Informatie over coronavirus

ALG_Coronavirus_17008_head_large.jpg
Informatie over coronavirus
De Open Universiteit houdt de ontwikkelingen van het coronavirus in de gaten en volgt de richtlijnen van de overheid. Dinsdag 31 maart 2020 heeft de regering de periode van de maatregelen verlengd, tot 1 juni blijven alle openbare samenkomsten verboden. De Open Universiteit biedt tot 1 juni 2020 geen fysiek onderwijs (bijeenkomsten en toetsing) meer aan. Voor bijna alle fysieke bijeenkomsten is inmiddels een online alternatief. Ook eindgesprekken en bijzondere verplichtingen kunnen online plaatsvinden. Voor de duizenden tentamens is aan een oplossing gewerkt waarbij de gezondheid van onze studenten en medewerkers voorop staat.

Update woensdag 1 april 2020, 20.00 uur

Drie alternatieve tentamenvormen voor fysieke tentamens

Door de corona-maatregelen kan de Open Universiteit nu geen fysieke tentamens afnemen. Er is de afgelopen weken gezocht naar hoe we dit kunnen opvangen. Het uitgangspunt is dat voor alle cursussen het (deel)tentamen vervangen wordt door een andere tentamenvorm. Ook de CBI-tentamens krijgen een alternatief. Op deze manier willen we onze studenten de mogelijkheid bieden om cursussen af te ronden en studievertraging te voorkomen.

In overleg met de Commissie voor de examens is gekozen voor drie alternatieven die studenten thuis kunnen doen tijdens de ‘coronaperiode’. De examinatoren bepalen (per cursus) welke vorm ze willen gebruiken. Dit zijn de drie vervangende tentamenvormen:

1.    Individuele (schriftelijke) opdrachten (= bijzondere verplichting)
2.    Online individueel mondeling tentamen, bijv. via skype 
3.    Online groepstentamen (online computertentamen - CBG). 

De individuele opdracht en het mondeling tentamen zijn standaard tentamenvormen, vooral praktisch bij kleinere aantallen. Het online groepstentamen voor grotere groepen, met behulp van e-proctoring, is voor ons een nieuwe tentamenvorm die we de afgelopen jaren onderzocht en getest hebben. Er is veel mogelijk, maar we zoeken naar een robuust systeem met een goede balans tussen het waarborgen van de privacy van onze studenten thuis (AVG) aan de ene kant en het bewaken van de veiligheid en de integriteit van de tentamens aan de andere kant. Die zorgvuldige afstemming vergt tijd, maar in mei kunnen we deze tentamenvorm bij een aantal bachelorcursussen inzetten. In de masteropleidingen zullen alleen de opties 1 en 2 als alternatief worden gebruikt. 

De tentamenronde in het derde kwartiel zal dus anders van opzet en roostering zijn nu alle fysieke tentamens worden vervangen door een alternatief dat studenten thuis kunnen doen. Ook de cursussen met een CBI-tentamen krijgen een andere tentamenvorm. Voor elke cursus zal de examinator (of docent) uiterlijk donderdag 9 april via de cursussite in yOUlearn de studenten informeren over de gekozen tentamenvorm en de wijze waarop men zich kan aanmelden voor dit alternatief.

Studenten zijn niet verplicht om het alternatieve tentamen af te leggen, men kan er ook voor kiezen om later het reguliere tentamen af te leggen. Zodra de studiecentra weer open gaan, zullen in de maanden erna zoveel mogelijk extra CBI-sessies georganiseerd worden. De coulance-regeling (zie update van 27 maart) geeft studenten meer tijd om na de ‘coronaperiode’ tentamen te doen.

Update vrijdag 27 maart 2020, 18.00 uur

Coulance-regeling voor alle studenten die op of na 1 maart 2020 ingeschreven stonden

De medewerkers van de Open Universiteit doen hun uiterste best om alle begeleiding en tentaminering van het onderwijs tijdens de coronacrisis door te laten gaan of in een alternatieve vorm te gieten. Helaas kan niet voorkomen worden dat een aantal studenten nu studievertraging zal oplopen. Om de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen enigszins te beperken, heeft de Open Universiteit nu een coulance-regeling voor alle studenten die op 1 maart 2020 ingeschreven stonden voor een cursus of na 1 maart zijn begonnen.

1. Elke student die op of na 1 maart 2020 ingeschreven stond voor een cursus, krijgt een verlenging van de inschrijftermijn gelijk aan de totale duur dat de studiecentra gesloten zijn + 1 kwartiel (13 weken). Dit geldt voor alle tentamenvormen. Als peildatum voor de sluiting van de studiecentra geldt 1 maart 2020. Bij hervatting van de dienstverlening per 1 juni gaat het over een verlenging van 26 weken. Iedere week dat de dienstverlening eerder of later wordt hervat zal deze termijn worden aangepast Zodra de studiecentra weer open kunnen gaan, zullen we berichten met hoeveel weken de inschrijving wordt verlengd.
2. Elke student krijgt bij annulering van een tentamen door de Open Universiteit de tentamenkans terug.
3. Binnen de verlengde inschrijftermijn gelden de reguliere regels voor aanmelding en verbruik van tentamenkansen en reguliere mogelijkheden tot verdere verlenging van de inschrijving bij stage, scriptie of eindopdracht.
4. Mocht een student die stage loopt na afloop van de coronacrisis niet terug kunnen naar de stage-instelling, dan moet op individuele basis over een coulante regeling besloten worden.

Deze regeling voor alle ingeschreven studenten is aanvullend op de beperktere coulanceregeling die sinds begin maart gold. Uiteraard zullen wij er hard aan werken dat zo weinig mogelijk studenten deze regeling nodig zullen hebben. We zijn nu in kaart aan het brengen welk tentamenalternatief op afstand bij welke cursus mogelijk is en zullen hierover op woensdag 1 april 2020 onze studenten informeren.

Update woensdag 25 maart 2020, 11.00 uur

Tot 1 juni alleen online (onderwijs)bijeenkomsten

Tot 1 juni 2020 vinden geen fysieke (onderwijs)bijeenkomsten meer plaats. De afgelopen weken is bij de Open Universiteit hard gewerkt om bij alle opleidingen de fysieke onderwijsbijeenkomsten te vervangen door online alternatieven. Dat is bijna overal gelukt en trekken we nu door tot 1 juni 2020. In een klein aantal gevallen is een online alternatief helaas (nog) niet mogelijk. Als dit nadelige gevolgen heeft voor het afronden van de cursus, dan zoeken we naar een oplossing. 
De ‘standaard’ online bijeenkomsten vinden conform planning plaats. Alle andere fysieke bijeenkomsten zoals oraties, promoties of lezingen (studium generale) gaan niet door. 

Tentamens worden tijdelijk vervangen door (online) alternatief

Ook de (fysieke) tentamens kunnen tot 1 juni 2020 helaas niet doorgaan. Alle (fysieke) tentamens die gepland stonden voor 1 juni, inclusief de tentamenronde aan het eind van het derde kwartiel, worden geannuleerd. De studenten die zich hadden aangemeld voor een tentamen, ontvangen hierover persoonlijk bericht. De coulance-regeling (zie hieronder) wordt uitgebreid. 
Uiteraard werken we aan online alternatieven voor de tentamens: denk aan open boek tentamens, essays, mondeling via skype etc. Voor de eindgesprekken bij een thesis of afstudeeropdracht en de bijzondere verplichting zijn er reeds online alternatieven beschikbaar. We zijn nu in kaart aan het brengen welk alternatief op afstand bij welke cursus mogelijk is en zullen hierover op woensdag 1 april 2020 onze studenten informeren.

Update maandag 23 maart 2020, 17.00 uur

Universiteitsbibliotheek: meer online bronnen beschikbaar

Veel uitgevers maken nu meer online bronnen zoals e-journals en e-books vrij toegankelijk voor de komende weken, maanden of tot het eind van het academisch jaar. Een overzicht hiervan zal binnenkort bij de Digitale Bibliotheek beschikbaar zijn.

Update vrijdag 20 maart 2020, 17.00 uur

Service en informatie langer telefonisch bereikbaar

De telefonische bereikbaarheid van de studievoorlichters bij Service en informatie is uitgebreid. De komende tijd zijn ze op werkdagen van 16.30 tot 20.00 uur bereikbaar op een dagelijks wisselend mobiel nummer. Kijk voor het nummer van de dag op onze contactpagina.

Fysieke (onderwijs)bijeenkomsten vervangen door online alternatief

Tot en met 6 april 2020 mogen geen fysieke (onderwijs)bijeenkomsten meer plaats vinden. Alle opleidingen werken er hard aan om die te vervangen door online alternatieven. Inmiddels is dat voor bijna alle bijeenkomsten ook gelukt. De docenten informeren studenten hierover.
Bij sommige practica zal de leerervaring in deze online alternatieven nog niet even rijk zijn als in de fysieke bijeenkomsten, maar we zoeken samen met ons Expertisecentrum onderwijs voortdurend naar verbetering.
In een aantal gevallen is het helaas (nog) niet mogelijk om een online alternatief te verzorgen. Als dat nadelige gevolgen heeft voor het afronden van de cursus, bijvoorbeeld omdat er tijdens de bijeenkomst een bijzondere verplichting moet worden afgelegd, dan kunt u beroep doen op de coulance-regeling (zie hieronder).

Update woensdag 18 maart 2020, 17.00 uur

Online alternatief voor eindgesprekken en bijzondere verplichtingen

Door de corona-maatregelen kunnen er nu bij een thesis of afstudeeropdracht geen fysieke eindgesprekken meer plaatsvinden. De Commissie voor de examens heeft besloten om de komende tijd voor alle opleidingen online eindgesprekken toe te staan. Ook voor bijzondere verplichtingen zijn er online alternatieven. De docent of examinator zal de studenten die de komende tijd een eindgesprek of bijzondere verplichting hebben, hierover persoonlijk informeren.

Virtuele klassen – mogelijk storingen door intensief gebruik

De Open Universiteit maakt voor de virtuele klassen in haar digitale leeromgeving yOUlearn gebruik van Collaborate van Blackboard. Dinsdag 17 maart liet Blackboard weten dat er nu soms problemen zijn in de performance omdat wereldwijd wordt overgestapt op online onderwijs. Blackboard voegt nu extra servercapaciteit toe en heeft een aantal niet essentiële functionaliteiten uitgezet om de performance te verbeteren.

Bijgewerkt: maandag 16 maart 2020, 19.30 uur

Blijf thuis bij gezondheidsklachten

Blijf thuis om uit te zieken en om anderen niet te besmetten bij verkoudheid, hoesten of koorts. Neem telefonisch contact op met de huisarts of de lokale GGD als uw klachten erger worden (meer dan 38 graden koorts, hoesten of benauwdheid).

De Open Universiteit zal coulant omgaan met studenten die hierdoor niet konden deelnemen aan bijvoorbeeld tentamensessies of groepsbijeenkomsten (zie hieronder).

Aangezien de instructies van het RIVM kunnen wijzigen, check de website voor actuele richtlijnen.

Tentamens afgelast tot en met 6 april

Conform de richtlijnen van de overheid vinden tot en met maandag 6 april 2020 geen tentamens meer plaats. Wie zich heeft aangemeld voor een CBI-tentamen, is persoonlijk geïnformeerd. Ter geruststelling: studenten verliezen geen tentamenkans en indien nodig verlengt de Open Universiteit de inschrijving zodat het tentamen op een volgend moment afgelegd kan worden. Dit geldt ook voor bijzondere verplichtingen.

Fysieke bijeenkomsten

Ook fysieke onderwijsbijeenkomsten zoals studiedagen en begeleidingsbijeenkomsten kunnen tot en met 6 april 2020 niet plaatsvinden. Uiteraard zullen de docenten zoeken naar een (online) alternatief en studenten hierover informeren, bijvoorbeeld via onze digitale leeromgeving yOUlearn. De reeds geplande online bijeenkomsten gaan gewoon door.
Andere bijeenkomsten zoals Studium generale, promoties of oraties zijn voor de komende weken afgelast.

Studiecentra gesloten

De studiecentra van de Open Universiteit zijn voor studenten en bezoekers gesloten. Er vinden nu geen tentamens en bijeenkomsten meer plaats. Telefonisch is het studiecentrum wel bereikbaar op de gebruikelijke openingstijden.

Universiteitsbibliotheek OU blijft open

De universiteitsbibliotheek van de Open Universiteit is digitaal en online toegankelijk. De normale dienstverlening gaat door. De fysieke bibliotheekgebouwen van de andere universiteiten en de Koninklijke Bibliotheek zijn gesloten.

Voor pakketten nu tekenen zonder scanner

Om 'social distancing' ook mogelijk te maken bij het ontvangen van pakketten, biedt de bezorger van het cursusmateriaal van de Open Universiteit (DPD) nu een alternatief. Ontvangers hebben nu de mogelijkheid om tot 30 minuten voor bezorging met de Predict service een neerzettoestemming te geven. Hiermee is tekenen op de scanner niet nodig en bezorgt de chauffeur van DPD het pakket op een door de ontvanger aangegeven plaats. Zodra het pakket hier is neergezet, krijgt de ontvanger hierover automatisch bericht.
Wanneer de ontvanger geen neerzettoestemming geeft of geen Predict notificatie heeft ontvangen, dan maakt de chauffeur een foto van de voordeur met daarbij het huisnummer. Zodat men nog steeds geen handtekening hoeft te geven via de scanner en iedereen enige afstand kan bewaren.

Coulance bij nadelige gevolgen voor studie

Deze info is deels verouderd! Er is een nieuwe, uitgebreidere, coulance-regeling. Zie de update van 27 maart 2020.

Als het coronavirus nadelige gevolgen heeft voor de studievoortgang, kunnen studenten coulance vragen door te mailen naar info@ou.nl met als onderwerp 'Verzoek i.v.m. coronavirus'.

Er zijn drie opties:

  1. U kunt een 'geldig absent' aanvragen indien u door het coronavirus niet kon deelnemen aan een tentamen. In dat geval heeft u recht op een extra tentamenkans. Vraag het geldig absent binnen vier weken na de tentamendatum aan (conform de regeling). Studenten hoeven geen medische verklaring mee te sturen. U moet wel eerst alle openstaande tentamenkansen benutten en pas als u daarmee de cursus niet succesvol afrondt, krijgt u een extra tentamenkans en wordt zonodig de inschrijfduur verlengd. NB: Voor de tentamens die de Open Universiteit heeft moeten annuleren, hoeft u geen geldig absent aan te vragen. U krijgt automatisch uw tentamenkans terug. Zie ook de coulance-maatregel die op 27 maart 2020 bekend is gemaakt.
  2. Als 'geldig absent' geen passende oplossing is en er sprake is van zwaarwegende omstandigheden - zulks ter beoordeling van de Commissie voor de examens - kunt u de Commissie voor de examens verzoeken om een alternatieve tentamenkans (andere tentamenvorm c.q. andere dag/tijdstip).
  3. Voor overige situaties die door het coronavirus worden veroorzaakt en waarbij optie 1 of 2 geen passende oplossing voor u bieden, kunt u een verzoek richten aan het Profileringsfonds.

Geef in de e-mail aan wat uw situatie is en welk verzoek u doet. U wordt verzocht om uw verzoek te voorzien van uw naam, adresgegevens, studentnummer en de cursuscode van de cursus waar uw verzoek betrekking op heeft.

Thuiswerken

Medewerkers van de Open Universiteit zullen zoveel mogelijk thuiswerken. Er zijn maatregelen genomen met het oog op de continuïteit van ons onderwijs. Studievoorlichters, studieadviseurs en docenten blijven zoveel mogelijk op de gebruikelijke manier bereikbaar.

Reisadviezen

De Open Universiteit geeft haar medewerkers geen toestemming meer om voor werk of studie te reizen naar het buitenland. Aan de medewerkers is gevraagd om privé ook niet te reizen.

Ontwikkelingen en meer informatie

De Open Universiteit houdt de ontwikkelingen in de gaten en volgt de adviezen en instructies van het RIVM en de GGD. Wanneer het nodig is om verdere maatregelen te treffen, zullen wij hier actief over communiceren naar medewerkers en studenten.

Voor meer en actuele informatie over het coronavirus en preventiemaatregelen verwijzen we naar de volgende websites: