Thema 6: Wat doen we met het groen? Diverse partijen claimen het buitengebied

Inhoud

Inleiding
Aksieplan voor thema 6

Te downloaden via de downloadpagina

Thema 6, tekst
Bronnenkritiek
Beeldanalyse
Terugkoppeling film, een uitgewerkte analyse
Terugkoppeling foto, een uitgewerkte analyse


Inleiding

In 1966 verscheen de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening. In deze nota werden voor het eerst ideeŽn voor de inrichting van Nederland op nationale schaal geformuleerd. Na de oorlog kampte Nederland met woningnood, mede veroorzaakt door een sterke bevolkingsgroei en de trend dat steeds minder mensen een woning deelden. De woningnood werd bestreden met grote gemeentelijke woningbouwprogramma's. De landelijke overheid wilde door het opstellen van een nationaal plan structuur aanbrengen in deze ontwikkelingen. Een van de hoofddoelen van de Tweede Nota was het behoud van het onderscheid stad-platteland. Door de massale trek uit de grote steden was een proces van suburbanisatie op gang gekomen, waarbij de open ruimte tussen met name de grote steden in de Randstad in gevaar dreigde te komen. Met de slogan 'open steden in een open landschap' koos de overheid voor 'gebundelde deconcentratie'. Op deze wijze probeerden de beleidsmakers de verstedelijking te concentreren in een aantal aangewezen groeikernen. Dit beleidsstreven kwam niet toevalligerwijs in een tijd op waarin een toenemend beslag op de groene ruimte gelegd werd. De stedeling trok in zijn toenemende vrije tijd naar buiten, het aanbod aan recreatieplassen, campings, fiets- en wandelpaden groeide mee. Nieuwbouwwijken, recreatieterreinen, behoud van natuur vormden in toenemende mate een bedreiging voor het agrarisch gebruik van de groene ruimte. In de afgelopen decennia was dit gebied als gevolg van de ruilverkavelingen meer en meer getransformeerd tot een efficiŽnt productiegebied. Schaalvergroting, mechanisatie, rationalisering van bedrijfsprocessen hadden geleid tot grote percelen, recht toe recht aan, waarbij menig kronkelend weggetje, sloot of houtwal, het veld had moeten ruimen. Vele kleine boeren op met name de zandgronden hadden gekozen voor diversificatie van hun bedrijf door te zoeken naar neveninkomsten, of hadden de stap gezet richting bio-industrie. Deze niet grondgebonden productiewijze, maakte het voor hen mogelijk om ondanks een tekort aan land, toch het bedrijf uit te breiden en rendabel te houden. Zo werd door onze wijze van wonen, werken, recreŽren, en (agrarisch) grondgebruik een steeds groter beslag op de open ruimte gelegd, waarbij het milieu in toenemende mate onder druk kwam te staan. Langzaam aan groeide het milieubesef en kwam naast de veel oudere natuurbeschermingsorganisaties ook de milieubeweging op.

Aan de hand van drie thema's, de aanleg van nieuwbouwwijken en industrieterreinen, enkele gevolgen voor het milieu en het ontstaan van de milieubeweging wordt de aantasting van de groene ruimte in de jaren zeventig en tachtig in grove penseelstreken geschetst. Het is een greep uit een veel groter geheel aan ontwikkelingen die op dit terrein hebben plaatsgevonden.

Top


Aksieplan voor thema 6

Voor de bestudering van thema 6 volgt u onderstaand Aksieplan. De teksten, handreikingen en terugkoppeling zijn te vinden in de files die u kunt downloaden (zie bovenaan deze pagina).

Aksie 1 Lees de tekst behorende bij thema 6: Wat doen we met het groen?
Aksie 2 Bekijk het aangeboden beeldmateriaal. U kiest uit het aanbod 5 foto's, 5 kaarten of juist een combinatie van foto's en kaartmateriaal of 1 filmpje om nader te analyseren. Lees de handreiking: Bronnenkritiek
Aksie 3 Opdracht: Pas de bronnenkritiek toe op het gekozen beeldmateriaal
Aksie 4 Bronnen bevatten veelal meer informatie dan de maker bedoeld heeft. Lees de handreiking: Beeldanalyse
Aksie 5 Opdracht: Beschrijf wat de maker heeft willen tonen. Maak hierbij ook, indien aanwezig, gebruik van onderschriften/toelichting bij de geselecteerde beelden.
Aksie 6 Opdracht: Beschrijf welke, door de maker onbedoeld opgenomen informatie, op de door u gekozen beelden te vinden is.
Aksie 7 Om tot een juiste interpretatie van het afgebeelde te komen, heeft u vaak informatie vanuit andere, schriftelijke bronnen nodig.
Opdracht: Geef aan naar welke aanvullende informatie u op zoek zou moeten gaan om het afgebeelde zo goed mogelijk van de meest plausibele context te kunnen plaatsen om zo tot een toekenning van betekenis te kunnen komen.
Aksie 8 Leg uw analyse nog eens naast de thematekst uit het cursusmateriaal.
Opdracht: Beantwoord, ter afsluiting, de volgende vraag: Welke informatie voegt de analyse van dit beeldmateriaal toe aan de informatie die in het tekstmateriaal bij het thema is geboden?


U vindt bij de downloads als terugkoppeling voorbeelden van een uitgewerkte analyse. U kunt de foto en de film waarop de terugkoppeling wordt gegeven hier zien.

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
Ľ Cultuurwetenschappen
Ľ Informatica
Ľ Natuurwetenschappen
Ľ www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.