Master Psychology - variant Levenslooppsychologie
Psychologie | 60 EC | 2016-2017
Code MAPLL
Deze wetenschappelijke opleiding biedt een uitgebreide inhoudelijke verdieping op eerder door u opgedane kennis en vaardigheden uit de bacheloropleiding op het vlak van onderzoek, diagnose en interventie. Ook loopt u stage om ervaring op te doen met het werk en de taak van een psycholoog in een beroepssituatie. U wordt verder nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van onderzoek van de wetenschappelijke staf. Als afgestudeerde master opereert u zo theoretisch op hoog niveau, maar heeft u tegelijk het vermogen om de theorie in praktijk te brengen.

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Levenslooppsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De master levenslooppsychologie wil de menselijke ontwikkelingspatronen gedurende de gehele levensloop begrijpen en bestuderen. Studenten worden opgeleid tot deskundigen die mensen in alle levensfasen optimaal kunnen begeleiden. Geïnspireerd door de positieve psychologie ligt de nadruk op het bevorderen van welzijn en zelfrealisatie.

- Hoe ziet de natuurlijke menselijke ontwikkeling eruit?
- Welke keuzes maken mensen in hun leven en waarom?
- Hoe kunnen mensen evidence-based ondersteund worden bij het maken van keuzes in hun leven?
- Wat zijn iemands sterke punten en hoe kunnen deze versterkt worden?
- Waarom is dankbaarheid goed voor onszelf en anderen?
- Hoe beïnvloedt het e-tijdperk onze partnerselectie?
Deze, maar ook andere vragen, komen aan bod binnen de master Levenslooppsychologie.

De master onderscheidt zich van de klinische psychologie door de focus op de ‘normale’, functionele ontwikkeling. Anders dan de gespecialiseerde blik op arbeid of gezondheid biedt deze master een brede kijk op menselijk gedrag.

Beschrijving

Het relatief jonge vakgebied van de levenslooppsychologie ontwikkelt zich als reactie op het besef dat de menselijke ontwikkeling niet stagneert wanneer we de volwassenheid bereiken. Ontwikkeling (in termen van groei en verlies) doet zich voor gedurende het gehele leven. Mensen ontwikkelen zich in verschillende richtingen waarbij de uiteindelijke richting zich slechts binnen zeer brede grenzen laat voorspellen door de vroege ontwikkeling. De menselijke ontwikkeling speelt zich af op verschillende terreinen zoals het biologische, het cognitieve, het sociale en het emotionele waarbij de ontwikkelingen binnen deze gebieden elkaar beïnvloeden en dit alles binnen een bepaalde culturele en historische context. Kortom, de menselijke ontwikkeling is een levenslang, multidirectioneel, multidimensioneel en multigedetermineerd proces.
Deze master is relevant voor iedereen die interesse heeft in de mens en deze bij zijn ontwikkeling wil ondersteunen. De afstudeerrichting Levenslooppsychologie is daardoor een goede basis voor diverse beroepsmogelijkheden op het gebied van begeleiding en coaching, beleid, onderwijs en onderzoek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een psycholoog-functie in de eerstelijnshulpverlening, een algemeen ziekenhuis of in de ouderenzorg, maar ook in andere (zorg)instellingen zoals kinderdagverblijven of hospices. Andere functies zoals schoolpsycholoog, beleidsmedewerker of beleidsadviseur in het bedrijfsleven en bij de overheid behoren tot de mogelijkheden. Ook voor (toekomstige) coaches, mentoren, vertrouwenspersonen, loopbaanbegeleiders, echtscheidingsbemiddelaars of jeugdwerkers biedt deze master relevante aanknopingspunten. Daarnaast bereidt deze master ook voor op onderzoeksfuncties binnen universiteiten of andere opleidingsinstituten of kenniscentra.
De afstudeerrichting Levenslooppsychologie biedt tevens de mogelijkheid tot het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Na het afronden van deze opleiding kunt u als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging NIP. Tevens kunt u zich onder voorwaarden inschrijven in beroepsregisters. Ook kunnen afgestudeerden instromen in vervolgopleidingen zoals de postmasteropleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. U dient dan het juiste vakkenpakket te hebben gevolgd.

Bedoeld voor

Deze masteropleiding is bedoeld voor iedereen die een wetenschappelijke bacheloropleiding in de psychologie heeft afgerond.

Competenties

U ontwikkelt kennis van, inzicht in en reflecteert kritisch op psychologische vraagstukken, U bestudeert theorieën en hun onderlinge samenhang, u ontwikkelt de voor de psychologie relevante onderzoeksmethoden en diagnostiek en interventies, u stelt zelfstandig rapportages op en u bent op de hoogte van de beroepsethische regels.

Titel

Master of Science (MSc).

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie, dan volgt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studiepad.

Aanmelden

Startmoment

Deze opleiding kan gestart worden in september, november, februari en mei.
U kunt gedurende het gehele jaar een adviesgesprek aanvragen.

Aanmelden en inschrijven

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de masteropleiding, houden wij graag vooraf een adviesgesprek met u. Dit gesprek vraagt u aan via de knop in de rechterkolom. Nadat de aanvraag door ons is ontvangen, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens het gesprek wordt eerst gekeken of u op basis van uw vooropleiding toegelaten kunt worden tot de mastervariant van uw keuze. Als toelating mogelijk is, dan wordt in overleg, op basis van uw specifieke situatie, een voor u optimaal studiepad besproken.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. Voor toelating geldt dat u in het bezit dient te zijn van een wo-bachelorgetuigschrift in de psychologie. Bij ‘niet-psychologie’ opleidingen én alle hbo-opleidingen of wo-bacheloropleidingen is er geen rechtstreekse toelating tot de masteropleiding mogelijk. U krijgt dan een vrijstelling in de bacheloropleiding.

Toelating via een schakelprogramma

Studenten met een (deels) afgeronde wo-masteropleiding in de psychologie of een afgeronde wo-bacheloropleiding in de psychologie kunnen in aanmerking komen voor een schakelprogramma. Een schakelprogramma wordt op maat vastgesteld. Na het afronden van het schakelprogramma kunt u instromen in de aansluitende mastervariant. 
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan.

Vrijstelling

Indien rechtstreekse toelating tot de master of het volgen van een schakelprogramma niet mogelijk is dan kunt u met een wo- of hbo-vooropleidingen mogelijk een vrijstelling in de bacheloropleiding krijgen.
Lees meer...

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Levenslooppsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. De docent bewaakt de voortgang van studenten binnen de cursus. Een studieadviseur bewaakt de voortgang in uw persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studieaanpak en -planning.

Flexibel online studeren

Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. U bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast komt u  2 tot 3 keer per cursus bij elkaar t via (virtuele) groepsbijeenkomsten waarin u de leerstof op een actieve manier verwerkt en toepast. Tevens kunt u denken aan (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen de virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn.  
Via de online leeromgeving heeft u toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek waar u een groot aantal digitale bronnen kunt raadplegen.

Begeleidingsbijeenkomsten

De begeleidingsbijeenkomsten zijn grotendeels online. In overleg met de studenten kan een groepsbijeenkomst in een studiecentrum plaatsvinden. Bij het practicum psychodiagnostiek zijn de bijeenkomsten verplicht.

Digitale leeromgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier krijgt u toegang tot het rooster, de digitale studiematerialen en de virtuele groepsbijeenkomsten. U kunt er communiceren met studiegenoten en docenten, producten inleveren, zelftoetsen maken en nog veel meer.
U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor studiebegeleiding en –advies of andere vragen. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien. Voor sommige cursussen worden bijeenkomsten georganiseerd waar u medestudenten en docenten kunt ontmoeten. Tevens legt u schriftelijke- en online tentamens af in een studiecentrum.
Zie ook www.ou.nl/studiecentra.

Samenstelling

Structuur opleiding

De opleiding bestaat uit inhoudelijke cursussen,  een stage, een scriptieplan en een masterscriptie die in totaal 60 studiepunten (EC) opleveren. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijds-opleiding.
De opleiding is verdeeld over twee academische jaren, waarbij het eerste jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat u vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen of versnellen is in overleg met uw studieadviseur mogelijk.

Inhoud kwartielen

PM1102 Levenslooppsychologie
PM1302 Coaching: een psychologisch perspectief
PM0302 Psychodiagnostiek in de levenslooppsychologie
PM1202 Positieve psychologie
PM0306 Stage levenslooppsychologie
PM9504 Onderzoekspracticum scriptieplan
PM9906 Empirisch afstudeeronderzoek: scriptie Levenslooppsychologie
 

Tentaminering

Een cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Er kan twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken. 
De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. 
Het scriptieplan bereidt u voor op de masterthesis en wordt getentamineerd aan de hand van opdrachten. De stage rondt u af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen.
U sluit de opleiding af door het afronden van het empirisch afstudeeronderzoek (de masterthesis).

Meer informatie

Contactpersonen

Studieadviseurs masteropleiding: Ellis Burgers, Meike van Genk, Mandy de Nijs en Susan Meijer.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychology geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

In de Keuzegids Masters 2015 staat de master Psychology van de Open Universiteit op de eerste plaats. Vooral op de aspecten inhoud van het programma, docenten, wetenschappelijke vorming en communicatie met studenten oogsten de masters van de OU positieve waarderingen in de gids.
De Keuzegids Masters, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), is een onafhankelijke uitgave waarin alle geaccrediteerde masteropleidingen van universiteiten en hogescholen per vakgebied systematisch met elkaar worden vergeleken.
In de Nationale studentenenquete (NSE) krijgt de masteropleiding Psychology de hoogste score.