null Projectmanagement: inrichten van projecten

Projectmanagement: inrichten van projecten

  • Managementwetenschappen
  • MB0502
  • 5 EC
  • Vanaf € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Verandering en de daarmee samenhangende behoefte aan veranderingsmanagement door projecten kan iedereen in de alledaagse praktijk waarnemen. Iedereen heeft er in het dagelijks leven mee te maken, zowel in ons werk als in onze vrijetijdsbezigheden.
We kunnen in verschillende hoedanigheden in aanraking komen met projecten, bijvoorbeeld als er op ons werk een reorganisatie plaatsvindt, een nieuw informatiesysteem wordt 'uitgerold', een verhuizing plaatsvindt of een andere werkwijze van ons wordt verwacht. In ons sociale leven kunnen we projecten tegenkomen zoals de invoering van de OV-chipkaart, het elektronisch patiëntendossier, de realisatie van buitenschoolse opvang op de basisschool of het organiseren van een groot evenement voor de (sport-)vereniging.

De cursus maakt deel uit van een reeks van twee cursussen. In deze eerste cursus 'Projectmanagement: inrichten van projecten' verplaatst u zich in de rol van projectmanager die aan het begin staat van een project. U leert al doende basale projectmanagementonderwerpen herkennen en toepassen in een relatief eenvoudige context. In de tweede cursus 'Projectmanagement: beheersen van projecten' staat het beheersen van projecten centraal tegen de achtergrond van een meer complexe en dynamische situatie.

Het doel van deze cursus 'Projectmanagement: inrichten van projecten' is, dat u na afloop in staat bent om zelfstandig een projectplan op relevante onderdelen in te vullen. Op die manier laat u in de rol van projectmanager zien dat u de inrichting van een (zelf gekozen) project in een relatief eenvoudige, niet-veranderlijke situatie kunt realiseren. Dit vermogen toont u aan in de afsluitende tentamenopdracht die u uitvoert voor een project uit uw eigen omgeving.
Uw basale kennis en de inzichten die u daarbij laat zien op het gebied van projectmanagement gaan over de volgende hoofdonderwerpen en topics:
- algemene projectmanagement thema's: definities, projectdoel en projectscope;
- projectorganisatie en mensen: organisatiestructuur, omgaan met stakeholders en de projectmanager en zijn team;
- projectplanning en control: planningsaspecten, mijlpalen, breakdown structure, Gantt chart, PERT/CPM, capaciteitsplanning/resourceplanning, projectbudget/kostenschatten, kwaliteitsmanagement: product, kritieke succesfactoren, risicomanagement, projectdocumentatie.

De cursus bestudeert u door het uitvoeren van twee studietaken met een vergelijkbaar stramien, daarna start u met de afsluitende tentamenopdracht.

In het werkboek leest u aanwijzingen voor de te bestuderen hoofdonderwerpen en topics en neemt u kennis van de leerdoelen. U zoekt deze op in het tekstboek (en/of reader) en bestudeert ze. Vervolgens leest u de eerste praktijkcasus en focust u op het herkennen van de bestudeerde hoofdonderwerpen en topics.
In de eerste studietaak zet u als het ware de 'bril' van projectmanager op bij het lezen van de casustekst en vraagt uzelf steeds af: 'wat heeft de projectmanager in deze situatie gedaan?', 'hoe heeft de projectmanager het gedaan?' en 'waarom zou de projectmanager het zo gedaan hebben?'. Vervolgens gaat u de in het werkboek aangeboden opdrachten over de casus uitwerken, waarmee u laat zien dat u de feiten en concepten van projectmanagement daadwerkelijk herkent in de praktijkcasus.

In de tweede studietaak gaat u aan de hand van de aanwijzingen in het werkboek (en de leerdoelen) opnieuw terug naar de hoofdonderwerpen en topics in het tekstboek (en/of reader). U frist uw kennis en inzicht op en vult daar waar nodig uw kennis aan.
Daarna leest u de tweede casustekst en zoomt u in op het toepassen van de bestudeerde hoofdonderwerpen en topics. Ook nu verplaatst u zich in de rol van projectmanager en vraagt uzelf steeds af 'wat zou ik in deze situatie doen?', 'hoe zou ik het doen?' en 'waarom zou ik het zo doen?'. U sluit de tweede studietaak af door het uitwerken van de in het werkboek opgenomen opdrachten over de tweede casus. Door het afsluitend invullen van een projectplan (u krijgt daarvoor een sjabloon) rondt u de tweede studietaak af en heeft u laten zien dat u de bestudeerde hoofdonderwerpen en topics over projectmanagement daadwerkelijk kunt toepassen.

Als u beide studietaken heeft afgerond, bent u in principe voldoende voorbereid om de afsluitende tentamenopdracht te gaan uitwerken.
In beide studietaken en de afsluitende tentamenopdracht, maakt u uitgebreid gebruik van standaard-projectmanagementsoftware voor de planning van het project.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de gelijknamige cursus met de cursuscodes B48121 en B48111. Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Verondersteld wordt dat u vertrouwd bent met de fundamentele principes van bedrijfskunde (vanuit technische, economische en sociaalwetenschappelijke invalshoeken). Enige elementaire kennis van organisatie en management maakt het bestuderen van deze cursus gemakkelijker.
Daarnaast bent u voldoende vaardig in het gebruik van Microsoft Project. Indien u hierin niet vaardig bent of tijdens de cursus merkt dat u niet vaardig genoeg bent, wordt van u verwacht dat u, middels de verwijzingen in de cursus naar internetbronnen over het gebruik van Microsoft Project en de helpfunctie van Microsoft Project, zich dit zelf buiten de cursus eigen maakt.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus worden enkele virtuele bijeenkomsten georganiseerd. Opdrachten levert u in via de cursussite, waarna u toegang krijgt tot de feedback. Inhoudelijke vragen kunt u via de cursussite of e-mail stellen aan de docenten.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

In de afsluitende tentamenopdracht selecteert u (op basis van gegeven criteria) een eigen project, waarvoor u zelfstandig en professioneel een projectplan invult.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer informatie

De cursussite bevat een verzameling nuttige links op het gebied van projectmanagement, het werkboek, aanvullende materialen en de inleverpunten voor de opdrachten. Na inschrijving krijgt u toegang tot deze site.
Voor het bestellen van de software Microsoft Project, zie www.surfspot.nl.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een werkboek, een tekstboek, twee praktijkcases met opdrachten en een afsluitende tentamenopdracht. Daarnaast hebt u de projectplanningssoftware Microsoft Project® nodig (let op: alleen beschikbaar voor Windows - computers!). Deze software dient u zelf aan te schaffen.

Mediagebruik

Relevante aanwijzingen en links via de cursussite, enkele virtuele bijeenkomsten en e-mailbegeleiding.
Voor de uitwerking van studietaken in deze cursus dient u te beschikken over de volgende software: Microsoft Project. Dit type software is noodzakelijk om de cases en de tentamenopdracht te maken.
Indien u de beschikking heeft over andere software, die de voorbeelduitwerkingen in het Microsoft Project-formaat kan lezen en interpreteren en de gevraagde uitwerkingen in Microsoft Project-formaat kan vastleggen, dan mag u deze andere software ook gebruiken. Echter, dit is voor eigen risico. Het wordt sterk aangeraden om een recente versie van Microsoft Project te gebruiken, aangezien alle aanwijzingen en uitwerkingen gebaseerd zijn op Microsoft Project-software.
Indien u nog niet in het bezit bent van de noodzakelijke software kunt u als student aan de Open Universiteit Microsoft Project voor een sterk gereduceerde prijs kopen op www.surfspot.nl.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.
Op de cursussite vindt u studeeraanwijzingen, ondersteunende multimediabestanden, Microsoft Project-uitwerkingen, Microsoft Project-tips, een vraagbaak, relevante downloads, mededelingen en informatie over begeleiding en tentaminering.