null Ontwikkelingspsychologie

Ontwikkelingspsychologie

  • Psychologie
  • PB0112
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De ontwikkelingsgeschiedenis van een individu is fascinerend, en tijdens de jonge jaren niet zelden stormachtig te noemen. Het vakgebied van de ontwikkelingspsychologie richt zich op de systematiek van psychologische veranderingen in de kinder- en jeugdjaren en behoort samen met functieleer, persoonlijkheidsleer en sociale psychologie tot de inhoudelijke basisvakken van de psychologieopleiding. Aan de hand van biologische, individuele en omgevingsinvloeden tracht de ontwikkelingspsycholoog de rijke, gevarieerde en complexe veranderingen in denken, redeneren, gedrag en functioneren, zoals die zich met voortschrijdende leeftijd voordoen, te beschrijven en te verklaren.
Omdat de cumulatieve invloed van toevallige en individugebonden factoren op de ontwikkeling de regelmaat en voorspelbaarheid van psychologische ontwikkelingen beperkt naarmate de levensloop vordert, gaat de aandacht binnen het vakgebied van oudsher uit naar de normatieve ontwikkeling in de vroege levensjaren. In deze cursus komen daarom de volgende ontwikkelingsthema's aan bod: een theoretische uiteenzetting van het vakgebied, de conceptie en prenatale ontwikkeling, de geboorte, de babytijd, de peuter- en kleutertijd en de schooltijd. Je leert welke fysieke, cognitieve, persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkelingen plaatsvinden gedurende elk van deze perioden, en voor welke ontwikkelingstaken een individu zich steeds gesteld ziet.

Leerdoelen
Nadat je deze cursus hebt afgerond, kun je:
- een definitie geven van het vakgebied ontwikkelingspsychologie en de belangrijkste onderwerpen en vraagstukken binnen het vakgebied noemen
- de belangrijkste theoretische perspectieven binnen de ontwikkelingspsychologie onderscheiden en deze koppelen aan de ontwikkelingen per levensfase
- uitleggen hoe de wetenschappelijke werkwijze kan worden gebruikt om vragen over de menselijke ontwikkeling te beantwoorden
- aangeven welke rol onze genetische erfenis speelt binnen de menselijke ontwikkeling, en hoe omgeving en genetische achtergrond interacteren bij het bepalen van menselijke eigenschappen
- de prenatale ontwikkelingsstadia en de bedreigingen van de foetale omgeving beschrijven
- het verloop van de bevalling en de complicaties die er kunnen optreden bij de geboorte beschrijven
- beschrijven en herkennen wat de belangrijkste fysieke, cognitieve, emotionele, sociale en persoonlijkheidsontwikkelingen zijn tijdens de babytijd, peutertijd en kleutertijd
- beschrijven en herkennen wat de belangrijkste fysieke, cognitieve, emotionele, sociale en persoonlijkheidsontwikkelingen zijn tijdens de peutertijd en kleutertijd
- beschrijven en herkennen wat de belangrijkste fysieke, cognitieve, emotionele, sociale en persoonlijkheidsontwikkelingen zijn tijdens de schooltijd.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus is zo opgezet dat je deze in principe zelfstandig kunt doorlopen en afronden. Het digitaal werkboek zorgt ervoor dat jouw leeractiviteiten worden aangestuurd. Voor resterende inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent.

Docenten

Mw. drs. I. Storm-Stevelmans (examinator) en dhr. dr. J. Lataster (plv examinator).

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Het computergebaseerde individuele tentamen is naar eigen keuze in te plannen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het Nederlandstalige tekstboek 'Ontwikkelingspsychologie' van Feldman, R. (2020) en een digitaal werkboek dat bereikbaar is via de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kun je gebruikmaken van de digitale leeromgeving. Dit digitale werkboek helpt bij het structureren van de leerstof, zet via opdrachten aan tot verwerking en toepassing van de stof, en biedt gelegenheid om vorderingen in de cursus te evalueren. Ook kun je hier met medestudenten informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof.