Thema 2: Dat maak ik zelf wel uit, democratisering en emancipatie

Inhoud

Inleiding
Aksieplan voor thema 2

Te downloaden via de downloadpagina

Thema 2, tekst
Bronnenkritiek
Beeldanalyse
Terugkoppeling film, een uitgewerkte analyse
Terugkoppeling foto, een uitgewerkte analyse


Inleiding

In de jaren zestig was de Nederlandse samenleving danig opgeschud. Traditionele kaders als de verzuiling waren ter discussie gesteld en/of doorbroken en autoriteiten van hun voetstuk getrokken. Het geŰmancipeerde individu kwam steeds meer los van traditionele banden te staan en wenste zelf te bepalen hoe hij/zij het leven inrichtte. De goedopgeleide, zichzelf ontplooiende, mondige burger liet zijn eigen stem horen en wenste betrokken te worden bij het nemen van beslissingen. Wat in de jaren zestig (en in sommige opzichten al eerder) in gang gezet werd, kwam tot volledige wasdom in de jaren zeventig. Een kritische instelling, engagement met de wereldproblemen, luid ventileren van je mening, die immers net zo goed is als iedere andere mening, gelijke kansen voor iedereen, delen van kennis, macht en inkomen, kortom de Nederlandse burger emancipeerde tot een mondig individu. Wat in de jaren zestig was ingezet, institutionaliseerde in de jaren zeventig. De 'regenten' uit de jaren zestig hadden hun lesje geleerd en sloten zich aan bij de vernieuwingsdrang. Zo raakte de samenleving doordesemd van emancipatie, democratisering en ge´nstitutionaliseerde inspraakmogelijkheden. Geen groot besluit, zonder formeel vastgelegde inspraakronden. En mochten er toch nog bezwaren zijn dan waren er ge´nstitutionaliseerde bezwaarprocedures bij de Hoge Raad, of klachtenprocedures bij de sinds 1982 actieve Nationale Ombudsman. De keerzijde van de inspraak-medaille was dat besluitvormingsprocessen zo een stuk langzamer verliepen. Na verloop van tijd bekoelde het enthousiasme voor de georganiseerde inspraakronden bij veel burgers, omdat men het gevoel kreeg dat ondanks alle inspraak er toch niet geluisterd werd. Bovendien bleek inspraak ook niet alleenzaligmakend: waar de ene burger zijn gelijk kon halen, voelde de ander zich hierdoor weer benadeeld.

Aan de hand van drie thema's, stadsvernieuwing, vrouwenemancipatie en Nederland gidsland, worden de hierboven in algemene lijnen geschetste ontwikkelingen ge´llustreerd. Natuurlijk vormen deze drie thema's maar een deel van alle activiteiten op het gebied van emancipatie en democratisering in Nederland in de jaren '70 en '80.

Top


Aksieplan voor thema 2

Voor de bestudering van thema 2 volgt u onderstaand Aksieplan. De teksten, handreikingen en terugkoppeling zijn te vinden in de files die u kunt downloaden (zie bovenaan deze pagina).

Aksie 1 Lees de tekst behorende bij thema 2: Dat maak ik zelf wel uit
Aksie 2 Bekijk het aangeboden beeldmateriaal. U kiest uit het aanbod 5 foto's of 1 filmpje om nader te analyseren. Lees de handreiking: Bronnenkritiek
Aksie 3 Opdracht: Pas de bronnenkritiek toe op het gekozen beeldmateriaal
Aksie 4 Bronnen bevatten veelal meer informatie dan de maker bedoeld heeft. Lees de handreiking: Beeldanalyse
Aksie 5 Opdracht: Beschrijf wat de maker heeft willen tonen. Maak hierbij ook, indien aanwezig, gebruik van onderschriften/toelichting bij de geselecteerde beelden.
Aksie 6 Opdracht: Beschrijf welke, door de maker onbedoeld opgenomen informatie, op de door u gekozen beelden te vinden is.
Aksie 7 Om tot een juiste interpretatie van het afgebeelde te komen, heeft u vaak informatie vanuit andere, schriftelijke bronnen nodig.
Opdracht: Geef aan naar welke aanvullende informatie u op zoek zou moeten gaan om het afgebeelde zo goed mogelijk van de meest plausibele context te kunnen plaatsen om zo tot een toekenning van betekenis te kunnen komen.
Aksie 8 Leg uw analyse nog eens naast de thematekst uit het cursusmateriaal.
Opdracht: Beantwoord, ter afsluiting, de volgende vraag: Welke informatie voegt de analyse van dit beeldmateriaal toe aan de informatie die in het tekstmateriaal bij het thema is geboden?


U vindt bij de downloads als terugkoppeling voorbeelden van een uitgewerkte analyse. U kunt de foto en de film waarop de terugkoppeling wordt gegeven hier zien.

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
╗ Cultuurwetenschappen
╗ Informatica
╗ Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.