null Master Psychology - variant Klinische Psychologie

Master Psychology - variant Klinische Psychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2021-2022
Hoe ontstaat abnormaal gedrag? Wil je het fijne weten van de wijze waarop psychische stoornissen gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden? Ben je toe aan een verdiepingsslag op het vlak van onderzoek, diagnose en interventie? Kies dan voor de mastervariant Klinische Psychologie van de Open Universiteit!


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert veel over wetenschappelijk onderzoek dat belangrijk is voor de klinische praktijk. Zo kun je patiënten wetenschappelijk onderbouwd behandelen. Je krijgt inzicht in de ethische aspecten die in de praktijk spelen. Professioneel handelen kenmerkt zich door integriteit, verantwoordelijkheid, respect en deskundigheid. Je leert welke behandelingen het best geschikt zijn voor specifieke stoornissen. Daarbij bestudeer je theorieën en hun onderlinge samenhang, ontwikkel je relevante psychologische onderzoeksmethoden, diagnostiek en interventies en stel je zelfstandig rapportages op. 

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Jacques van Lankveld

Hoogleraar

“Als je geïnteresseerd bent in de master klinische psychologie wil je alles weten van psychische problemen, zowel bij volwassenen als bij kinderen en adolescenten. In deze opleiding maak je kennis met wetenschappelijke innovatie en het aanleren van klinische vaardigheden. Je krijgt zo een stevige basis voor een postuniversitaire beroepsopleiding voor psychologen.”

De focus binnen de Klinische Psychologie ligt op psychische stoornissen. In het klinisch vakgebied nemen diagnostiek en behandeling een belangrijke plaats in. De psychische problematiek wordt in kaart gebracht door middel van psychologische gespreksvoering, klinische observatie en testonderzoek. Vervolgens wordt besloten of er een indicatie is voor behandeling. Voor de behandeling kan een keuze gemaakt worden uit verschillende soorten therapieën. Omdat veel waarde wordt gehecht aan de mate waarin behandelingen wetenschappelijk onderbouwd zijn, is er in de opleiding veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de klinische praktijk. Ook worden theoretische modellen ontwikkeld die de overgang van ‘normaal’ naar ‘abnormaal’ gedrag proberen te verklaren.  
 

Opzet

 
In de mastervariant Klinische psychologie is de theorievorming gericht op het ontstaan van abnormaal gedrag. Je zoekt een verklaring voor de overgang van normaal naar abnormaal gedrag. Psychische stoornissen zoals depressie, angststoornis, maar ook schizofrenie komen in de algemene bevolking voor op een continuüm in een glijdende schaal van volledig afwezig, via de aanwezigheid van een of meer kenmerken, tot ernstige stoornissen. Je leert of er op basis van test en observatie behandeling nodig is en welke behandeling geadviseerd kan worden en in welke setting de behandeling aangeboden kan worden. Ook de actuele vormen van E-mental health interventies komen aan bod.
De vier mastercursussen Psychodiagnostiek in de klinische psychologie, Klinische psychologie 3: de klinische praktijk, Psychopathologie bij kinderen en adolescenten en E-mental health interventies zorgen voor de inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping. Er wordt veel waarde gehecht aan de mate waarin behandelingen ‘evidence based’, ofwel wetenschappelijk onderbouwd zijn. Daarom wordt in de opleiding aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de klinische praktijk. Je loopt stage en je schrijft een scriptie. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties voor professioneel handelen.

Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.
 

Opbouw

De opleiding is verdeeld over twee academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen of parallel aan een kwartielcursus een variabele cursus te starten. De opleiding bestaat uit vakinhoudelijke cursussen, een stage, scriptieplan en masterscriptie. 

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De opleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studiebealstingsuren. Een cursus van 5 studiepunten komt overeen met een studiebelasting van 140 studie-uren. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster.

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Klinische Psychologie is een opleiding die je optimaal kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, verplichte practicumbijeenkomsten of landelijke studiedagen. Met vragen over studieplanning of -voortgang kun je terecht bij de studieadviseur.
 

Begeleidingsbijeenkomsten

In de Keuzegids Hoger Onderwijs scoort de masteropleiding Psychologie van de Open Universiteit al jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, kwaliteitszorg en studielast. De masteropleiding is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd en staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Tentaminering

Je sluit de cursussen aansluitend aan ieder kwartiel af met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. Je hebt drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn. Het scriptieplan bereidt je voor op de masterthesis en wordt getentamineerd aan de hand van opdrachten. Je rondt de stage af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen. Je sluit de opleiding af met het empirisch afstudeeronderzoek, ofwel de masterthesis.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via yOUlearn, de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra  in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de verplichte begeleidingsbijeenkomsten gehouden.  

Starten

Wil je starten met de mastervariant Klinische Psychologie, meld je dan tijdig aan voor een telefonisch adviesgesprek met onze studieadviseur. Tijdens het gesprek bekijken we of je op basis van je vooropleiding toegelaten kunt worden tot de master of je een premaster kunt volgen. Ben je toelaatbaar, dan wordt op basis van jouw specifieke situatie een voor jou optimaal studie-pad besproken. Op basis van dit studiepad meld je jezelf aan voor de opleiding en de cursussen. In verband met het versturen van het studiemateriaal en het maken van groepsindelingen vragen we jou om uiterlijk vier weken voor de start van het kwartiel aan te melden, bij voorkeur eerder. Vraag tijdig (minimaal twee maanden voor de start van de opleiding of premaster) formeel toelating tot de master of premaster aan. 
Je kunt op diverse momenten starten met de mastervariant Klinische psychologie.  

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, omdat je tijdens de studie diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen gaat gebruiken.

Toelating

Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit? Dan kun je automatisch doorstromen naar de hierop volgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een studieadvies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een schakelprogramma. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van het schakelprogramma word je toegelaten tot de masteropleiding. We adviseren je ook in dit geval een studieadvies aan te vragen. 

Vrijstelling

Je krijgt alleen vrijstelling voor mastercursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende
cursus elders op wo-masterniveau hebt gevolgd en succesvol afgesloten. Daarbij moet ook de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus overeenkomen met de psychologie-mastercursus.
 

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.

Fiscale aftrekbaarheid

Studeer je ten behoeve van je huidige of toekomstige baan, dan kun je mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de mastervariant Klinische Psychologie op zak mag je jezelf officieel Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel. De master is een uitstekende basis voor verschillende beroepsmogelijkheden, zowel in de diagnostiek, behandeling, onderzoek, beleid als in het onderwijs. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in de intramurale geestelijke gezondheidszorg (o.a. psychiatrisch ziekenhuis, crisis- of afkickcentrum), de ambulante geestelijke gezondheidszorg (o.a. GGZ, zelfstandige praktijk of jeugdzorg), de algemene gezondheidszorg (afdeling of polikliniek van een algemeen ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum), aan een onderzoeksinstituut of universiteit óf bij justitie, politie en leger.

Meer informatie

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk adviesgesprek voordat je met de mastervariant Klinische Psychologie start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs.
Studente Nina Liebrand

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychologie, variant klinische psychologie, geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.