dr. Stijn Friederichs - Open Universiteit

universitair docent

Contactgegevens

dr. Stijn Friederichs

sfd

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (wetenschapsgebied Psychologie)

stijn.friederichs@ou.nl

http://www.linkedin.com/pub/stijn-friederichs/31/181/8a3

Expertise, onderzoek en publicaties

Onderzoek


Publicaties

PUBLICATIONS

 

 

CONFERENCE CONTRIBUTIONS:

 

 

 

Ervaring en opleiding

Opleiding