Master Psychology - variant Gezondheidspsychologie
Psychologie | 60 EC
Code MAPGZ
Deze wetenschappelijke opleiding biedt een uitgebreide inhoudelijke verdieping op eerder door u opgedane kennis en vaardigheden uit de bacheloropleiding op het vlak van onderzoek, diagnose en interventie. Ook loopt u stage om ervaring op te doen met het werk en de taak van een psycholoog in een beroepssituatie. U wordt verder nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van onderzoek van de wetenschappelijke staf. Als afgestudeerde master opereert u zo theoretisch op hoog niveau, maar heeft u tegelijk het vermogen om de theorie in praktijk te brengen. 
Gezondheidspsychologie biedt u goede toekomstmogelijkheden in praktijk en onderzoek. Geïnteresseerd in het onderzoek dat wij doen? Bekijk onze onderzoekspagina.

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Gezondheidspsychologie 2017-2018 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In de Master Gezondheidspsychologie bestudeert u hoe gedrag van mensen samenhangt met gezondheid en ziekte en waardoor dit gedrag wordt veroorzaakt. De studie richt zich op het beïnvloeden van gedrag dat de gezondheid in gunstige of ongunstige zin kan beïnvloeden. U leert hoe u mensen kunt stimuleren gezonder te leven en mee te werken aan vroegtijdig opsporing van ziekte, en hoe u patiënten het beste kunt begeleiden in het optimaal leren omgaan met alle aspecten van hun ziekte. Gezondheidspsychologie is gericht op primaire, secundaire en tertiaire preventie; het voorkomen van ziekte, het vroegtijdig ontdekken van ziekte en, indien nodig, het optimaal functioneren met een ziekte.

Beschrijving

Na afronding van de master gezondheidspsychologie kunt u op planmatige en theoretisch goed onderbouwde wijze gezondheidsbevorderende interventies ontwerpen, in de praktijk (doen) toepassen en evalueren. Het kan bijvoorbeeld gaan om het bevorderen van lichamelijke activiteit, preventie van pesten, bevorderen van deelname aan borstkanker screening, en herstel na kanker. Inhoudelijk hebt u brede empirische, theoretische en praktische kennis over uiteenlopende onderwerpen zoals:
− Wat de rol is van omgeving en motivatie bij gezondheidsgedrag.
− Hoe eHealth kan bijdragen aan het bevorderen van gezondheid (patiëntenportals,apps). 
− Hoe patiënten omgaan met een (chronische) ziekte.
U sluit de opleiding af met een afstudeeronderzoek op één van bovengenoemde thema’s binnen de onderzoeksvelden van de begeleiders. De masteropleiding bestaat uit 14 modulen. Onder het tabblad ‘samenstelling’ vindt u informatie over de modulen.
 
Goede aansluiting met vervolgopleidingen
De studie gezondheidspsychologie zet de deur open naar vervolgopleidingen als:
- postmasteropleidingen tot gezondheidszorg(GZ)psycholoog of psychotherapeut (BIG-geregistreerde beroepen)
- NIP-registraties psycholoog van arbeid en gezondheid, psycholoog-trainer en kinder- en jeugdpsycholoog
- vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker.
De afstudeerrichting gezondheidspsychologie biedt tevens de mogelijkheid tot het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Na het afronden van deze opleiding kunt u als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging NIP. Hier vindt u een aantal videofragmenten waarin de docenten gezondheidspsychologie meer vertellen over de opleiding.

Bedoeld voor

Deze masteropleiding is bedoeld voor iedereen die een wetenschappelijke bacheloropleiding in de psychologie heeft afgerond. De opleiding bereidt u voor op het werken in multidisciplinaire teams van verschillende instellingen in de (geestelijke) gezondheidszorg, overheidsinstellingen, of als zelfstandig gezondheidszorgpsycholoog. Zie ook Arbeidsperspectief.

Competenties

Tijdens de opleiding doet u kennis op, leert u vaardigheden aan en ontwikkelt u competenties ten behoeve van het professioneel handelen en ten behoeve van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op diverse domeinen. U ontwikkelt kennis van, inzicht in en reflecteert kritisch op psychologische vraagstukken, U bestudeert theorieën en hun onderlinge samenhang, u ontwikkelt de voor de psychologie relevante onderzoeksmethoden en diagnostiek en interventies, u stelt zelfstandig rapportages op en u bent op de hoogte van de beroepsethische regels.

Arbeidsperspectief

De studie gezondheidspsychologie biedt goede toekomstmogelijkheden. Beroepen waaraan u onder meer kunt denken zijn:
− gezondheidscoach bij een bedrijf of in eigen praktijk
− psycholoog in een ziekenhuis (bijv. medische psychologie, mogelijk aanvullende GZ-opleiding nodig)
− ontwikkelaar van voorlichtingsmateriaal bijvoorbeeld bij KWF kankerbestrijding
− trainer bij een arbodienst
− psycholoog in de ouderenzorg
− adviseur of consultant voor gemeenten of grote bedrijven zoals zorgverzekeraars
− beleidsmedewerker/coördinator bij bijvoorbeeld GGD, RIAGG, of Voedingscentrum
− onderzoeker bij een universiteit of onderzoeksinstituut (RIVM, TNO, CBS, NIVEL).

Titel

Master of Science (MSc).

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie, dan volgt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studiepad.

Aanmelden

Startmoment

Deze opleiding kan gestart worden in september, februari en mei.
U kunt gedurende het gehele jaar een adviesgesprek aanvragen.

Aanmelden en inschrijven

Wanneer u wilt starten met de masteropleiding dan meldt u zich eerst aan voor een telefonisch adviesgesprek. Tijdens het gesprek wordt gekeken of u op basis van uw vooropleiding toegelaten kunt worden tot de mastervariant van uw keuze. Als toelating mogelijk is, dan wordt, op basis van uw specifieke situatie een voor u optimaal studiepad besproken. 
Bij een start in september dient u tijdig het adviesgesprek aan te vragen.

Toelating

Voor de masteropleiding gelden toelatingseisen. U dient tenminste een wo-bacheloropleiding in de psychologie te hebben afgerond om te kunnen worden toegelaten tot de masteropleiding. Met een andere vooropleiding is het soms mogelijk om voorafgaand een schakelprogramma af te ronden. Ook kunt u vanaf studiejaar 2017-2018 een premaster volgen. Rechtstreeks inschrijven voor de masteropleiding is niet mogelijk. Vraag eerst een adviesgesprek aan bij onze studieadviseur.
 
Premasters en verkorte bacheloropleiding
Indien u een specifieke hbo- of wo-bachelor hebt afgerond kunt u deelnemen aan een premaster. Een afgeronde premaster geeft u de mogelijkheid om door te stromen naar de master. Om aan een premaster deel te nemen meldt u zich via mijnOU aan voor de opleiding en vraagt u toelating aan. 
Kijk eerst of uw vooropleiding in aanmerking komt voor deze opleidingen via Premaster gezondheidspsychologie.
 

Vrijstelling

Indien rechtstreekse toelating tot de master of het volgen van een premaster of schakelprogramma niet mogelijk is dan kunt u met een wo- of hbo-vooropleidingen mogelijk een vrijstelling in de bacheloropleiding krijgen.
Lees meer...

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Gezondheidspsychologie 2017-2018 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Elke cursus wordt begeleid door een vakinhoudelijke docent. De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. De docent bewaakt de voortgang van studenten binnen de cursus. Een studieadviseur bewaakt de voortgang in uw persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studieaanpak en -planning.

Flexibel online studeren
Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. U bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast komt u 2 tot 3 keer per cursus bij elkaar via (virtuele) groepsbijeenkomsten waarin u de leerstof op een actieve manier verwerkt en toepast. Tevens kunt u denken aan (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen de virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn.  
Via de online leeromgeving heeft u toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek waar u een groot aantal digitale bronnen kunt raadplegen.

Digitale leeromgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier krijgt u toegang tot het rooster, de digitale studiematerialen en de virtuele groepsbijeenkomsten. U kunt er communiceren met studiegenoten en docenten, producten inleveren, zelftoetsen maken en nog veel meer. U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor studiebegeleiding en –advies of andere vragen. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien. Voor sommige cursussen worden bijeenkomsten georganiseerd waar u medestudenten en docenten kunt ontmoeten. Tevens legt u schriftelijke- en online tentamens af in een studiecentrum.
Zie ook www.ou.nl/studiecentra.

Samenstelling

Structuur opleiding

De opleiding bestaat uit vakinhoudelijke cursussen, een stage, een scriptieplan en een masterscriptie die in totaal 60 studiepunten (EC) opleveren. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijds-opleiding.
De opleiding is verdeeld over twee academische jaren, waarbij het eerste jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat u vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen of versnellen is in overleg met uw studieadviseur mogelijk.
 
Per september 2017 kunt u de geheel vernieuwde opleiding gezondheidspsychologie volgen. Thema’s rondom het bevorderen van welzijn en gezondheid bij gezonde mensen, patiënten en hun omgeving staan centraal. Er is onder andere aandacht voor de totstandkoming van (gezondheids)gedrag, hoe mensen leren omgaan met een (chronische) ziekte en hoe hen daarbij te ondersteunen. Met praktijkcasussen leert u om op een systematische en wetenschappelijke manier gezondheidspsychologische interventies te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren (bijvoorbeeld een aanpak om bewegen te bevorderen, of om lokale netwerken in wijken te versterken en eenzaamheid bij ouderen te verminderen). U leert daarbij om psychologische principes en werkvormen zoals motiverende gespreksvoering en zelfmanagement in te zetten.
De vernieuwde mastervariant sluit nauw aan bij de ontwikkelingen in het werkveld en de wetenschap en biedt een goed carrièreperspectief en basis voor vervolgopleidingen.
Kortom, u leert als academisch geschoold professional om actuele gezondheidsvraagstukken aan te pakken en daarmee Nederland gezonder te maken, gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorg betaalbaar te houden.

Inhoud kwartielen

De hieronder gepresenteerde samenstelling is voor het academisch jaar 2017-2018. Zie ook het Jaarrooster master Gezondheidspsychologie 2017-2018.
PM1402 Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing
PM0702 Ziektebeleving en patiëntbegeleiding
PM0102 Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie
PM1502 Interventies in de praktijk: positieve gezondheid
PM0106 Stage gezondheidspsychologie
PM9504 Onderzoekspracticum scriptieplan
PM9706 Empirisch afstudeeronderzoek: scriptie gezondheidspsychologie
 

Tentaminering

Een cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Er kan eventueel twee keer herkanst worden binnen de inschrijfduur van 12 maanden. 
De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. 
Het scriptieplan bereidt u voor op de masterthesis en wordt getentamineerd aan de hand van opdrachten. De stage rondt u af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen.
U sluit de opleiding af door het afronden van het empirisch afstudeeronderzoek (de masterthesis).

Meer informatie

Contactpersonen

Studieadviseurs masteropleiding: Ellis Burgers, Meike van Genk, Mandy de Nijs en Susan Meijer.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychology geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

De Keuzegids Universiteiten 2017 biedt ranglijsten die onder meer op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2016 zijn gebaseerd. Naast studentoordelen zijn in de keuzegids ook expertoordelen meegenomen uit de visitatierapporten, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen. De Keuzegids Universiteiten wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) en is een onafhankelijke uitgave waarin alle geaccrediteerde masteropleidingen van universiteiten per vakgebied met elkaar worden vergeleken. De masteropleiding Psychologie scoorde in 2016 een nummer één notering in de NSE, met een algemene tevredenheidsscore van 4.3 (op een vijfpuntsschaal). De opleiding scoort het beste op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg. In de Keuzegids Universiteiten 2017 (masters) scoorde de masteropleiding ook een nummer één notering en werd bekroond met het predicaat ‘topopleiding’. De masteropleiding is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd en staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).