null Master Psychology - variant Arbeids- en organisatiepsychologie

Master Psychology - variant Arbeids- en organisatiepsychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2021-2022
Heb je een wetenschappelijke bacheloropleiding in de psychologie afgerond en ben je toe aan je volgende stap? Een stap waarbij je jezelf specialiseert in het functioneren van medewerkers in grote én kleine organisaties? De mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Open Universiteit leidt je op tot een expert in personele kwesties en het oplossen van problemen in organisaties. 
 
Momenteel zijn in Nederland zo’n 9 miljoen mensen aan het werk (of zoeken naar werk). Dat is ongeveer 70% van de mensen tussen de 15 en 75 jaar. De laatste jaren is de dynamiek rondom het werk toegenomen door factoren zoals economische instabiliteit, technologische ontwikkelingen, toegenomen concurrentie en veranderde wet- en regelgeving. Dit heeft onder andere tot gevolg dat organisaties voortdurend in beweging zijn, het aantal flexcontracten en ZZP-ers is toegenomen en mensen langer moeten doorwerken. Wat betekent dit voor organisaties en vooral: wat betekent dit voor werkenden? 


Wat leer je in deze opleiding?

Je ziet hoe organisaties voortdurend in beweging zijn en wat de gevolgen daarvan zijn voor de organisaties zelf, maar vooral ook voor de medewerkers. Daarbij ontwikkel je jouw competenties als professional en leer je wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op diverse domeinen. Je ontwikkelt kennis en inzicht van psychologische vraagstukken en leert hier kritisch op te reflecteren. Daarbij  bestudeer je theorieën en hun onderlinge samenhang en ontwikkel je voor de psychologie relevante onderzoeksmethoden, diagnostiek en interventies. Tegelijk stel je zelfstandig rapportages op en ben je op de hoogte van de beroepsethische regels.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Marita van Polen

Naast haar werk als specialistisch verpleegkundige zorgde haar studie aan de OU ervoor dat ze als junior arbeids- en organisatieadviseur aan de slag kon.

“Er zit een groot verschil tussen functioneren en floreren.”

De arbeids- en organisatiepsychologie bestudeert gedrag, denken en emoties van mensen in relatie tot werk om tot een optimale afstemming te komen zodat werkenden zo lang mogelijk gezond en productief kunnen blijven. De arbeidspsychologie houdt zich vooral bezig met de invloed van het werk op het functioneren en welzijn van de werknemer. Zo wordt bestudeerd hoe de werksituatie tot een burn-out kan leiden of de persoonlijke ontwikkeling juist stimuleert. In de personeelspsychologie gaat het om vraagstukken met betrekking tot het individu, waarbij de ‘fit’ tussen individu en het werk centraal staat, zoals selectie, opleiden, inzetbaarheid, mobiliteit en loopbaankeuze. De organisatiepsychologie tenslotte richt zich op het gedrag van medewerkers in relatie tot elkaar en de betreffende organisatie. Daarbij komen zaken als leiderschap, samenwerking in teams, conflicthantering, organisatiecultuur en organisatieverandering aan bod. 
 

Opzet

 
In de mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie staat de relatie tussen theorie en praktijk centraal. Organisaties zijn voortdurend in beweging, het aantal flexcontracten en ZZP’ers is toegenomen en mensen moeten langer doorwerken. Door het bestuderen van levensechte casussen leer je theorie en praktijk toe te passen en de praktijk ook te vertalen naar theoretische modellen. Je kunt ‘evidence based’ advies geven over mogelijke oplossingen en interventies op onderwerpen waar organisaties en werkenden mee te maken hebben.
De opleiding kent vier cursussen, Psychologie van organisatieverandering, Psychologie van duurzame inzetbaarheid, Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie en Loopbaanbegeleiding: theorie en praktijk. De combinatie van theorie en praktijk zorgen voor de inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping. Je loopt stage, schrijft een scriptie en je ontwikkelt vaardigheden en competenties voor professioneel handelen. 
 

Opbouw

De opleiding is verdeeld over twee academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen of parallel aan een kwartielcursus een variabel cursus te starten. De opleiding bestaat uit vakinhoudelijke cursussen, een stage, scriptieplan en masterscriptie. 
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De opleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studiebealstingsuren. Een cursus van 5 studiepunten komt overeen met een studiebelasting van 140 studie-uren. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster.

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie is een opleiding die je optimaal kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, verplichte practicumbijeenkomsten of landelijke studiedagen. Met vragen over studieplanning of -voortgang kun je terecht bij de studieadviseur. Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus.

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. Je hebt drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn. Het scriptieplan bereidt je voor op de masterthesis en wordt aan de hand van opdrachten getentamineerd. De stage rond je af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen. Je sluit de opleiding af met het empirisch afstudeeronderzoek, ofwel de masterthesis.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via yOUlearn, de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.
 

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra  in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de verplichte begeleidingsbijeenkomsten gehouden.  

Starten

Wil je starten met de mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie, neem dan contact op met de studieadviseurs. Zij gaan na of je op basis van jouw vooropleiding rechtstreeks toegelaten kunt worden tot de master of dat je in aanmerking komt voor een individueel schakelprogramma of een verkort bachelortraject. Ook de studieplanning kan worden besproken als je zou willen afwijken van het jaarrooster. Vervolgens kun je definitief toelating aanvragen en aanmelden voor cursussen. In verband met het versturen van het studiemateriaal en het maken van groepsindelingen vragen we om uiterlijk vier weken voor de start van het kwartiel aan te melden: bij voorkeur eerder. Vraag minimaal twee maanden voor de start van de opleiding formeel toelating tot de master of premaster aan. Zonder formele toelatingsbeschikking kun je niet aanmelden voor een mastercursus 
Lees meer over aanmelden.

Voorkennis

Het is belangrijk dat je de Nederlandse maar ook de Engelse taal goed beheerst aangezien je verschillende Engelstalige boeken en artikelen gaat gebruiken. 
Hoogleraar Karen van Dam over Arbeids- en organisatiepsychologie

Toelating

Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit? Dan kun je automatisch doorstromen naar de hierop volgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een studieadvies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een schakelprogramma. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van het schakelprogramma word je toegelaten tot de masteropleiding. We adviseren je ook in dit geval een studieadvies aan te vragen. 

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.

Fiscale aftrekbaarheid

Studeer je ten behoeve van je huidige of toekomstige baan, dan kun je mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie op zak mag je jezelf officieel Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel. 
Afgestudeerde arbeids- en organisatiepsychologen kunnen gaan werken: 
− in afdelingen personeel & organisatie (of human resources) van (grotere) organisaties in zowel de profit- als in de non-profitsector en in private en overheidsorganisaties waar zij meewerken aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het personeelsbeleid en adviseren over kwesties op organisatieniveau;
− in adviesbureaus waar zij klantorganisaties adviseren en begeleiden op het gebied van: 
• werkplekinterventies; ziekteverzuim en reintegratie; 
• personele aangelegenheden, zoals werving en selectie, loopbaanbegeleiding, coaching; 
• organisatieontwikkeling: leiderschap, besluitvorming, team work, conflictmanagement; 
• organisatie(her)ontwerp: invoeren en begeleiden van organisatie- / cultuur verandering
− in onderzoeksafdelingen van organisaties en adviesbureaus waar zij beleidsondersteunend en beleidsevaluerend onderzoek doen op het brede terrein van de A&O-psychologie. 
− in instellingen voor hoger onderwijs als docent voor A&O-psychologie en verwante studierichtingen.
Marita van Polen, alumna Arbeids-en organisatiepsychologie

Waardering

In de Keuzegids Hoger Onderwijs scoort de masteropleiding Psychologie al jarenlang hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, kwaliteitszorg en studielast. In 2018 was de master zelfs de hoogst gewaardeerde masteropleiding Psychology in de Nationale Studenten Enquête 2018. De masteropleiding is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd en staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Meer informatie

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk adviesgesprek voordat je met de Master Psychologie start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs.