dr.ir. Arjan Kok - Open Universiteit

Universitair docent

Contactgegevens

dr.ir. Arjan Kok

ako

Faculteit Management, Science & Technology (wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde)

Arjan.Kok@ou.nl

a.j.f.kok

[http://www.open.ou.nl/ako/]

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Publicaties

Zie: http://www.open.ou.nl/ako/publications/

 

Nevenwerkzaamheden

Geen