Hoofdstuk 1, opgave 1.3

In de World Conservation Strategy (uitgebracht door IUCN, UNEP en WWF in 1980) wordt gesteld dat voor duurzame ontwikkeling sociale, ecologische en economische factoren in beschouwing moeten worden genomen en dat daarbij rekening dient te worden gehouden met de levende en niet-levende hulpbronnenbasis en zowel de lange als de korte termijn aandacht moeten krijgen.

In Our Common Future (uitgebracht door de Brundtland-Commissie in 1987) wordt duurzame ontwikkeling omschreven als een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheid voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

In Caring for the Earth uitgebracht door IUCN, UNEP en WWF in 1991) wordt gesteld dat het bij duurzame ontwikkeling gaat om de kwaliteit van het menselijk leven, zij het binnen de grenzen van het draagvermogen van het ecosysteem waarvan het afhankelijk is.

De rapporten hebben in principe dezelfde intentie, maar opvallend is dat in het Brundtland-rapport het accent legt op de behoeften van de huidige en toekomstige generaties, terwijl in de rapporten van IUCN, UNEP en WWF naast aandacht voor menselijke behoeften ook terdege rekening wordt gehouden met de natuurlijke hulpbronnen waarvan het menselijk bestaan afhankelijk is.