Thema 1: Achter de voordeur, woningen en hun bewoners

Inhoud

Inleiding
Aksieplan voor thema 1

Te downloaden via de downloadpagina

Thema 1, tekst
Bronnenkritiek
Beeldanalyse
Terugkoppeling film, een uitgewerkte analyse
Terugkoppeling foto, een uitgewerkte analyse

Bekijk de televisie uitzending van de Teleac serie die bij dit thema hoort.


Inleiding

De manier waarop mensen wonen geeft een aardig inzicht in het dagelijks leven in een bepaalde periode. Een nieuwbouwwijk toont de opvattingen over de samenleving van dat moment. Streeft men naar gemeenschapszin, kiest men voor een afbakening van privé en openbaar, welke typen huizen zijn populair, hoeveel ruimte is er voor experiment, hoe gaat men om met verkeer, waar zijn welke voorzieningen bedacht, waar is ruimte voor groen? Ook binnenshuis zijn aanwijzingen. Hoe richten mensen hun woning in, welke voorzieningen vinden ze normaal, welke modetrends zijn er? En het is evenzeer tekenend voor een samenleving hoe huisgenoten met elkaar omgaan. Welke samenlevingsvormen zijn er, hoe bejegenen partners elkaar en hoe gaat dat tussen ouders en kinderen?
In de wijken en de woningen uit de jaren zeventig en tachtig zijn typerende ontwikkelingen uit die periode te vinden. Neem bijvoorbeeld de toegenomen individualisering. Architecten en stedenbouwkundigen proberen dit tegen te gaan door woonwijken te voorzien van plekken waar individuele stadsbewoners elkaar noodzakelijkerwijze tegen moeten komen. Anderzijds geven ze iedereen hun privé woonomgeving. Binnenshuis krijgen ook de kinderen na verloop van tijd een eigen kamer om hun eigen wereld te kunnen creëren. De inrichting van het huis volgt steeds meer de eigen, individuele smaak. Het inwonen bij ouders of kinderen verdwijnt, de gezinnen worden kleiner en kinderen gaan eerder de deur uit. Steeds minder mensen delen een voordeur. En wat geldt voor individualisering geldt ook voor democratisering, bijvoorbeeld in de omgangsvormen tussen partners en/of tussen ouders en kinderen. Ook veranderingen in welvaartsniveau met andere opvattingen over welk voorzieningenniveau normaal is, of de oprukkende technologie, zijn in het wonen te herkennen.
Aan de hand van drie thema's, de nieuwbouwwijk, woninginterieur en relaties en omgangsvormen, worden de hierboven in algemene lijnen geschetste ontwikkelingen geïllustreerd. Wellicht overbodig op te merken dat de thema's geen pretentie hebben volledig te zijn.

Top


Aksieplan voor thema 1

Voor de bestudering van thema 1 volgt u onderstaand Aksieplan. De teksten, handreikingen en terugkoppeling zijn te vinden in de files die u kunt downloaden (zie bovenaan deze pagina).

Aksie 1 Lees de tekst behorende bij thema 1: Achter de voordeur.
Aksie 2 Bekijk het aangeboden beeldmateriaal. U kiest uit het aanbod 5 foto's of 1 filmpje om nader te analyseren. Lees de handreiking: Bronnenkritiek
Aksie 3 Opdracht: Pas de bronnenkritiek toe op het gekozen beeldmateriaal
Aksie 4 Bronnen bevatten veelal meer informatie dan de maker bedoeld heeft. Lees de handreiking: Beeldanalyse
Aksie 5 Opdracht: Beschrijf wat de maker heeft willen tonen. Maak hierbij ook, indien aanwezig, gebruik van onderschriften/toelichting bij de geselecteerde beelden.
Aksie 6 Opdracht: Beschrijf welke, door de maker onbedoeld opgenomen informatie, op de door u gekozen beelden te vinden is.
Aksie 7 Om tot een juiste interpretatie van het afgebeelde te komen, heeft u vaak informatie vanuit andere, schriftelijke bronnen nodig.
Opdracht: Geef aan naar welke aanvullende informatie u op zoek zou moeten gaan om het afgebeelde zo goed mogelijk van de meest plausibele context te kunnen plaatsen om zo tot een toekenning van betekenis te kunnen komen.
Aksie 8 Leg uw analyse nog eens naast de thematekst uit het cursusmateriaal.
Opdracht: Beantwoord, ter afsluiting, de volgende vraag: Welke informatie voegt de analyse van dit beeldmateriaal toe aan de informatie die in het tekstmateriaal bij het thema is geboden?


U vindt bij de downloads als terugkoppeling voorbeelden van een uitgewerkte analyse. U kunt de foto en de film waarop de terugkoppeling wordt gegeven hier zien.

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
» Cultuurwetenschappen
» Informatica
» Natuurwetenschappen
» www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.