Leereenheid 4: Effecten

Inhoud

Introductie
Verdere inhoud van leereenheid 4

Te downloaden via de downloadpagina

Leereenheid 4
Oefentekst 6: Anna Blaman
Oefentekst 7: Louis Couperus
Oefentekst 8: Frans Kellendonk
Let op: in de PDF-files van de oefenteksten staat een andere nummering dan in de cursus weergegeven. Negeer de nummering die in de PDF-files staat gegeven.


Introductie

In deze leereenheid worden enkele eerder besproken begrippen nogmaals aan de orde gesteld om te bekijken, wat voor effecten deze structuurelementen bij de lezer teweeg kunnen brengen. Het gaat er daarbij niet om, keiharde bewijzen te leveren voor een regelrecht verband tussen structuurelementen en een lezersreactie. Iedere lezer is weer anders, iedere leeshandeling is ingebed in een groot aantal factoren en gebonden aan specifieke momenten, en uiteindelijk is niet te voorspellen hoe mensen reageren op wat ze lezen. Het gaat er om, aan te geven wat de functie van bepaalde structuurelementen zou kunnen zijn, of zelfs beoogd wordt te zijn. Het gaat in die zin om een retoriek van het verhaal.

In een reeks korte paragrafen komen achtereenvolgens vier effecten aan de orde, die weliswaar met elkaar samenhangen en dus niet fundamenteel van elkaar gescheiden kunnen worden, maar die toch doorgaans als verschillend ervaren worden. Allereerst worden verschillende kunstgrepen besproken, waarmee spanning teweeggebracht kan worden. Vervolgens komt de kwestie van identificatie aan bod. Daarmee in verband staat het derde onderwerp: ontroering. Wat brengt lezers ertoe, al of niet daadwerkelijk een traan weg te pinken, wat veroorzaakt een emotionele reactie? Ten slotte zullen enkele zeer tentatieve opmerkingen worden gemaakt over humor.
De elementen in een tekst die een bepaald effect lijken te beogen, kunnen meer of minder succesvol zijn. Het relatieve succes ervan kan een basis zijn voor een onderbouwd waardeoordeel.

Leerdoelen

Na bestudering van deze leereenheid dient u:

Top


Verdere inhoud van leereenheid 4

Leereenheid 4 bestaat uit

Top

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
Cultuurwetenschappen
Informatica
Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.