null Verkorte bacheloropleiding Psychologie

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Verkorte bacheloropleiding Psychologie
  • Psychologie
  • 95 EC
Met een hbo- of wo-bachelor naar de mastervariant klinische psychologie? De verkorte bacheloropleiding is een opleiding die na afronding een wo- bachelorgetuigschrift oplevert en rechtstreeks toelating geeft tot de mastervariant klinische psychologie. Met een verkorte bacheloropleiding en aansluitend de mastervariant klinische psychologie kunt u na uw afstuderen in aanmerking komen voor de Basisaantekening psychodiagnostiek en de Verklaring vooropleiding die nodig is voor de toelatingsprocedure tot de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.
 
In de verkorte bacheloropleiding legt u de basis voor uw onderzoeksvaardigheden, breidt u diverse psychologische gespreksvaardigheden uit en legt u een solide theoretische basis om in de masteropleiding goed beslagen ten ijs te komen. Er is uitgebreid aandacht voor de klinische, cognitieve en neuropsychologische theoretische onderbouwing. U sluit de opleiding af met een bachelorthesis, waarin u leert om wetenschappelijke artikelen te beoordelen en u het proces doorloopt van het uitvoeren en verslaan van een empirisch onderzoek.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De verkorte bacheloropleiding is bedoeld voor studenten die een wo-bachelor in de psychologie willen halen en vervolgens willen doorstromen naar de mastervariant klinische psychologie. De verkorte bacheloropleiding maakt deel uit van het traject om na de mastervariant klinische psychologie deel te kunnen nemen aan de toelatingsprocedure voor de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.
 
Studenten die een opleiding hebben afgerond in de volgende richtingen komen in aanmerking voor deelname aan de verkorte bacheloropleiding:
 
HBO:
Psychologie, Creatieve therapie (drama, muziek, beeldend, dans, psychomotorische therapie/bewegingsagogie), Culturele en maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Medische hulpverlening, Pedagogiek, Personeel en arbeid/Personeel en organisatie, Sociaal-pedagogische hulpverlening, Social Work (met major CMV, MWD of SPH), Toegepaste gerontologie, Verloskunde, Verpleegkunde.

WO-bachelor:
Algemene gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Geneeskunde.
 
Professionele bachelor (Vlaamse opleidingen):
Sociaal werk (richtingen Algemene opleiding, Kunst- en cultuurbemiddeling, Maatschappelijk werk, Maatschappelijke advisering, Personeelswerk, Sociaal-cultureel werk), Orthopedagogie, Toegepaste psychologie, Gezinswetenschappen, Sociale readaptatiewetenschappen, Verpleegkunde.

Opbouw

De opleiding is zodanig gestructureerd dat het mogelijk is om in 2,5 jaar uw verkorte bacheloropleiding af te ronden.

Kwartielen

De Verkorte bacheloropleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk in het Jaarrooster Verkorte bacheloropleiding psychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
Verplichte cursussen
PB0112 Ontwikkelingspsychologie
PB0502 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
PB0412 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB0602 Biologische grondslagen: cognitie
PB0104 Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie
PB1302 Wetenschapsfilosofie
PB0812 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
PB1212 Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie
PB1712 Onderzoekspracticum longitudinaal onderzoek
PB1502 Test- en toetstheorie
PB1112 Psychologische gespreksvoering
PB9906 Bachelorthesis
 
Minor arbeids- en organisatiepsychologie
PB1802 Proactiviteit op het werk: een psychologisch perspectief
PB2302 Organisatiepsychologie
PB2402 Inleiding in conflicthantering en mediation
 
Minor gezondheidspsychologie
PB2502 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
PB2202 Adolescentiepsychologie
PB2702 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving
 
Minor klinische psychologie
PB2002 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
PB2102 Ouderenpsychologie
PB2602 Seksuologie
 
Minor levenslooppsychologie
PB2102 Ouderenpsychologie
PB2202 Adolescentiepsychologie
PB2602 Seksuologie
 

Studieduur

In deeltijd is het mogelijk de opleiding in 2,5 jaar af te ronden. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie en wenst u meer flexibiliteit, dan spreekt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af. 

Begeleiding

Cursussen die starten in een vast kwartiel worden gedurende het kwartiel begeleid. Bij cursussen waarvoor u het gehele jaar kunt aanmelden, kunt u per e-mail vragen stellen aan de docent of aan medestudenten in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten

Bij de onderzoekspractica kunt u deelnemen aan bijeenkomsten (facultatief). Wij raden u dringend aan om deze bijeenkomsten te volgen. Bij sommige vakken zijn er verplichte bijeenkomsten, bijvoorbeeld bij het vak Psychologische gespreksvoering en de keuzevakken Inleiding in conflicthantering en mediation of Seksuologie.

Tentaminering

Tentameninformatie treft u aan bij de afzonderlijke cursusbeschrijvingen.

Studiecentra

Tijdens de tentamens en de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van diverse studiecentra in Nederland. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Aanmelden

Wanneer u wilt starten met de verkorte bachelor, kunt u contact opnemen met de studieadviseurs. Zij gaan na of u op basis van uw vooropleiding de verkorte bachelor mag volgen of dat u in aanmerking komt voor vrijstelling binnen de bacheloropleiding. Ook de studieplanning kan worden besproken indien u wenst af te wijken van het jaarrooster. 
Vervolgens kunt u de vrijstelling aanvragen (zie kopje Vrijstelling). Nadat u de vrijstellingsbeschikking heeft ontvangen, kunt u zich aanmelden voor cursussen. 
Aanmelden voor de verkorte bacheloropleiding kan door aan te melden voor de bacheloropleiding Psychologie en direct een vrijstelling aan te vragen. 
Lees meer over aanmelden.

Starten

De opleiding start jaarlijks in september. Tussentijds instromen is alleen mogelijk in overleg met een studieadviseur.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de studie gebruikt worden.

Vrijstelling

Vrijstelling voor onderdelen van de verkorte bacheloropleiding is slechts mogelijk indien u tijdens uw vooropleiding relevante wo-bachelor of wo-mastervakken in de psychologie hebt afgerond. U krijgt dan een programma op maat. Afgestudeerde studenten van de opleiding hbo psychologie krijgen de vakken Ontwikkelingspsychologie, Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie en Test- en toetstheorie vrijgesteld. Lees hier meer over vrijstelling aanvragen.

Collegegeld

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Wat kun je met jouw diploma?

Na de verkorte bacheloropleiding wordt u toegelaten tot de mastervariant Klinische psychologie. Na deze masteropleiding kunt u gaan werken als psycholoog, onderzoeker, beleidsmedewerker, trainer, coach etc. Werkgebieden zijn o.a.de intramurele en ambulante geestelijke gezondheidzorg, algemene gezondheidszorg, universiteiten, onderzoeksinstituten, justitie, politie en leger. Houd er rekening mee dat u voor sommige beroepen een BIG-registratie moet hebben. U kunt na de masteropleiding (met mastervariant Klinische psychologie) deelnemen aan de toelatingsprocedure voor o.a. de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de verkorte bacheloropleiding ontvangt u een cursuscertificaat. Tevens ontvangt u na afronding van alle cursussen het BSc getuigschrift.

Titel

Bachelor of Science (BSc).

Contact

Vragen over de Verkorte bacheloropleiding kunt u stellen aan de studieadviseurs via psychologie@ou.nl.

Accreditatie

Alle cursussen uit de verkorte bacheloropleiding maken onderdeel uit van de bacheloropleiding psychologie. Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).