null Open bachelor Algemene cultuurwetenschappen

Open bachelor Algemene cultuurwetenschappen

  • Cultuurwetenschappen
  • 180 EC
Ben je in het verleden aan een universitaire studie begonnen en heb je deze misschien (nog) niet kunnen afronden? Wil je je kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kun je via deze Open bachelor behaalde studiepunten van een - inhoudelijk niet aan Cultuurwetenschappen verwante - opleiding verzilveren. Op die manier kun jet versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar keuze.
 
De voordelen van het programma
- Faculteiten: Omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open universiteit een Open bachelor aanbieden, kun je een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk wél samenhang vertonen.
 
- Verbreding: Binnen het programma kun je in het verbredingspakket voor 40 studiepunten eerder behaalde studiepunten op wo-niveau inbrengen. (Het is mogelijk dit pakket met 15 studiepunten van de vrije ruimte uit te breiden.) De cursussen die je in het verbredingspakket wilt opnemen, moeten een inhoudelijke eenheid vormen. Dus heb je eerder een wo-opleiding gevolgd die niet verwant is met Algemene cultuurwetenschappen, dan kun je de daar behaalde studiepunten (40 tot maximaal 55 studiepunten) inbrengen ongeacht of je die eerdere studie hebt afgerond.
 
- Vrijstellingen: Voor eerder behaalde universitaire studiepunten kun je binnen het programma vrijstelling aanvragen.
 
- Kwaliteit: Je kunt kiezen uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor je goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel ingebrachte elders en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.
 
- Trajecten: In plaats van dat  je(deels) zelf het programma samenstelt, bestaat binnen Algemene cultuurwetenschappen ook een vastgesteld traject, namelijk de Beleidsvariant. Deze bestaat uit een combinatie van OU-cursussen Management- en Rechtswetenschappen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit programma is bedoeld voor studenten die een brede wo-bacheloropleiding willen volgen. Heb je al een (gedeeltelijke) wo-opleiding afgerond, kun je (onder voorwaarden) voor maximaal 55 studiepunten eerder afgeronde wo-vakken inbrengen.

Kunst en cultuur studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
  • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
  • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
  • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
  • je studie verkorten met vrijstellingen
  • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
  • studieadvies op maat
  • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)
Dit programma kenmerkt zich door een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen met verbreding van vakken van andere wetenschapsgebieden. Er zijn voor het verbredingspakket verschillende keuzemogelijkheden. De combinatie van meerdere studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter. 

Voordat je met dit programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Het formulier en meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vind je hier.

Opbouw

De Open bachelor Algemene Cultuurwetenschappen (180 studiepunten) bestaat uit:
• Propedeuse (60 studiepunten)
• Postpropedeuse: 
- Disciplinaire verdieping (25 studiepunten)
- Multidisciplinaire verbreding (15 studiepunten)
- Interdisciplinaire integratie (10 studiepunten)
- Verbredingspakket (40 studiepunten)
- Vrije ruimte óf aanvulling op verbredingspakket (15 studiepunten)
• Afstudeertraject (15 studiepunten).

Kwartielen

 
Propedeuse (60 studiepunten)
CB0004 Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen
CB0702 Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken
CB0802 Inleiding kunstgeschiedenis 2: Historisch overzicht
CB0404 Inleiding letterkunde
CB0502 Inleiding cultuurgeschiedenis 1: Europa in het ancien regime (1450-1800)
CB0602 Inleiding cultuurgeschiedenis 2: De Nederlandse republiek (1500-1800)
CB3602 Inleiding in de filosofie 1
CB3702 Inleiding in de filosofie 2
CB0012 Academisch schrijven
CB1302 Americana. Europese reflecties op Amerika na 1900
Structuur van de postpropedeuse (120 studiepunten):
Disciplinaire verdieping: 25 studiepunten (1 discipline kiezen uit 4)
Multidisciplinaire verbreding: 15 studiepunten (kiezen uit minimaal 2 andere disciplines + eventueel Het cultuurwetenschappelijk debat)
Interdisciplinaire integratie: 10 studiepunten
Verbredingspakket: 40 studiepunten
Vrije ruimte óf aanvulling op verbredingspakket: 15 studiepunten
Afstudeertraject: 15 studiepunten
Verdieping Cultuurgeschiedenis
CB1402 De schouders eronder en vooruit! Nederland 1948-1973
CB1502 Naties, staten en nationalisme. Europa vanaf 1800
CB5102 of CB5202 Perspectieven op Nederland
CB1702 Historische beeldvorming. Visuele cultuur en geschiedenis
CB3902 De nieuwe mens. Een nieuwe visie op Nederland rond 1900
   
Verdieping Kunstgeschiedenis
CB1902 De Italiaanse renaissance 1300-1600
CB1802 De Gouden Eeuw. De kwestie Rembrandt
CB0402 Kabinetten, galerijen en musea
CB4002 Oude kunst. Feiten en visies
CB4102 Moderne kunst. Feiten en visies
Verdieping Letterkunde
CB2002 Literatuurwetenschap
CB2102 Dichter bij de poëzie
CB3302 Bewerkte boeken
CB4202 Literatuur in de multiculturele samenleving
CB5002 Literaire kritiek. Theorie en praktijk
Verdieping Filosofie
CB2302 Ethiek
CB2502 Filosofie in literatuur
CB2402 Hermeneutiek
CB4302 Analytische filosofie
CB4402 Cultuurfilosofie
Interdisciplinaire integratie (10 studiepunten kiezen uit 25)
CB0614 Veranderend verleden. De dynamiek van herinnering en verbeelding
CB2802 Oordelen over cultureel erfgoed
CB4502 Steden in beweging. Invloeden van migratie in kunst en cultuur
CB2902 Cultuurwetenschappelijke seminars
Afstudeeronderdeel (15 studiepunten)
CB9906 Onderzoekspracticum: bachelorscriptie
 

Studieduur

Indicatie bij een studietempo van 30 EC (840 studie-uren) per jaar van 44 weken (19 uur per week) en zonder vrijstelling:
propedeuse 2 jaar
postpropedeuse 4 jaar.
 
Indicatie bij een studietempo van 15 EC (420 studie-uren) per jaar van 44 weken (10 uur per week) en zonder vrijstelling:
propedeuse 4 jaar
postpropedeuse 8 jaar.

Begeleiding

Standaardbegeleiding (telefonisch of e-mail) en elektronische begeleiding via de digitale leeromgeving. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Zie hiervoor de betreffende cursussites.

Aanmelden

Nadat je van de Commissie voor de Examens een toelatingsbeschikking voor je Open bachelor hebt ontvangen, meld je je per cursus aan. Lees meer over aanmelden.

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De keuzemogelijkheden binnen de Open bachelor zijn groot. De Commissie voor de Examens dient vooraf goedkeuring voor elk programma te geven. Er gelden specifieke toetsingscriteria die staan beschreven in de regeling van de Open bachelorprogramma's. Hier vind je het aanvraagformulier.
 
NB: Je kunt voordat je een officieel toelatingsverzoek indient een vooradvies aanvragen om een indicatie te krijgen van hoe je programma er uit komt te zien (onder voorbehoud). Stuur hiervoor een mail aan studieadvies.cultuur@ou.nl.

Vrijstelling

Je kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen voor cursussen binnen het facultaire programma (totale omvang 125 studiepunten) en voor de vrije ruimte (totale omvang 15 studiepunten).

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Fiscale aftrekbaarheid

Wanneer je studeert voor je huidige of toekomstige baan kun je mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden.

Diploma

Afronding van dit programma leidt tot een getuigschrift gelijkwaardig aan de reguliere bachelor. 
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied.
Wil je op grond van uw getuigschrift Open bachelor Algemene cultuurwetenschappen doorstromen naar onze masteropleiding? Neem dan contact op met onze onderwijsadviseur om te informeren naar de voorwaarden die daaraan gesteld worden: studieadvies.cultuur@ou.nl.

Titel

Bachelor of Arts (BA). Deze titel is internationaal erkend.