null Gegevensbescherming: de AVG en de UAVG

Gegevensbescherming: de AVG en de UAVG

  • Rechtswetenschappen
  • RM3603
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 246
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) op 25 mei 2018 hebben een krachtige impuls gegeven aan het gegevensbeschermingsrecht. Niet in de eerste plaats omdat er nieuwe rechten en plichten ten opzichte van de (daarvoor geldende) Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn ingevoerd, maar vooral ook omdat de boetebevoegdheid van de toezichthouders in Europa aanzienlijk is versterkt. Voor de praktijk is de betekenis van dit rechtsgebied dan ook sterk toegenomen. Na het doorlopen van de leereenheden weet u dat de invoering van de (U)AVG niet de materieelrechtelijke aardverschuiving teweeg hebben gebracht zoals men wellicht uit de media (destijds) zou doen vermoeden. Veel van de rechtsnormen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de (U)AVG te krijgen waren verplichtingen die voor 25 mei 2018 ook al golden.

De cursus brengt de uitgangspunten en beginselen van het verwerken van persoonsgegevens volgens de (U)AVG in kaart. U verwerft kennis over en inzicht in de betekenis van de verschillende rechten van betrokkenen en plichten van de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van persoonsgegevens. De focus ligt in deze cursus met name op de materieelrechtelijke normen voor de verwerking van persoonsgegevens. Het gaat daarbij om het verwerven van kennis over onder andere de begrippen ‘persoonsgegevens’, ‘verwerking’, de grondslagen voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, de verschillende rollen (verwerkingsverantwoordelijke/verwerker) en daarbij behorende verantwoordelijkheden (zoals het register van verwerkingen en het zorgen voor voldoende beveiliging van de persoonsgegevens). Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende rechten van betrokkene wanneer persoonsgegevens worden verwerkt (onder andere recht op informatie, inzage, wissing en bezwaar).

Na het doorlopen van de cursus heeft u een grondige inleidende kennis van het gegevensbeschermingsrecht op grond van de (U)AVG, de ontwikkeling daarvan en de plaats van de AVG en UAVG ten opzichte van het straf-, bestuurs- en privaatrecht alsmede de fundamentele rechten.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus:
- heeft u grondige kennis van de achtergrond en ontwikkeling van gegevensbeschermingsrecht in Nederland en de EU;
- heeft u grondige kennis van de plaats van de AVG en UAVG in het Nederlandse en Europese recht;
- heeft u kennis van en inzicht in het materieel recht vervat in de AVG en UAVG;
- bent u in staat deze wetgeving en relevante jurisprudentie te interpreteren en toe te passen in concrete situaties;
- bent u in staat complexe maatschappelijke problemen of situaties te kwalificeren in termen van de AVG en de UAVG;
- bent u in staat op een creatieve wijze nieuwe oplossingen te bieden voor gesignaleerde problemen op het niveau van een beginnende professional;
- bent u in staat een oordeel te vormen over een actueel juridisch thema of leerstuk.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op bachelorniveau van materieel en formeel privaatrecht, materieel en formeel strafrecht, bestuursrecht, constitutioneel recht en Europees recht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw.mr.dr. A. Berlee
1. ma 06-09-2021 / 20.00-20.45 uur
2. ma 13-09-2021 / 20.00-20.45 uur
3. ma 20-09-2021 / 20.00-20.45 uur
4. ma 27-09-2021 / 20.00-20.45 uur
5. ma 04-10-2021 / 20.00-20.45 uur
6. ma 11-10-2021 / 20.00-20.45 uur
7. ma 18-10-2021 / 20.00-20.45 uur
8. ma 25-10-2021 / 20.00-20.45 uur
9. ma 01-11-2021 / 20.00-20.45 uur

Docenten

Mw. mr. dr. A. Berlee (examinator).

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

08-11-2021 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet-geannoteerde wetten- en/of verdragenbundel

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat zoveel mogelijk uit online toegankelijke bronnen (wetten, jurisprudentie en literatuur die via de OU e-library toegankelijk is).

Mediagebruik

De cursus is volledig online te volgen. Iedere leereenheid wordt behandeld in een hoorcollege (opgeknipt in korte fragmenten) van 60 tot 90 minuten met het doel om de hoofdpunten uit de stof te benoemen en aan de hand van actuele voorbeelden en casus te verduidelijken. U kunt toetsen of u de stof heeft begrepen doordat elke leereenheid een aantal opdrachten/open vragen heeft (representatief voor de eindtoets) met automatische feedback. De leereenheden volgen een weekindeling en zowel de hoorcolleges als de opdrachten met uitwerkingen komen beschikbaar in de betreffende week. Ten slotte kunt u eventuele vragen toesturen naar de docent, die deze in tweewekelijkse Q&A’s online behandelt. De Q&A’s worden opgenomen en blijven beschikbaar.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met uw medestudenten en begeleider(s) informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.