PSY_AlgPsychologie_head_large.jpg
Algemene psychologie
De algemene psychologie (ook wel 'theoretische psychologie' genoemd) probeert de eenheid in de psychologie te overzien en bewerkstelligen.

Natuurlijk wordt ook bekeken hoe recente ontwikkelingen zich verhouden tot andere vakgebieden en tot de geschiedenis van de psychologie en haar grensgebieden. Het is immers vaak zo dat kennis uit het verleden weliswaar door psychologen van nu is vergeten, maar nog altijd is terug te vinden en ook onvermoede invloed heeft op de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gezocht.

Onderzoek

Algemene psychologie
In de faculteit psychologie richten de onderzoekers binnen het terrein van de algemene psychologie zich op dit soort vragen, vooral om het onderzoekprogramma te versterken, om de eenheid te bewaren en de aansluiting met het verleden en met ander vakgebieden niet uit het oog te verliezen.

In het onderzoekprogramma 'The interaction between implicit and explicit strategies for behaviour' richten deze onderzoekers zich op de vraag of er in de verschillende toepassingsgebieden algemeen voorkomende mechanismen en tendensen zijn te vinden. Een vraag die men kan stellen, bijvoorbeeld, is of mensen heuristieken gebruiken bij het bepalen van hun gedrag, en welke daarvan onbewust zijn. Andere vragen die we stellen gaan over de wijze waarop evolutionair verkregen strategieën en cultureel verworven strategieën voor gedrag zich tot elkaar verhouden en in wisselwerking staan met elkaar. "We zijn ons brein" zeggen sommige neurologen wel. Dàt we een brein hebben is buiten kijf, maar of dat impliceert dat in de verklaring van gedrag het daarbij kan blijven is de vraag. We hebben immers een lichaam, maar we zijn meer dan dat. We hebben immers een rol in een sociaal netwerk maar we zijn meer dan dat. Kortom: van reduceren leren we veel, van reductionisme leren we niets.