null Certified Professional Program Organiseren en Veranderen in Complexiteit

CPO_WebinarOVIC_18837_head_large.jpg

Certified Professional Program Organiseren en Veranderen in Complexiteit

 • Your Academy
 • 10 EC
 • Taal Nederlands/Engels
 • CPP diploma
 • Volgend startmoment nog onbekend
 • 3.995,- (eenmalig) / € 4.200,- (5 termijnen)
 • Volledig online
 • Inschrijfduur 8 maanden
 • € 250,- vroegboekkorting
 • Voor dit product gelden ingangseisen
In veel organisaties speelt de vraag of bestaande veranderaanpakken, leiderschapsstijlen en organisatie- control- en governance-structuren nog wel geschikt zijn, om een omgeving te creëren die nodig is voor het bereiken van de organisatiedoelen. Steeds meer worden organisaties geconfronteerd met complexe problemen, die schijnbaar onoplosbaar lijken, maar tegelijkertijd juist ook uitdagende maar bepaald risicovolle kansen bieden. De dominante neiging is om de ervaren complexiteit te willen beheersen en te managen. In de praktijk blijkt dit vaak verkeerd uit te pakken. In het programma OVIC willen we complexiteit niet beheersen, maar als centraal uitgangspunt nemen voor het organiseren en veranderen van organisaties. Wat houdt organiseren, veranderen en innoveren in, als je weinig controle hebt en er sprake is van continue niet reduceerbare onzekerheid. Wat is managen als het in wezen acting into the unknown is?


Wat leer je in deze opleiding?

Door de sterk toenemende complexiteit van al de ontwikkelingen buiten en binnen organisaties zijn de gevolgen van beslissingen en acties steeds minder goed te voorspellen. De ‘halfwaarde tijd’ van organisatiestrategieën en managementvisies lijkt steeds korter te worden. De ervaren noodzaak om de organisatie continu te veranderen, te ontwikkelen en soms ook radicaal te vernieuwen, lijkt daarbij steeds meer haaks te komen staan op de noodzaak om tegelijkertijd het huidige functioneren van de organisatie te optimaliseren. Het is alsof je continu bezig bent met het verwisselen van de banden van een rijdende auto, waarbij diezelfde auto ook steeds van koers verandert.
Uit eigen onderzoek en uit de ervaringen van vele professionals, managers, projectleiders, adviseurs, beleidsmakers, organisatieveranderaars, HR-professionals etc. blijkt dat de antwoorden die er vanuit het mainstream managementdenken op de steeds verder toenemende complexiteit worden gegeven, steeds minder effectief en behulpzaam. Bij complexiteit blijken de veronderstelde lineairiteit, voorspelbaarheid en beheersbaarheid van vertrouwde oplossingen namelijk niet meer op te gaan. Ook blijkt probleemhantering steeds minder een rationeel-analytische activiteit te zijn, maar vooral een politiek-relationele dynamiek. We veranderen ons daarbij suf, maar de effectiviteit van verandertrajecten lijkt steeds verder tanende.
 
Uitgangspunt in het CPP Organiseren en Veranderen in Complexiteit (OVIC) is dat het bestaande
managementinstrumentarium de essentiële kenmerken van complexiteit steeds probeert te versimpelen, te beheersen en onder controle te brengen. In de module OVIC wordt de ervaren complexiteit juist zeer expliciet serieus genomen. Juist wordt er gezocht naar handelingsperspectieven die voorbijgaan aan het streven naar beheersing en voorspelbaarheid: ‘acting into the unknown’. De aandacht gaat daarbij zowel uit naar de verander- en ontwikkelkant van complexiteit alsook de complexiteitsdimensies van thematieken als leiderschap, strategie, innoveren, technologie, organisatiestructurering, performance management en organisatiecultuur.
Thijs Homan, programmaleider

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Het CPP Organiseren en Veranderen in Complexiteit (OVIC) is bedoeld voor professionals die werken aan complexe vraagstukken, hand in hand met organisatieverandering en ontwikkeling. Naast het eigen inhoudelijke werkveld is het aansturen en voor  elkaar krijgen van organisatieverandering en - ontwikkeling op het eigen werkterrein een nadrukkelijk aandachtsgebied. Te denken valt aan lijnmanagers, projectmanagers, HRM-managers of -adviseurs, facilitators, coaches, interim-managers, beleidsadviseurs etc. Centraal staat de vraag wat het betekent om te werken aan complexe problematieken te midden van een snel veranderende context, waarbij ‘politics’ en sociale dynamieken een prominent aspect vormen van de concrete werkervaring.

Een CPP volgen bij Your Academy betekent.....

 
 • een mix tussen theorie en praktijk 
 • studeren op academisch niveau
 • een combinatie van online activerende onderwijs en/of contactmomenten
 • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
 • begeleiding door inhoudsdeskundige universitair docenten
 • na succesvolle afronding een CPP diploma 
 •  een programma opgebouwd uit meerdere CPC’s
 • een eerste stap richting een mogelijke MBA
Prof. (em.) dr. Thijs Homan

Programmaleider en docent

“Erkennen en herkennen dat gevoelens en ervaringen als ‘het even niet weten hoe verder te gaan’ en gevoelens van verwarring in de dagelijkse complexe organisatiepraktijk eerder regel dan uitzondering zijn (en dus geen teken van zwakte of falen).”

Opbouw

Het CPP Organiseren en Veranderen in Complexiteit is inhoudelijk gelinked aan de Master of Science- opleiding Managementwetenschappen. Dit betekent dat het niveau academisch is, waarbij gewerkt wordt met state of the art academische (onderzoeks-)literatuur. Tegelijkertijd staat de aansluiting met en de vertaling naar de praktijk centraal. Dit wordt bewerkstelligd door het bestuderen van relevante literatuur te combineren met het werken aan studie-opdrachten, zodat de deelnemers actief en gefocust met het aangeboden materiaal aan de slag gaan. Ook wordt de aangeboden wetenschappelijke kennisinhoud in de action learning sets toegepast als aanzet tot het verdiepen van de inzichten in eigen praktijk-cases.
 
Het eerste deel van het CPP OVIC richt zich op de analyse van en reflectie op het mainstream-managementdenken en het ontdekken van een radicaal ander perspectief op organiseren en managen (‘radicaal interactionisme’ gerelateerd aan het postmoderne paradigma). Bij het tweede deel wordt ingegaan op de conventionele onderdelen van organisatieverandering en -ontwikkeling, waarbij zowel de mainstream als postmoderne inzichten diepgaand worden behandeld. Tijdens het derde deel staan de inhoudelijke thematieken zoals die hierboven geformuleerd zijn centraal. Hierbij wordt vanuit een kritische analyse van en reflectie op de mainstream uitgangspunten, toegewerkt naar een begrippennetwerk dat uitgaat van een totaal ander perspectief, waarbij (sociale) complexiteit centraal staat. Parallel aan deze thematieken werken deelnemers in zogeheten ‘action learning sets’ aan door hen als complex ervaren eigen verander- en ontwikkelvraagstukken uit hun eigen organisatie. Het werken in deze action learning sets kent een eigen leerdidactiek, waarbij de inhoudelijke thematieken van het programma als kennisinputs fungeren voor het verdiepen van het leren en de reflectie bij die action learning sets.
 
De stof wordt zeer gevarieerd aangeboden, waarbij gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke publicaties, onderzoeks-ervaringen, digitale colleges, reflectiecolleges en action learning sets. Er wordt op twee manieren met de aangeboden kennis en inzichten gewerkt. Als eerste gaan deelnemers er middels opdrachten actief mee aan de slag. Als tweede vormt de aangeboden stof een rijke en inspirerende bron voor het reflecteren op en werken aan eigen complexe problematieken in de action learning sets. Per thema reflecteren de deelnemers op nieuwe inzichten en ideeën die het thema hen gebracht heeft en formuleren ze persoonlijke options for action. Aan het eind van het hele programma staan de deelnemers stil bij de movement of thought die het programma bij hen te weeg gebracht heeft. Deze movements of thoughts verwoorden en verbeelden de deelnemers in digitaal product. Deze producten worden gepresenteerd in een participatieve eindworkshop waar externen voor worden uitgenodigd om kennis te nemen van de leeropbrengsten. 

Leerdoelen

Na het doorlopen van het CPP OVIC heb je een overzicht over de basisaannames achter het mainstream managementdenken (en aspecten daarvan als strategie, techniek, innovatie, performance management etc.) en kun je kritisch op deze basisaannames reflecteren. Bovendien ben je diepgaand ‘ondergedompeld’ in een totaal andere denkwijze (radicaal interactionisme / postmodernisme) die je geheel nieuwe inzichten biedt op de ervaren realiteit van organiseren, managen en veranderen in complexiteit.
 
Voorts heb je gedegen overzichten verkregen van de bekendste tools, methoden en technieken op het terrein van verandermanagement en organisatieontwikkeling en leer je een andere ‘taal’ (een ander conceptueel web) voor het begrijpen van complexe organiseer-, verander- en interactiedynamieken.
 
Verder beoogde leeropbrengsten zijn:
 • Voortgang in resultaten van het eigen complexe verander- of ontwikkelvraagstuk (action learning sets).

 • Erkennen en herkennen dat gevoelens en ervaringen als ‘het even niet weten hoe verder te gaan’ en gevoelens van verwarring in de dagelijkse complexe organisatiepraktijk eerder regel dan uitzondering zijn (en dus geen teken van zwakte of falen), en dat deze gevoelens en ervaringen juist de sleutel en bron kunnen zijn voor innovatief leren en handelen.

 • Inzicht krijgen in het verschil tussen het managen, controllen en beheersen van organisatieveranderingen -ontwikkeling enerzijds en het beïnvloeden daarvan anderzijds.

 • Aandacht krijgen voor tal van nieuwe aspecten en dimensies van de eigen praktijkervaring die door de dominantie van het mainstream managementdenken onderbelicht blijven en het hierdoor kunnen ontwikkelen van tal van nieuwe aangrijpingspunten voor handelen (‘options for action’).

 • Un-learning van conventionele managementparadigma’s en in-werken van geheel nieuwe verzameling met inzichten, gedachten en observatiepunten.

 • Het opdoen van een groot arsenaal van zogeheten ‘anticipatory understandings´, die de deelnemers sensitiseren voor mogelijke impacts van hun dagelijkse interacties en handelingen.

 • Het ontwikkelen van een eigen nieuwe praktijk-theorie, die leidt tot een vergrote prudentie en sociale eloquentie in concrete handelingssituaties waarbij er sprake is van onzekerheid en risico.

 

Studieduur

Het CPP OVIC heeft (exclusief de eindbijeenkomst) een doorlooptijd van een half jaar en een studiebelasting van circa 280 uur (gemiddeld 8 tot 10 uur per week). Deze studiebelasting is als volgt opgebouwd:
- 120 tot 140 uur literatuurstudie
- 35 uur opdrachten maken
- 30 uur bijeenkomsten
- 25 uur videocolleges
- 50 uur action learning sets (inclusief reflectie)

Begeleiding

Groepsbijeenkomsten (voornamelijk digitaal), colleges, action learning sets en zelfstudie, ondersteund door een elektronische leeromgeving.
 
Het programma wordt verzorgd en gefaciliteerd door ervaren docenten met veel praktijkervaring op organisatieverandering en complexe organiseerdynamieken en die daarnaast een diepgaand en uitgebreid inzicht hebben van de wetenschappelijke literatuur en het onderzoek om deze terreinen. Het programma staat onder leiding van prof. (em.) dr. Thijs Homan en drs. Mario Kieft.

Begeleidingsbijeenkomsten

De bijeenkomsten voor dit CPP worden in een digitale variant aangeboden. Deze bijeenkomsten hebben naast een kennis-overdragend ook een interactief en workshop-achtig karakter. Parallel hieraan organiseren de deelnemers hun eigen action learning sets. Daarbij worden deze action learning sets ondersteund en gefaciliteerd middels een vanuit het programma aangereikte werkmethode en didactiek.
 
Volgens het rooster zijn 9 bijeenkomsten ingepland.

Online leeromgeving

Bij deze opleiding wordt gebruikt gemaakt van de online leeromgeving yOUlearn.

Toelating

Het CPP Organiseren en Veranderen in Complexiteit (OVIC) is bedoeld voor professionals die werken aan complexe vraagstukken, hand in hand met organisatieverandering en ontwikkeling. Naast het eigen inhoudelijke werkveld is het aansturen en voor elkaar krijgen van organisatieverandering en -ontwikkeling op het eigen werkterrein een nadrukkelijk aandachtsgebied. Centraal staat de vraag wat het betekent om te werken aan complexe problematieken te midden van een snel veranderende context, waarbij ‘politics’ en sociale dynamieken een prominent aspect vormen van de concrete werkervaring. Om deel te kunnen nemen aan dit programma heb je een hbo werk- en denkniveau nodig en basiskennis van algemeen management en de onderdelen daarvan. Daarbij heb je ten minste 3 jaar relevante praktijkervaring. Hou er verder rekening mee dat een deel van de literatuur Engelstalig is. Wil je er zeker van zijn dat het programma goed aansluit op jouw kennis, ervaring en leerwensen? Maak dan een vrijblijvende afspraak met onze studieadviseur via de rode knop 'Contact' op deze pagina. 

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

De geplande startdatum van een volgende groep is in het voorjaar 2022.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

De kosten bedragen bij eenmalige betaling € 3.995,-. Het is tevens mogelijk om te betalen in 5 maandelijkse termijnen van € 840,-. 
 
Dit bedrag is vrijgesteld van BTW, maar exclusief het tekstboek, waarvan in dit programma gebruik wordt gemaakt:
 
- Het etcetera-principe Een nieuw perspectief op organisatieontwikkeling, paperback 1e druk september 2013, Thijs Homan
ISBN 978 94 622 0034 0
 
Dit tekstboek dien je dus zélf aan te schaffen.

Actie

Indien je je tot 4 weken vóór de startdatum inschrijft, dan kunnen we je een vroegboekkorting aanbieden van € 250,- op het totaalbedrag van de complete opleiding.

Fiscale aftrekbaarheid

Betaal je zelf de opleiding? Dan geldt dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Na een succesvolle afronding van het CPP OVIC ontvang je een diploma voor het Certified Professional Program Organiseren en veranderen in complexiteit. Het CPP OVIC mag ingebracht worden in het tweede jaar van Your MBA, een praktijkgerichte MBA opleiding op academisch niveau.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.