null Master Psychology - variant Klinische kinder- en jeugdpsychologie

PSY_MAPKJ_head_large.jpg

Master Psychology - variant Klinische kinder- en jeugdpsychologie

 • Psychologie
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Beste opleiding volgens de NSE 2024!
 • Academisch jaar 2023-2024
Bij sommige kinderen en jongeren verloopt de psychische ontwikkeling problematisch. Waarom ondervindt een kind problemen? Hoe kun je (jonge) kinderen en adolescenten het beste diagnosticeren? Hoe kunnen we het beste met deze problemen omgegaan? Hoe kun je kinderen en jongeren begeleiden of behandelen? Als dit soort vragen je boeien, dan spreekt de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie je zeker aan. Deze master richt zich op diagnostiek en behandeling als de ontwikkeling van kinderen niet zonder problemen verloopt. Je leert in deze mastervariant dat de ontwikkeling van kinderen en jongeren geen geïsoleerd proces is, maar het resultaat van de interactie tussen het individu en de nabije en verdere omgeving. 


Wat leer je in deze opleiding?

De mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie richt zich op een wisselwerking tussen wetenschap en praktijk bij de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren die psychische problemen ontwikkelen. Je leert om naar de problematiek te kijken als het resultaat van de interactie tussen het kind en biologische, psychologische en sociale factoren in de omgeving.
Een evidence-based benadering wordt gecombineerd met praktijkgerichte opdrachten. Je leert hoe je psychische problemen van kinderen en jongeren systematisch in kaart kunt brengen en kunt aanpakken op basis van wetenschappelijk onderzoek. Je maakt kennis met een breed scala aan therapievormen, zoals cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, vaktherapie en e-mental health-interventies. Om je studie succesvol af te sluiten verricht je zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek en schrijf je een masterthesis. Je maakt kennis met integraal en multidisciplinair werken en tijdens de stage leer je de theorie toe te passen in de praktijk.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor iedereen met specifieke interesse in kinderen en jongeren en in het ontstaan, onderzoek naar en de behandeling van psychische problematiek bij deze groep. De mastervariant is toegankelijk voor iedereen die een bacheloropleiding in de Psychologie aan de Open Universiteit heeft afgerond en de ambitie heeft om een postmasteropleiding tot gezondheidszorgspsycholoog (gz-psycholoog) te gaan volgen. 

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Het belangrijkste onderwerp van de klinische kinder- en jeugdpsychologie is psychische problematiek die
door een individu en/of zijn omgeving als problematisch wordt ervaren. De theorievorming binnen de Klinische kinder- en jeugdpsychologie richt zich op het ontstaan van psychische problematiek bij baby’s, kinderen en adolescenten en op de in stand houdende factoren. Welke factoren maken een kind kwetsbaar en vormen een risico om psychische klachten te ontwikkelen en welke factoren beschermen kinderen daar juist tegen? Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de contextuele inbedding van de problematiek van het kind en de transactionele (elkaar wederzijds beïnvloedende) processen die hierin een rol spelen.
 

Diagnostiek en behandeling


In het klinische vakgebied nemen diagnostiek en behandeling een belangrijke plaats in. Psychische problematiek wordt in kaart gebracht door middel van psychologische gespreksvoering, klinische observatie en testonderzoek. Vervolgens wordt besloten of er een indicatie is voor behandeling. Voor de behandeling kan er een keuze gemaakt worden uit (een combinatie van elementen uit) verschillende vormen van therapieën. In de master verwerf je kennis en vaardigheden over de wijze waarop diagnostiek plaatsvindt. Ook leer je actuele wetenschappelijke ontwikkelingen op het vlak van behandeling bij kinderen en jongeren en over het toepassen van een evidence-based behandeling. Zowel theorie als praktijk op dit vlak komen aan bod, waarmee je  wordt opgeleid tot scientist-practicioner.
 

Onderzoek


Er wordt veel waarde gehecht aan de mate waarin behandelingen ‘evidence-based’, oftewel wetenschappelijk
onderbouwd zijn. Daarom wordt in de opleiding aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de klinische praktijk.
 

Ethiek


In de praktijk krijgt een psycholoog te maken met ethische aspecten die relevant zijn voor de beroepsuitoefening. Professioneel handelen wordt gekenmerkt door integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. In de master staan we stil bij ethische dilemma’s en wordt hier kritisch op gereflecteerd.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.
 

Opzet

De mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie bestaat uit vier mastercursussen: Ontwikkeling en psychopathologie in de vroege kindertijd, Psychopathologie bij kinderen en adolescenten, Psychodiagnostiek in de klinische kinder- en jeugdpsychologie, Psychologische behandeling bij kinderen en adolescenten: wetenschap en praktijk. Deze zorgen voor de inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping met veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de klinische praktijk. Daarnaast loop je in de masterfase stage en schrijf je een scriptie (masterthesis). Je ontwikkelt vaardigheden en competenties voor professioneel handelen.

Opbouw

De masteropleiding is opgezet als deeltijdopleiding verdeeld over twee academische jaren. De opleiding bestaat uit vier vakinhoudelijke cursussen, een stage, een onderzoekspracticum scriptieplan en een masterthesis. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Vertragen of versnellen is enigszins mogelijk, maar is ook afhankelijk van je stage en hoe lang je over het scriptietraject doet. Vraag eventueel advies aan een studieadviseur van Psychologie.
 

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De masteropleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. Een cursus van 5 studiepunten komt overeen met een studiebelasting van 140 studie-uren. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster.

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Klinische kinder- en Jeugdpsychologie kun je optimaal combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten bij een studiecentrum van de Open Universiteit en bent online in contact met medestudenten en docenten. Je stippelt het voor jou meest passende studietraject uit, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Via de digitale leeromgeving kom je in contact met je docenten en medestudenten. Binnen elke cursus is de docent je aanspreekpunt. De studieadviseurs van de faculteit Psychologie kunnen je helpen bij vragen over de studieaanpak en -planning. Elke mastercursus bestaat uit individuele en groepsactiviteiten. Je bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast kom je twee tot drie keer per cursus bij elkaar via (virtuele) bijeenkomsten waarin je de leerstof met medestudenten en de docent op een actieve manier verwerkt en toepast. Je bespreekt ervaringen en praktijkvoorbeelden en er is ruimte voor tentamenvoorbereiding. Groepsactiviteiten vinden meestal online en soms fysiek plaats in de avonduren en in het weekend. Online sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn. Bij cursussen met (verplichte) praktijkbijeenkomsten in een studiecentrum zijn de data zeer lang van tevoren bekend.

Tentaminering

Je sluit elke cursus af met een tentamen. De tentamenvorm verschilt per cursus, maar is in de master vaak een combinatie van tentamenvormen, zoals een online meerkeuzetentamen of soms een online tentamen met open vragen, een mondeling tentamen of een opdracht. 
 
Een online tentamen (digitaal individueel tentamen of digitaal groepstentamen) maak je meestal ’s avonds en soms ’s middags in het studiecentrum of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem) In het jaarrooster staat hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt. Binnen de inschrijfduur van 12 maanden heb je drie tentamenkansen. Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat. De tentamens zijn in het Nederlands. 
 
Het Onderzoekspracticum scriptieplan bereidt je voor op het empirisch afstudeeronderzoek (ook scriptie en masterthesis genoemd) en wordt getentamineerd aan de hand van opdrachten. De stage rond je af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen (noodzakelijk voor de Basisaantekening psychodiagnostiek). Je sluit de opleiding af door het afronden van het empirisch afstudeeronderzoek (scriptie of masterthesis).

Digitale omgeving

Als student in een opleiding heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. In je studiepad zie je welke cursussen je al hebt behaald en welke je nog moet doen. Ook kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens. Via de digitale leeromgeving heb je toegang tot het Opleidingsportaal Psychologie met informatie vanuit de faculteit, bijvoorbeeld informatie over de bereikbaarheid van medewerkers, afstuderen en hulpmiddelen bij de studie. Je hebt toegang tot elke cursus waarvoor je staat ingeschreven met het online studiemateriaal en oefentoetsen. Hier heb je ook contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Via mijnOU krijg je bovendien toegang tot een uitgebreide digitale wetenschappelijke bibliotheek en andere diensten.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je (verplichte) practicumbijeenkomsten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Aanmelden

Om te kunnen starten met de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie moet je eerst toelating aanvragen via de knop Aanmelden. Hiervoor moet je een mijnOU-account aanmaken. Vraag ruim twee maanden voor de start van de opleiding formeel toelating aan tot de master. Nadat je de officiële toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je aanmelden voor een mastercursus. Kijk ook in het jaarrooster voor de startmomenten van cursussen.
Lees meer over aanmelden.
 
Uitsluitend met een bachelordiploma Psychologie van de Open Universiteit word je rechtstreeks toegelaten tot de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie. 
 
Heb je een wo-bacheloropleiding in de Psychologie van een andere universiteit afgerond? Dan kun je mogelijk ook rechtstreeks worden toegelaten tot de master, of in aanmerking komen voor een individuele premaster. Na het afronden van de individuele premaster kun je instromen in de mastervariant. 
Er is geen vast premasterprogramma voor de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie.  
 
Heb je géén bachelordiploma Psychologie, maar wel een andere verwante hbo- of wo-bachelor afgerond, zoals Toegepaste psychologie? Dan kom je misschien in aanmerking voor vrijstelling in de bachelor Psychologie. Vraag bij je aanmelding voor de bachelor meteen vrijstelling aan (kosten 161 euro).
 
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan met een studieadviseur of kijk bij Psychologie studeren of Open dagen Psychologie.

Starten

Je kunt op diverse momenten starten met de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie. Kijk ook in het jaarrooster voor de startmomenten van cursussen.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de opleiding gebruikt worden.

Vrijstelling

In de master kun je alleen vrijstelling krijgen voor mastercursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende cursus elders op wo-masterniveau hebt gevolgd en succesvol afgesloten. Daarbij moet ook de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus overeenkomen met de mastercursus aan de Open Universiteit. Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, kun je vrijstelling in de master aanvragen bij je toelatingsverzoek (kosten 161 euro).

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van financiering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland is aan verandering onderhevig. Voor meer informatie over de lopende discussie over de aansluiting tussen masteropleidingen en postmasteropleidingen in de geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld de postmaster tot gz-psycholoog, die in de huidige situatie nodig is voor een BIG-registratie en de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog), verwijzen we naar de website van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen: progapv.nl.
 
Om op de hoogte te blijven kun je je via die website ook abonneren op de nieuwsbrief van de FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten). Zodra de gevolgen voor de opleidingen Psychologie duidelijk worden, vermelden we dat hier en via de informatiekanalen voor studenten Psychologie.
 
Voor wie in België aan de slag wil als (klinisch) psycholoog: kijk voor actuele informatie op ou.be.
 
De mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie vormt een goede basis voor diverse beroepen. In sommige beroepen ligt de klemtoon op diagnostiek, in andere meer op behandeling, onderzoek, beleid of onderwijs. Enkele belangrijke werkgebieden zijn:
- (basis)psycholoog in de geestelijke gezondheidzorg of jeugdzorg
- gedragswetenschapper
- schoolpsycholoog / kinder- en jeugdpsycholoog (vervolgopleiding nodig voor zelfstandig uitoefenen van de functie)
- universiteit, onderzoeksinstituut, opleidingscentrum
- beleidsadvies.
 
Verder kunnen afgestudeerde masterstudenten een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker ambiëren. Je kunt solliciteren op diverse onderzoeksprojecten waar promovendi gezocht worden.
 
Na het afronden van de master kun je als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie biedt onder voorwaarden de mogelijkheid tot het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP en de registratie als jeugd- en gezinsprofessional SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).
 
Daarnaast bereidt de masteropleiding ook voor op toelating tot de postmasteropleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog; noodzakelijk voor een BIG-registratie). Je dient dan het juiste vakkenpakket en de diagnostiekstage te hebben gevolgd.
 
Zoals eerder vermeld is het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland aan verandering onderhevig. Je kunt aan de verstrekte informatie op deze webpagina daarom geen rechten ontlenen.

Titel

Master of Science (MSc). Met een diploma van de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie mag je jezelf officieel Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel.
 
Voor wie in België woont of werkt: het niveau van elk Nederlands bachelor- en masterdiploma is gelijkwaardig aan dat van een Belgische bachelor en master. Je mag je dus Bachelor of Science of Master of Science noemen (BSc/MSc). De masteropleiding in België is echter tweejarig en bestaat uit 120 in plaats van 60 studiepunten. 
Kijk op ou.be voor meer informatie en neem altijd contact op met een studiecentrum in Vlaanderen voordat je toelating aanvraagt.

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters scoort de Open Universiteit hoog in ranglijsten van de veertien universiteiten in Nederland. De masteropleiding Psychologie scoort al enkele jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg. Voor de master wordt geen rangorde gegeven.

Contact

Heb je vragen over de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie, neem dan contact op met een studieadviseur van de faculteit Psychologie. Je kunt ook deelnemen aan een online open middag die we twee keer per jaar organiseren.
Kijk hier voor andere studiemogelijkheden bij de faculteit Psychologie.

Accreditatie

De masteropleiding Psychology staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid en is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.