null Open bachelor Psychologie

Open bachelor Psychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Science (BSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 67,14 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2022-2023
Ben je in het verleden aan een universitaire studie begonnen en heb je deze (nog) niet kunnen afronden, dan kun je via de Open bachelor eerder behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kun je misschien versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze. 
 

De voordelen van het programma  

 • Combinatie van studierichtingen: omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open Universiteit een Open bachelor aanbieden, kun je twee of zelfs drie studierichtingen combineren. Het gekozen programma moet inhoudelijk natuurlijk wel samenhang vertonen.  
 • Vrijstellingen: voor eerder behaalde universitaire studiepunten kun je vrijstelling aanvragen binnen het programma. Dus ook als je gestopt bent met een eerdere wo-studie, kun je behaalde studiepunten mogelijk toch nog verzilveren.  
 • Kwaliteit: je hebt de keuze uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor je goedkeuring aanvraagt, moet een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is daarmee gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.  
 • Arbeidsmarkt: met een Open bachelor ben je  breed georiënteerd en goed voorbereid op een Open masterprogramma. Je bent immers in meer dan één wetenschapsgebied thuis. Vraag de Open Universiteit naar de mogelijkheden om verder te studeren na de Open bachelor.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit programma is bedoeld voor iedereen die een brede wo-bacheloropleiding wil volgen. Heb je al eerder een (gedeeltelijke) wo-opleiding gevolgd, dan kun je eerder afgeronde wo-vakken inbrengen.
 

Waarom een open bachelor?
 

 • Vakkennis over de grenzen heen
 • Maatwerk in jouw persoonlijke studiebehoefte
 • Eigen invloed op de samenstelling van je opleiding
 • In je eigen tempo, academisch studeren
 • Je studie verkorten met vrijstellingen
 • Ruime expertise door kennisverbreding
Sabine koning

Studente

Soms haal ik een tentamen niet meteen. Dan denk ik wel effe: hè, snotver. Maar ik sta mezelf toe om één dag teleurgesteld te zijn. Daarna is het, hup, schouders eronder en weer door. Als je studeert naast je baan, moet je de lat niet te hoog leggen. Het moet leuk en haalbaar blijven.

Dit programma is een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied Psychologie met verbreding van vakken van een of twee andere wetenschapsgebieden. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden in verbredingspakketten. De combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter.

Opbouw

De Open bachelor Psychologie (180 studiepunten) bestaat uit: 
- Cursussen gebonden programma (120 studiepunten).
- Verplichte cursussen (90 studiepunten). 
- Gebonden keuze (‘minoren’; 15 studiepunten). 
- Afstudeeronderdeel (15 studiepunten).
- Verbredingspakket (minimaal 40 studiepunten). 
- Vrije ruimte (maximaal 20 studiepunten).

Kwartielen

Voordat je met dit programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Het formulier en meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vind je bij Meer info (rechtermenu).
Cursussen gebonden jaarprogramma 120 studiepunten:
Verplichte cursussen (90 studiepunten)
PB0014 Inleiding in de psychologie
PB2802 Inleiding in de wetenschappelijke literatuur
PB0212 Onderzoekspracticum inleiding onderzoek
PB0412 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB0812 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
PB1712 Onderzoekspracticum longitudinaal onderzoek
PB1002 Geschiedenis van de psychologie
PB1502 Test- en toetstheorie
PB0712 Literatuurstudie
PB0512 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0322 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
PB0104 Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie
PB0612 Biologische grondslagen: cognitie
PB1212 Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie
PB0912 Gespreksvoering
PB1112 Psychologische gespreksvoering
Gebonden keuzeminor (15 studiepunten kiezen uit 50)
PB1802 Proactiviteit op het werk: een psychologisch perspectief
PB2302 Organisatiepsychologie
PB2402 Inleiding in conflicthantering en mediation
PB2502 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
PB2212 Adolescentiepsychologie
PB2702 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving
PB2002 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
PB2602 Seksuologie
PB2102 Ouderenpsychologie
PB1902 Inleiding in de antrozoölogie: mens-dier relaties vanuit een psychologisch perspectief
Afstudeeronderdeel (15 studiepunten)
PB9916 Bachelorthesis
Cursussen verbredingspakket: minimaal 45 studiepunten
Cursussen vrije ruimte: minimaal 15 studiepunten

Studieduur

Afhankelijk van het aantal vrijstellingen, vakkenpakket en studietempo.

Academisch studeren op jouw manier

De open Bachelor is een opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt opdrachten, volgt bijeenkomsten en hebt contact met medestudenten en docenten. Meestal online, soms fysiek. Samen met de studieadviseur bepaal je wat voor jouw persoonlijke situatie het meest ideale studietraject is. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Dit kan zijn telefonisch, videobellen, schriftelijk of online. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan (verplichte) online of fysieke bijeenkomsten. 
Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus.

Begeleidingsbijeenkomsten

Bijeenkomsten van Psychologie kunnen online plaatsvinden of in een studiecentrum en ze kunnen facultatief of verplicht zijn. Ze vinden in de avonduren plaats of op een zaterdag. Van hoorcolleges wordt vaak een opname gemaakt die achteraf bekeken kan worden. Voor een online practicum verloopt de aanmelding meestal via de digitale leeromgeving na inschrijving voor de cursus. Voor verplichte practica in een studiecentrum verloopt de aanmelding anders en worden studenten toegewezen aan een practicumgroep bij het dichtstbijzijnde studiecentrum na aanmelding voor de cursus. Ze krijgen hiervan bericht. Het aantal plaatsen is beperkt, het kan dus voorkomen dat er een wachtlijst is bij deze cursussen.

Tentaminering

Je sluit elke cursus af met een tentamen. Dit kan een digitaal groepstentamen (DGT), een digitaal individueel tentamen (DIT), een mondeling tentamen, een opdracht of een combinatie van deze tentamenvormen zijn. 
Je hebt voor elke cursus binnen de inschrijfduur van 12 maanden drie tentamenkansen. Haal je geen voldoende voor de eerste tentamenkans, dan kun je het tentamen dus nog tweemaal herkansen. Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat. 
Je maakt tentamens in het studiecentrum of op een andere tentamenlocatie. De tentamenlocatie is afhankelijk van het aantal deelnemers en kan dus per tentamen verschillen. Je kunt een digitaal en mondeling tentamen ook thuis online afleggen met online surveillance (proctoring).

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je er aanmelden voor cursussen en tentamens en je studiepad bekijken. In de digitale leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kun je terecht voor de face-to-face bijeenkomsten en de tentamens. In de cursusbibliotheek kun je het studiemateriaal inzien. Ook kun je in een studiecentrum een digitaal individueel tentamen (DIT of een digitaal groepstentamen (DGT) afleggen.

Starten

Het startmoment is afhankelijk van de inhoud van de Open bachelor en wordt individueel afgesproken.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de opleiding gebruikt worden.

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De keuzemogelijkheden binnen de Open bachelor zijn groot.
Voordat je met het programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Nadat je van de Commissie voor de examens een toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je per cursus aanmelden.
 
Bij Meer info (rechtermenu) vind je de regeling (met specifieke toetsingscriteria), het aanvraagformulier en meer informatie over de samenstelling van het gebonden deel, het verbredingspakket en de mogelijkheden voor invulling van het vrije gedeelte.

Vrijstelling

Je kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen voor het facultaire programma en voor de vrije ruimte. Wanneer je bepaalde vakken aan een andere universiteit hebt gevolgd, kun je deze dus inbrengen in het programma.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 
 

STAP-budget

 
Studeer je met het oog op je verdere carrière of toekomstige baan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget via het UWV. Het aanbod is op dit moment nog beperkt, kijk voor actuele informatie op de website.

Diploma

Je studeert af bij de faculteit Psychologie. Afronding van dit programma leidt tot een getuigschrift gelijkwaardig aan dat van de reguliere bachelor.  
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Indien je op grond van een getuigschrift Open bachelor wil doorstromen naar de masteropleiding psychologie, neem dan contact op met een studieadviseur om te informeren naar de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Titel

Bachelor of Science (BSc).

Contact

Overweeg je om een Open bachelor bij Psychologie te gaan volgen, neem dan contact op met één van onze zes studieadviseurs van de faculteit Psychologie.