Thema 5: Informatie op het scherm, de introductie van beeldschermtechnologie gekoppeld aan computers

Inhoud

Inleiding
Aksieplan voor thema 5

Te downloaden via de downloadpagina

Thema 5, tekst
Bronnenkritiek
Beeldanalyse
Terugkoppeling film, een uitgewerkte analyse
Terugkoppeling foto, een uitgewerkte analyse


Inleiding

Techniekhistorici karakteriseren de invoering van ICT rond 1970 als een belangrijke breuklijn in de geschiedenis. Het markeert het begin van het tijdvak waarin informatietechnologie en de biotechnologie een grote doorbraak betekenen. Tegelijkertijd met deze technische vernieuwingen kwam er in de jaren zeventig een einde aan het onwrikbare geloof in vooruitgang. De invoering van automatiseringsprocessen gekoppeld aan beeldschermtechnologie bood enorm veel nieuwe mogelijkheden. Complexe ontwikkelingen konden met een klik op de muis inzichtelijke worden gemaakt. De impact op het persoonlijk leven was navenant. Al die nieuwe mogelijkheden leidden niet perse tot positieve ontwikkelingen. Er kwam bijvoorbeeld een enorme hoeveelheid aan keuzemogelijkheden, waardoor het keuzeprobleem in dezelfde mate toename. Welke ontwikkelingen waren wenselijk, in hoeverre konden we voorzien waartoe deze ontwikkelingen zouden leiden? Zo maakten de nieuwe technische mogelijkheden het mogelijk om de arbeidsproductiviteit te verhogen, maar maakten ook veel arbeid overbodig. Veel informatie stelde de burger in staat beter gefundeerd een eigen mening te formuleren, maar alles te weten maakt niet altijd gelukkiger. Communicatie werd gemakkelijker, maar wil je 24 uur per dag voor iedereen bereikbaar zijn? Informatietechnologie bood de overheid kansen haar beleid beter op de vraag af te stemmen, alleen het gedrag van haar burgers bleek niet altijd even voorspelbaar. En niet alleen de overheid kwam meer over de burger te weten. Ook het bedrijfsleven kon door inzet van nieuwe technologie steeds directer inspelen op de gedragingen van de consumenten. De Nederlandse burger stelde vaak bij de introductie van ontwikkelingen die een inbreuk op de privacy mogelijk maakten in eerste instantie kritisch op, maar legde zich vaak snel tegenover een groeiende macht van het overheidsapparaat, bedrijven en instellingen.

Wederom wordt aan de hand van een drietal thema's, namelijk de digitalisering van het dagelijks leven, de ontwikkelingen in de logistiek in distributieve sector en de introductie van enkele nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de veranderingen geschets die vooral het gevolg zijn van de introductie van computergestuurde beeldschermtechnologie. Het is een greep uit de vele technologische ontwikkelingen die in het laatste kwart van de 20e eeuw hebben plaatsgevonden.

Top


Aksieplan voor thema 5

Voor de bestudering van thema 5 volgt u onderstaand Aksieplan. De teksten, handreikingen en terugkoppeling zijn te vinden in de files die u kunt downloaden (zie bovenaan deze pagina).

Aksie 1 Lees de tekst behorende bij thema 5: Informatie op het beeldscherm
Aksie 2 Bekijk het aangeboden beeldmateriaal. U kiest uit het aanbod 1 filmpje om nader te analyseren. Lees de handreiking: Bronnenkritiek
Aksie 3 Opdracht: Pas de bronnenkritiek toe op het gekozen beeldmateriaal
Aksie 4 Bronnen bevatten veelal meer informatie dan de maker bedoeld heeft. Lees de handreiking: Beeldanalyse
Aksie 5 Opdracht: Beschrijf wat de maker heeft willen tonen. Maak hierbij ook, indien aanwezig, gebruik van onderschriften/toelichting bij de geselecteerde beelden.
Aksie 6 Opdracht: Beschrijf welke, door de maker onbedoeld opgenomen informatie, op de door u gekozen beelden te vinden is.
Aksie 7 Om tot een juiste interpretatie van het afgebeelde te komen, heeft u vaak informatie vanuit andere, schriftelijke bronnen nodig.
Opdracht: Geef aan naar welke aanvullende informatie u op zoek zou moeten gaan om het afgebeelde zo goed mogelijk van de meest plausibele context te kunnen plaatsen om zo tot een toekenning van betekenis te kunnen komen.
Aksie 8 Leg uw analyse nog eens naast de thematekst uit het cursusmateriaal.
Opdracht: Beantwoord, ter afsluiting, de volgende vraag: Welke informatie voegt de analyse van dit beeldmateriaal toe aan de informatie die in het tekstmateriaal bij het thema is geboden?


U vindt bij de downloads als terugkoppeling voorbeelden van een uitgewerkte analyse. U kunt de foto en de film waarop de terugkoppeling wordt gegeven hier zien.

Top

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
Cultuurwetenschappen
Informatica
Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.