Master Psychology - variant Klinische Psychologie
Psychologie | 60 EC
Code MAPKP
Deze wetenschappelijke opleiding biedt een uitgebreide inhoudelijke verdieping op eerder door u opgedane kennis en vaardigheden uit de bacheloropleiding op het vlak van onderzoek, diagnose en interventie. Ook loopt u stage om ervaring op te doen met het werk en de taak van een psycholoog in een beroepssituatie. U wordt verder nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van onderzoek van de wetenschappelijke staf. Als afgestudeerde master opereert u zo theoretisch op hoog niveau, maar heeft u tegelijk het vermogen om de theorie in praktijk te brengen.

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Klinische psychologie 2017-2018 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
Bent u geboeid door vragen als: 
−    Wat is het verschil tussen somberheid en depressie?
−    Is het horen van stemmen het begin van schizofrenie?
−    Helpt mindfulness in het beter omgaan met stress?
−    Waarom krijgen zoveel kinderen tegenwoordig de diagnose ADHD?
−    Kan vliegangst effectief behandeld worden met 3D-virtual reality?
−    Zal online therapie de psycholoog vervangen?
−    Kan geheugentraining dementie voorkomen of uitstellen?
Dan spreekt de afstudeerrichting klinische psychologie u wellicht aan.

Beschrijving

Het belangrijkste onderwerp van de klinische psychologie is slecht-aangepast, deviant of ‘abnormaal’ gedrag dat door een individu en/of zijn omgeving als problematisch wordt ervaren. Men spreekt in dit verband ook wel van psychische of psychiatrische stoornissen. De theorievorming binnen de klinische psychologie richt zich op de fenomenologie en etiologie van ‘abnormaal’ gedrag. Er worden theoretische modellen ontwikkeld die de overgang van ‘normaal’ naar ‘abnormaal’ gedrag proberen te verklaren. Hierbij wordt het klassiek medisch categoriaal model (aan- of afwezigheid van een stoornis) steeds meer verlaten ten gunste van het continuüm idee. Psychische stoornissen zoals depressie, angststoornis, maar ook schizofrenie komen voor op een continuüm in de algemene bevolking. Subklinische symptomen, waarbij de symptomen (nog) niet als verstorend worden ervaren, verschillen daarbij niet kwalitatief, maar kwantitatief van pathologische (functioneringsbeperkende) symptomen.

Diagnostiek en behandeling
In het klinisch vakgebied nemen diagnostiek en behandeling een belangrijke plaats in. Psychische problematiek wordt in kaart gebracht door middel van psychologische gespreksvoering, klinische observatie en testonderzoek. Vervolgens wordt besloten of er een indicatie is voor behandeling. Voor de behandeling kan er een keuze gemaakt worden uit verschillende soorten therapieën: psychotherapie (o.a. cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische therapie, cliëntgerichte therapie en systeemtherapie), biologische therapie (o.a. psychofarmaca) of andere interventies (o.a. ondersteunende gesprekstherapie). Behandelingen worden in verschillende settings uitgevoerd, zoals intramurale en extramurale/ambulante settings. Daarnaast vindt er ook internettherapie plaats (E-mental health). Langzaam maar zeker wordt een continuüm van zorgvormen ontwikkeld (stepped care en matched care).

Onderzoek
Er wordt veel waarde gehecht aan de mate waarin behandelingen ‘evidence based’, ofwel wetenschappelijk onderbouwd zijn. Daarom wordt in de opleiding aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de klinische praktijk.

Ethiek
In de praktijk krijgt een klinisch psycholoog te maken met ethische aspecten die relevant zijn voor de beroepsuitoefening. Professioneel handelen wordt gekenmerkt door integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid.

De afstudeerrichting klinische psychologie biedt de mogelijkheid tot het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Na het afronden van deze opleiding kunt u als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging NIP. Tevens kunt u zich onder voorwaarden inschrijven in beroepsregisters. Daarnaast bereidt de masteropleiding ook voor op de postmaster opleiding tot gezondheidszorg psycholoog (GZ-psycholoog) of psychotherapeut. U dient dan het juiste vakkenpakket te hebben gevolgd.

Bedoeld voor

Deze masteropleiding is bedoeld voor iedereen die een wetenschappelijke bacheloropleiding in de psychologie heeft afgerond en de ambitie heeft om postmasteropleidingen in de gezondheidszorg te gaan volgen.

Competenties

Tijdens de opleiding doet u kennis op, leert u vaardigheden aan en ontwikkelt u competenties ten behoeve van het professioneel handelen en ten behoeve van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op diverse domeinen. U ontwikkelt kennis van, inzicht in en reflecteert kritisch op psychologische vraagstukken, U bestudeert theorieën en hun onderlinge samenhang, u ontwikkelt de voor de psychologie relevante onderzoeksmethoden en diagnostiek en interventies, u stelt zelfstandig rapportages op en u bent op de hoogte van de beroepsethische regels.

Arbeidsperspectief

De afstudeerrichting klinische psychologie vormt een goede basis voor diverse beroepsmogelijkheden. In sommige beroepen ligt de klemtoon op diagnostiek, in andere meer op behandeling, onderzoek, beleid of onderwijs.
Enkele belangrijke werkgebieden zijn:
- intramurale geestelijke gezondheidszorg (psychiatrisch ziekenhuis, PAAZ-afdeling van een algemeen ziekenhuis, crisiscentrum, afkickcentrum)
- ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ-centrum, zelfstandig gevestigde psychologenpraktijk, dagcentrum, jeugdzorg)
- algemene gezondheidszorg (afdeling of polikliniek van een algemeen ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum)
- universiteit, onderzoeksinstituut, opleidingscentrum.
- justitie, politie, leger.

Titel

Master of Science (MSc).

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie, dan volgt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studiepad.

Aanmelden

Startmoment

Deze opleiding kan gestart worden in september, november, februari en mei.
U kunt gedurende het gehele jaar een adviesgesprek aanvragen.

Aanmelden en inschrijven

Wanneer u wilt starten met de masteropleiding dan meldt u zich eerst aan voor een telefonisch adviesgesprek. Tijdens het gesprek wordt gekeken of u op basis van uw vooropleiding toegelaten kunt worden tot de mastervariant van uw keuze. Als toelating mogelijk is, dan wordt, op basis van uw specifieke situatie een voor u optimaal studiepad besproken. 
Bij een start in september dient u tijdig het adviesgesprek aan te vragen.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. Voor toelating geldt dat u in het bezit dient te zijn van een wo-bachelorgetuigschrift in de psychologie. Bij ‘niet-psychologie’ opleidingen én alle hbo-opleidingen of wo-bacheloropleidingen is er geen rechtstreekse toelating tot de masteropleiding mogelijk. U krijgt dan een vrijstelling in de bacheloropleiding.
 
Premasters en verkorte bacheloropleiding
Indien u een specifieke hbo- of wo-bachelor hebt afgerond kunt u deelnemen aan een premaster. Een afgeronde premaster geeft u de mogelijkheid om door te stromen naar de master. Om aan een premaster deel te nemen meldt u zich via mijnOU aan voor de opleiding en vraagt u toelating aan. 
Kijk eerst of uw vooropleiding in aanmerking komt voor deze opleidingen via Verkorte bacheloropleiding.
 
Toelating via een schakelprogramma
Studenten met een (deels) afgeronde wo-masteropleiding in de psychologie of een afgeronde wo-bacheloropleiding in de psychologie kunnen in aanmerking komen voor een schakelprogramma. Een schakelprogramma wordt op maat vastgesteld. Na het afronden van het schakelprogramma kunt u instromen in de aansluitende mastervariant.
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan.

Vrijstelling

Indien rechtstreekse toelating tot de master of het volgen van eenpremaster of schakelprogramma niet mogelijk is dan kunt u met een wo- of hbo-vooropleidingen mogelijk een vrijstelling in de bacheloropleiding krijgen.
Lees meer...

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Klinische psychologie 2017-2018 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. De docent bewaakt de voortgang van studenten binnen de cursus. Een studieadviseur bewaakt de voortgang in uw persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studieaanpak en -planning.

Flexibel online studeren
Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. U bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast komt u 2 tot 3 keer per cursus bij elkaar via (virtuele) groepsbijeenkomsten waarin u de leerstof op een actieve manier verwerkt en toepast. Tevens kunt u denken aan (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen de virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn.  

Via de online leeromgeving heeft u toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek waar u een groot aantal digitale bronnen kunt raadplegen.

Digitale leeromgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier krijgt u toegang tot het rooster, de digitale studiematerialen en de virtuele groepsbijeenkomsten. U kunt er communiceren met studiegenoten en docenten, producten inleveren, zelftoetsen maken en nog veel meer.
U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor studiebegeleiding en –advies of andere vragen. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien. Voor sommige cursussen worden bijeenkomsten georganiseerd waar u medestudenten en docenten kunt ontmoeten. Tevens legt u schriftelijke- en online tentamens af in een studiecentrum.
Zie ook www.ou.nl/studiecentra.

Samenstelling

Structuur opleiding

De opleiding bestaat uit vakinhoudelijke cursussen,  een stage, een scriptieplan en een masterscriptie die in totaal 60 studiepunten (EC) opleveren. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijds-opleiding.
De opleiding is verdeeld over twee academische jaren, waarbij het eerste jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat u vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen of versnellen is in overleg met uw studieadviseur mogelijk.

Inhoud kwartielen

De hieronder gepresenteerde samenstelling is voor het academisch jaar 2017-2018. Zie ook het Jaarrooster master Klinische psychologie 2017-2018.
PM0802 Klinische psychologie 3: de ambulante praktijk
PM0902 Psychopathologie bij kinderen en adolescenten
PM0202 Psychodiagnostiek in de klinische psychologie
PM1002 E-mental health interventies
PM0206 Stage klinische psychologie
PM9504 Onderzoekspracticum scriptieplan
PM9806 Empirisch afstudeeronderzoek: scriptie klinische psychologie
 

Tentaminering

Een cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Er kan eventueel twee keer herkanst worden binnen de inschrijfduur van 12 maanden. 
De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. 
Het scriptieplan bereidt u voor op de masterthesis en wordt getentamineerd aan de hand van opdrachten. De stage rondt u af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen.
U sluit de opleiding af door het afronden van het empirisch afstudeeronderzoek (de masterthesis).

Meer informatie

Contactpersonen

Studieadviseurs masteropleiding: Ellis Burgers, Meike van Genk, Mandy de Nijs, Susan Meijer en Ria Wijermans.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychology geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

De Keuzegids Universiteiten 2017 biedt ranglijsten die onder meer op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2016 zijn gebaseerd. Naast studentoordelen zijn in de keuzegids ook expertoordelen meegenomen uit de visitatierapporten, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen. De Keuzegids Universiteiten wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) en is een onafhankelijke uitgave waarin alle geaccrediteerde masteropleidingen van universiteiten per vakgebied met elkaar worden vergeleken. De masteropleiding Psychologie scoorde in 2016 een nummer één notering in de NSE, met een algemene tevredenheidsscore van 4.3 (op een vijfpuntsschaal). De opleiding scoort het beste op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg. In de Keuzegids Universiteiten 2017 (masters) scoorde de masteropleiding ook een nummer één notering en werd bekroond met het predicaat ‘topopleiding’. De masteropleiding is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd en staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).