mr. dr. Sander Kole - Open Universiteit

Universitair docent Staats- en bestuursrecht (in het bijzonder omgevingsrecht)

Contactgegevens

mr. dr. Sander Kole

sko

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Rechtswetenschappen)

Sander.Kole@ou.nl

http://www.linkedin.com/pub/sander-kole/a/309/387

https://twitter.com/sdpkole1

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Specialismen:

- Nederlandse Bestuurs(proces)recht

- Omgevingsrecht (Wabo, Wro, Wet natuurbescherming, Omgevingswet)

- EU Vogel- en Habitatrichtlijn

Onderzoek

Annotaties en artikelen op het gebied van het (inter) nationale Nederlandse natuur- en ruimtelijk ordeningsrecht in De Gemeentestem, Tijdschrift voor Bouwrecht en Journaal Flora- en fauna.

 


 

Publicaties

R.J.N. Schlossels, C.L.G.F.H. Albers, A.M.M.M. Bots en S.D.P. Kole (Red.), JB Select,  Den Haag: Sdu Uitgevers, 3de druk 2014

 

S.D.P. Kole, ‘Specialiteitsbeginsel, ABRvS 1 april 1996, «JB» 1996/155 (Velpse Duivenhok)’, in R.J.N. Schlossels, C.L.G.F.H. Albers, A.M.M.M. Bots en S.D.P. Kole (Red.), JB Select,  Den Haag: Sdu Uitgevers, 3de druk 2014, p. 69-80.

 

 

S.D.P. Kole, Het beheerplan voor Natura 2000-gebieden. Een onderzoek naar de effectiviteit van het beheerplan, mede in relatie tot andere planfiguren in het omgevingsrecht (diss.), Deventer: Kluwer 2014

 

R.J.N. Schlössels, C.L.G.F.H. Albers, S. Hillegers, S.D.P. Kole, Kern van het bestuursrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 4de druk 2013

 

R.J.N. Schlössels, A.J. Bok, S.D.P. Kole, A.G.A. Nijmeijer, In de Regel. Over kenmerken en structuur en samenhang van geschreven en ongeschreven regels in het bestuursrecht (serie Staat en Recht, deel 10), Deventer: Kluwer 2012.

 

Kole, S.D.P. (2012). Het regelkarakter van plannen in het natuurbeschermingsrecht, in R.J.N. Schlössels, A.J. Bok, S.D.P. Kole, A.G.A. Nijmeijer, In de Regel. Over kenmerken en structuur en samenhang van geschreven en ongeschreven regels in het bestuursrecht (serie Staat en Recht, deel 10), Deventer: Kluwer 2012, p. 251 – 263.

 

Kole, S.D.P. (2011). De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap. - Geschikte instrumenten voor de bescherming van Natura 2000-gebieden? Milieu en Recht, 38(2), 90-97.

 

Kole, S.D.P. (2009). Beheerplan voor Natura 2000: een effectief instrument? Milieu en Recht, 36(5), 285-291.

 

 

Kole, S.D.P. (2007). Rechtseenheid in het bestuurs(proces)recht. Een bekrachtigingsregeling voor bevoegdheidsgebreken bij mandaat opnemen in de Awb? In R.J.N. Schlössels, A.J. Bok, A.G.A. Nijmeijer & L.J.M. Timmermans (Eds.), In eenheid. Over rechtseenheid en uniforme rechtstoepassing in het bestuursrecht (pp. 127-142). Den Haag: Sdu Uitgevers.

Ervaring en opleiding

Opleiding

Nevenwerkzaamheden

Voorzitter en lid van de commissie rechtsbescherming van de provincie Flevoland

Hoofdredacteur van de toetscommissie van het keuzevak Omgevingsrecht (onderdeel Beroepsopleiding Nederlandse Advocaten)