Bachelor Rechtsgeleerdheid
Rechtswetenschappen | 180 EC | 2016-2017
Code BNR
In deze opleiding ontwikkelt u kennis, inzicht en vaardigheden in de fundamentele beginselen van het recht. U leert omgaan met een wettenbundel, jurisprudentie en kamerstukken te lezen en rechtsregels op feiten toe te passen. Bovendien besteden we ruim aandacht aan juridische en schriftelijke taalbeheersing. U maakt kennis met alle rechtsgebieden: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht en internationaal Europees recht. Zodat u straks optimaal invulling kunt geven aan uw werk als jurist, of dat nu in de rol van adviseur, raadsman of bemiddelaar is. U kunt ook een verdiepingsslag maken op diverse disciplines, middels een ruim aanbod aan cursussen.

Algemeen

Introductie

De opleiding is gedeeltelijk vernieuwd en bestaat nu uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Rechtsgeleerdheid wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In het maatschappelijk verkeer komt het recht overal terug, in het openbare maar ook in het privéleven van mensen. De jurist kan hierbij adviseur, raadsman of bemiddelaar zijn. Uiteenlopende zaken en problemen moet hij daarom vanuit meerdere perspectieven bekijken om zich een oordeel te vormen over wat het recht zegt maar ook over wat de redelijkheid gebiedt.
Om op te leiden tot een goed jurist moet de juridische opleiding aan hoge eisen voldoen. In de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid komen alle hoofdvakken van het recht aan bod, te weten: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht en internationaal en Europees recht. Het programma bevat ook cursussen die recht en regelgeving in een theoretisch en maatschappelijk perspectief plaatsen. Ten slotte is er aandacht voor vaardigheden zodat u als competent jurist kunt werken.

Beschrijving

De bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid kenmerkt zich door een algemene, brede vorming. De propedeuse heeft een inleidend karakter, de post-propedeuse zorgt voor verdieping van kennis en inzicht. De eerste cursus Inleiding recht vormt het kennismakingstraject waarin u kennis, inzicht en vaardigheden in de fundamentele beginselen van het recht, het omgaan met een wettenbundel, het lezen van jurisprudentie en kamerstukken, het toepassen van rechtsregels op feiten en juridische schriftelijke taalbeheersing. Met ingang van september 2016 wordt een groot deel van de propedeusecursussen in vernieuwde vorm aangeboden, met geïntegreerd vaardighedenonderwijs, vaste startmomenten en meer aandacht voor studielast en begeleiding.
De opleiding vervolgt met een inleiding in de rechtsgebieden strafrecht, privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht en internationaal recht. U leert het recht plaatsen in zijn maatschappelijke en historische context. Daarnaast leert u juridische problemen uit de diverse rechtsgebieden op te lossen en het antwoord juridisch correct te formuleren. In de opleiding kunt u een aantal modulen zelf invullen, de zogeheten vrije ruimte. U sluit de opleiding af met een bachelor essay en een integratief practicum waarin verschillende juridische vaardigheden binnen diverse rechtsgebieden aan bod komen. 
Voor de ideale studeervolgorde – afhankelijk van uw tempo en data van groepsbegeleiding en tentamens – raadpleegt u de studiegids. Hoewel wij u aanraden de aanbevolen volgorde te hanteren, staat het u voor de meeste cursussen vrij daarvan af te wijken en uw eigen weg te gaan. Houdt u bij uw eigen planning dan wel rekening met de data van de tentamens en eventueel begeleidingsbijeenkomsten. 
Met de studieadviseur kunt u tevens een studiepad afstemmen, afgestemd op het door u gewenste tempo, met de mogelijkheid uw voortgang te monitoren en ondersteund te worden bij het vasthouden van een gestaag studietempo.

Competenties

De bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid biedt:
… overzicht van en inzicht in de hoofdgebieden van het recht en hun onderlinge samenhang;
… het vermogen om maatschappelijke problemen of belangen te ‘vertalen’ in een verdedigbaar juridisch betoog;
… het vermogen om, op academisch niveau, een juridisch betoog op te zetten of te weerleggen;
… de mogelijkheid om juridische vaardigheden zoals mondeling en schriftelijk argumenteren te ontwikkelen en te oefenen.

Titel

Bachelor of Laws (LLB).
Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Getuigschrift bachelor.

Studieduur

Indicatie bij een studietempo van ca. 25 studiepunten per jaar en zonder vrijstelling:
propedeuse 2,5 jaar
postpropedeuse 4,5 jaar.
Eén studiepunt staat voor ongeveer 28 uur studiebelasting.

Aanmelden

Toelichting inschrijving

Bij een bacheloropleiding schrijft u per cursus in. Voor cursussen met een vast startmoment kunt u zich inschrijven tot 2 weken voor aanvang van de cursus. Inschrijven na dit startmoment is niet meer mogelijk.

Vrijstelling

Heeft u in het verleden een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan komt u in aanmerking voor vrijstelling. Lees meer....

Startmoment

U kunt met de meeste cursussen (variabele cursussen) op elk gewenst moment starten. Sommige cursussen hebben echter een vast startmoment (vaste cursussen) en inschrijven na dit startmoment is niet meer mogelijk. Houdt u bij uw planning rekening met deze startmomenten en de data van de tentamens en eventuele begeleidingsbijeenkomsten van de variabele cursussen.
De opleiding start met de cursus Inleiding recht, met een vast startmoment in augustus en in februari.
 

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

De opleiding is gedeeltelijk vernieuwd en bestaat nu uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Rechtsgeleerdheid wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding (telefonisch of e-mail), elektronische begeleiding via de digitale leeromgeving. Veel cursussen hebben tevens begeleidingsbijeenkomsten in regionale studiecentra. De vaste cursussen bevatten meestal verplichte (online) begeleidingsonderdelen in het kwartiel waarin zij staan ingeroosterd. Of en waar er begeleidingsbijeenkomsten zijn wordt per cursus aangegeven op de cursussites en studieaanbod. Afhankelijk van de cursus ook groepsbijeenkomsten en landelijke studiedagen.

Samenstelling

Toelichting samenstelling

De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten verdeeld over twee fasen:
propedeuse (60 studiepunten)
postpropedeuse (120 studiepunten).

Samenstelling

Propedeuse Verplichte cursussen (43,6 studiepunten)
RB0004 Inleiding recht
RB0002 Inleiding staatsrecht
RB0102 Inleiding bestuursrecht
RB0104 Inleiding strafrecht
R02132 Inleiding privaatrecht
RB0202 Inleiding internationaal recht
 
Propedeuse Gebonden keuzeblok (17,2 studiepunten kiezen uit 21,5) 
R25131 Recht en samenleving
R28231 Rechtsfilosofie
R26131 Juridische vaardigheden 1
R04121 Recht als wetenschap
R12221 Rechtsgeschiedenis 1
 
Postpropedeuse (86 studiepunten)
R04272 Overeenkomstenrecht
R35281 Aansprakelijkheidsrecht
R22252 Goederenrecht
R06291 Rechtspersonenrecht 1
R16262 Constitutioneel recht
R36252 Bestuursrecht
R17361 Grondrechten
R38282 Materieel strafrecht
R37292 Formeel strafrecht
R16361 Rechtsbescherming tegen de overheid
R26261 Burgerlijk procesrecht
R17271 Personen- en familierecht
R73211 Juridische gespreksvaardigheden
R14211 Europees recht
 
Vrije ruimte (20,3 studiepunten)
De vrije ruimte kan worden ingevuld met overige cursussen uit het OU-aanbod en/of met één of meer van onderstaande cursussen:
R40311 Open module 1
R42312 Open module 2
R41211 Zomerschool: Recht in Europa
R27341 Verzekeringsrecht
R07391 Rechtspersonenrecht 2
R15211 Inleiding criminologie
R23221 Rechtsgeschiedenis 2: Romeins recht
R32322 Belastingrecht
R60311 Sociale zekerheidsrecht
R01341 Arbeidsovereenkomstenrecht
 
Eindopdracht (12,9 studiepunten)
R49312 Integratiepracticum
R13221 Bachelor Essay
 

Meer info

Contactpersonen

U kunt met uw vragen terecht bij onze onderwijsadviseurs Monique Slangen en Cleo Merckx via info@ou.nl. Met vragen omtrent uw studieplanning kunt u terecht bij onze studieadviseur Leonie Boon-Daalmeijer via ldm@ou.nl.