In principe zijn er voor deze cursus geen begeleidingsbijeenkomsten voorzien. Een gezamenlijk bezoek aan de Dag van de Filosofie in Tilburg behoort echter wel tot de mogelijkheden. Deze dag wordt meestal als zeer inspirerend ervaren, mede vanwege de ethische vraagstukken die aan de orde gesteld worden. (NB De Dag van de Filosofie vindt normaliter steeds in de maand april plaats.)

Docenten

Examinator en begeleider: dr. Elisabeth den Hartog.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en open vragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schone' reader behorende bij de cursus

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit het tekstboek en een reader. Als tekstboek is gekozen voor Annet van Melle & Peter van Zilfhout ed., Woorden en Daden. Een inleiding in de ethiek (Amsterdam-Heerlen 2008).

Digitale leeromgeving

De meeste cursussen bieden op de cursussite in de digitale leeromgeving een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook de met begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.