Mr Bibeg Limbu - Open Universiteit

Contactgegevens

Mr Bibeg Limbu

bli

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (Welten-instituut)

Bibeg.Limbu@ou.nl

bibeglimbu@gmail.com

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

games Technology

Educational Technology

Onderzoek

WeKit Project

Ervaring en opleiding

Opleiding

Master in Educational Technology