Lees voor

Zoeken

Zoeken

Faculteit Cultuurwetenschappen

Promoveren bij Cultuurwetenschappen

Binnen de faculteit Cultuurwetenschappenwordt onderzoek verricht op diverse onderzoeksgebieden binnen de Cultuurwetenschappen. Een belangrijk deel van de onderzoeksactiviteit binnen de faculteit Cultuurwetenschappen is gericht op het verkrijgen van de graad van doctor. Daarvoor moet de onderzoeker in een aantal jaren (effectief circa 3 tot 4 jaar voltijds, maar dit kan in overleg met de promotor worden gespreid over maximaal circa 6 jaar) een groot onderzoeksproject voltooien en daarover een dissertatie publiceren. Promotieonderzoek vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid van een hoogleraar, de promotor, vaak aangevuld met een 2e promotor en/of co-promotor.

Promoveren aan de faculteit Cultuurwetenschappen van de OU kan op verschillende wijzen. Via gerichte werving kunnen heel soms betaalde promovendi (AiO's) worden aangesteld. Vaker is er echter sprake van buitenpromovendi. Buitenpromovendi zijn niet in dienst bij de OU, maar werken onder supervisie van een OU-hoogleraar (de promotor) buiten de universiteit aan hun proefschrift.

Onderzoeksgebieden

Onderzoek bij de faculteit Cultuurwetenschappen vindt plaats binnen de leeropdrachten van de bij de faculteit aangestelde hoogleraren. Een aantal onderzoeksgebieden staat meer gespecificeerd op de website van de CW-masterscriptie.

Ingangseisen promovendi

Aanvragers voor buitenpromovendus-trajecten dienen over een afgeronde academische masteropleiding Cultuurwetenschappen te beschikken, of daaraan verwante disciplines binnen de Letteren en/of Geesteswetenschappen, met name Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Filosofie & Nederlandse taal en letterkunde.

Het promotieonderzoek dat de student zal gaan doen, dient een originele of innovatieve bijdrage te leveren aan het bestaande onderzoek. De resultaten ervan moeten de wetenschap zelf (en de promovendus) verder brengen. Het gaat, onverlet de geboden begeleiding, in principe ook om een zelfstandige proeve, met andere woorden het onderzoek dient in principe door de student zelfstandig te worden verricht. De resultaten zullen meestal worden gepubliceerd in de vorm van een boek (monografie, biografie etc.) en, waar mogelijk, ook in andere tussentijdse publicaties, zoals artikelen of een tentoonstellingscatalogus.

Daarnaast verwachten we dat een buitenpromovendus ook voldoende tijd kan besteden aan het onderzoek. Dat betekent dat er wekelijks toch minimaal zo'n drie dagen beschikbaar moeten zijn om te spenderen aan de promotie.

Procedure buitenpromovendi

De promovendus heeft twee zaken nodig om te kunnen starten: een onderzoeksonderwerp dat aansluit bij de onderzoeksthema's van de faculteit en een hoogleraar, die het onderzoek wil en kan begeleiden als promotor.

De eerste stap in een buitenpromovendus-traject betreft het maken van een goed onderzoeksvoorstel. Hoe ziet zo'n voorstel er uit en aan welke eisen dient het te voldoen? De faculteit Cultuurwetenschappen heeft een Format Promotievoorstel opgesteld (zie de bijlage; ook te bestellen via Petra de Munnik. Dit format is vergelijkbaar met de eisen en criteria die bijvoorbeeld ook door het NWO aan promotieonderzoek worden gesteld. In het promotievoorstel beschrijft de promovendus welke onderzoekvragen hij of zij wil beantwoorden, de opzet en inkadering van het onderzoek, de stand van zaken van het actuele (internationale) onderzoek en de gesignaleerde lacunes op het terrein van het beoogde dissertatieonderzoek, de beschikbare bronnen die kunnen worden geraadpleegd, et cetera. 

Het eerste concept-onderzoeksvoorstel dient de beoogde promovendus zoveel mogelijk zelfstandig te vervaardigen en in te dienen bij de door hem/haar gewenste hoogleraar/promotor. Als de laatste er zich in principe in kan vinden, zal hij/zij de promovendus verder bij de uitwerking en vervolmaking van het promotievoorstel begeleiden.

Als zo'n voorstel goed genoeg (en haalbaar) is, volgt een officiële beoordeling van het plan door de faculteit. Bij goedkeuring kan de promovendus dat plan vervolgens verder gaan uitvoeren. De begeleiding bij zo'n traject (zowel voor het maken van een definitief plan als bij de uitvoering daarvan) wordt door de faculteit geleverd. Voor het maken van een goed plan krijgt de buitenpromovendus maximaal één jaar de tijd, de uitvoering van het promotietraject duurt al gauw zo'n 4 tot 6 jaar (afhankelijk van de omvang van het onderzoek en de tijd die de promovendus zelf kan investeren).

Zodra uw onderzoeksplan is goedgekeurd, zal de faculteit overgaan tot de afsluiting van een PhD-overeenkomst. Daarin worden diverse formele zaken rond uw beoogde promotie geregeld, zoals wie uw promotor wordt, de looptijd van het onderzoekstraject en de eventuele vergoeding van een deel van de kosten. De kosten voor additionele scholing kunnen – indien akkoord bevonden door de promotor – (deels) worden vergoed via de OU Graduate School (OUGS). Het goedgekeurde promotieplan zal als bijlage bij de PhD-overeenkomst worden opgenomen.

Wat biedt de OU Graduate School en de faculteit?

De faculteit Cultuurwetenschappen biedt, ondersteund door de OUGS, promovendi verschillende faciliteiten aan:

  • Begeleiding, zowel bij het maken van een plan als bij het uitvoeren van het promotietraject.
  • Het gebruik van wetenschappelijke bibliotheekvoorzieningen.
  • Scholing.
  • Mogelijkheden tot deelname aan wetenschappelijke congressen.
  • Lidmaatschap van een (online) onderzoekscommunity (via OUGS en Open Universiteit Promovendi Netwerk).
  • Deelname aan toekomstige facultaire onderzoeks- en/of promovendibijeenkomsten.
  • Gebruik van het facultair onderzoeksnetwerk.
  • Deelname aan landelijke (disciplinaire) onderzoekscholen, zoals het Huizinga Instituut.

Kosten promotietraject

U betaalt eenmalig € 250 inschrijfkosten.

Kosten voor begeleiding en digitale bibliotheekvoorzieningen zijn gratis, mits de faculteit Cultuurwetenschappen de expertise kan bieden om het traject te begeleiden. Mogelijk zijn er wel kosten voor het doen van onderzoek (bijvoorbeeld de reiskosten), en eventueel kosten voor aanvullende scholing. Vaak wordt het onderzoek door buitenpromovendi geheel in eigen tijd verricht.

Soms kunnen buitenpromovendi hun onderzoek (deels) onderbrengen bij hun werk, betaald of vrijwillig, in bijvoorbeeld een archief, museum of ambtelijke afdeling Cultuur en Educatie, en de werkgever kan in voorkomende gevallen ook een deel van de onderzoekskosten vergoeden of onderzoeksfaciliteiten bieden onder meer in de vorm van een werkplek.

Verdere informatie en contact

Voor promoveren bij de faculteit Cultuurwetenschappen van de OU kunt u contact opnemen met prof. dr. Leo Wessels, secretarieel ondersteund door Petra de Munnik.