null Premaster Onderwijswetenschappen

Premaster Onderwijswetenschappen

  • Onderwijswetenschappen
  • 0 EC - 30 EC
Met een hbo- of wo- achtergrond doorstromen naar de masteropleiding Onderwijswetenschappen? De premaster Onderwijswetenschappen geeft na afronding rechtstreeks toelating tot deze master. Na het afronden van de premaster heeft u voldoende onderwijskundige kennis, onderzoeks- en academische vaardigheden opgedaan om de masteropleiding Onderwijswetenschappen te kunnen volgen. 


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Premaster 1 is bedoeld voor studenten met een universitaire achtergrond die niet verwant is aan Onderwijswetenschappen. Premaster 2 is bedoeld voor studenten met een hbo- achtergrond. Met name docenten in BO, VO, MBO, HBO en bedrijfsopleidingen/HRD volgen via de premaster de masteropleiding. Een werkkring in het onderwijs of in de wereld van de bedrijfsopleidingen/HRD is een groot voordeel, omdat kennis van en ervaring met de praktijk van leren en opleiden bekend wordt verondersteld.
De premaster bestaat uit een algemene inleiding op de master Onderwijswetenschappen die de hoofdstromingen in de leerpsychologie, ideeën over de mens als lerend wezen en het ontwerpen van onderwijs omvat. In de onderzoekspracticacursussen raakt u vertrouwd met de belangrijkste statistische begrippen en technieken voor onderzoek en leert u werken met SPSS of R en gaat u aan de slag met psychologische experimenten en zelfrapportagevragenlijsten. Ook leert u een literatuurstudie uit te voeren. Studenten met een hbo-achtergrond volgen ook een cursus over wetenschapsfilosofie.

Opbouw

Premaster 1 (wo) 
Premaster 1 is bedoeld voor studenten met een academisch getuigschrift waarmee niet directe toelating tot de master Onderwijswetenschappen verkregen wordt. Via dit programma spijkert u zich bij op het gebied van onderwijskundige kennis en, indien dit niet in de vooropleiding is opgenomen, in onderzoeksvaardigheden. De volgende getuigschriften geven in combinatie met deze premaster toelating tot het mastertraject: 
- het wo-bachelorgetuigschrift (c.q. tenminste 180 studiepunten van de ongedeelde wo-opleiding) van Nederlandse universiteiten;  
- het wo-mastergetuigschrift van opleidingen van Nederlandse universiteiten; 
- het wo-bachelorgetuigschrift (c.q. het equivalent van de ongedeelde wo-opleiding) van Vlaamse universiteiten; 
- het wo-mastergetuigschrift van Vlaamse universiteiten.
 
 OB0002 Over leren, onderwijs en instructie (kwartiel 1 en 3) 
 PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data- analyse (kwartiel 2 en 4) 
 PB0412 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek (kwartiel 1 en 3) #
 PB0812 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek # (kwartiel 2 en 4 ) 
 PB0702 Literatuurstudie (variabele cursus) # 
 
Premaster 2 (hbo) 
Premaster 2 is bedoeld voor studenten met een hbo-getuigschrift. Via dit programma kunt u uw onderwijskundige kennis, academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden op niveau brengen. De volgende getuigschriften geven in combinatie met deze premaster toelating tot de masteropleiding: 
- een hbo-bachelorgetuigschrift; 
- een hbo-mastergetuigschrift; 
- Akte van bekwaamheid kleuteronderwijs (KLOS A/B + applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer). 
 
 OB0002 Over leren, onderwijs en instructie (kwartiel 1 en 3) 
 PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse (kwartiel 2 en 4) 
 PB0412 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek (kwartiel 1 en 3) # 
 PB0812 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek # (kwartiel 2 en 4) 
 PB0702 Literatuurstudie (variabele cursus) # 
 PB1302 Wetenschapsfilosofie (variabele cursus) #
 
# Deze cursus heeft ingangseisen zoals vermeld in de cursusbeschrijving.
 
Een cursus die in een kwartiel aangeboden wordt, kent een online begeleidingsvorm binnen het betreffende kwartiel. Inschrijving voor deelname aan de cursus sluit twee weken voor de start van de begeleiding. Voor variabele cursussen kan, rekening houdend met de eventuele ingangseis, op ieder moment ingeschreven worden (vanaf het moment dat de cursus in het aanbod is).

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van 1,5 jaar deeltijdonderwijs, waarbij twee variabele cursussen aansluitend op de cursussen in de vier opvolgende kwartielen gevolgd worden. De cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat u vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie, dan stellen we in overleg een studieplan op maat voor u op.

Academisch studeren op jouw manier

Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van de leermaterialen, oefenen en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert in het kwartiel waarin de cursus wordt aangeboden. U krijgt, voor zover u bent aangemeld voor de cursus met een vast startmoment, de boeken ca. 10 weken voor de start van de cursus thuisgestuurd zodat u zich kunt inlezen. Groepsactiviteiten brengen u in direct contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn. Daarnaast zijn er ook twee cursussen die vrij (variabel) te bestuderen zijn, ndat u aan de ingangseisen heeft voldaan.

Begeleiding

De premaster bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt, in het Jaarrooster Premaster Onderwijswetenschappen wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking en is ook belast met het bewaken van de voortgang van studenten binnen de cursus. De mogelijke begeleidingsbijeenkomsten staan gepubliceerd op de cursussite. U dient zich tijdig voor de begeleidingsbijeenkomsten aan te melden. 
Een studieadviseur bewaakt in overleg met u de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studie-aanpak en -planning.
 

Tentaminering

De tentamenvorm is cursus gebonden. Meer informatie kunt u vinden in de afzonderlijke cursusbeschrijvingen (www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode).
Een vaste cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Er kan twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken. De variabele cursussen kunt u vrij volgen, na voldaan te hebben aan de ingangseis. Deze cursussen hebben ook drie tentamenmogelijkheden binnen de inschrijfperiode van 12 maanden.

Aanmelden

Wanneer u wilt starten met de premaster, kunt u een vrijblijvend advies over uw mogelijke toelating en te volgen premaster Onderwijswetenschappen aanvragen. U wordt dan verzocht scans (geen foto’s) van uw hbo- of wo-diploma’s en cijferlijsten te mailen naar onderwijswetenschappen@ou.nl. De studieadviseur geeft dan een individueel advies af over de door u te volgen cursussen en mogelijke vrijstellingen. Dit advies ontvangt u dan per e-mail. Ook de studieplanning kan worden besproken indien u wenst af te wijken van het jaarrooster. 
Vervolgens kunt u formeel toelating aanvragen door u aan te melden voor deze premaster.
Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voor de start van de premaster) formeel toelating aan.

Nadat u toegelaten bent tot de premaster, en u de toelatingsbeschikking heeft ontvangen, kunt u zich aanmelden voor de cursussen. Voor de premaster meldt u zich per cursus aan.
Lees meer over het aanmelden voor cursussen.

Starten

De premaster bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster Premaster Onderwijswetenschappen wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
Wij adviseren u om uiterlijk veertien dagen voor de start van een cursus met een vast startmoment aan te melden voor de cursus. Een variabele cursus kunt u op ieder gewenst moment starten waarbij u wel rekening dient te houden met eventuele ingangseisen van de betreffende cursus. U kunt, indien gewenst, gedurende het gehele jaar een adviesgesprek bij de studieadviseur over de premaster aanvragen.

Vrijstelling

De premaster wordt niet verkort op basis van een hbo-bachelor-getuigschrift of een hbo-master-getuigschrift. Verkorting van de premaster met één of meer cursussen is wel mogelijk op grond van een verwant wo-bachelor/master-getuigschrift.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos.
 
Nadat u officieel bent toegelaten tot de premaster betaalt u voor de cursussen uit de premaster een vergoeding ter hoogte van het wettelijke collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Dit bedrag is inclusief 12 maanden inschrijfduur per cursus, studiemateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, een tentamen en twee herkansingen en bij de cursus behorende begeleiding. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet en fiscale aftrekbaarheid.

Wat kun je met jouw diploma?

De samenleving heeft behoefte aan effectieve, aantrekkelijke en efficiënte leeromgevingen op scholen, op de werkplek, thuis en onderweg. Experts in de Onderwijswetenschappen dragen zorg voor deze effectieve omgevingen waarin leren en kennisuitwisseling gerealiseerd kunnen worden. 
Onze afgestudeerden zijn vaak werkzaam als pioniers in nieuwe gebieden van leren en gebruik van nieuwe media. Zij construeren bijvoorbeeld nieuwe leeromgevingen waarmee mensen effectief en efficiënt kennis kunnen verwerven en nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen. 
Mensen met een master in de Onderwijswetenschappen krijgen werk in scholen, software bedrijven, adviesbureaus en financiële instellingen. Mensen die doorgaan voor een PhD krijgen toegang tot banen bij universiteiten, overheidsinstellingen en als onderzoeker in de particuliere sector.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster ontvangt u een cursuscertificaat. De premaster wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kunt u een dossierverklaring aanvragen.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijgt u de titel MSc. De premaster zelf levert geen titel op.

Meer informatie

Meer weten over het studieaanbod in dit wetenschapsgebied? Kijk dan in het infomagazine Onderwijswetenschappen.

Contact

Ine Verstappen en Ria Wijermans-Overman, studieadviseurs, via onderwijswetenschappen@ou.nl.