null Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen

Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen

  • Informatica
  • IB1002
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Informatiesystemen voorzien in de informatiebehoeften van organisaties, mensen of installaties/systemen. Voorbeelden zijn het hypotheeksysteem bij een bank, een internetbestelsysteem van een boeken- en platenzaak, de automatische piloot in een vliegtuig, de reisplanner van de NS en een online catalogus van de bibliotheek. Informatiesystemen ontwikkelen gebeurt in een dynamisch speelveld van in de praktijk ontstane methoden, eigenzinnige ontwikkelaars, wetenschappelijk onderzoeksresultaten, standaardisatie-initiatieven, commerciële tools en een weerbarstige werkelijkheid.
Het ontwikkelen en bouwen van een informatiesysteem vraagt een doordachte, projectmatige aanpak, waarbij een ontwikkelteam te maken krijgt met voortschrijdende inzichten bij diverse betrokkenen als opdrachtgever, klanten van de opdrachtgever en uiteenlopende gebruikers.

Het ontwikkeltraject kent een aantal karakteristieke activiteiten (eisen opstellen, analyse, ontwerp, bouw, implementatie).
In de cursus is aandacht voor het totale ontwikkeltraject, van eisen tot en met implementatie, maar de nadruk ligt op de analyse en het ontwerpen van het informatiesysteem. Andere aspecten (implementatie, testen, projectmanagement) worden minder diepgaand behandeld.
Aan de orde komen onder andere:
- het formuleren van eisen (requirements) en daaruit voortvloeiend de specificatie van het informatiesysteem.
- iteratieve systeemontwikkeling zoals dat gebeurt in de context van bijvoorbeeld de methode Unified process.
- de unified modeling language (UML) als taal om ontwerp en analyse modellen in weer te geven.
- het opstellen van een domeinmodel.
- het leren ontwerpen van het berichtenverkeer tussen objecten (in de vorm van interactiediagrammen) op basis van een aantal richtlijnen, de zogenaamde GRASP-richtlijnen.
- het opstellen van een ontwerpklassendiagram op basis van de interactiediagrammen.

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil bekwamen in het ontwerpen van objectgeoriënteerde informatiesysteemontwikkeling. De cursus is geen UML-cursus maar een cursus waarin u leert ontwerpen waarbij u gebruik maakt van een aantal diagrammen van UML.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus wordt van u verwacht dat u:
- weet hoe het Unified Process verloopt, welke artefacten in dit proces geproduceerd kunnen worden en hoe iteraties in dat proces gepland worden;
- voor een klein informatiesysteem op grond van een casusbeschrijving en ongestructureerd materiaal uit specificaties het gewenste gedrag van dit systeem kan modelleren met behulp van use-casediagrammen, use cases, systeemsequencediagrammen, activiteitendiagrammen, toestandsdiagrammen, en een domeinmodel;
- kan aangeven wat de kenmerken zijn van een goed objectgeoriënteerd ontwerp en welke rol patronen daarin spelen;
- voor een gegeven use case uit een beperkt informatiesysteem een objectgeoriënteerd ontwerp kan opstellen in de vorm van interactiediagrammen en een daaruit afgeleid ontwerpklassendiagram, gebruik makend van de basis GRASP-richtlijnen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Deze cursus maakt ook deel uit van de korte studie Gecertificeerd Softwarearchitect. Voor dit Certified Professional Program gelden andere ingangseisen.

Voorkennis

Er wordt kennis verondersteld van basisconcepten uit de objecttechnologie (klasse, instantie, attribuut, methode, super- en subklassen) evenals kennis over een objectgeoriënteerde programmeertaal als Java. Ervaring met modelleertechnieken en kennis van UML zijn gewenst. In deze voorkennis wordt voorzien door de cursussen Inleiding informatica en Objectgeoriënteerd programmeren.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus worden online bijeenkomsten aangeboden in het tweede kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiedag Informatica, locatie volgt of online
Kwartiel 2 - begeleider: dhr.dr.ir. A. Kok (onder voorbehoud)
za 20-11-2021 / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr.dr.ir. A. Kok (onder voorbehoud)
1. wo 01-12-2021 / 19.00-20.30 uur / (onder voorbehoud)
2. wo 15-12-2021 / 19.00-20.30 uur / (onder voorbehoud)
3. wo 16-12-2020 / 19.00-20.30 uur / (onder voorbehoud)
4. wo 05-01-2022 / 19.00-20.30 uur / (onder voorbehoud)
5. wo 19-01-2022 / 19.00-20.30 uur / (onder voorbehoud)

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een schoon exemplaar van het gedrukte cursusmateriaal

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot.

Cursusmateriaal

Het cursuspakket bestaat uit:
- een Engelstalig tekstboek: Applying UML and patterns, an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development (derde druk), Craig Larman
- twee werkboeken.

Digitale leeromgeving

Bij de cursus hoort een cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar actuele studie-informatie, aanvullend cursusmateriaal en voorzieningen voor communicatie en discussie met docenten en medestudenten.