ALG_diversiteit_inclusie_head_large.jpg

Strategie en werkplan 2022-2023


Het werkplan diversiteit en inclusie 2022-2023 is gericht op de beleidsdoelstellingen die de Open Universiteit stelt voor diversiteit en inclusie. Op basis van organisatiebrede input van medewerkers en studenten, zijn prioritaire acties bepaald op vlak van HR, onderwijs en communicatie. Acties gericht op taalbeleid, digitale en fysieke toegankelijkheid en bewustwording op deze drie domeinen zijn onderdeel van het plan.

Voor de duur van dit werkplan is een Diversity office ingericht. Het Diversity office coördineert de uitvoering en opvolging van deze acties. Op basis van een evaluatie zal een voorstel uitgewerkt worden ter continuering van de activiteiten vanaf 1 september 2023.

Ambities HR

Gericht op doelstellingen:

 • Waarborgen van het bewustzijn van en het draagvlak voor diversiteit en inclusie binnen de universiteit.
 • Realiseren van een inclusief, open en veilig werkklimaat voor een diversiteit aan medewerkers.

Onderstaande acties zijn gerealiseerd op 1 september 2023:

 • Er is een nieuwe standaard wervingstekst beschikbaar voor vacatures, opgesteld vanuit het oogpunt een open en veilig werkklimaat te stimuleren voor een diversiteit aan medewerkers.
 • Medewerkers die een centrale rol spelen in werving en selectie hebben een training gevolgd ten aanzien van biaspreventie en bewustwording voor diversiteit en inclusie in werving en selectie. Een korte instructie is permanent beschikbaar voor alle leden van een sollicitatiecommissie.
 • De streefpercentages van het gendergelijkheidsplan worden opgevolgd.
 • Diversiteit & inclusie is ingebed in de leiderschapsprogramma’s.
 • Op basis van bestaande regelingen wordt een gedragscode met omgangsregels opgesteld en onder de aandacht gebracht van alle medewerkers.

Ambities Onderwijs

Gericht op doelstellingen:

 • Waarborgen van het bewustzijn van en het draagvlak voor diversiteit en inclusie binnen de universiteit.
 • Realiseren van een inclusieve, open en veilige studie- en leeromgeving voor een diversiteit aan studenten.
 • Nieuw bama en post-initieel onderwijs ontwikkelen teneinde de maatschappelijke discussie over en uitvoering van D & I-beleid verder te brengen.

Onderstaande acties zijn gerealiseerd op 1 september 2023:

 • In het kader van docentprofessionalisering heeft een seminar plaatsgevonden over do’s en dont’s voor diversiteit en inclusie in het onderwijs.
 • Voor alle docenten is een lijst beschikbaar met handvaten ('must-haves' en 'nice-to-haves') op vlak van diversiteit en inclusie voor de onderwijsontwikkeling en - organisatie van cursussen en tentamens.
 • Diversiteit en inclusie zijn onderdeel van cursusevaluaties.
 • Onderzocht is of, en op welke wijze, een taaltoets en bijhorende ondersteuning ter voorbereiding en remediëring kan bijdragen aan het wegwerken van een taalachterstand bij studenten.
 • De haalbaarheid van een pre-academische module ter bevordering van studiesucces en een soepele overgang van voorgaand naar universitair onderwijs is onderzocht.
 • Alle digitale individuele tentamens (DIT) en digitale groepstentamens (DGT) worden anoniem beoordeeld.
 • Onderzoek naar de start van een masteropleiding diversiteit en inclusie is afgerond per september 2023.
 • De pilot van het buddyprogramma voor studenten met een functiebeperking is afgerond.

Ambities communicatie

Gericht op doelstellingen:

 • Waarborgen van het bewustzijn van en het draagvlak voor diversiteit en inclusie binnen de universiteit.
 • Realiseren van een inclusieve, open en veilige studie- en leeromgeving voor een diversiteit aan studenten.
 • Realiseren van een inclusief, open en veilig werkklimaat voor een diversiteit aan medewerkers.

Onderstaande acties zijn gerealiseerd op 1 september 2023:

 • Er heeft een scan op vlak van diversiteit en inclusie plaatsgevonden van de huisstijl, beeldvorming en marketing, met aanpassingsvoorstellen.
 • Bij voorlichtingsactiviteiten presenteert de Open Universiteit zich nadrukkelijk als een diverse en inclusieve universiteit door beeldmaterieel, inhoud van de activiteiten en keuze van voorlichters.
 • Doorheen het academisch jaar 2022-2023 heeft een open reeks van workshops en seminars op vlak van diversiteit en inclusie voor alle medewerkers plaatsgevonden.